ทัวร์ ออสเตรีย เช็ก เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ออสเตรีย เช็ก เยอรมนี มิวนิค ฮัลล์สตัทท์ ซาลซ์บูร์ก กรุงเวียนนา เชสกี้ ครุมลอฟ กรุงปราก by Turkish Airlines 9 วัน 6 คืน
GCATK1 : East Europe Germany Czech Austria BY TK

9 วัน 6 คืน

สัมผัสเส้นทางโรแมนติก 3 ประเทศแห่งยุโรปตะวันออก เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่มีความสวยงามสมกับเป็น Dream Destination

Day 1 : สุวรรณภูมิ
Day 2 : ท่าอากาศยานอิสตันบูล - ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก - เมืองมิวนิก - St. Peter Church - Frauenkirche Cathedral - Marienplatz - ศาลาว่าการ New Town - เมือง เบดโทรซ์ - Kalvarienberg Kirche - เมืองการ์มิช - Garmisch-Partenkirchen - Parish Church St.Martin - Fruhling Strasse
Day 3 : เมืองการ์มิช - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองอินส์บรุค - Golden Roof - St Anne’s Column
Day 4 : เมืองอินส์บรุค - ฮัลล์สตัทท์ - เมืองซาลซ์บูร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเลขที่ 9 - Residenzplatz - Salzburg Cathedral
Day 5 : เมืองซาลซ์บูร์ก - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - Church Of St. Vitus -  Fountain and Plague Column - เมืองพิลเซน - Cathedral St.Bartholomew - Marian Column
Day 6 : เมืองพิลเซน - เมืองคาร์โลวี่ วารี - The Mill Colonnade - St.Peter and Paul Cathedral - กรุงปราก - ปราสาทแห่งปราก - Charles Bridge - The Powder Tower & Municipal House
Day 7 : กรุงปราก - เมืองเบอร์โน - Cathedral of St. Peter and Paul - กรุงเวียนนา - St. Stephan’s Cathedral - พระราชวังฮอฟบวร์ก - Vienna State Opera - Karntner Strasse
Day 8 : กรุงเวียนนา - โบสถ์ Votivkirche - Vienna City Hall - McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา - ท่าอากาศยานอิสตันบูล
Day 9 : สุวรรณภูมิ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : สุวรรณภูมิ
20.00.
พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 10 เคาท์เตอร์ U สายการบิน TURKISH AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง

ลูกค้าจำเป็นแสดงเอกสารดังนี้

 1. บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป จะต้องมี เอกสารรับรองผลตรวจหาเชื้อโควิด แบบ RT-PCT ผลเป็นลบ ภายใน 48 ชม.ก่อนการเดินทางหรือ การทดสอบแบบ Antigen Rapid Test (ART) ภายใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ภาษาอังกฤษทั้งหมด) (ลูกค้าจัดเตรียมด้วยตนเอง) (บังคับใช้ 23 ธ.ค. 2564)
 2. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด จะต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย (the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คือวัคซีนพาสปอร์ต (สามารถขอผ่านแอปหมอพร้อมได้ ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถขอได้ที่สาธารณสุขจังหวัด (ลูกค้าจัดเตรียมด้วยตนเอง)
 3. กรอกแบบฟอร์ม Entry Of Germany ก่อนเดินทางเข้าประเทศเยอรมันนี (บริษัทบริการช่วยลงทะเบียน)
 4. EU Digital COVID Certificate (บริษัทบริการช่วยลงทะเบียน) (บังคับใช้ 1 ก.พ. 2565)

23.00 น. นำท่านเดินทา ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมัน โดย สายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK069

Day 2 : ท่าอากาศยานอิสตันบูล - ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก - เมืองมิวนิก - St. Peter Church - Frauenkirche Cathedral - Marienplatz - ศาลาว่าการ New Town - เมือง เบดโทรซ์ - Kalvarienberg Kirche - เมืองการ์มิช - Garmisch-Partenkirchen - Parish Church St.Martin - Fruhling Strasse
05.10 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเครื่องโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES
06.55 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมัน เที่ยวบินที่ QTK1629
08.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิก ประเทศเยอรมัน (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 6 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (Munich) (ระยะทาง37กม.45นาที)  อยู่ทางใต้ของประเทศเยอรมนี เป็นเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย ยังเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศ (รองจากเบอร์ลินและฮัมบูร์ก) และเป็นหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของยุโรป ซึ่งมีพรมแดนติดเทือกเขาแอลป์ จากนั้นแวะเก็บภาพความประทับใจกับสัญลักษณ์อีกแห่งที่สำคัญของเมืองมิวนิค ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ St. Peter Church เป็นโบสถ์คริสต์ที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค จุดตั้งต้นมีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 และผ่านการพัฒนามาหลายครั้ง จวบจนมาถึงปี ค.ศ.1837 ที่พร้อมสมบูรณ์ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง เพดานและแท่นบูชากลางโบสถ์ และเยี่ยมชม มหาวิหารเฟราเอน Frauenkirche Cathedral ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1468 เป็นทั้งมหาวิหารโกธิคและเป็นโบสถ์เมือง และยังเป็นที่ตั้งของหลุมศพเจ้าชายหลายองค์ในราชวงศ์บาวาเรียรวมถึงจักรพรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ แลนด์มาร์คใจกลางเมือง ที่นี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับคนที่มาท่องเที่ยวในมิวนิคค่า มหาวิหารนี้ตั้งอยู่ในย่าน Old Town ใกล้กับ จตุรัสมาเรียนพลัทซ์ (Marienplatz) ช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ที่นี่ถูกทำลายและได้บูรณะใหม่ภายหลัง ในอดีตพื้นที่นี้เคยเป็นตลาดเรียกว่า “ตลาดสี่เหลี่ยม” ภายหลังได้กลายเป็นที่ตั้งของ New Town Hall ได้รับการออกแบบและตกแต่งในสไตล์โกธิค ในบริเวณจตุรัสประกอบไปด้วย ศาลากลางเก่าที่มีซุ้มประตูและหอคอย ศาลาว่าการ New Town สถาปัตยกรรมเสารูปปั้นของพระแม่มารีสีทอง น้ำพุปลา และหอคอย Glockenspiel ที่มีชื่อเสียงระดับโลก
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่1)
นำท่านออกเดินทางผ่านเมืองในหุบเขาอันงดงามเข้าสู่ เมือง เบดโทรซ์ Bad Tölz (ระยะทาง 52 กม.ใช้เวลา 1 ชม.)  คำว่า Bad ในภาษาเยอรมันนั้นไม่ได้แปลว่า เน่า เสีย เลว ร้าย เหมือนภาษาอังกฤษ แต่กลับแปลว่า Bath คือ ที่อาบน้ำ มีหลายเมืองที่มีคำว่า Bad นำหน้า ซึ่งหมายความว่าเมืองนั้นเป็นเมืองสปาหรือเมืองที่มีสถานที่บำบัดและฟื้นฟูร่างกายโดยการใช้น้ำแร่ นำท่านชม โบสถ์บนโกรธา (Kalvarienberg Kirche) ตั้งตระหง่านอยู่เหนือหุบเขาแม่น้ำโดยมียอดแหลมทองแดงบาง ๆ ชม Marienstift เป็นอาคารเก่าแก่ในย่านเมืองเก่าของ Bad TölzในUpper Bavaria เป็นพื้นที่ทางตอนใต้สุดตอนใต้ของการพัฒนาจตุรัสตลาด และด้วยส่วนหน้าอาคารทางทิศตะวันตกที่ทาสีอย่างสวยงาม ทำให้มองเห็นทิวทัศน์จาก สะพานอี ซาร์และสะพานอีซาร์ไปจนถึงเมืองเก่าของโทลซ์ นำท่านเดินทางสู่ เมืองการ์มิช-พาร์เทนไคร์เช่น (Garmisch- Partenkirchen) (ระยะทาง 56 กม.ใช้เวลา 1 ชม.) เมืองตากอากาศเล็ก ๆ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของมิวนิค ประเทศเยอรมนี ที่อยู่ใกล้เทือกเขาแอลป์ ในเขตที่เรียกว่า Wetterstein-Gebirge เป็นเมืองเดียวของเยอรมนีที่ติดอันดับ BEST OF THE ALPS ด้วยตัวเมืองน่ารักที่เต็มไปด้วยภาพวาดบนกําแพง ให้ท่านได้เก็บภาพความงามประทับใจที่สวยงาม นำท่านชม มรดกโอลิมปิก Garmisch-Partenkirchen ซึ่งทำให้เมืองนี้เป็นจุดหมายปลายทางของกีฬาฤดูหนาวยอดนิยมของยุโรป ชาเล่ต์และอาคารที่มีสีสันของชุมชนหลายแห่งถูกสร้างขึ้นโดยเฉพาะสำหรับงานนี้และยังคงใช้อยู่จนถึงทุกวันนี้ ตัวอย่างที่โดดเด่นที่สุด ได้แก่ สนามกีฬาโอลิมปิก บน Gudiberg ระบุได้อย่างง่ายดายโดยสกีกระโดดและยังคงใช้ในช่วงฤดูสกีสำหรับการแข่งขันระหว่างประเทศและท้องถิ่น ชม โบสถ์ใหม่ Parish Church St. Martin สร้างขึ้นในปีพ. ศ. 1733 และมีการตกแต่งภายในแบบบาร็อคที่ซับซ้อน Alte Pfarrkirche แปลว่า 'โบสถ์เก่าแก่' ราวกับว่ามันควรจะมีต้นกำเนิดในศตวรรษที่ 15 อิสระชมความงาม Fruhling Strasse ที่มีชื่อเสียง ระเบียงที่ประดับด้วยดอกไม้สวยงาม บ้านที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 เป็นหลัก ไม่ว่าจะมองไปทางใดจะเห็นภาพจิตรกรรมฝาผนัง สีสันสดใสที่ด้านหน้าอาคาร การสร้างสรรค์ทางศิลปะเหล่านี้ล้อมรอบเขตประวัติศาสตร์ของ Garmisch นำท่านชม โบสถ์ เซนต์แอนตัน Wallfahrtskirche Sankt Anton เป็นฉากหลังที่มีทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองสปาและทัศนียภาพอันงดงามของภูเขา ไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนหรือฤดูหนาว บรรยากาศอันเป็นเอกลักษณ์ในโบสถ์แสวงบุญเซนต์แอนตันนั้นคุ้มค่าแก่การมาเยี่ยมชม
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2)
ที่พัก: Hotel Atlas Sport 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

Day 3 : เมืองการ์มิช - ปราสาทนอยชวานสไตน์ - เมืองอินส์บรุค - Golden Roof - St Anne’s Column
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
นำท่านเดินทางขึ้นรถมินิบัสเพื่อขึ้นเข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ Neuschwanstein Castle  (ระยะทาง  62 กม.ใช้เวลา 1 ชม.) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทราในดิสนีย์แลนด์ ตั้งอยู่บนเนินเขาสูงที่สร้างจากบัญชาของกษัตริย์ลุดวิคที่ 2 หรือ เจ้าชายหงส์ขาว ที่ต้องการสร้างปราสาทตามเทพนิยาย ชมความวิจิตรพิสดารของห้องต่างๆ ที่ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยการออกแบบของริชาร์ดวากเนอร์ ซึ่งเป็นนักประพันธ์เพลงที่ทรงโปรดปรานยิ่ง
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่4)
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอินส์บรุค (Innsbruck) (ระยะทาง 111 กม.ใช้เวลา 1.30 ชม.) เป็นเมืองหลวงของแคว้นทีโรล เป็นเมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอิน ซึ่งคำว่าอินส์บรูคนั้น แปลว่าสะพานแห่งแม่น้ำอิน มีลักษณะแคบๆแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ ชม หลังคาทองคำ (Golden Roof) เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองอินส์บรูค ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเมืองเก่า สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิ Friedrich ที่ 4 ในช่วงต้นศตวรรษ  ที่ 15 สำหรับเป็นที่ประทับของผู้ปกครองแคว้นทิโรล เดินไปจนสุดถนนจะเห็น เสาสูงและสวย อยู่อีกฟากของถนน นั่นคือ St.Anne’s Column สร้างขึ้นในปี 1706 เพื่อเฉลอมฉลองการถอยกำลังหลังของทหารบาวาเรียน
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่5)
ที่พัก: Alphotel Innsbruck 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

Day 4 : เมืองอินส์บรุค - ฮัลล์สตัทท์ - เมืองซาลซ์บูร์ก - สวนมิราเบล - บ้านเลขที่ 9 - Residenzplatz - Salzburg Cathedral
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)
นำท่านออกเดินทางสู่ ฮัลล์สตัทท์ (Hallstatt) (ระยะทาง 249 กม.ใช้เวลา 3.30 ชม.) หมู่บ้านมรดกโลกแสน  สวย อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้ง อยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวย งามราวกับภาพวาด กล่าวกันว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดใน Salzkammergut เขตที่อยู่บนอัพเพอร์ออสเตรีย และมีทะเลสาบสวยถึง 76 แห่ง ออสเตรียให้ฉายาเมืองนี้ว่าเป็นไข่มุกแห่งออสเตรีย และเป็นพื้นที่มรดกโลกของ UNESCO Cultural-Historical Heritage ถ่ายรูปสวยๆที่ เซ็นทรัลสแควร์ (Central Square Marktplatz) จัตุรัสกลางเมืองที่โดดเด่นด้วยรูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้ เป็นเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลต่างๆด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่7)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลซ์บูร์ก (Salzburg)(ระยะทาง 71 กม.ใช้เวลา 1.30.) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของออสเตรีย เนินภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง นำท่าน ชมเมืองซาลบูร์ก ที่มีชื่อเสียงในเรื่องสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่าจึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1997 ซาลบูซ์ร์กตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำซาลซัค (Salzach) และ มีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์ เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่าวูล์ฟกังอามาเดอุส โมสารท(Wolfgang Amadeus Mozart) และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำของภาพยนต์เรื่อง The Sound of Music ภาพยนตร์เพลงที่ยิ่งใหญ่ฮอลิวู๊ด จากนั้น นำท่านชม สวนมิราเบล(Mirabell garden) ภายในบริเวณวังมิราเบลที่มีการจัดสวนในสไตล์บาร็อกที่โด่งดัง ให้ท่านเก็บบันทึกภาพประทับใจ จากนั้นนำท่านข้ามแม่น้ำซาลส์ซัคสู่ย่านเมืองเก่าและสามารถมองเห็นปราสาทโฮเฮ็นซาลบูร์ก ที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า ให้ท่านถ่ายรูป ต่อจากนั้นนำท่านชม บ้านเลขที่ 9 ถนน Getreidegasse  บ้านสีเหลืองเลขที่ 9 เป็นสถานที่ที่โมสาร์ทเกิด เขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้มากกว่า 20 ปี ต่อมาเขาย้ายไปอยู่อีกหลังหนึ่ง บ้านหลังนี้ถูกดัดแปลงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน ไม่ไกลจากกันเป็น จัตุรัสเรสซิเดนท์ (Residenzplatz) คือจัตุรัสสาธารณะขนาดใหญ่ที่ใจกลางย่านเมืองเก่าอยู่ใกล้ มหาวิหารแห่งเมืองซาลซ์บูร์ก( Salzburg Cathedral) มีน้ำพุสไตล์บาโรก เป็นจุดเด่นของบริเวณนี้ แล้วอิสระให้ท่านชมร้านค้าที่รายเรียงอยู่สองข้างทางถนนคนเดินหรือจะแวะสักการะมหาวิหารของซาลบูร์ก ที่ตั้งอยู่ตรงจัตุรัสกลางเมืองเดินเที่ยวชมเมืองเก่าแถวบ้านเกิดของโมสาร์ทซึ่งเป็นส่วนที่เป็นมรดกโลกยูเนส โก้จดทะเบียนเมื่อปี ค.ศ.1996 ซึ่งก็เป็นปีเดียวที่ขึ้นทะเบียนให้ส่วนที่เป็นพระราชวังเชิร์นบรุนน์เมืองนี้ของฝากของที่ระลึกต่างๆก็โมสาร์ทไปหมด เพราะไม่ว่าช็อกโกแลตของที่ระลึกนับร้อยชนิดร้อยอย่างก็ตรารูปโมสาร์ทเกือบทั้งหมด
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่8)
ที่พัก: Best Western Plus Amedia Art Salzburg 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

Day 5 : เมืองซาลซ์บูร์ก - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - Church Of St. Vitus - Fountain and Plague Column - เมืองพิลเซน - Cathedral St.Bartholomew - Marian Column
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลกเชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) ประเทศสาธารณรัฐเช็ก (ระยะทาง217กม.ใช้เวลา3ชม.) นำท่านชมเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมียเมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลกใน ค.ศ.1992 (World Heritage) เมืองนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 ปี หลังได้รับการอนุรักษ์และขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก นำท่านถ่ายรูปบริเวณรอบนอก ปราสาทครุมลอฟ (Cesky Krumlov Castle) ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1250 ถือเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวอลตาวา (Vltava River) ตรงบริเวณคุ้งน้ำฝั่งตรงข้ามเป็นย่านเมืองเก่าคลาสสิค Senete Square และโบสถ์เก่ากลางเมือง จากนั้นให้ท่านถ่ายรูปด้านนอกกับ โบสถ์เซนต์วิทัสเชสกี กรุมลอฟ (Church Of St. Vitus) ถือเป็นโบสถ์ที่สถาปัตยกรรมสวยงามปลายโกธิคที่สำคัญอีกแห่ง โดยในช่วงปี ค.ศ.ในปี 1995 โบสถ์ดังกล่าวได้รับการประกาศเป็นอนุสาวรีย์วัฒนธรรมแห่งชาติของสาธารณรัฐเช็ก บ่อน้ำพุเก่าแก่ย่านจัตุรัสใจกลางเมืองเก่า (Fountain and Plague Column) สถานที่สำคัญทางศิลปะหลักอีกแห่ง ตั้งอยู่ในย่านใจกลางจัตุรัสในตัวเมือง มีเสาเรียงรูปปั้นของพระแม่มารีและนักบุญแปดคนนักบุญ โดยรูปปั้นดังกล่าวที่อยู่บริเวณน้ำพุจะเป็นผู้คอยช่วยเหลือและผู้ปกป้องโรคระบาดอีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่10)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองพิลเซน (Pilsen) (ระยะทาง159กม.ใช้เวลา2.30ชม.)  เมืองใหญ่อันดับ 4 ของสาธารณรัฐเช็กในแคว้นชื่อเดียวกันทางตะวันตกของเมืองที่มีประชากรประมาณ 2 แสนคน เมืองดังกล่าวมีชื่อเสียงจากเบียร์ Pilsner เบียร์แบบฉบับโบฮีเมียนที่ผลิตมาตั้งแต่ปี 1842 และในเขตเมืองเก่าที่รายล้อมด้วยอาคารศิลปะแบบเรอเนสซองส์อันงตงาม นอกจากนี้เมืองนี้ยังได้รับแต่งตั้งให้เป็นเมืองหลวงด้านวัฒนธรรมของยโรปประจำปี 2015 ร่วมกับเมือง Mons ของประเทศเบลเยี่ยม ชม Cathedral St.Bartholomew สถาปัตยกรรมเก่าแก่ของพิลเซ่นหินก้อนแรกของอาคารประเสริฐแห่งนี้ถูกวางในปี 1885 ซึ่งแตกต่างจากโบสถ์หลายแห่งในยุโรปมหาวิหารนี้เหมือนกันเมื่อตอนที่มันถูกบวชซึ่งทำให้มันเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมประจำชาติของประเทศ นำท่านชม Marian Column เพื่อรำลึกถึงชัยชนะของราชวงศ์ฮับส์บูร์กเหนือชาวสวีเดน เสาสูง 52 ฟุตมีรูปปั้นพระแม่มารีล้อมรอบด้วยเทวดาสี่องค์ มันยืนอยู่ในจัตุรัสเป็นเวลา 250 ปีจนถึงปีพ. ศ. 2461 เมื่อชาตินิยมเช็กมองว่าคอลัมน์นี้เป็นแบบอย่างของระบอบฮับส์บูร์กและทำลายมัน อย่างไรก็ตาม หลังจาก 20 ปีของการรณรงค์โดยผู้สนับสนุนคอลัมน์ แบบจำลองของเสาแมเรียนก็ถูกสร้างขึ้น
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่11)
 ที่พัก: Hotel Astory Plzeň 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

Day 6 : เมืองพิลเซน - เมืองคาร์โลวี่ วารี - The Mill Colonnade - St.Peter and Paul Cathedral - กรุงปราก - ปราสาทแห่งปราก - Charles Bridge - The Powder Tower & Municipal House
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่12)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคาร์โลวี่ วารี (Karlovy Vary) เมืองน้ำพุร้อน (ระยะทาง81กม1.30 ชม.) นำท่านไปยัง The Mill Colonnade เป็นสถานที่ที่มีบ่อน้ำพุร้อนถึง 5 แห่งในอาคารเดียวกัน  และ Market Colonnade อาคารบ่อน้ำร้อนที่สร้างเป็นลายฉลุสีขาว มีลวดลายที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้เมื่อมาเยือนบ่อน้ำร้อนแต่ละบ่อคือการชิมน้ำแร่ธรรมชาติ ที่มีรสชาติแตกต่างกันไป อีกทั้งที่นี่ยังมีภาชนะพิเศษสำหรับดื่มน้ำแร่อีกด้วย เรียกว่า แก้วพอร์ซเลน ซึ่งเป็นแก้วที่มีลักษณะคล้ายกาน้ำ โดยพอร์ซเลนแต่ละบ่อก็จะสร้างขึ้นมาแตกต่างกันให้เหมาะสมกับน้ำแร่ในบ่อนั้นๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ยังนิยมเก็บแก้วพอร์ซเลนเป็นของที่ระลึกอีกด้วย และนำท่านถ่ายรูปกับ Colonnade Spring ซึ่งเป็นอังคารรูปทรงสวยงามในรูปแบบของนีโอ-บาร็อค เป้นลานน้ำพุเต้นระบำโดยมีเพลงประกอบ และไปยัง St.Peter and Paul Cathedral เพื่อถ่ายรูป
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่13)
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (Prague) (ระยะทาง 129กม 2 ชม.) อดีตเมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็กโกสโลวาเกีย  ซึงได้สมญานามมากมาย เช่น นครแห่งปราสาท และโรมแห่งอุดรทิศ นำท่านชม ปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเนินเขาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslid ซึ่งปัจจุบันเป็นทำเนียบ  ประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918 จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม สะพานชาร์ลส์ (Charles Bridge) เป็นสะพานเก่าแก่สไตล์โกธิกที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวาที่เชื่อมระหว่าง Old Town และ Little Town สะพานสร้างในปี 1357 ในสมัยพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 4 มาเสร็จสมบูรณ์ในช่วงต้นศตวรรษที่ 15 มีความยาว 520 เมตร กว้าง 10 เมตร มีตอม่อค้ำยัน 16 ตอ จุดเด่นของสะพานนี้ก็คือรูปปั้นโลหะของเหล่านักบุญสไตล์บารอกที่ตั้งอยู่สองข้างสะพานราว 30 องค์ ซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้มีรูปปั้นของเซนต์จอห์น เนโปมุก (St.John Nepomuk) เป็นรูปปั้นที่เก่าแกที่สุดบนสะพานสร้างเมื่อปีค.ศ. 1683 สะพานแห่งนี้เปรียบเสมือนเป็นอีกสัญญลักษณ์หนึ่งของกรุงปราก นำท่านชม ซุ้มประตูเมือง (The Powder Tower & Municipal House) สำหรับ Powder Tower หรือ Powder Gate เป็นหอคอยโกธิคในปรากสาธารณรัฐเช็ก โดยเป็นหนึ่งในประตูเมืองดั้งเดิมที่กั้นระหว่างย่านเมืองเก่าและย่านเมืองใหม่ออกจากกัน ส่วนอาคาร Municipal House เป็นอาคารเทศบาล ที่เป็นที่ตั้งของ Smetana Hall ซึ่งเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตที่มีชื่อเสียงที่สุดอีกหนึ่งในกรุงปราก ตั้งอยู่ที่ถนน Náměstí Republiky ถัดจาก Powder Gate ในใจกลางเมือง ปัจจุบันกลายเป็นจุดท่องเที่ยวชื่อดัง
เข้ารับการทดสอบ RT-PCR แบบไม่ต้องกักตัว ตามคลินิกที่บริษัททัวร์จัดหาไว้ให้ สามารถใช้ผลตรวจ RT-PCR นี้ สำหรับการกรอก Thailand pass เดินทางกลับเข้าประเทศไทยได้ 72 ชั่วโมง
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่14)
ที่พัก: Iris Hotel Eden 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

Day 7 : กรุงปราก - เมืองเบอร์โน - Cathedral of St. Peter and Paul - กรุงเวียนนา - St. Stephan’s Cathedral - พระราชวังฮอฟบวร์ก - Vienna State Opera - Karntner Strasse
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่15)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์โน (Brno) (ระยะทาง207กม.ใช้เวลา3ชม.) จัดเป็นเมืองใหญ่อันดับสองรองจากกรุงปราก เมืองหลวงของประเทศเช็กเกียซึ่งเป็นที่รู้จักในอาคารสถาปัตยกรรมศิลปะสมัยใหม่เช่น Villa Tugendhat ตั้งอยู่บนเนินเขาที่เด่นตระหง่านอยู่ในตัวเมือง ชม Cathedral of St. Peter and Paul ซึ่งเป็นโบสถ์ตั้งอยู่บริเวณ Petrov Hill ใจกลางเมืองของเบอร์โนและไม่ไกลจาก Denis Gardens เลย โดยโบสถ์แห่งนี้ก็จะเป็นหนึ่งในสิ่งก่องสร้างที่ถูกสร้างขึ้นในสไตล์ South Moravia
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่16)
นำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของ ประเทศออสเตรีย (ระยะทาง136กม.ใช้เวลา2ชม.) ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูงและพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้ออสเตรียชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคารได้ถูกทำลายไปในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และเปิดใหม่  อีกครั้งในปี ค.ศ.1955 นำท่านชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephan’s Cathedral) เป็นอาสนวิหารโรมันคาทอลิกในอัครมุขมณฑลเวียนนา และเป็นที่ตั้งอาสนะของอาร์ชบิชอปแห่งเวียนนา สถาปัตยกรรมที่เห็นอยู่ในปัจจุบันเป็นแบบโรมานเนสก์ และ กอทิก ริเริ่มโดยรูดอล์ฟที่ 4 ยุกแห่งออสเตรีย โบสถ์ที่อุทิศให้กับนักบุญสตีเฟนในบริเวณนี้มาตั้งแต่ปี 1147 นำท่านถ่ายรูปด้านนอกที่ พระราชวังฮอฟบวร์ก (Hofburg Palace) เป็นอดีตพระราชวังหลวงใจกลางกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ส่วนหนึ่งของพระราชวังในปัจจุบันเป็นที่พำนักและทำเนียบของ ประธานาธิบดีออสเตรีย โรงโอเปร่า (Vienna State Opera) ได้รับการยอมรับมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ด้านหน้าของอาคารเป็นสถาปัตยกรรมในสไตล์เรอเนสซองส์ ภายในตกแต่งแบบปิดทอง และประดับประดาด้วยรูปปั้นเชิงสัญลักษณ์ บนเพดานมีภาพวาดที่มีความงดงามชวนหลงใหล อิสระเดินชม ถนน Karntner Strasse เป็นถนนช็อปปิ้งหลักในเวียนนาและเป็นถนนช้อปปิ้งที่ยาวที่สุดในยุโรปเชื่อมต่อ State Opera กับ Stephansplatz นอกจากจะมีร้านค้าหลากหลายแบรนด์และร้านแฟชั่นต่างๆแล้วยังได้เห็นอาคารประวัติศาสตร์ต่างๆในกรุงเวียนนา
เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่17)
ที่พัก: Best Western Plus Amedia Wien 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

Day 8 : กรุงเวียนนา - โบสถ์ Votivkirche - Vienna City Hall - McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา - ท่าอากาศยานอิสตันบูล
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่18)
นำท่านชม โบสถ์ Votivkirche หลังจากการพยายามลอบสังหารจักรพรรดิฟรานซ์โจเซฟในปี พ.ศ. 2396 อาร์คดยุคเฟอร์ดินานด์แม็กซิมิเลียนน้องชายของจักรพรรดิได้เริ่มการรณรงค์เพื่อสร้างคริสตจักรเพื่อขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยชีวิตจักรพรรดิ เงินทุนสำหรับการก่อสร้างได้รับการร้องขอจากทั่วทั้งจักรวรรดิ คริสตจักรได้รับการอุทิศในปี พ.ศ. 2422 เนื่องในวันครบรอบเงินของจักรพรรดิฟรานซ์โจเซฟและจักรพรรดินีเอลิซาเบธภรรยาของเขา ชม ศาลาว่าการกรุงเวียนนา (Vienna City Hall) หรือที่เรียกว่า Rathaus เป็นหนึ่งในอาคารที่สวยงามที่สุดในบรรดาอาคารเก่าแก่จำนวนมากในกรุงเวียนนา ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่มีความงามสง่าทั้งภายนอกและภายในของตัวอาคาร ผสานกับบรรยากาศโดยรอบที่รื่นรมย์ ที่นี่จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดเมื่อมีโอกาสไปเยือนนครแห่งศิลปะแห่งนี้ จากนั้นได้เวลาช้อปปิ้งนำท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet in Parndorf (ระยะทาง35กม.45นาที) ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น GUCCI, BALLY, HUGO BOSS, BENETTON, BURBERRY, CALVIN KLEIN, CROCS, GEOX, GUESS, LACOSTE,  NIKE, OAKLEY, DIESEL และอื่นๆอีกมากมาย อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา กรุงเวียนนา ประเทศออนเตรีย เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
19.50 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES  เที่ยวบินที่ TK1888
23.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

Day 9 : สุวรรณภูมิ
01.45 น.    เดินทางกลับกรุงเทพฯโดยสายการบิน TURKISH AIRLINES  เที่ยวบินที่ TK068
15:25.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
03 – 11 เม.ย 2565 อาทิตย์ - จันทร์ 72,900 -
14 – 22 เม.ย 2565 พฤหัส - ศุกร์ 75,900 - คอนเฟิร์มเดินทาง
01 – 09 พ.ค 2565 อาทิตย์ - จันทร์ 75,900 -

ทัวร์ออสเตรีย เช็ก เยอรมนี มิวนิค อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมออสเตรีย เช็ก เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน