ทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค เขาสแตนเซอร์ฮอร์น มูว์เฮาส์ กอลมาร์ เม็ตซ์ กรุงปารีส by Turkish Airlines 8 วัน 5 คืน
AZTKCHFR05 : สวิตเซอร์แลนด์ - ฝรั่งเศส BY TK

8 วัน 5 คืน

ชมเมืองลูเซิร์น หลังคาแห่งยุโรป ชมเมืองมูว์เฮาส์ ชมเมืองกอลมาร์ ลิตเติ้ลเวนิส แห่งแคว้านอัลซาส ชมเมืองสตาร์สบูร์ก เมืองหลวงแคว้นอัลซาส ชมเมืองเม็ตซ์ ชมเมืองแรงส์ เข้าชมพระราชวังแวร์ซายน์

Day 1 : กรุงเทพฯ
Day 2 : ซูริค
Day 3 : ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น-ลูเซิร์น
Day 4 : มูว์เฮ้าส์-กอลมาร์-สตาร์สบูร์ก
Day 5 : เม็ตซ์-แรงส์
Day 6 : ปารีส-ล่องเรือบาโตมูซ-อิสระช้อปปิ้ง ถนน ฌ็องเอลิเซ่
Day 7 : พระราชวังแวร์ซาย-ลาวัลเล่ เอ้าเลท
Day 8 : สุวรรณภูมิ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : กรุงเทพฯ
20.00 น.
พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์สายการบินเตอร์กิซ แอร์ไลน์ส (TK)  แถว U (Row U)  ประตูทางเข้าที่ 9 หรือ 10  อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
23.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี ด้วยเที่ยวบิน TK69 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10.25 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับความบันเทิง อาทิ ภาพยนตร์ และเพลง ผ่านจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการ อาหารและเครื่องดื่ม ระหว่างเที่ยวบินสู่เมืองอิสตันบูล

Day 2 : ซูริค
05.10 น.
เดินทางถึงเมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี เพื่อต่อเครื่องไปยังเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
07.40 น. ออกเดินทางสู่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยเที่ยวบิน TK1907 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.55 ชั่วโมง)
09.30 น. เดินทางถึงสนามบิน สนามบินนานาชาติซูริค (ZRH) เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
นำท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 34 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลก อันเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและวัฒนธรรม การคมนาคมซึ่งรวมไปถึงทั้งทางบกและการจราจรทางอากาศ ซึ่งบางครั้งเมืองซูริคมักถูกเรียกว่า “เมืองหลวงทางวัฒนธรรมของสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านเดินทางสู่จตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) เป็นจตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางของการค้าสัตว์ที่สำคัญของเมืองซูริค ปัจจุบันจัตุรัสแห่งนี้ได้กลายเป็นชุมทางรถรางที่สำคัญของเมืองซูริคและยังเป็นศูนย์กลางของย่านธุรกิจ นำท่านแวะถ่ายรูปคู่กับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองซูริค ซึ่งถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 853 ตามสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยกษัตริย์หลุยส์แห่งเยอรมันเพื่อเป็นสำนักชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูง และใช้เป็นโรงกษาปณ์ของเมืองซูริคจนถึงศตวรรษที่ 13
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
บ่าย อิสระให้ท่านได้เดินเลื้อกซื้อสินค้า ณ ถนนบานโฮฟ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็นถนนช้อปปิ้งที่มีราคาแพงที่สุดแห่งหนึง่ของโลก โดยตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป้นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับห้าดาว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Novotel Zurich Messe **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)

Day 3 : ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น-ลูเซิร์น
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองชตันส์ (Stans) (ระยะทาง 150 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)  เมืองเล็กที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเสาบลูเซิร์น และเทือกเขาต่าง นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาค นิดวัลเดน วัลเล่ย์ นำท่านเดินทางสู่ยอดเขาชตันส์เซอร์ฮอร์น (Stanserhorn Peak) ยอดเขาที่มีความสูง 1,898 เมตรจากระดับน้ำทะเล ทุกท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับการนั่งชมวิวระหว่างนั่งรถราง เพื่อไปยังสถานีเคเบิ้ลคาร์ จากนั้นได้เวลานำทุกท่านโดยสารเคเบิ้ลคาร์ แบบ 2 ชั้น (Cabrio Cable Car) ซึ่งทุกท่านจะเพลิดเพลินไปกับวิวแบบพาโนราม่า ของเทือกเขาแอลป์ และทะสาบลูเซิร์น
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ระยะทาง 79 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองที่อยู่เกือบใจกลางประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองที่ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาและทะเลสาบ จนได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่งยุโรป” นำท่านแวะถ่ายรูปคู่กับสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) สะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกซึ่งถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 และยังคงถูกอนุรักษ์ให้คงไว้สภาพเดิมจนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น จากนั้นนำท่านเดินแวะถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์สิงโตหิน (Lion Monument) ที่ออกแบบและแกะสลักโดย เบอร์เทล ธอร์วัลเซ่น เพื่อระลึกถึงเหล่าทหารหาญที่เสียชีวิตในช่วงสงครามฝรั่งเศส
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Novotel Zurich Messe **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 2)  

Day 4 : มูว์เฮ้าส์-กอลมาร์-สตาร์สบูร์ก
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมิองมูว์เฮ้าส์ (Mulhouse) (ระยะทาง 220 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองเล็กที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส และตั้งอยู่ใกล้กับพรมแดนระหว่างประเทศฝรั่งเศส และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านเที่ยวชมเมืองย่านเมืองเก่า นำท่านเดินทางสู่ เมิองกอลมาร์ (Colmar) (ระยะทาง 220 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) หมู่บ้านเทพนิยายแห่งฝรั่งเศส ที่มีบ้านสไตล์ฮาล์ฟ ทิมเบอร์ (Half-Timbering หรือ Timber Frame) ที่ก่อสร้างด้วยปูนและโชว์โครงไม้ไว้ภายนอก ซึ่งยังคงรักษาความสวยงามของอาคารได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงสถาปัตยกรรมและบรรยากาศของเมืองจนถูกขนามนามว่า “ลิตเติ้ล เวนิส” (La Petite Venise) จนถูกใช้เป็นต้นแบบในภาพยนตร์เรื่อง Beauty and the Beast และภาพยนตร์อนิเมชั่นของญี่ปุ่นเรื่อง Howl’s Moving โดยเฉพาะ นำท่านเดินชมย่านเมืองเก่าสุดแสนโรแมนติกของเมือง  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมิองสตาร์สบูร์ก (Strasbourg) (ระยะทาง 220 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมิองหลวงของแคว้นอัลซาส (Alsace) ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส และเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของเยอรมันจึงทำให้สถาปัตยกรรมของเมืองนี้ได้รับอิทธิพลจากทั้งสองประเทศ และด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ทัศนียภาพของเมืองนี้มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ จนทำให้ได้รับเลือกจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกด้านมนุษยชาติในปีค.ศ. 1988 นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญของสภายุโรป อาทิเช่น สภายุโรป องค์กรสิทธิมนุษยชน และศาลสิทธิมนุษยชนแห่งยุโรป นำท่านเข้าชม มหาวิหารแห่งสตราสบูร์ก (Strasbourg Cathedral) มหาวิหารศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่ถูกสร้างในศตวรรษที่ 13 ตามสถาปัตยกรรมแบบบารอก เรเนซองก์และโกธิค ที่มีความสูงถึง 142 เมตร ภายในนั้นตกแต่งได้อย่าง โอ่อ่าและหรูหราเป็นอย่างมาก นอกจากนี้ภายนอกยังตกแต่งด้วยรูปปั้นของเหล่าทวยเทพตามคริสตศาสนา
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Mercure Strasbourg Centre Gare **** หรือเทียบเท่า  

Day 5 : เม็ตซ์-แรงส์
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเม็ตซ์ (Metz) (ระยะทางประมาณ 167 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางตรงที่แม่น้ำโมแซล (Moselle River) มาบรรจบกับแม่น้ำแซย์ (Seille River) และในอดีตเมืองแห่งนี้เคยเป็นนครหลวงโบราณของอาณาจักรออสเตรเซียของราชวงศ์กาโรแล็งเชียง โดยมีมรดกทางวัฒนธรรมเป็นโบราณสถานซึ่งเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ของเมืองย้อนไปกว่า 3000 ปี นำท่านเข้าชมมหาวิหารแซงต์เอเตียนน์แห่งเม็ตซ์ (cathedrale Saint-Etienne) มหาวิหารเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ในสไตล์โกธิก และมีสมญานามว่า  'โคมไฟแห่งพระผู้เป็นเจ้า' (ฝรั่งเศส: La Lanterne du Bon Dieu) เพราะมีการใช้กระจกสีตกแต่งหน้าต่างมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อีกทั้งผนังของโถงทางเดินของมหาวิหารแห่งนี้ยังมีครีบยันลอยเพื่อรับน้ำหนักมีความสูงถึง 41.41 เมตร นำท่านเดินเที่ยวชมรอบ เพลซ ดาร์ แมส (Place d' Armes) จตุรัสอันเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์และสถานที่สำคัญที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 อาทิ ศาลาว่าการสไตล์นีโอคลาสสิค โรงแรม และตึกรัฐสภา จากนั้นนำท่านเข้าชมเทมเปิล เนิฟ เดอ แม็ส (Temple Neuf de Metz) โบสถ์โปรเตสแตนต์สไตล์นีโอ-โรมาเนสก์ (neo-Romanesque) ที่สร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1901 -1905 ตั้งอยู่ในสวนแห่งความรัก (Garden of Love) และได้รับการตั้งเป็นอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์ ในวันที่ 6 มกราคม ปี 1930
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองแรงส์ (Reims) (ระยะทาง 191 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ตั้งอยู่ทางทางตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสในแคว้นชองปาญ-อาร์เดน เป็นเมืองที่มีความสำคัญอย่างมากในประวัติศาสตร์ฝรั่งเศสอย่างมากตั้งแต่สมัยจักพรรดิโครวิสแห่งฝรั่งเศสที่มาทำพิธีราชาภิเษกที่เมืองแห่งนี้จนกระทั่งสืบต่อมาจนเป็นประเพณีของราชวงค์ต่างๆ นำท่านเข้าชม มหาวิหารแห่งแรงส์ (Reims Cathedral) มหาวิหารที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 5 เพื่อเป็นที่อยู่ของอาร์คบิชอปแห่งแรงส์ ก่อนที่จะมีการต่อเติมและตกแต่งตามสถาปัตยกรรมแบบโกธิคในศตวรรษที่ 13 จนทำให้โบสถ์แห่งนี้มีความสวยงามเป็นอย่างมากในสมัยยุคกลาง นอกจากยังถูกใช้เป็นสถานที่ในการทำพิธีราชาภิเษกกษัตริย์แห่งฝรั่งเศสนับตั้งแต่นั้นจนกระทั่งสิ้นสุดอาณาจักรแฟรงค์ แต่ทว่ามหาวิหารแห่งนี้ได้ถูกทำลายลงในสงครามโลกครั้งที่ 1 แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจากหลายหน่วยงานจนกระทั่งมูลนิธิROKEFELLER เข้ามาช่วยเหลือด้านเงินทุนจนบรูณะสำเร็จ จนกระทั่งกลับมาสวยงามและเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมืองแรงส์แห่งนี้ จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์ยูเนสโก้ในปีค.ศ. 1991
ค่ำ
 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Holiday Inn Reims City Centre/ Mercure Reims Centre Cathedrale **** หรือเทียบเท่า  

Day 6 : ปารีส-ล่องเรือบาโตมูซ-อิสระช้อปปิ้ง ถนน ฌ็องเอลิเซ่
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่กรุงปารีส (Paris) (ระยะทาง 144 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.54 ชั่วโมง) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนแม่น้ำแซน เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ำสมัยแห่งหนึ่งของโลก นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดึงมากมาย ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวต่างชาติแวะเวียนเข้ามามากกว่า 30 ล้านคนต่อปี นำท่านแวะถ่ายรูปคู่กับ หอไอเฟล (Eiffel Tower หรือ La Tour Eiffel) หอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนช็องเดอมาร์ ที่ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวฝรั่งเศสนามว่า กุสตาฟ ไอเฟล โดยมีความสูงรวมจากฐานถึงยอดบนสุด คือ 324 เมตร และเคยครองอันดับสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลก จนถึงปีค.ศ. 1930 และถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าโลกในปี ค.ศ. 1889 (Exposition Universelle de Paris de 1889) เพื่อแสดงความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และสถาปัตยกรรม อันรวมไปถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันหอไอเฟลแห่งนี้เป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญของกรุงปารีส ที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเยี่ยมชม นำท่านถ่ายรูปคู่กับ พิพิธภัณฑ์ลูฟ (Louvre Musuem) ถูกสร้างขึ้นเป็นพระราชวังลูฟในศตวรรษที่ 12 และถูกใช้เป็นป้อมปราการของพระเจ้าฟิลิปที่ 2 ตามสถาปัตยกรรมแบบยุคกลาง ก่อนที่ต่อเติมด้วยสถาปัตยกรรมแบบ เรเนซองก์และเบอร์บอนในช่วงศตวรรษที่ 17 และยังใช้เป็นพระราชวัง ก่อนที่จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ปีค.ศ. 1793 ที่รวบรวมภาพวาด ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม นอกจากนี้ยังรวบรวมโบราณวัตถุที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายภาพยนตร์เรื่อง ดาวินชี โค๊ด อีกด้วย ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดและอนุสรณ์สถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย  นำท่านแวะช็อปปิ้งที่ ห้างซามาริแทน (La Samaritaine) ห้างหรูเก่าแก่ ที่กลับมาเปิดใหม่เมื่อปี ค.ศ. 2021 เป็นห้างสรรพสินค้าที่รวมสินค้าหะแบรนด์ดังไว้มากมาย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
บ่าย นำท่านล่องเรือบาโตมูซ (Bateaux Mouches) เรือลำนี้จะนำทุกท่านล่องเรือตามแม่น้ำแซนน์ (Sein River) ระหว่างทัวร์ล่องเรือทุกท่านจะจะได้เห็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจต่างๆ ไม่ว่าเป็น หอไอเฟล อิสระให้ท่านช็อปปิ้ง ณ ถนนฌ็องเอลิเซ่ (Champ Elysees) ถนนที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในกรุงปารีสจัดเป็นย่านการค้าที่ครบครัน มีทั้งโรงละคร คาเฟ่ และร้านค้าหรูๆ มากมาย สองข้างทางมีต้นเกาลัดที่ตกแต่งอย่างสวยงามปลูกเรียงราย ชื่อฌ็องเอลิเซ่ จึงเป็นที่มาของชื่อถนนนั่นเอง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Novotel La Defense **** หรือเทียบเท่า  

Day 7 : พระราชวังแวร์ซาย-ลาวัลเล่ เอ้าเลท
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of  Versaille) พระราชวังถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 13 แห่งฝรั่งเศสซึ่งในช่วงแรกถูกสร้างขึ้นเป็นกระท่อมสำหรับพักพิงเพื่อล่าสัตว์ จากนั้นพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศสมีความประสงค์ที่จะสร้างพระราชวังแห่งใหม่ในบริเวณนี้เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปกครองของพระองค์ ซึ่งตัวพระราชวังนั้นสร้างด้วยหินอ่อนสีขาว และตกแต่งด้วยเครื่องประดับที่งดงามตระการตารวมถึงภาพเขียนที่มีชื่อเสียง จึงทำให้พระราชวังแวร์ซายส์เป็นพระราชวังที่ยิงใหญ่และสวยงามแห่งหนึ่งของโลกจนถูกยกให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคปัจจุบัน นำท่านถ่ายรูปคู่กับ พิพิธภัณฑ์ลูฟ (Louvre Musuem) ถูกสร้างขึ้นเป็นพระราชวังลูฟในศตวรรษที่ 12 และถูกใช้เป็นป้อมปราการของพระเจ้าฟิลิปที่ 2 ตามสถาปัตยกรรมแบบยุคกลาง ก่อนที่ต่อเติมด้วยสถาปัตยกรรมแบบ เรเนซองก์และเบอร์บอนในช่วงศตวรรษที่ 17 และยังใช้เป็นพระราชวัง ก่อนที่จะถูกปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ปีค.ศ. 1793 ที่รวบรวมภาพวาด ศิลปกรรม และสถาปัตยกรรม นอกจากนี้ยังรวบรวมโบราณวัตถุที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายภาพยนตร์เรื่อง ดาวินชี โค๊ด อีกด้วย ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดและอนุสรณ์สถานที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ลาวัลเล่เอ้าเลท (La Valle Outlet) (ระยะทาง 109 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เอาท์เล็ทที่รวมเอาแบรนด์ชั้นนำต่างๆมากกว่า 110 แบรนด์ อาทิ GERARD DAREL, GUESS, JIMMY CHOO, MICHAEL KORS, SMITH PAUL, SANDRO, TOD’S, ZADIG & VOLTAIRE, CARVEN, ERIC BOMPARD, PAUL & JOE, SONIA RYKIEL, SUPERDRY , UGG, VICOMTE A และ LONGCHAMP อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
17.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินชาร์ล เดอ โกล เพื่อทำการเช็คอินและขอคืนภาษี (Tax Refund)
19.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี ด้วยเที่ยวบินที่ TK1828 (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง)

Day 8 : สุวรรณภูมิ
00.10 น.
เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องกลับกรุงเทพ
02.20 น. ออกเดินทางจากเมืองอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK68 (ใช้เวลาบินประมาณ 9.05 ชั่วโมง) ทางสายการบินฯ มีบริการ อาหารและเครื่องดื่ม ระหว่างเที่ยวบินสู่กรุงเทพฯ
13.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
14 – 21 เม.ย 2565 พฤหัส - พฤหัส 85,900 FULL
02 – 09 พ.ค 2565 จันทร์ - จันทร์ 85,900 FULL

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน