ทัวร์ จอร์เจีย

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิชี บอร์จอมี่ สวนบอร์จอมี่ ซิคนาคลี เทือกเขาคอเคซัส by Turkish Airlines 8 วัน 5 คืน
GEO-MAGIC8D5N-TK : Magical of Georgia จอร์เจีย BY TK

8 วัน 5 คืน

เยือนเมืองมิทสเคด้า ชมสะพานสันติภาพ เที่ยวกรุงทบิลิซี ชมวิหารจวารี ชมพิพิธภัณฑ์ สตาลิน ชมป้อมอนานูรี นั่งรถ 4WD ขึ้นสู่หุบเขาคอเคซัส นั่งกระเช้าชุม BORJOMI CITY PARK #รูดบัตรไม่ชาร์จ

Day 1 : สุวรรณภูมิ-อิสตัลบูล
Day 2 : อิสตันบูล-บาทูมี-ชมน้ำตก MAKKUNTSESI-ประติมากรรม 'Ali and Nino'-Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square และ Medea Square
Day 3 : เมืองบอร์จอมี่ (BORJOMI)-สวนบอร์จอมี่ (BORJOMI CITY PARK)-นั่งกระเช้า ขึ้นยอดเขาเพื่อชมความงามของหุบเขา และสวนโดยรอบ
Day 4 : BATUMI-เมืองกอรี (GORI)-พิพิธภัณฑ์สตาลิน-ชมวิหารสเวติสเคอเวรี
Day 5 : เมืองซิคนาคลี (Signagi)-ชิมไวน์-ป้อมนาริกาล่า-อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย (MOTHER OF  GEORGIA)-ชมป้อมนาริกาล่า-ผ่านชมโรงอาบน้ำ-โบสถ์เมทเตห์คี-ถนนคนเดินชาเดอร์นี่-ทบิลิซี
Day 6 : เทือกเขาคอเคซัส-ชมป้อมอนานูรี-อ่างเก็บน้ำชินวารี-คัสเบกิ-โบสถ์เกอร์เกติ-อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย
Day 7 : มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี-สะพานแห่งสันติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE)-ช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ณ FLEA MARKET-ถนนคนเดินรุสตาเวลี-ย่านฟรีดอมสแควร์ TBILISI-ISTANBUL
Day 8 : อิสตันบลู-สุวรรณภูมิ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : สุวรรณภูมิ-อิสตัลบูล
20.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท คอยให้การต้อนรับและดูแลในการตรวจเอกสารการเดินทาง เคาน์เตอร์ U ประตู 9 ของสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์
23.00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบิน BKK-IST อิสตันบูล อตาเติร์ก อินเตอร์เนชั่นแนล โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK69 (ใช้เวลาเดินทาง 10 ชั่วโมง)
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

Day 2 : อิสตันบูล-บาทูมี-ชมน้ำตก MAKKUNTSESI-ประติมากรรม 'Ali and Nino'-Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square และ Medea Square
05.10 น.
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติ อตาเติร์ก กรุงอิสตันบูล IST (รอต่อเครื่องประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)
06.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองทบิลิชีประเทศจอร์เจีย โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK390 IST-BUS (เวลาบินโดยประมาณ  2 ชั่วโมง 20 นาที พักผ่อนรับประทานอาหารบนเครื่อง)
09.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติบาทูมี (BUS) ประเทศจอร์เจีย นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร และรับกระเป๋าสัมภาระ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับ ณ ทางออกของผู้โดยสายขาเข้า
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไป ยังเมืองบาทูมี่ (BATUMI) เมืองนี้เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเล บนชายฝั่งตะวันออกของทะเลดำ เป็นเมืองหลวงของ อัตจารา (Ajara) เป็นสาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเองอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศจอร์เจียครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้างปละมีสภาพภูมิทัศน์ที่หลากหลายแตกต่างกัน มีทั้งบริเวณเทือกเขาสูงที่อุดมไปด้วยป่าไม้เขียวขจี ไปจนถึงเนินเขาที่เขียวชอุ่ม เป็นหนึ่งในเมืองที่มีทิวทัศน์สวยที่สุดของจอร์เจีย มีความงามของธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ พื้นที่ด้านหนึ่งของเมืองที่ถูกล้อมด้วยทิวทัศน์ของทะเลดำ เมืองบาทูมี่ (Batumi) เป็นเมืองที่มีท่าเรือสำคัญขนาดใหญ่ รวมถึงถนนที่เต็มไปด้วยต้นไม้สองข้างทาง
เริ่มสถานที่เที่ยวแรกด้วยการนำท่าน ชมน้ำตก MAKKUNTSESI น้ำตก เป็นน้ำตกที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในจอร์เจีย ตั้งอยู่ใน ADIJARA ในหมู่บ้าน MAKKUNTSESI คุณยังสามารถซื้อผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติของชาวบ้านได้ที่นี่ เช่น น้ำผึ้ง เชิร์ชเคลา และอื่นๆ
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านชมรูปปั้นความรักในบาทูมีเป็นอนุสาวรีย์ที่โรแมนติกที่สุดในเมืองชายทะเลบาตูมี ซึ่งเป็นรูปปั้นขนาดใหญ่ที่แสดงถึงความรักที่แท้จริง ประวัติของประติมากรรม 'Ali and Nino' ด้วยเพราะเหตุผลทางศาสนาทั้งคู่จึงไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้เพราะผู้ชายคนนั้นเป็นมุสลิมและผู้หญิงคนนั้นเป็นคริสเตียน พวกเขาต้องอดทนทั้งการปฏิวัติและสงครามกลางเมืองเพื่อเป็นพยานในการก่อตัวของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน โดยอาลีและนีโม่จะค่อยๆขยับเข้าหากัน เปลี่ยนท่าทุก ๆ 10 นาทีจนกระทั่งพวกเขาพบกันและรวมเข้าเป็นหนึ่งเดียว
นำทุกท่านชมเมืองท่าแห่งบาทูมิ ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลดำ เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการพักผ่อนสุดพิเศษในจอร์เจียเมืองบาทูมี่ (BATUMI) เมืองนี้เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเล บนชายฝั่งตะวันออกของทะเลดำ เป็นเมืองหลวงของอัตจารา (Ajara) เป็นสาธารณรัฐอิสระที่ปกครองตนเองอยู่ทางด้านตะวันตกของประเทศจอร์เจียครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้างปละมีสภาพภูมิทัศน์ที่หลากหลายแตกต่างกัน มีทั้งบริเวณเทือกเขาสูงที่อุดมไปด้วยป่าไม้เขียวขจี ไปจนถึงเนินเขาที่เขียวชอุ่ม เป็นหนึ่งในเมืองที่มีทิวทัศน์สวยที่สุดของจอร์เจีย มีความงามของธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ พื้นที่ด้านหนึ่งของเมืองที่ถูกล้อมด้วยทิวทัศน์ของทะเลดำ เมืองบาทูมี่ (Batumi) เป็นเมืองที่มีท่าเรือสำคัญขนาดใหญ่ รวมถึงถนนที่เต็มไปด้วยต้นไม้สองข้างทาง
นำท่านชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่า ในย่าน Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square และ Medea Square สร้างขึ้นในปี 2009 เป็นอาคารที่ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังชาวจอร์เจีย Vazha Orbeladze สร้างด้วยสไตล์สถาปัตยกรรมแบบผสมผสาน และในปี 2011 ที่ผ่านมา สถานที่แห่งนี้ได้เริ่มปรับปรุงเพื่อให้เป็นแหล่งบันเทิงและพักผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของเมืองประกอบไปด้วยภัตตาคาร , โรงแรม , ไนท์คลับ ฯลฯ
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  ADMIRAL HOTELระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

Day 3 : เมืองบอร์จอมี่ (BORJOMI)-สวนบอร์จอมี่ (BORJOMI CITY PARK)-นั่งกระเช้า ขึ้นยอดเขาเพื่อชมความงามของหุบเขา และสวนโดยรอบ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเที่ยวชม เมืองบอร์จอมี่ (BORJOMI) เมืองตากอากาศเล็กๆทางในหุบเขาทางตอนใต้ของประเทศจอร์เจียมีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึง 15,000 คน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลกในเรื่องน้ำแร่โดยได้มีการบรรจุ ณ ธารน้ำแร่บริสุทธิ์ที่ไหลรินจากยอดเขาบาคุเรียนี (BAKURIANI MOUNTAIN) และส่งออกไปขายกว่า 40 ประเทศทั่วโลกโดยชาวเมืองเชื่อกันว่าจะทำให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถรักษาโรคร้ายได้
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเข้าชมสวนบอร์จอมี่ (BORJOMI CITY PARK) สถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนของชาวเมืองบอร์จอมี่ ที่นิยมมาเดินเล่นและผ่อนคลายโดยการแช่น้ำแร่ในวันหยุด จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าสู่จุดชมวิวบนหน้าผาเหนือสวนบอร์โจมีอิสระให้ท่านเก็บภาพวิวทิวทัศน์ธรรมชาติจากมุมสูงตามอัธยาศัย พร้อมนั่งกระเช้า ขึ้นยอดเขาเพื่อชมความงามของหุบเขา และสวนโดยรอบ
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม BORJOMI PALACE HOTELระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

Day 4 : BATUMI-เมืองกอรี (GORI)-พิพิธภัณฑ์สตาลิน-ชมวิหารสเวติสเคอเวรี
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอรี (GORI) (ระยะทาง 150 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ทุกวันนี้ เป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์ เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นบ้านเกิดของ “โจเซฟ สตาลิน” (Joseph Stalin) ชาวจอร์เจียที่ในอดีตเป็นผู้ปกครองสหภาพโซเวียต ในยุคศตวรรษที่ 1920 ถึง 1950 และมีชื่อเสียง เรื่องความโหดเหี้ยมในการปกครองในเมืองกอรีแห่งนี้ จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน (MUSEUM OF STALIN) ซึ่งเป็นสถานที่ที่ได้รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ พร้อมทั้งเรื่องราวต่างๆของท่านสตาลิน และยังมีการแสดงถึงประวัติชีวิตตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่าน ชมวิหารสเวติสเคอเวรี (Svetitkhoveli Cathedral) สร้างราวศตวรรษที่ 11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทาง ศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย สร้างขึ้นโดยสถาปนิกชาวจอร์เจีย ชื่อ Arsukisdze มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่ทำให้ชาวจอร์เจียเปลี่ยนความเชื่อและหันมานับถือศาสนาคริสต์ และให้ศาสนาคริสต์มาเป็นศาสนาประจำชาติของจอร์เจียเมื่อปี ค.ศ.337 และถือเป็นสิ่งก่อสร้างยุคโบราณที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศจอร์เจีย ภายในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้อย่างงดงาม
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย) หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางกลับสู่ ทบิลิซี
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ASTORIA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

Day 5 : เมืองซิคนาคลี (Signagi)-ชิมไวน์-ป้อมนาริกาล่า-อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย (MOTHER OF  GEORGIA)-ชมป้อมนาริกาล่า-ผ่านชมโรงอาบน้ำ-โบสถ์เมทเตห์คี-ถนนคนเดินชาเดอร์นี่-ทบิลิซี
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางไปยังเมืองซิคนาคลี (Signagi) เมืองเล็กๆ ที่ยังคงความเก่าแก่ดั้งเดิมอยู่ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาสูง บ้านเรือน ร้านรวงภายในเมืองนั่นยังคงสภาพสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่เอาไว้ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งหลังคาบ้านแต่ละหลังของที่นี่ ก็พร้อมใจกันใช้สีแดงอิฐ ดูสวยงามโดดเด่นท่ามกลางหุบเขาที่ล้อมรอบ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณสามารถเดินเล่นได้เพลินๆตามตรอกซอกซอยให้อารมณ์ราวกับเดินเล่นอยู่ในยุโรปตะวันออกเลยก็ว่าได้ และอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เมืองนี้เป็นที่รู้จักของเหล่านักเดินทาง นั้นคือไวน์ชั้นเยี่ยม เนื่องจากเมืองที่ผลิตไวน์อันดับต้นๆของโลกก็ว่าได้ และไม่พลาดที่เราจะนำท่าน ชิมไวน์ที่มีชื่อเสียงของเมืองนี้ด้วย รับฟรี ไวน์พื้นเมือง หรือเลือกรับเป็นแก้วไวน์จอร์เจียสุดเก๋
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้า สู่ตัวเมืองทบิลิซีอีกครั้ง นำทุกท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริกาล่า (NARIKALA FORTRESS) ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณ สร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริสทซิเค และต่อมาในสมัยของกษัตริย์ เดวิด (ปีค.ศ.1089-1125) ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกล ได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อ ป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (NSRIN OALA) ซึ่งมีความหมายว่า ป้อมอันเล็ก (LITTLE FORTRESS)
นำทุกท่านแวะชม อนุสาวรีย์พระแม่จอร์เจีย (MOTHER OF  GEORGIA) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ KARTLIS DEDA เป็นรูปปั้นหญิงสาวสูง 20 เมตรบนยอดเขาโซโลลากิ (SOLO LAKI HILL) ในนครทบิลิซี โดยรูปปั้นนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เพื่อฉลองนครทบิลิซีอายุครบ 1,500 ปี และเป็นรูปปั้นที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณและนิสัยของคนจอร์เจียได้เป็นอย่างดี
ชมป้อมนาริกาล่า(NARIGALA FORTRESS) และอนุสาวรีย์มารดาแห่งจอร์เจีย (Kartlis Deda, Mother Georgia) ป้อมนาริกาลาเป็นปราการหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือนครทบิลิซี สร้างขึ้นตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 4 ผ่านผู้ปกครองมาหลายยุคหลายสมัยที่ต่างผลัดกันเข้ามารุกรานนครเล็กๆ บนเส้นทางสายไหมแห่งนี้ ราชวงศ์อุมัยยัด (Umayyad Dinasty) ของชาวอาหรับได้ต่อเติมป้อมในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 7 ต่อมาพวกมองโกล ตั้งชื่อให้ใหม่ว่า NARIN QALA แปลว่าป้อมน้อย (Little Fortress) นักประวัติศาสตร์ยกย่องว่าป้อมนาริกาลาเป็นป้อมแห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหมที่แข็งแกร่งและตีได้ยากที่สุด
ผ่านชมโรงอาบน้ำ SULFUR BATH บริเวณนี้เป็นโรงอาบน้ำมีทั้งที่เป็นสาธารณะและส่วนตัว เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงมีลำธารที่มีสายแร่กำมะถัน ปะปนอยู่ หากลงไปเดินตรงลำธารเล็กๆ เราก็จะได้กลิ่นของกำมะถันด้วยบริเวณนี้จะเห็นเป็นโดม แต่ละโดมคือ 1 ห้องอาบน้ำ โดยเชื่อว่าการมาอาบน้ำผสมกำมะถันนี้ จะทำให้ร่างกายสะอาดและดีต่อสุขภาพ
นำท่านไปชม โบสถ์เมทเตห์คี (METEKHI CHURCH) โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ำทวารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่มีมาแต่ก่อน กษัตริย์วาคตัง ที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ได้สร้างป้อมและโบสถ์ไว้ที่บริเวณนี้
จากนั้นให้ทุกท่านอิสระ  ถนนคนเดินชาเดอร์นี่ (SHARDEN STREET) ซึ่งเป็นถนนใหญ่ของเมืองที่มีชื่อเสียงและกลิ่นไอแบบ และอาคารถูกสร้างขึ้นที่มีรูปลักษณะใหญ่โตแข็งแรง และยังเต็มไปด้วยร้านค้าและสินค้าแบรนด์เนมต่างๆมากมาย และตามบริเวณทางเท้ายังเต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึกเป็นสินค้าพื้นเมืองหลากหลาย
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ASTORIA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

Day 6 : เทือกเขาคอเคซัส-ชมป้อมอนานูรี-อ่างเก็บน้ำชินวารี-คัสเบกิ-โบสถ์เกอร์เกติ-อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางไปตามเส้นทางหลวงของจอร์เจียที่มีชื่อว่า Georgian Military Highway ถนนสายนี้เป็นถนนสายสำคัญที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยที่จอร์เจียอยู่ภายใต้การควบคุมจากสหภาพโซเวียด เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลักในการข้ามเทือกเขาคอเคซัสจากรัสเซียมายังที่ภูมิภาคนี้ ถนนแห่งประวัติศาสตร์นี้เป็นเส้นทางที่จะ
นำท่านขึ้นสู่ เทือกเขาคอเคซัส (The Caucasus Mountain) เป็นเทือกเขาที่ตั้งอยู่ระหว่างทวีปยุโรป และเอเชีย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ และเทือกเขาคอเคซัสน้อย  ระหว่างทางนำท่านแวะ ชมป้อมอนานูรี (Anauri Fortress) ป้อมปราการอันเก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 16-17 ชมร่องรอยของซากกำแพงที่ล้อมรอบป้อมปราการแห่งนี้ไว้เปรียบเสมือนม่านที่ซ่อนเร้นความงดงามของโบสถ์ 2 หลังที่ตั้งอยู่ภายใน ซึ่งเป็นโบสถ์ของชาวเวอร์จิน ภายในยังมี หอคอยทรงสี่เหลี่ยมใหญ่ที่ตั้งตระหง่าน จากมุมสูงของป้อมปราการนี้จะมองทัศนียภาพที่สวยงามของ อ่างเก็บน้ำชินวารี (ZHINVALI)ที่ซึ่งทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มไว้ใฃ้และชื่นชมทัศนียภาพทิวทัศน์ ของภูเขาล้อมรอบสถานที่แห่งนี้ จากนั้นออกเดินทางต่อไปตามเส้นทางหลวง ริมฝั่งแม่น้ำ Aragvi ผ่าน Jvari Pass ที่ระดับความสูง 2,395 เมตร บนเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ เพื่อเดินทาง สู่เมืองคัสเบกิ (KAZBEGI) ความสูงที่ 1,700เมตร หรือในปัจจุบันเรียกว่า เมืองสเตปันสมินดา (Stepansminda) ชื่อนี้เพิ่งเปลี่ยนเมื่อปี 2006 นี้แต่คนมักจะเรียกติดปากกันอยู่ว่า คัสเบกิอยู่ เมืองนี้อยู่ห่างจากเมืองหลวงทบิลิซี ประมาณ 157 กิโลเมตร ถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวบนเทือกเขาคอเคซัสที่สำคัญของประเทศจอร์เจีย มีภูมิทัศน์ที่สวยงามโดยรอบ รวมทั้งเป็นจุดชมวิวของยอดเขาคัสเบกิอีกด้วย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น จากนั้นเปลี่ยนยานพาหนะเป็นรถขับเคลื่อน 4 ล้อ นั่งรถจิ๊ป 4X4 1คัน ขึ้นได้ประมาณ 6 ท่านเท่านั้น
เพื่อขึ้นเขาไปชมโบสถ์ ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ใช้เวลาราว 30 นาที
นำทุกท่านขึ้นสู่เนินเขา ที่ตั้งของโบสถ์สมินดา ซาเมบา Tsminda Sameba หรือ โบสถ์เกอเกติ (GERGETI TRINITY CHURCH)  คือโบสถ์ชื่อดังกลางหุบเขาคอเคซัส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศจอร์เจีย โบสถ์คริสต์นิกายจอร์เจียนออร์โธด็อกซ์เก่าแก่นี้ สร้างด้วยหินแกรนิตขนาดใหญ่มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 บนยอดเขาที่มีความสูงถึง 2,170 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ด้วยทิวทัศน์ธรรมชาติของเทือกเขาคอเคซัสรอบทิศและโบสถ์เล็กๆที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาจึงทำให้ที่นี่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมาตั้งแต่สมัยที่จอร์เจียยังอยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียตซึ่งตั้งอยู่อย่างสวยงามและโดดเด่น บนเนินเขาซึ่งล้อมรอบไปด้วยทุ่งหญ้าเขียวขจี ที่ระดับความสูง 2,170 เมตร
***หมายเหตุ เนื่องด้วยเดือนพฤศจิกายน – ถึงเมษายน ของทุกปีจะเป็นช่วง WINTER ของประเทศจอร์เจีย หิมะจะตกเป็นจำนวนมากและแต่ละปีความความหนาวเย็นของน้ำแข็ง หิมะก็ไม่เท่ากัน ทำให้ทางขึ้นเขาสู่โบสถ์นั้นอาจปิดเพราะถนนลื่น ก่อให้เกินอันตราย รถบัสใหญ่ไม่สามารถขึ้นไปได้และรถรถจิ๊ป 4X4 ก็ไม่สามารถขึ้นไปบนยอดเขาสมินดาได้เช่นกัน  ผู้จัดจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ ****
อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (Russia-Georgia Friendship Monument)
อนุสรณ์สถานหินโค้งขนาดใหญ่บนเนินและมีภาพวาดสุดตระการตาบนฝาผนังหินที่แผ่เต็มพื้นที่ด้านในของอนุสรณ์ทั้งหมด บอกเล่าประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างจอร์เจียและรัสเซีย
สร้างขึ้นในปี 1983 เพื่อเฉลิมฉลองครอบรอบ 200 ปีสนธิสัญญาจอร์จีเอฟสกี
(Treaty of Georgie ski) และความสัมพันธ์ระหว่างสหภาพโซเวียต (Soviet Union) และจอร์เจีย (Georgia) ตัวอนุสรณ์สถานในปัจจุบันไม่ได้เป็นสัญลักษณ์ของมิตรภาพระหว่างรัสเซียและจอร์เจียอีกต่อ เนื่องด้วยเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่ทำให้ความสัมพันธ์ของสองประเทศนี้ต้องสั่นคลอนอย่างรุนแรง
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ASTORIA HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

Day 7 : มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ทบิลิซี-สะพานแห่งสันติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE)-ช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ณ FLEA MARKET-ถนนคนเดินรุสตาเวลี-ย่านฟรีดอมสแควร์ TBILISI-ISTANBUL
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งทบิลิซี (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) หรืออีกชื่อหนึ่งคือโบสถ์ SAMEBA เป็นโบสถ์หลักของคริสตจักรออร์ทอดอกซ์จอร์เจีย อีกทั้งยังถูกจัดให้เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย และมีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก
นำท่านสู่ สะพานแห่งสันติภาพ (THE BRIDGE OF PEACE) เป็นอีกหนึ่งงานสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจในเมืองทบิลิซี ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยนชื่อ MICHELE DE LUCCHI สะพานมีความยาวที่ 150 เมตร ลักษณะการออกแบบร่วมสมัย โครงสร้างนั้นถูกออกแบบ และสร้างที่ประเทศอิตาลี และนำเข้าส่วนประกอบโดยรถบรรทุกมากกว่า 200 คัน เพื่อเข้ามาติดตั้งในเมืองทะบิลิซี
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
ช็อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง ณ FLEA MARKET ตลาดนัดที่หากท่านเป็นคนรักของสะสมหายากในยุคเก่าจะต้องถูกใจอย่างแน่นอน เพราะจะมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่นำของเก่าหายากมาวางขายกันในราคาที่ต่อรองได้  ให้ทุกท่านได้เดินชมเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
จากนั้นนำทุกท่านสู่ ถนนคนเดินรุสตาเวลี (RUSTAVELI STREET) ให้ทุกท่านอิสระเดินเล่นชมเมืองทบิลิซี่ ย่านฟรีดอมสแควร์ (FREEDOM SQUARE) หรือเดินเล่นช็อปปิ้งที่ GALLERIA MALL ศูนย์การค้าใจกลางกรุงทบิลิซี่ที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ และสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์
14.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติทะบิลิซิ TBILISI (TBS) ประเทศจอร์เจีย
17.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบิน อิสตันบูล อาตาเติร์ก อินเตอร์เนชั่นแนล TBS-IST โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TK 383
18.55 น.
เดินทางถึง สนามบิน IST อิสตันบูล อาตาตูร์ก อินเตอร์เนชั่นแนล (รอเปลียนเครื่อง 1 ชั่วโมง 30 นาที)

Day 8 : อิสตันบลู-สุวรรณภูมิ
01.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ TK 68 IST-BKK
15.25 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมความประทับใจมิรู้ลืมระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
09 – 16 ก.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 49,988 FULL
10 – 17 ก.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 49,988 FULL
11 – 18 ก.ค 2565 จันทร์ - จันทร์ 49,988 FULL
24 – 31 ก.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 49,988
30 ก.ย – 07 ต.ค 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 49,988
08 – 15 ต.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 51,988
13 – 20 ต.ค 2565 พฤหัส - พฤหัส 51,988

ทัวร์จอร์เจีย ทบิลิชี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจอร์เจีย ราคาใกล้เคียงกัน