ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ เช็ก เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เช็ก เยอรมนี ซูริค ลูเซิร์น ปราก ยอดเขาทิตลิส by Swiss International Air Lines 6 วัน 6 คืน
AZLX01 : สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน เช็ก BY LX

6 วัน 6 คืน

ขึ้นเขาทิตลิส พร้อมกับสัมผัสประสบการณ์กับกระเช้าที่หมุนได้ 360 องศา ชมเมืองสไตน์ แอม ไรน์ เข้าชมปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น 1 ในปราสาทแห่งเทพนิยายของประเทศเยอรมัน ชมเมืองคาโลวี วารี เมืองแห่งน้ำแร่ที่สวยที่สุดในแคว้นโบฮีเมีย (Unesco) เข้าชมปราสาทปราก (Unesco)

Day 1 : กรุงเทพ-ซูริค
Day 2 : ยอดเขาทิตลิส-ลูเซิร์น-ซูริค
Day 3 : ปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น-เมทซิงเก้น เอ้าเลท-สตุ๊ทการ์ท
Day 4 : โรเทนเบิร์ก-นูเรมเบิร์ก
Day 5 : แบมแบร์ก-คาโลวี วารี
Day 6 : ปราก
Day 7 : ปราสาทปราก
Day 8 : สุวรรณภูมิ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : กรุงเทพ-ซูริค
09.30 น.
พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์สายการบินสวิสแอร์ (LX)  แถว G 1-6 (Row G 1-6)  ประตูทางเข้าที่ 4  อาคารผู้โดยสารชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
12.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยเที่ยวบิน LX181 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11.45 ชั่วโมง)  เพลิดเพลินกับความบันเทิง อาทิ ภาพยนตร์ และเพลง ผ่านจอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินฯ มีบริการมื้ออาหารระหว่างเที่ยวบินสู่เมืองซูริค
19.35 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Movenpick Hotel Zurich Airport/ Novotel Zurich Messe **** หรือเทียบเท่า (พักค้างคืนที่ 1)

Day 2 : ยอดเขาทิตลิส-ลูเซิร์น-ซูริค
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก (Engelberg) (ระยะทางประมาณ 95 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)  ซึ่งอยู่เชิงเขาที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ด้วยกระเช้าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ล่าสุดหมุน 360 องศา ระหว่างทางท่านจะเพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลป์ตลอดเส้นทาง เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง Ice Grotto ที่ไม่เคยละลาย จากนั้นเชิญเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะบนลานสกี สุดแสนประทับใจเป็นอย่างยิ่ง และชมทิวทัศน์ของยอดเขาต่างๆ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะอันขาวโพลน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น (บนยอดเขาทิตลิส พร้อมชมวิวแบบ Panorama)
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ระยะทางประมาณ 36 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองที่อยู่เกือบใจกลางประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองที่ถูกโอบล้อมไปด้วยภูเขาและทะเลสาบ จนได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่งยุโรป” นำท่านแวะถ่ายรูปคู่กับสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) สะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกซึ่งถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 และยังคงถูกอนุรักษ์ให้คงไว้สภาพเดิมจนเป็นสัญลักษณ์ของ            เมืองลูเซิร์น จากนั้นนำท่านเดินแวะถ่ายรูปคู่กับอนุเสาวรีย์สิงโตหิน (Lion Monument) ที่ออกแบบและแกะสลักโดย เบอร์เทล ธอร์วัลเซ่น เพื่อระลึกถึงเหล่าทหารหาญที่เสียชีวิตในช่วงสงครามฝรั่งเศส นำท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทางประมาณ 53 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลก อันเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและวัฒนธรรม การคมนาคมซึ่งรวมไปถึงทั้งทางบกและการจราจรทางอากาศ ซึ่งบางครั้งเมืองซูริคมักถูกเรียกว่า “เมืองหลวงทางวัฒนธรรมของสวิตเซอร์แลนด์”
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Movenpick Hotel Zurich Airport/ Novotel Zurich Messe **** หรือเทียบเท่า  (พักค้างคืนที่ 2)

Day 3 : ปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น-เมทซิงเก้น เอ้าเลท-สตุ๊ทการ์ท
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เพื่อเข้าชม ปราสาทโฮเฮนโซลเลิร์น (Hohenzollern Castle) (ระยะทาง 126 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 2.10 ชั่วโมง) ปราสาทแสนสวยที่ตั้งอยู่บนเขาโฮเฮนโซลเลิร์น ซึ่งมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 2,800 เมตร ในแคว้นบาเดินของประเทศเยอรมัน ปราสาทที่สร้างตั้งแต่ยุคกลาง โดยท่านเคาน์โซลเลิร์นเพื่อเป็นป้อมปราการในช่วงศตวรรษที่ 11 และได้มีการตกแต่งอย่างหรูหรา จนได้รับสมญานามว่า Crown of all castles in Swabia และได้ถูกทำลายลงในปีค.ศ. 1423 ปัจจุบันปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นใหม่โดย พระเจ้าเฟรดเดอริก วิลเลี่ยมที่ 4 แห่งปรัสเซีย ในสไตล์นีโอโกธิค ซึ่งภายในยังคงตกแต่งได้อย่างหรูหรา จนได้รับสมญานามว่าเป็น 1 ในปราสาทแห่งเทพนิยายของเยอรมัน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองเมทซิงเก้น (Metzingen) (ระยะทาง 65.5 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองสตุ๊ตการ์ท และแวะเมทซิงเก้น เอ้าเลท (Outlet City Metzingen) ที่มีร้านค้าแบรนด์ดังมากกว่า 70 แบรนด์ อาทิ Burberry, Gucci, Coach และ Prada เป็นต้น อิสระให้แก่ท่านในการเลือกซื้อสินค้า จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองสตุ๊ตการ์ท (Stuttgart) (ระยะทาง 172 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของแคว้น Baden – Wurttemberg ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมัน และเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงอย่างมากทางด้านอุตสาหกรรมรถยนต์อีกด้วย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Mercure Stuttgart Sindelfingen **** หรือเทียบเท่า  

Day 4 : โรเทนเบิร์ก-นูเรมเบิร์ก
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรเทนเบิร์ก (Rothenburg ob der Tauber) (ระยะทาง 149 กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.15 ชั่วโมง) เมืองเล็กที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Tauber ถูกก่อตในสมัยศตวรรษที่ 10  สถาปัตยกรรมในเมืองนั้นมีความงดงามเป็นอย่างยิ่งที่ผสมผสานกันได้อย่างลงตัวของสไตล์บี่ารอคและเรเนซองก์ นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่อยู่บนเส้นทางสายโรแมนติคอีกด้วย นำท่านแวะถ่ายรูปคู่กับศาลาว่าการเมือง (Town Hall) ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ด้วยสถาปัตยกรรมแบบเรเนซองก์ จากนั้นนำให้อิสระแก่ท่านในการเดินเที่ยงชมเมืองและตลาดคริสต์มาสที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองนูเรมเบิร์ก (Nuremberg) (ระยะทาง 65 ก.ม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองประวัติศาสตร์แห่งแคว้นบาวาเรีย ที่เคยเป็นศูนย์กลางของชาวโรมันที่ยังคงทิ้งอดีตต่างๆ ไว้ให้ดูต่างหน้า อาทิถนนที่ถูกสร้างด้วยหินก้อนใหญ่ และบ้านเรือนที่ปลูกสร้างสไตล์โรมัน นำท่านถ่ายรูปคู่กับ นำท่านชมจตุรัสเมืองเก่า (Hauptmarkt) อันเป็นใจกลางเมืองนูเรมเบิร์กมาตั้งแต่สมัยอดีต ที่ยังคงถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ปัจจุบันยังคงถูกใช้เป็นตลาดนัดขายของ และตลาดคริสมาสต์ที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมันในช่วงเทศกาลอีกด้วย  นำท่านถ่ายรูปคู่กับ มหาวิหารแห่งนูเรมเบิร์ก (Frauenkirche Nuremberg) มหาวิหารสไตล์บริกโกธิค (Brick Gothic) ที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลที่ 9 แห่งอาณาจักรโรมัน ซึ่งมีจุดเด่นเป็นนาฬิกาตุ๊กตาไขลานที่หน้าจั่วของหน้าโบสถ์พระแม่มาเรีย ตัวนาฬิกาและตุ๊กตาประดับนี้ถูกสร้างเพิ่มเติมในปีค.ศ.1509 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระราชกฤษฏีกาทองคำของพระเจ้าชาร์ลที่ 4 แห่งอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก  Novotel Nuremberg **** หรือเทียบเท่า  

Day 5 : แบมแบร์ก-คาโลวี วารี
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองแบมเบิร์ก (Bamberg) (ระยะทาง 61.5 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง) เมืองสวยตามแบบสถาปัตยกรรมบารอกและร็อคโคโค่ ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของแคว้นบาวาเรีย บนริมฝั่งแม่น้ำเร็กนิทซ์ (Regnitz) จนได้รับสมญานามจากนักท่องเที่ยวว่า ลิตเติ้ล เวนิส (Little Venice) นำท่านถ่ายรูปคู่กับศาลาว่าการเมืองแบมเบิร์ก (Bamberg Town Hall) สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1467 ผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมแบบโกธิก บารอก และร็อคโค่โค่ จึงทำให้ศาลาว่าการแห่งนี้สวยเด่นเป็นสง่าอยู่กลางแม่น้ำเร็กนิทซ์ นำท่านถ่ายรูปคู่กับมหาวิหารแบมเบิร์ก (Bamberg Cathedral) มหาวิหารสไตล์โรมาเนสก์ที่ ถูกสร้างในปีค.ศ. 1002 และมีการแกะสลักตกแต่งได้อย่างวิจิตรทั้งภายในและภายนอก อีกทั้งยังเป็นที่ฝัง พระศพพระเจ้าเฮนรี่ที่ 2 แห่งอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ อีกทั้งแบมเบิร์กยังถูกยกให้เป็นมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโก้ในปีค.ศ. 1993
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองคาโลวี วารี (Karlovy Vary)  (ระยะทาง 127 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชั่วโมง) เมืองสวยของสาธารณรัฐเช็ก หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ เมืองคาร์ลบาด เป็นเมืองที่มีการค้นพบน้ำแร่โดยพระเจ้าชาร์ลที่ 4 ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นพระจักรพรรดิ์แห่งจักรวรรดิโรมันตะวันออก อีกทั้งยังเคยใช้เป็นสถานที่ ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องเจมส์ บอนด์ 007 ตอน คาสิโนรอยัลอีกด้วย  นอกจากนี้เมืองนี้ยังเป็นแหล่งกำเนิดของเหล้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง BECHEROVKA ซึ่งเพาะบ่มแอลกอฮอล์ร่วมกับสมุนไพรชั้นดี โดยชาวเช็กมีความเชื่อว่าหากเหล้าสมุนไพรดังกล่าวนี้จะสามารถรักษาโรคที่เกี่ยวกับทางเดินอาหารได้  นำท่านเที่ยวชม “เมืองคาโลวี วารี” เมืองน้ำแร่ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของแคว้นโบฮีเมีย ซึ่งตั้งอยู่ในหุบเขาริมสองฝั่งแม่น้ำเทบลา เป็นเมืองที่มีแหล่งน้ำแร่ร้อนธรรมชาติ และมีบ่อน้ำพุร้อนถึง 12 แห่ง น้ำพุที่ร้อนที่สุดอยู่ในศูนย์นิทรรศการซึ่งมีความร้อนถึง 72 องศาเซลเซียส ภายในศูนย์แห่งนี้มีการจัดแสดงสายน้ำแร่ และนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมมาเข้าคอร์สสปาเพื่อรักษาสุขภาพที่เมืองแห่งนี้  นอกจากนี้คาโลวี วารียังมีสถาปัตยกรรมที่งดงามที่เหมาะแก่การเดินเที่ยวชมเมืองเป็นอย่างยิ่ง เช่น โบสถ์ของแมรี่เมดิลีน, โบสถ์สไตล์รัสเซียนออร์ธอดอกซ์, วิหารของเซนต์ปีเตอร์, และเซนต์ปอล อาคารก่อสร้างแบบสถาปัตยกรรม ทูโอดอร์ เป็นต้น จากนั้นให้อิสระแก่ท่านเดินเล่นถ่ายรูปชมเมืองหรือเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Spa Hotel Themal **** หรือเทียบเท่า  

Day 6 : ปราก
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำเดินทางสู่ กรุงปราก หรือเรียกกันในภาษาท้องถิ่นว่า “ปราฮา (Praha)”  (ระยะทาง 150 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กที่มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปราว 2,000 ปี ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น สถาปัตยกรรมแบบ โรมันเนสก์ โกธิค เรเนซองส์ บารอคกรวมทั้งศิลปะรูปแบบต่างๆทำให้กรุงปรากเป็นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมันและองค์การยูเนสโก้ได้ประกาศให้กรุงปรากเป็นเมืองมรดกโลกด้านวัฒนธรรมปีค.ศ. 1992   ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคู่รัก นำท่านเดินสู่ สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ที่สุดของเมือง สร้างด้วยหินขนาดใหญ่ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองปรากสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 และถูกเรียกว่า “สะพานปราก” ได้เปลี่ยนชื่อสะพานตามพระนามของพระเจ้าชาร์ลในปีค.ศ. 1870 บนสะพานประดับด้วยรูปปั้นของนักบุญถึง 28 องค์ และชาวคริสต์เชื่อว่าหากเดินผ่านสะพานแห่งนี้และขอพรจากนักบุญจอห์นเพื่อความเป็นสิริมงคล อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย  
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านชมย่านจัตุรัสเมืองเก่า (Old Town Square) ที่คลาสสิกโดยเฉพาะอาคารศาลาว่าการเมืองของกรุงปราก  ท่านจะได้เห็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม อาทิ โรงละครโอเปร่า, พิพิธภัณฑ์, หอคอยดินปืน ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีเยี่ยม จากนั้น นำท่านเดินทางสู่จัตุรัสใจกลางเมือง จัตุรัสเมืองเก่าสตาเรเมสโต  (Staré Mesto) สถานที่นัดพบของชาวปราก บริเวณโดยรอบล้วนเป็นอาคารและวิหารเก่าแก่อายุกว่า 600-700 ปี ที่มีความงดงามโดดเด่นจน ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้ป็นมรดกโลก  บริเวณจัตุรัสแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ วิหารตินส์ และ หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่ทุกๆ ชั่วโมงจะมีตุ๊กตาสาวกพระคริสต์ (12 Apostles) ออกมาเดินผ่านหน้าต่างเล็กๆ ด้านบนหอคอยจนครบ 12 องค์ บริเวณใกล้เคียงกันนี้ ยังเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวยิวที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป อิสระให้ท่านได้มีเวลาช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย อาทิ มาร์ค แอนด์ สเปนเซอร์หรือ ร้านค้าแบรนด์เนมอื่นๆ หรือจะเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองน่ารักสไตล์เช็กและโบฮีเมียนที่มีให้เลือกมากมาย เช่น เครื่องแก้วสีต่างๆ ที่ประดับด้วยเงิน, ตุ๊กตาหุ่นกระบอก, งานผ้าปัก รวมถึงชิ้นงานแกะสลักต่างรูปแบบ ฯลฯ จากนั้นให้อิสระแก่ท่านได้เดินชมเมือง และซื้อของฝากตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Vienna House Diplomat **** หรือเทียบเท่า  

Day 7 : ปราสาทปราก
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเข้าชมปราสาทแห่งกรุงปราก (Prague Castle) ปราสาทที่ใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเช็กสร้างขึ้นใน ปี ค.ศ.885 โดยเจ้าชายบริโวจ เพื่อเป็นที่พักของเหล่าราชนิกูล ซึ่งปัจจุบันใช้เป็นที่พักของประธานาธิบดีเช็ก จากนั้นนำท่านชมความใหญ่โตและสวยงามของตัวปราสาท และนำท่านเข้าชมโบสถ์เซนต์ไวตัส (Saint Vitus Cathedral)โบสถ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1344 ในศิลปะแบบโกธิค มีการก่อสร้างเรื่อยมาเป็นเวลาหลายร้อยปี จนมาเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1929 ที่ประดับตกแต่งด้วยหน้าต่างกระจกสีที่งดงามเป็นเรื่องราวของนักบุญและคริสต์ศาสนา อีกทั้งยังเป็นที่เก็บมงกุฎเพชรที่ทำขึ้นในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 กษัตริย์ผู้สร้างความเจริญสูงสุดจนทำให้กรุงปรากกลายเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโบฮีเมียและจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ นำท่านเดินสู่ สะพานชาร์ล (Charles Bridge) สะพานเก่าแก่ที่สุดของเมือง สร้างด้วยหินขนาดใหญ่ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองปรากสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 และถูกเรียกว่า “สะพานปราก” ได้เปลี่ยนชื่อสะพานตามพระนามของพระเจ้าชาร์ลในปีค.ศ. 1870 บนสะพานประดับด้วยรูปปั้นของนักบุญถึง 28 องค์ และชาวคริสต์เชื่อว่าหากเดินผ่านสะพานแห่งนี้และขอพรจากนักบุญจอห์นเพื่อความเป็นสิริมงคล อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
13.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินปราก (PRG) มีเวลาให้ท่านได้ทำคืนภาษี (Tax Refund) และเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ณ ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
16.25 น. เดินทางออกสู่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรียด้วยเที่ยวบิน OS710 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10นาที) 
17.15 น. เดินทางถึงกรุงเวียนนา เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องกลับกรุงเทพฯ
23.20 น. เดินทางออกสู่กรุงเทพฯ ด้วยเที่ยวบิน OS25 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10ชั่วโมง)

Day 8 : สุวรรณภูมิ
14.20 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
10 – 15 เม.ย 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 89,900 FULL
01 – 06 พ.ค 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 89,900 FULL

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เช็ก เยอรมนี ซูริค อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน