ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค น้ำตกไรน์ ปราสาทชิลยอง by THAI Airways 11 วัน 18 คืน
หลงรัก Switzerland BY TG

11 วัน 18 คืน

เที่ยวสามเขาและนั่งรถไฟเส้นทางสุดสวยของสวิส ดื่มด่ำและสัมผัสบรรยากาศเมืองท่องเที่ยวยอดฮิตบนเทือกเขาแอลป์ พักโรงแรมน่ารักๆในเมืองเซอร์แมท #เที่ยวยุโรป

Day 1 : สุวรรณภูมิ
Day 2 : สุวรรณภูมิ-ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)-ย่านเมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ-โบสถ์กรอสมุนสเตอร์-โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์
Day 3 : ซูริค-ชาฟฮาวเซ่น-น้ำตกไรน์-เซ้นต์กัลเลน-ซูริค
Day 4 : ซูริค-ลูเซิร์น-Arth Goldau-นั่งรถไฟไต่เขาขึ้นยอดเขา Mt. Rigi Klum-วิทซ์นาว-ลูเซิร์น
Day 5 : ลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเพล-โบสถ์ฮอฟเคียร์เคอ-อนุสาวรีย์สิงโต
Day 6 : ลูเซิร์น-ร้านช็อคโกแลต-นั่งรถไฟสาย Express Line-อินเทอร์ลาเก้น-เบิร์น-เซอร์แมท
Day 7 : เซอร์แมท-นั่งรถไฟขึ้นยอดเขากอร์เนอแกรท-ชมวิวแมทเธอฮอร์น-เซอร์แมท
Day 8 : เซอร์แมท-มองเทรอซ์-ปราสาทชิลยอง-กรุยแยร์-โรงงานชีส-บรอค-ซูริค
Day 9 : ซูริค-ชไวซ์-นั่งรถรางไฟฟ้าที่ชันที่สุด Stoos Funicular Railway- ซูริค
Day 10 : สนามบินซูริค
Day 11 : สนามบินสุวรรณภูมิ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : สุวรรณภูมิ
21.30 น.   
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ สายการบิน Thai  Airways  ROW D เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**
หมายเหตุ: เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในสวิตเซอร์แลนด์เดินทางโดยรถไฟเป็นหลัก ในบางวันมีความจำเป็นต้องฝากกระเป๋าหรือขนส่งกระเป๋าล่วงหน้าโดยระบบขนส่งภายในของสวิตเซอร์แลนด์ ดังนั้นน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง (Luggage) สำหรับเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบิน ต้องไม่เกิน 20 กิโลกรัม/ท่าน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองต่างๆ**

Day 2 : สุวรรณภูมิ-ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)-ย่านเมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ-โบสถ์กรอสมุนสเตอร์-โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์
01.05 น.   
ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG970
07.50 น.   เดินทางถึงสนามบินนครซูริค เมืองเศรษฐกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  นำท่านผ่านขั้นตอนพิธีการตรวจคนเข้าเมืองตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางโดยระบบรถไฟที่สะดวกสบายที่สุดของโลกผ่านบัตรโดยสาร Swiss Travel Pass จากสนามบินซูริค Zurich Flughafen สู่ย่านใจกลางเมืองของนครซูริคเพื่อนำท่านแวะฝากกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านชมย่านเมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ ผ่านอาคารบ้านเรือนร้านค้าย่านเมืองเก่า นำท่านแวะชมและถ่ายรูปกับ The Rathaus หรืออีกชื่อหนึ่งที่คุ้นเคยดีอย่าง Zurich’s Town Hall สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1694 ถึงปี 1698 เป็นสถานที่ราชการท้องถิ่นในเมืองซูริค ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลิมมัตแต่เดิมเคยเป็นห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองที่สร้างขึ้นในปีค.ศ.1397 แต่ได้รับการปรับปรุงเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปกับโบสถ์กรอสมุนเตอร์ Grossmunste Church มหาวิหารคู่บ้านคู่เมืองซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูริค ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลิมมัตเช่นกัน ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของซูริค และนำท่านเดินข้ามสะพานไปอีกฝั่งของแม่น้ำชมโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ Fraumünster ซึ่งเป็นหนึ่งในสี่โบสถ์หลักของเมืองซูริค ที่สร้างขึ้นจากซากปรักหักพังของวิหารสำหรับสตรีชนชั้นขุนนางชั้นสูงในสมัยก่อนโดยกษัตริย์แห่งบาวาเรียเพื่อพระราชธิดาฮิลต์การ์ต ภายหลังได้พระราชทานให้กับคณะนักบุญเบเนดิกต์ จุดเด่นของโบสถ์คือภายนอกประกอบด้วยกระจกสีขนาดใหญ่ 5 บาน เรียกว่ากระจกชากาล ออกแบบโดย มาร์ก ชากาล จิตรกรชาวเบลารุส-ฝรั่งเศส และได้ติดตั้งในปีค.ศ. 1970 ซึ่งจิตรกรคนนี้โด่งดังอย่างยิ่งในแถบยุโรป 
กลางวัน   อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย   นำท่านเข้าเช็คอิน ณ โรงแรม Central Plaza Hotel หรือระดับเทียบเท่า
จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนหรือเดินเล่นชมเมืองซูริค
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมที่พัก

Day 3 : ซูริค-ชาฟฮาวเซ่น-น้ำตกไรน์-เซ้นต์กัลเลน-ซูริค
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินทางโดยรถไฟจากซูริคสู่เมืองชาฟฮาวเซ่น Schaffhausen (ใช้เวลาเดินทางประมาณ1 ชั่วโมง) จนกระทั่งถึงสถานี Neuhausen Rhein Falls ที่ตั้งของน้ำตกไรน์ นำท่านชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป เกิดจากการที่แม่น้ำไรน์ ซึ่งเป็นแม่น้ำนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปไหลจากต้นน้ำในเทือกเขาแอลป์ มาบรรจบบริเวณที่พื้นที่โลกเปลี่ยนระดับจึงกลายเป็นน้ำตกที่สวยงามมาก ตัวน้ำตกมีความสูง 25 เมตร กว้าง 150 เมตร มีอายุราว 14,000 – 17,000 ปี อิสระให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติ และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
กลางวัน   อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย   นำท่านเดินทางต่อโดยรถไฟสู่เมืองเซ้นต์กัลเลน St.Gallen (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองศูนย์กลางทางศาสนา นำท่านชมและถ่ายรูปภายนอกกับโบสถ์เซ้นต์กัลเลน St.Gallen Abbey & Library โบสถ์หอคอยคู่สไตล์บารอคและห้องสมุดที่เก็บรวบรวมหนังสือเก่าแก่อายุมากกว่า 1,000 ปี ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังอันขึ้นชื่อและภาพเขียนเฟรสโก้ที่ออกแบบและเขียนโดยนักจิตรกรชื่อดังอย่างไมเคิล แองเจโลเป็นหนึ่งในห้องสมุดที่เก่าแก่และสวยงามมากที่สุด จนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1983 จากนั้นนำท่านสู่ถนน Multergrasse ถนนช้อปปิ้งสายหลักของเมือง ที่มีร้านค้าน่ารักๆมากมาย ทั้งร้านนาฬิกา ร้านเสื้อผ้า และของที่ระลึกต่างๆ อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางโดยรถไฟกลับสู่นครซูริค
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมที่พัก
ที่พัก   ณ โรงแรม Central Plaza Hotel หรือระดับเทียบเท่า

Day 4 : ซูริค-ลูเซิร์น-Arth Goldau-นั่งรถไฟไต่เขาขึ้นยอดเขา Mt. Rigi Klum-วิทซ์นาว-ลูเซิร์น
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
**นำท่านฝากกระเป๋าใบใหญ่ (Luggage) ล่วงหน้าจากซูริคไปที่เมืองลูเซิร์นแบบ Express Group Luggage Door to Door) **  จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถไฟจากสถานีรถไฟนครซูริค Zurich HB สู่ Arth-Goldau (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)  ให้ท่านได้ชมวิวระหว่างทางจนกระทั่งถึงสถานีรถไฟ Arth-Goldau Hbf  จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟไต่เขา Cogwheel Railway ขึ้นสู่ยอดเขา Mt.Rigi Klum โดยรถไฟสายนี้เปิดใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1871 นับเป็นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป อิสระให้ท่านได้ชมวิวบน Mt.Rigi Klum ที่ได้ชื่อว่าเป็น “ราชินีแห่งขุนเขา” ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกินี้มีที่มาจากคำว่า Mons Regina แปลได้ว่าราชินิแห่งภูเขา เพราะวันที่อากาศดีสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขาอื่นๆได้รอบ 360 องศา อิสระให้ท่านได้ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug  จนได้เวลาอันสมควรนำท่านนั่งรถไฟไต่เขาลงไปยังเมืองวิทซ์นาว Vitznau จากนั้นนำท่านล่องเรือชมทะเลสาบลูเซิร์นจากท่าเรือวิทซ์นาวสู่เมืองลูเซิร์น ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมวิวตลอดสองฝั่งของทะเลสาบที่มีบ้านเรือนสไตล์สวิสชาเล่ต์ตั้งเรียงรายโดยมีฉากหลังเป็นเทือกเขาแอลป์  จนกระทั่งเดินทางถึงเมืองลูเซิร์น
กลางวัน   อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย   นำท่านรับกระเป๋าพร้อมเช็คอินเข้าพักโรงแรม Astoria Hotel หรือระดับเทียบเท่า
จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนหรือเดินเล่นชมเมืองลูเซิร์น
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมที่พัก

Day 5 : ลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเพล-โบสถ์ฮอฟเคียร์เคอ-อนุสาวรีย์สิงโต
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินเที่ยวชมเมืองลูเซิร์น ชมสะพานไม้ชาเพล Chapel Bridge ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบนโครงหลังคาหน้าจั่วด้วยภาพวาดในศตวรรษที่ 17 ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้เป็นการเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเมืองลูเซิร์น โดยมีหอคอยน้ำ Wasserturm อยู่กลางสะพาน ซึ่งเดิมใช้เป็นที่คุมขังนักโทษและเก็บเอกสารรวมทั้งของมีค่าของเมืองไว้ หอคอยนี้มีลักษณะเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมที่มีฐานเชื่อมติดอยู่กับสะพานสร้างขึ้นราวปี ค.ศ. 1300 สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แล้วก็มีการบูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม (ภาพวาดดั้งเดิมถูกไฟไหม้ไปค่อนข้างมาก) สะพานชาเพลนี้ถือเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป จากนั้นแวะชมโบสถ์ฮอฟเคียร์เคอ Hofkirche St.Leodegar โบสถ์ที่สำคัญและเป็นแลนด์มาร์คของเมืองลูเซิร์น ลักษณะเป็นโบสถ์หอคอยคู่ปลายแหลมถูกสร้างขึ้นในปี 1633-1639 ภายในมีแท่นบูชาพระแม่มาเรีย รูปปั้นนักบุญ Leodegar และ Mauritus นักบุญอุปถัมภ์ของเมืองลูเซิร์น โบสถ์แห่งนี้จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อนึงว่า St.Leodegar Church จากนั้นชมอนุสาวรีย์สิงโต Lion Monument ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส
กลางวัน   อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย   อิสระให้ท่านพักผ่อนหรือเดินเล่นชมเมืองลูเซิร์น โดยท่านสามารถเดินขึ้นชมกำแพงเมืองเก่า Musegg Wall Lucerne กำแพงเมืองที่ล้อมรอบตัวเมืองสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1386 โดยผนังของกำแพงยังคงมีความสมบูรณ์ ซึ่งหอคอยของเมืองจะมีทั้งหมด 4 จุดและได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ด้วย ท่านจะได้ชมความสวยงามของเมืองลูเซิร์นจากมุมสูงหรือเดินเล่นย่านเมืองเก่าของลูเซิร์น ชม Altes Luzerner Rathaus หรือที่ว่าการเมืองลูเซิร์นหลังเก่า ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งของลูเซิร์นเป็นสถาปัตยกรรมย่าน Old Town โดยทางเดินในย่านเมืองเก่าจะเป็นถนนเส้นเล็กๆ ที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนและร้านขายสินค้าต่างๆ
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมที่พัก
ที่พัก   ณ โรงแรม Astoria Hotel หรือระดับเทียบเท่า

Day 6 : ลูเซิร์น-ร้านช็อคโกแลต-นั่งรถไฟสาย Express Line-อินเทอร์ลาเก้น-เบิร์น-เซอร์แมท
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
**นำท่านฝากกระเป๋าใบใหญ่ (Luggage) ล่วงหน้าจากลูเซิร์นไปที่เมืองเซอร์แมทแบบ Express Group Luggage Door to Door) **   
นำท่านชมร้านช็อคโกแลตและให้ท่านได้ทดลองทำ Chocolate Bar 100grams ที่มีความนุ่มละมุนและมีรสชาติที่หลากหลายด้วยรสชาตินมวัวแท้ๆของสวิส  จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟสาย Express Line จากสถานีรถไฟลูเซิร์นมุ่งหน้าสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น Interlaken  เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ และเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟเพื่อต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) จนกระทั่งถึงเมืองอินเทอร์ลาเก้น  นำท่านเดินเล่นชมเมืองอินเทอร์ลาเก้น ที่ตั้งอยู่เลียบริมแม่น้ำอาเร่ ชมสวนสาธารณะ Hohematte Park สวนสาธารณะที่มีวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของสวิส จากนั้นให้ท่านเดินเล่นพักผ่อนชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมืองมีสวนดอกไม้เล็กๆน่ารักสร้างสีสันให้ตัวเมืองรวมทั้งมี อาคารคาสิโนคูซาลอายุกว่า 100 ปี ที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและยังเป็นคาสิโนของเมืองอีกด้วย หรือเลือกช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีแบรนด์ดังของสวิสอาทิ นาฬิกา ช็อคโกแลต  มีดพกอเนกประสงค์ ฯลฯ
กลางวัน   อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย   นำท่านเดินทางโดยรถไฟจากอินเทอร์ลาเก้นสู่กรุงเบิร์น Bern เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ที่สร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรป มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายซึ่งองค์การยูเนสโก้ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเมืองเป็นมรดกโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ให้ท่านได้ชมวิวระหว่างสองข้างทางจนกระทั่งถึงสถานีรถไฟกรุงเบิร์น Berne Bahnhof และนำท่านนั่งรถ Bern Mobile ไปยัง Baren Park นำท่านแวะชมบ่อหมีสีน้ำตาล Bear Park สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปภายนอกกับโบสถ์แห่งกรุงเบิร์น The Cathedral of Bern มหาวิหารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสไตล์กอธิคตั้งแต่ปีค. ศ. 1964 หอคอยมีความสูงราวๆ 100 เมตร สร้างแล้วเสร็จในปีค.ศ. 1893 ถือเป็นมหาวิหารที่สูงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์และถือเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของสวิสด้วย และนำท่านเดินชมย่านเมืองเก่าบนถนนมาร์คกาสเซ Marktgasse  ซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินทางเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์ไซ้ท์ กล็อคเค่น Zytglogge Clock Tower อายุกว่า 800 ปี ที่จะมีตุ๊กตาออกมาเริงระบำให้ดูทุกๆ ชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางโดยรถไฟสู่เมืองเซอร์แมท Zermatt (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและชมวิวระหว่างสองข้างทางที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามตระการตาเกินบรรยาย จนกระทั่งเดินทางถึงสถานีรถไฟเซอร์แมท เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดินอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,620 เมตร ซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามานอกจากรถไฟฟ้าและรถม้าที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมที่พัก
ที่พัก   ณ โรงแรม Alpen Resort, Zermatt หรือระดับเทียบเท่า

Day 7 : เซอร์แมท-นั่งรถไฟขึ้นยอดเขากอร์เนอแกรท-ชมวิวแมทเธอฮอร์น-เซอร์แมท
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่านเดินไปยังสถานีรถไฟกอร์เนอร์แกรท Gornergrat Bahn เพื่อนำท่านนั่งรถไฟไต่เขาขึ้นสู่ยอดเขากอร์เนอร์แกรท ผ่านธรรมชาติทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่สวยงามทั้งสองข้างทางจนกระทั่งถึงยอดเขากอร์เนอร์แกรท (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) ยอดเขาแห่งนี่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 3,286 เมตร โดยมีฉากหลังเป็นวิว “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น” Matterhorn ยอดเขาที่มีรูปทรงคล้ายพีระมิดที่โค้งลงเล็กน้อยซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีความสูงกว่า 4,478 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ความงามที่แปลกตาและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแมทเทอร์ฮอร์น ทำให้มีบริษัทโด่งดังระดับโลกต่างช่วงชิงเพื่อที่จะได้ครอบครองให้เป็นเสมือนดั่งตัวแทนสัญลักษณ์ของตน ทั้งช็อกโกแล็ตทับเบอโรนที่ผู้คนทั่วโลกต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีและผู้ผลิตหนังรายใหญ่อย่างพาราเมาท์พิคเจอร์ที่นำแมทเทอร์ฮอร์นไปทำเป็นโลโก้ของบริษัทจนเป็นที่จดจำของผู้คนจากทั่วโลก อิสระให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์อันตื่นตาตื่นใจของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จากนั้นนำท่านนั่งรถไฟลงมาที่สถานี Rotenboden และนำท่านเดินต่อไปอีกประมาณ 10-15 นาที เพื่อนำท่านแวะถ่ายรูปกับทะเลสาบ Riffelsee Lake  ทะเลสาบเล็กๆสีน้ำเงินเข้มที่จะคอยสะท้อนความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปีและมีนักถ่ายภาพจากทั่วโลกนิยมมาถ่ายรูปภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของสวิส
(หมายเหตุ: ทะเลสาบจะเป็นน้ำใสราวกระจก ช่วง พ.ค.–พ.ย. ส่วนฤดูหนาวจะกลายเป็นน้ำแข็ง) จนได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางโดยรถไฟกลับสู่เมืองเซอร์แมท
กลางวัน   อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย   อิสระให้ท่านพักผ่อนหรือเดินเล่นชมเมืองเซอร์แมทพร้อมสูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ปราศจากมลภาวะ ซึ่งเกิดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งการรักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาติ การไม่อนุญาตให้ใช้รถยนต์แล่นในเมือง แต่ให้ใช้จักรยาน รถม้า หรือรถไฟฟ้าคันเล็กๆ เป็นพาหนะหลักแทน จนได้ชื่อว่าเป็นเมืองปลอดมลพิษ ท่านจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศของธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ แฝงด้วยความโรแมนติกเมืองเล็กๆอย่างเซอร์แมทโดยมีฉากหลังเป็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นอันเลื่องชื่อ และสามารถเดินเล่นบนถนน Bahnhofstrasse ถนนเส้นหลักของเมืองที่สองข้างทางเป็นแหล่งรวมร้านค้าขายของที่ระลึก  ร้านนาฬิกาแบรนด์ดังของสวิส ร้านช็อคโกแลต  ร้านอาหาร ผับบาร์ ซึ่งร้านค้าและบ้านเรือนยังคงความโดดเด่นเป็นอาคารไม้แบบสวิสชาเล่ต์ที่ยังรักษาไว้ได้สมบูรณ์มาก
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมที่พัก
ที่พัก   ณ โรงแรม Alpen Resort, Zermatt หรือระดับเทียบเท่า

Day 8 : เซอร์แมท-มองเทรอซ์-ปราสาทชิลยอง-กรุยแยร์-โรงงานชีส-บรอค-ซูริค
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
**นำท่านฝากกระเป๋าใบใหญ่ (Luggage) ล่วงหน้าจากเซอร์แมทไปที่เมืองซูริค Express Group Luggage Door to Door) **   
จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถไฟจากเซฮร์แมทสู่สถานีรถไฟเมืองมองเทรอซ์ Montruex  เมืองสวยทางใต้ของสวิส ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวาและได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงสวยงามมาก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นำท่านชมปราสาทชิลยอง Chillon Castle ปราสาทยุคกลางที่มีความเก่าแก่กว่า 1,000 ปี โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยของโดยราชวงศ์ซาวอย ซึ่งถือได้ว่าเป็นอัญมณีทางประวัติศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์ ในอดีตปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้าที่จะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านเดินเล่นชมเมืองมองเทรอซ์เมืองตากอากาศริมทะเลสาบเจนีวาที่มีชื่อเสียงเย้ายวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อน ด้วยความเงียบสงบของตัวเมืองกับบรรยากาศที่สุดแสนสบาย นำท่านชมรูปปั้นของ เฟรดดี้ เมอร์คูรี่ นักร้องวงควีนเจ้าของบทเพลง We are the Champion ซึ่งถัดไปเป็น Casino Barrière de Montreux โดยตรงข้ามกับคาสิโนคือ Tour d'Ivoire ตึกสูงที่สุดของมองเทรอซ์สร้างมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1962 มีจำนวนชั้นทั้งหมด 29 ชั้น ใช้เป็นที่พักอาศัยอีกด้วย
กลางวัน   อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย   นำท่านเดินทางโดยรถไฟสู่เมืองกรุยแยร์ Gruyeres เมืองดังแหล่งผลิตเนยแข็งที่มีชื่อเสียงที่สุดของสวิสเซอร์แลนด์ ต้นกำเนิดของชีสกรูแยร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านชมโรงงานชีสกรุยแยร์ Gruyere Cheese ชีสที่มาของอาหารประจำชาติ 'ฟองดู' แต่ชีสที่มีชื่อเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้นมีไม่กี่ประเภท ซึ่งชีสกรูแยร์ก็เป็นหนึ่งในนั้น ลักษณะเป็นชีสทรงกลมมีขนาดใหญ่ให้รสสัมผัสหนึบหนับมีรสหวานและเค็มเล็กน้อย อิสระให้ท่านได้ชมและเลือกซื้อชีสชื่อดังของสวิส   จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถไฟสู่เมืองบรอค Broc เมืองเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆกัน ที่ตั้งของ Cailler Chocolate Factory โรงงานช็อคโกแลตแบรนด์เก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ที่มีอายุกว่าร้อยปี ตั้งอยู่กลางทุ่งหญ้าอันเขียวขจีกลางหุบเขา เป็นแหล่งเลี้ยงวัวและที่มาของนมสดคุณภาพดีซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตช็อคโกแล็ต มีธารน้ำใสไหลผ่าน ซึ่งน้ำก็เป็นวัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งเช่นกัน โรงงานนี้ก่อตั้งขึ้นโดยตระกูล Cailler ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มทำ Milk Chocolate หรือช็อคโกแล็ตผสมนมขึ้นเป็นรายแรกและต่อมาได้มอบหมายให้บริษัทเนสท์เล่ (Nestle) จัดจำหน่ายไปทั่วโลกต่อมาทางเนสท์เล่ก็ได้เข้ามาซื้อกิจการทั้งหมดแต่ยังคงใช้แบรนด์ Cailler ตามเดิม จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถไฟกลับสู่นครซูริค (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) จนกระทั่งเดินทางถึงนครซูริค
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมที่พัก
ที่พัก   ณ โรงแรม Central Plaza Hotel หรือระดับเทียบเท่า

Day 9 : ซูริค-ชไวซ์-นั่งรถรางไฟฟ้าที่ชันที่สุด Stoos Funicular Railway- ซูริค
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถไฟจากเมืองซูริคไปยังเมืองชไวซ์ Schwyz (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านนั่งรถสาธารณะต่อไปยังสถานี Stoos Bahn นำท่านนั่งรถรางไฟฟ้าทรงกลม Stoos Funicular Railway ที่สูงชันที่สุดในยุโรปเพื่อขึ้นเขา Stoos ซึ่งด้านบนเป็นหมู่บ้านสทอส Stoos หมู่บ้านปลอดรถยนต์ที่มีผู้อยู่อาศัยประมาณ 150 คน ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา Fronalpstock ที่สูงถึง 1,922 เมตร บนท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ที่สวยงาม ถือเป็นเป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ อิสระให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์และเก็บภาพบรรยากาศที่สวยงามของหมู่บ้านตามอัธยาศัย
กลางวัน   อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย   นำท่านเดินทางโดยรถไฟกลับสู่นครซูริค  จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งบนถนนบานโฮฟซตราสเซอ Bahnhofstrasse ถนนการค้าเก่าแก่ที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง ปัจจุบันเป็นย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในเมืองซูริค และใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ตลอดสองฝั่งเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าและร้านค้ามากมาย โดยเฉพาะร้านแบรนด์เนมระดับโลกดังๆ ที่มารวมตัวกันอยู่บนถนนเส้นนี้ ให้ท่านเดินเล่นหรือเลือกช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัย
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำภายในโรงแรมที่พัก
ที่พัก   ณ โรงแรม Central Plaza Hotel หรือระดับเทียบเท่า

Day 10 : สนามบินซูริค
เช้า   รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
สมควรแก่เวลาให้ท่านเช็คเอ๊าท์จากที่พัก รถรอรับพร้อมนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินซูริค และเผื่อเวลาสำหรับการทำคืนภาษีที่สนามบิน
13.30 น.   ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG971

Day 11 : สนามบินสุวรรณภูมิ
05.30 น.   
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...
**กรณีที่บางท่านเดินทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
09 – 19 เม.ย 2565 เสาร์ - อังคาร 141,900 -
11 – 21 เม.ย 2565 จันทร์ - พฤหัส 141,900 -
12 – 22 เม.ย 2565 อังคาร - ศุกร์ 141,900 -
30 เม.ย – 10 พ.ค 2565 เสาร์ - อังคาร 139,900 -
01 – 11 พ.ค 2565 อาทิตย์ - พุธ 133,900 -
13 – 23 พ.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 133,900 -
02 – 12 มิ.ย 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 133,900 -
24 มิ.ย – 04 ก.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 133,900 -
12 – 22 ก.ค 2565 อังคาร - ศุกร์ 133,900
27 ก.ค – 06 ส.ค 2565 พุธ - เสาร์ 133,900
11 – 21 ส.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 133,900
26 ส.ค – 05 ก.ย 2565 ศุกร์ - จันทร์ 133,900
16 – 26 ก.ย 2565 ศุกร์ - จันทร์ 133,900
20 – 30 ก.ย 2565 อังคาร - ศุกร์ 133,900

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน