ทัวร์ เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เยอรมนี โรงเบียร์ ปราสาทดิสนีย์ ล่องเรือแม่น้ำไรน์ by Qatar Airways 6 วัน 3 คืน
KER150611-QR : Germany (เบอรมนี - แฟรงค์เฟิร์ต - มิวนิค) BY QR

6 วัน 3 คืน

รวมค่าวีซ่าแล้ว - อาหารครบทุกมื้อ - รวมประกันโควิด - รวมประกันอุบัติเหตุ #เที่ยวยุโรป #เที่ยวเยอรมนี

Day 1 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
Day 2 :
แฟรงค์เฟิร์ต - มหาวิหารเซนต์บารืโธโลมิว - จัตุรัสโรเมอร์ - เซนต์กอล - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - บ๊อบพาร์ด - ไฮเดลเบิร์ก
Day 3 : ไฮเดลเบิร์ก - ปราสามไฮเดลเบิร์ก - สตุทท์การ์ท - จัตุรัสชลอสส์พลาทซ์ - ปราสาทใหม่ - พิพิธภัณฑ์เมอร์เซเดสเบนซ์ - Outletcity Metzingen
Day 4 : สตุทท์การ์ท - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค
Day 5 : จัตุรัสมาเรียนพลัส - สนามบินเมืองมิวนิค
Day 6 :
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

***** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม *****

Day 1 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
17.00 น.       คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (QR) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
20.30 น.       ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (QR) เที่ยวบินที่ QR833 (20.30 - 23.20) / QR69 (01.40 - 07.15)

Day 2 : แฟรงค์เฟิร์ต - มหาวิหารเซนต์บารืโธโลมิว - จัตุรัสโรเมอร์ - เซนต์กอล - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - บ๊อบพาร์ด - ไฮเดลเบิร์ก
07.15 น.       เดินทางถึง สนามบินเมืองแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี
นำท่าน         เดินทางสู่ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) มหานครศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและแหล่งธุรกิจอันเฟื่องฟูของประเทศเยอรมนี จึงเป็นเมืองแห่งตึกสูงเสียดฟ้า ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของธนาคารกลางยุโรป และตลาดหลักทรัพย์เยอรมนี เมืองทางการเงิน
นำท่าน           ชมด้านนอกและ เก็บภาพคู่กับ มหาวิหารเซนต์บาร์โธโลมิว (St. Bartholomew’s Cathedral) หรือ Imperial Cathedral of Saint Bartholomew เป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุส่วนกระโหลกหน้าผากของนักบุญบาร์โธโลมิว ซึ่งเป็นหนึ่งในสิบสองอัครสาวกรุ่นแรกของพระเยชูคริสต์ และยังเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกให้กับจักรพรรดิโรมัน จึงเป็นศูนย์รวมใจของคริสตศาสนิกชน และยังเป็นแลนด์มาร์กสะท้อนประวัติศาสตร์อันสำคัญและยิ่งใหญ่ของเมืองแฟรงค์เฟิร์ตอีกด้วย
จากนั้น           นำท่านชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ศาลากลางที่บูรณะขึ้นจากบ้านหลังใหญ่ในยุคกลาง และสร้างสถาปัตยกรรมในแบบเดียวกันออกมาเป็นเมืองเก่าขนาดย่อมเรียกว่าย่านโรเมอร์เบิร์ก ที่มีอาคารร้านค้าและร้านอาหารสีสันสวยงามเรียงราย เป็นหนึ่งในจุดแลนด์มาร์กที่ได้รับความนิยม ให้ท่านได้อิสระเดินเล่น
จากนั้น           นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์กอล (St. Goar) เมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำไรน์ที่แสนเงียบสงบ
นำท่าน           ล่องเรือแม่น้ำไรน์ ลัดเลาะไปตามริมชายฝั่งแม่น้ำสองข้างทางการท่านได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพสองข้างทาง ชมความงามของไร่องุ่นและธรรมชาติตลอดเส้นแม่น้ำไรน์จนมาถึงท่าเรือ เมืองบ๊อบพาร์ด (Boppard)
กลางวัน          รับประทานอาหารกลางวัน ณ Local Restaurant
นำท่าน           เดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) หรือที่คนเยอรมันจะออกเสียงว่าไฮเดลแบร์ก ตัวเมืองตั้งอยู่ฝั่งริมแม่น้ำเนคคาร์ (Neckar) โดยมีปราสาทไฮเดลเบิร์ก บนเชิงเขาเหนือตัวเมืองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก ติดอันดับเมืองสวยน่าเที่ยวอันดับต้นๆ และยังมีเขตเมืองเก่าที่กว้างใหญ่สวยงามกว่าเมืองใดในเยอรมนี เพราะไม่ถูกโดนถล่มในช่วงสงคารมโลกครั้งที่ 2 แม้ว่าตัวปราสาทไฮเดลเบิร์ก จะมีร่องรอยของความเสียหายอยู่บ้าง ก็เป็นบาดแผลที่เกิดขึ้นในยุคสงคราม 30 ปี และช่วงสงครามชองบัลลังก์กับพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 1689 และ 1693 สถานที่ท่องเที่ยวมีตั้งแต่จัตุรัสกลางเมืองที่สวยงาม มหาวิหารใหญ่ ตึกรามบ้านช่องต่างยุคสะพานหินเก่าและมหาวิทยาลัยชื่อดัง สิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้ไฮเดลเบิร์ก เป็นเมืองสวยงามที่ต้องมาสัมผัส
เย็น                รับประทานอาหารเย็น ณ Chinese Restaurant
พักที่              Hotel Leonardo Heidelberg หรือเทียบเท่า 

Day 3 : ไฮเดลเบิร์ก - ปราสามไฮเดลเบิร์ก - สตุทท์การ์ท - จัตุรัสชลอสส์พลาทซ์ - ปราสาทใหม่ - พิพิธภัณฑ์เมอร์เซเดสเบนซ์ - Outletcity Metzingen
เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่าน          ขึ้นชมปราสาทไฮเดลเบิร์กโดยรถราง (Funicular) ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) อายุเก่าแก่มากกว่า 700 ปี ตั้งตระหง่านอยู่บนเชิงเขาในย่านเมืองเก่าของกรุงไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) สร้างจากหินทรายแดงสถาปัตยกรรมแบบโกธิกเรอเนสซองซ์ ทัศนียภาพจากด้านบนปราสาทจะเห็นเมืองด้านล่าง และแม่น้ำเนคคาร์ (Neckar River) ด้านบนภายในปราสาทมี ถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สูงถึง 7 เมตร กว้าง 8 เมตร และเก็บไวน์ได้ถึง 220,000 ลิตร เอาไว้เก็บภาษีไวน์ที่ได้มาจากชาวบ้าน นอกจากนั้นยังมีพิพิธภัณฑ์เภสัชวิทยา จัดแสดงยาต่างๆ และมีการค้นพบยาแอสไพริน ยาลดไข้ครั้งแรกของโลก ที่นี่เคยเสียหายจากการถูกฟ้าผ่า และถูกเผาทำลายเมื่อในสมัยสงคราม ถึงแม้จะเหลือแค่เพียงซากปรักหักพัง แต่ก็ยังคงความสวยงามอยู่ เป็นจุดถ่ายภาพสุดประทับใจที่ห้ามพลาด
กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ Thai Restaurant
นำท่าน          เดินทางสู่ เมืองสตุทท์การ์ท (Stuttgart) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมัน ตั้งอยู่บริเวณ  ป่าดำ (Black Forest) โดยเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญอีกแห่งของประเทศส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรใหม่ มีบริษัทที่มีชื่อเสียงได้แก่ เดมเลอร์ พอร์เช่ ฮิวเลตต์-แพคการ์ด และไอบีเอ็ม โดยเฉพาะพอร์เช่ นั้นได้ใช้ตราประจำเมืองสตุทท์การ์ทมาเป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าด้วย สตุทท์การ์ทเป็นต้นกำเนิดของรถยนต์ในยุคแรกๆ นอกจากนี้ยังมีบริษัทรถยนต์ที่มีชื่อเสียงเช่น เมอร์เซเดส-เบนซ์ พอร์เช่ มายบัค รวมถึงรถต้นแบบคันแรกของโฟล์คสวาเกน 
นำท่าน          ชม จัตุรัสชลอสส์พลาทซ์ (Schlossplatz) จัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุด ถูกสร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1746-1807 มีสถานที่สำคัญๆ อาทิ ปราสาทใหม่ (New Castle) ปราสาทโบราณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ ลานน้ำพุ สถานีรถไฟหลัก
อิสระ            ให้ท่านเดินเล่น
จากนั้น          นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เมอร์เซเดสเบนซ์ (The Mercedes-Benz Museum) ตั้งอยู่บริเวณหน้าประตูโรงงานหลัก และสำนักงานใหญ่ของ Daimler AG แห่งเมืองสตุทท์การ์ท ประเทศเยอรมัน ซึ่งรถยนต์คันแรกของโลกถูกคิดค้นและผลิตขึ้นที่นี่โดย Karl Benz เมื่อปี ค.ศ. 1886 Mercedes-Benz ใช้เงินทุนสูงถึงกว่า 150 ล้านยูโร หรือกว่า 6 พันล้านบาท เพื่อสร้างอาคาร 9 ชั้น บนพื้นที่กว่า 16,500 ตร.ม. เพื่อจัดแสดงชิ้นงานกว่า 1,500 ชิ้น และรถยนต์ของเมอร์เซเดส-เบนซ์กว่า 160 คัน โดยออกแบบอย่างทันสมัยล้ำยุค สถานที่นี้ ไม่ใช่เพียงแค่สถานที่โชว์รถยนต์ แต่ถือว่าเป็นสถานที่บันทึกประวัติศาสตร์นวัตกรรมยานยนต์ของมนุษยชาติ เป็นหนึ่งในแลนมาร์คสำคัญของเยอรมนี (ปิดให้เข้าชมทุกวันจันทร์)
จากนั้น          นำท่านสู่ Outletcity Metzingen แหล่งช้อปปิ้งระดับพรีเมียม และใหญ่สุดในเยอรมัน มีร้านค้ามากกว่า 300 แบรนด์ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งซื้อของปลอดภาษี
เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ Local Restaurant
พักที่             Hotel Mercure Stuttgart หรือเทียบเท่า

Day 4 : สตุทท์การ์ท - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - มิวนิค
เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่าน          เดินทางสู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) แห่งบาวาเรียประเทศเยอรมนี ปราสาทสวยที่แม้แต่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ ยังหลงใหลนำไปเป็นปราสาทเจ้าหญิงนิทราในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของตัวปราสาทที่โดดเด่นและมีทะเลสาบและธารน้ำ เปรียบได้กับปราสาท 3 ฤดู ไม่ว่าท่านจะเดินทางไปเยือนในช่วงฤดูไหน ก็จะมีทัศนียภาพที่แตกต่างกันออกไป ทุกห้องในปราสาท ตกแต่งงดงาม
กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ Local Restaurant
นำท่าน          ขึ้นชมปราสาทนอยชวานสไตน์(Neuschwanstein Castle) เป็นปราสาทที่งดงามมากแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่ในเทือกเขาแอลป์ (Alpes) ในเมืองฟุสเซน (Fussen) ปราสาทหลังนี้เกิดขึ้นจากดำริของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 (King Ludwig II) แห่งบาวาเรีย (Bavaria) ซึ่งมีพระชนม์ชีพอยู่ระหว่าง ค.ศ. 1845 - 1886ปราสาทแห่งนี้เป็นต้นแบบปราสาทในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ด้วยความโดดเด่นในรูปแบบสถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิคผสมยุคกลาง และสถานที่ตั้งอันน่าทึ่ง โดยตั้งบนหินผาขนาดใหญ่สูงกว่า 200 เมตร เหนือแก่งของแม่น้ำพอลลัท (Pollut River) นอกจากนี้ยังมีแวดล้อมด้วยธรรมชาติและทิวทัศน์ของป่าเขาลำเนาไพรที่สวยงาม และมีสีสันแปรเปลี่ยนแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล เมื่อมองจากสะพานมาเรียนที่ทอดข้ามสายน้ำเชี่ยวกรากในลำธารเบื้องล่าง เป็นอะไรที่คลาสสิกมาก
จากนั้น         นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich)
เย็น              รับประทานอาหารเย็น ณ Local Restaurant (Hofbrauhaus)
พักที่            Hotel Mercure Hotel Orbis Munchen Sud หรือเทียบเท่า

Day 5 : จัตุรัสมาเรียนพลัส - สนามบินเมืองมิวนิค
เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่าน          ชม เมืองมิวนิค (Munich) แห่งแคว้นบาวาเรีย เมืองศูนย์กลางของวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ และเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการจัดงานเทศกาลเบียร์ หรือ “ออคโตเบอร์เฟส” ในเดือนตุลาคมของทุกปี
นำท่าน          ผ่านชม ประตูแห่งชัยชนะ อาคารบ้านเรือน และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ที่เรียงอยู่บนถนนที่สวยงาม ถนนเม็กซิมิลเลี่ยน ชมโอเปร่าเฮ้าซ์ และเขตพระราชวังเก่า
นำท่าน          สู่ จัตุรัสมาเรียนพลัส (Marienplatz) ชมศาลาว่าการเมือง ซึ่งทุกๆ 11 โมง และ 5 โมงเย็นในฤดูร้อนจะมีเสียงนาฬิกาและตุ๊กตาออกมาเต้นระบำ เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
นำท่าน          ถ่ายภาพคู่โบสถ์เฟราเอนเคียร์เชอ (Frauenkirche) หรือ Church of Our Lady เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองมิวนิค เนื่องจากสามารถมองเห็นโดมสีเขียวคู่แฝดของโบสถ์ตั้งตระหง่านอยู่ใกล้จัตุรัสมาเรียนพลัทซ์ โบสถ์แห่งนี้เคยได้รับความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่สอง แต่ก็ได้รับการออกแบบและก่อสร้างขึ้นมาใหม่ตามรูปแบบสถาปัตยกรรมเยอรมันโกธิค เชิญท่านชมย่านการค้าโดยรอบมาเรียนพลัส ทั้งร้านค้าพื้นเมือง และตลาดสินค้าการเกษตร เช่น ดอกไม้ ผลไม้ อาหารพื้นเมืองต่างๆ รวมทั้งไส้กรอกเยอรมัน
ได้เวลา          นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองมิวนิค เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ
16.10 น.       ออกเดินทางจากเมืองมิวนิค กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน กาต้าร์ แอร์เวย์(QR) เที่ยวบินที่ QR58 (16.10-23.30) / QR (02.20-13.10(+1))

Day 6 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
13.10 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
12 – 17 เม.ย 2565 อังคาร - อาทิตย์ 69,999 FULL
19 – 24 เม.ย 2565 อังคาร - อาทิตย์ 69,999 FULL
03 – 08 พ.ค 2565 อังคาร - อาทิตย์ 65,999 FULL
17 – 22 พ.ค 2565 อังคาร - อาทิตย์ 65,999 FULL
07 – 12 มิ.ย 2565 อังคาร - อาทิตย์ 65,999 FULL
21 – 26 มิ.ย 2565 อังคาร - อาทิตย์ 65,999 FULL

ทัวร์เยอรมนี โรงเบียร์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน