ทัวร์ อังกฤษ

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน สโตนเฮนจ์ บาธ ลิเวอร์พูล แมนเชสเตอร์ เลสเตอร์ by Scoot 7 วัน 5 คืน
UKTR05 : Red War England BY TR

7 วัน 5 คืน

ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เสาหินสโตนเฮนจ์ ชมสถาปัตยกรรมอันหรูหราของพระราชวังบักกิงแฮม เยือนบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ สนามฟุตบอลอันโด่งดังของประเทศอังกฤษ โอลด์แทรฟฟอร์ด แอนฟีลด์ เลสเตอร์ ชมหอนาฬิกาที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก บิ๊กเบน

Day 1 : กรุงเทพฯ - สุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค
Day 2 : ลอนดอน - เมืองเอมส์เบอรี่ - สโตนเฮนจ์ - เมืองบาธ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน - เมืองบริสตอล - โบสถ์เซนต์แมรี่เรดคลิฟฟ์ - มหาวิหารเมืองบริสตอล
Day 3 : เมืองไบบิวรี่ - เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - บ้านเช็คสเปียร์ - เมืองเบอร์มิงแฮม - มหาวิหารเบอมิงแฮม - Victoria Square - อิสระชอปปิ้ง Bullring and Grand central
Day 4 : สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ - Albert Dock - Liverpool Cathedral - China town Liverpool - ชอปปิ้งย่าน Liverpool one - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - ศาลาว่าการเมือง - พิพิธภัณฑ์ฟุตบอลแห่งชาติ
Day 5 : เมืองเลสเตอร์ - The clock tower - มหาวิหาร Leicester - คิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม - บิสเตอร์ วิลเลจ
Day 6 : สะพานหอคอย - Tower Bridge - ลอนดอนอาย - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - มหาวิหารเซนต์ปอล - พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - จตุรัสทราฟัลการ์ - ท่าอากาศยานแกตวิค
Day 7 : สุวรรณภูมิ

Day 1 : กรุงเทพฯ - สุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค
11.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ประตู 6 เคาน์เตอร์ L สายการบิน SCOOT โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ออกบัตรที่นั่ง โหลดสัมภาระโดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่องและออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค
ลูกค้าจำเป็นแสดงเอกสารดังนี้

 1. เอกสารที่ได้รับการอนุมัติเดินทางเข้าประเทศอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ Passenger Locater Form เพื่อรับ QR CODE
 2. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด จะต้องเป็นเอกสารที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย (the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คือวัคซีนพาสปอร์ต (สามารถขอผ่านแอปหมอพร้อมได้ ผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถขอได้ที่สาธารณสุขจังหวัด ลูกค้าจัดเตรียมด้วยตนเอง

14:30 น. นำท่านเดินทางสู่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR750

20:05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ  โดยสายการบิน SCOOT  นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 7 ชั่วโมง)
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารเย็น
จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศออกเดินทางสู่ที่พักในเมืองแกตวิค ลอนดอน
ที่พัก : Holiday Inn London – Gatwick Airport 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

Day 2 : ลอนดอน - เมืองเอมส์เบอรี่ - สโตนเฮนจ์ - เมืองบาธ - พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน - เมืองบริสตอล - โบสถ์เซนต์แมรี่เรดคลิฟฟ์ - มหาวิหารเมืองบริสตอล
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่1)
นำท่านเดินทางสู่เข้าชม กองหินประหลาด สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) เพื่อเข้าชม 1ใน 7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก (ระยะทาง114ก.ม.ใช้เวลา1.30ชม.)  กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ แนวหินนี้มีขนาดมหึมาเรียงรายราวๆ 3กิโลเมตร ประกอบไปด้วยก้อนหินทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ112ก้อน ตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซ้อนกันอยู่3วงมีอายุประมาณปลายยุคหินถึงต้นยุคบรอนซ์ ให้ท่านได้เก็บภาพที่ระลึกถ่ายรูปตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (ระยะทาง55ก.ม.ใช้เวลา1ชม.) เมืองเก่าแก่ที่มีอายุยาวนานกว่า 2,000 ปี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่2)
จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum) ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจ ปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมือง คือ บริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring)  ส่วนที่สอง คือ บริเวณวัด และส่วนที่สาม คือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้บริการน้ำแร่ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำ, บ่อน้ำแร่ร้อน, ห้องอบไอน้ำ และส่วนที่เป็น Turkish Bath
แวะเก็บภาพประทับใจกับด้านหน้า มหาวิหารหลักของเมืองบาธ หรือที่รู้จักกันในนามว่า Bath Abbey เป็นโบสถ์ของชาวอังกฤษ นิกายแองกลิกันและเป็นโบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายร้อยปี ซึ่งโบสถ์ของที่นี่ ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมโกธิกแนวตั้งฉากที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบันโบสถ์แห่งนี้ใช้เป็นสถานที่สำหรับประกอบพิธีกรรมทางศาสนา สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีทางฆราวาส นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตและการบรรยายสั่งสอน ซึ่งมีผู้เข้าชมให้ความสนใจกว่า 1,000 คนต่อปี จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นที่ Bath Street  เป็นซอยเล็กๆที่มีตึกอาคารเก่าแก่ตั้งอยู่เรียงกัน รับการจดทะเบียนและเป็นพื้นที่อนุรักษ์ ซึมซับบรรยากาศที่สวยงาม เพลิดเพลินไปกับวัฒนธรรม ร้านค้าในท้องถิ่น อาหารเก่าแก่ ร้านอาหารและสถานบันเทิงต่างๆ โดยจะอยู่บริเวณ Roman Baths , Bath Abbey ซึ่งถือว่าเป็นบรรยากาศที่สวยงามและน่าประทับใจเป็นอย่างมาก เชื่อว่านักท่องเที่ยวที่มาเยือนที่นี่จะต้องหลง
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเมืองบริสตอล Bristol (ระยะทาง 22 กม./ 1 ชม.) เป็นเมืองเล็กๆ ที่รวบรวมเรื่องราวความน่าสนใจ ประวัติศาสตร์และกิจกรรมต่างๆ มากมายเอาไว้ คอยต้อนรับ นักท่องเที่ยวทั่วโลก แต่เดิมเมืองบริสตอล คือเมืองท่าดั้งเดิมของอังกฤษตั้งอยู่ทางตอนใต้ใกล้กับมหาสมุทรแอตแลนติก เป็นเมืองที่มีอากาสอบอุ่นเเละมีเเสงเเดดส่องมากที่สุดเเห่งหนึ่งของประเทศอังกฤษ แวะถ่ายรูป St. Mary Redcliffe  โบสถ์เซนต์แมรี่ เรดคลิฟฟ์ โค้งแหลมและไฟนวลเป็นผลงานชิ้นเอกของสถาปัตยกรรมโกธิคที่มีมานานกว่า 800 ปี ควีนอลิซาเบธ ที่ 1 กล่าวว่า 'โบสถ์ที่สวยที่สุดและดีที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุดในอังกฤษ' และบริเวณที่ศักดิ์สิทธิ์นั้นได้เก็บความลับจากบริสตอลและอดีตของอเมริกา Bristol cathedral มีความพิเศษเป็นพิเศษ มันเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดในโลกของ 'โบสถ์ในยุคกลาง' ซึ่งหมายความว่าเพดานโค้งในวิหารนักร้องและทางเดินล้วนแล้วแต่มีความสูงเท่ากันทำให้มีพื้นที่สูงและสว่างพร้อมซุ้มโค้งที่สง่างาม Llandoger Trow มีเรื่องเล่าขานว่าแดเนียลเดโฟได้พบกับอเล็กซานเดเซลเคิร์กแรงบันดาลใจของเขาสำหรับโรบินสันครูโซที่นี่ และมันก็เป็นโรเบิร์ตหลุยส์สตีเวนสันแรงบันดาลใจ สำหรับพลเรือเอกเบนบาวในเกาะมหาสมบัติ ในยุควิกตอเรียผับเกี่ยวข้องกับโรงละคร Royalซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามถนนและการเข้าชมโดยกแสดงและนักดนตรีหลายคน
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่3)
จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศออกเดินทางสู่ที่พักในเมืองบริสตอล ลอนดอน
ที่พัก : Mercure Bristor North The Grange Hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

Day 3 : เมืองไบบิวรี่ - เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - บ้านเช็คสเปียร์ - เมืองเบอร์มิงแฮม - มหาวิหารเบอมิงแฮม - Victoria Square - อิสระชอปปิ้ง Bullring and Grand central 
เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่4)
นำท่านเดินทางไปยัง Bibury เมืองไบบิวรี่ (ระยะทาง 76 กม./ใช้เวลา 1.30 ชม.)
เที่ยวชม หมู่บ้านไบบิวรี่ Bibury หมู่บ้านที่สวยที่สุดในอังกฤษ โดยได้รับการยกย่องจากวิลเลียม มอร์ริส ดีไซเนอร์เสื้อผ้า นักเขียน และเป็นผู้ที่มีอิทธิพลด้านสังคมของอังกฤษ มอร์ริสมีชีวิตอยู่ระหว่างปี 1834-1896 ได้ตั้งฉายาหมู่บ้านไบบิวรี่ว่าเป็น The most beautiful village in England ส่วนสถานีโทรทัศน์ฟ็อกซ์ได้ยกย่องให้ไบบิวรี่เป็นหมู่บ้านที่ถ่ายรูปสวยที่สุด เพราะไบบิวรี่มีบ้านที่เป็นลักษณะกระท่อมที่สร้างมาเป็นเวลานาน และมีแม่น้ำสายเล็กๆชื่อColn ไหลผ่านหมู่บ้านแห่งนี้ ประกอบกับคนในหมู่บ้านตกแต่งหน้าบ้านด้วยสวนดอกไม้แบบอังกฤษทำให้ความงดงามของไบบิวรี่มีมากขึ้น จากนั้น นำท่านเดินทางไปยังเมืองเล็กแสนน่ารัก Bourton On The Water (ระยะทาง 20 กม./ใช้เวลา30 นาที) ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการโหวตให้เป็นหมู่บ้านที่มีความสวยงามมากที่สุดในอังกฤษ ด้วยลักษณะของตัวอาคารที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสร้างตัวอาคารด้วยหิน ซึ่งเป็นหิน Cotswold stone เท่านั้น ภายในหมูบ้านจะมีแม่น้ำWindrushไหลผ่าน มีเป็ดหัวเขียวสวยงามเวียนว่ายเต็มแม่น้ำ เป็นหมู่บ้านที่มีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค นำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (ระยะทาง40กม./ใช้เวลา1 ชม.)  
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่5)
เที่ยวชมเมือง เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน Stratford-upon-Avon ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน อันเป็นบ้านเกิดของวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare) กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ เดินเที่ยวชมเมืองแสตรทฟอร์ด ซึ่ง ร่มรื่นไปด้วยสวนสาธารณะ นำท่านชมบ้านเช็คสเปียร์ (Shakespeare’s Birthplace) และชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต และเยี่ยมชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity สถานที่ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกวีเอกผู้นี้ อิสระให้ท่านเดินเล่นและถ่ายรูปย่านใจกลางเมืองตามอัธยาศัย นำท่านไปเดินเล่นและถ่ายรูปที่ถนน Bridge Street และ Old Thatch ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมของเมืองที่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาถ่ายรูป อีกทั้งยังเป็นทั้งร้านอาหารและผับบาร์ในยามค่ำคืนอีกด้วย
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์มิงแฮม Birmingham (ระยะทาง 61กม./ใช้เวลา 1 ชม.) เมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศ เป็นที่รู้จักในเรื่องของพิพิธภัณฑ์และแหล่งช้อปปิ้ง คูคลอง อาหารและเสียงเพลง ดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยลานคอนเสิร์ตและย่านช้อปปิ้ง นิทรรศการศิลปะ ร้านอาหารรสจัดและโรงงาน จากนั้นพาท่านไปเก็บภาพความประทับใจกับสถาปัตยกรรมแบบบาโรค หรือกระจกสีจากช่างทำกระจกในตำนานอย่าง Burne-Jones Birmingham Cathedral หรือ St. Philip Cathedral เป็นโบสถ์ที่ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง เพราะนอกจากความสวยงามทางศิลปะที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ประวัติยาวนานกว่า 300 ปี โบสถ์เซนต์ฟิลิปสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นโบสถ์ประจำเขตและอุทิศในปี ค.ศ. 1715 ต่อมาได้กลายเป็นมหาวิหารของสังฆมณฑลเบอร์มิงแฮมที่ตั้งขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 1905 โบสถ์เซนต์ฟิลิปถูกสร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 18 ในสไตล์บาร็อคโดยโธมัส อาร์เชอร์ เป็นคริสตจักรที่เงียบสงบ มีสนามหญ้าขนาดใหญ่ด้านนอกโบสถ์ซึ่งมีรูปแกะสลักแปลกๆมากมาย และ พาท่านถ่ายรูปกับ Victoria Square จัตุรัสสาธารณะแห่งนี้ตั้งโดดเด่นอยู่ใจกลางเมือง พบกับสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ ประติมากรรมขึ้นชื่อและตลาดเกษตรกร ประติมากรรมและน้ำพุที่ประดับประดาอย่างสวยงาม รวมถึงจับจ่ายซื้อของที่ตลาดคริสต์มาสประจำปีและงานแสดง อิสระให้ท่านชอปปิ้งตามอัธยาศัย ที่ศูนย์การค้า Bullring and Grand central แหล่งช้อปปิ้งสุดทันสมัยแห่งนี้สร้างขึ้นบนตลาดที่มีอายุเก่าแก่หลายศตวรรษ เป็นที่รู้จักกันว่าเป็น 'นครแห่งการค้านับพัน' ชื่นชมสถาปัตยกรรมอันทันสมัย เลือกซื้อสินค้าในร้านบูติกและเพลิดเพลินไปกับอาหารว่างภายในฟู้ดฮอลล์
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่6)
จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศออกเดินทางสู่ที่พักในเมืองบริสตอล ลอนดอน
ที่พัก : Jurys Inn Birmingham 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

Day 4 : สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ - Albert Dock - Liverpool Cathedral - China town Liverpool - ชอปปิ้งย่าน Liverpool one - สนามโอลด์แทรฟฟอร์ด - ศาลาว่าการเมือง - พิพิธภัณฑ์ฟุตบอลแห่งชาติ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่7)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิเวอร์พูล (ระยะทาง158 ก.ม.ใช้เวลา2.15 ชม.) ในอดีตเป็นเมืองท่าสำคัญทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอังกฤษ มีอาณาเขตติดต่อกับทะเลไอริชและเป็นประตูสำคัญของประเทศสู่ทวีปอเมริกา แอฟริกา และนำท่านเก็บภาพความประทับใจสวยๆกับแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองลิเวอร์ จากนั้นนำท่าน เข้าชม สนามฟุตบอลแอนฟิลด์ (Anfield Stadium) เป็นสนามของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ และยังเป็นหนึ่งในสนามที่เก่าแก่ที่สุดของวงการลูกหนังโลกด้วย อิสระให้ท่านถ่ายรูปและช้อปปิ้งสินค้าที่ระลึกของทีมตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่8)
อาธิเช่น Albert Dock เป็นชื่อย่านตึกอิฐแดงมรดกโลก UNESCO World Heritageหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในเมืองลิเวอร์พูล โดยบริเวณท่าเรือนั้นประกอบไปด้วยอาคารท่าเรือและคลังสินค้า นอกจากนี้แล้วท่าอัลเบิร์ตยังเป็น สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนเข้าชมมากที่สุดในสหราชอาณาจักรอีกด้วย นำท่านเก็บภาพความประทับใจที่ Liverpool Cathedral เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในลิเวอร์พูล ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของโลก สร้างเสร็จตั้งแต่ 1978 โดยใช้เวลาสร้างทั้งหมด 74 ปี จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนและชอปปิ้งที่ Liverpool ONE ศูนย์รวมร้านค้าร้านอาหารกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร เดินชมร้านเสื้อผ้าไฮสตรีทกว่า 150 ร้าน นั่งพักที่คาเฟ่และร้านอาหารที่มีให้เลือกมากมาย Liverpool ONE เปิดตัวในปี 2008 เป็นศูนย์รวมร้านค้า ความบันเทิง
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์(Manchester) (ระยะทาง55ก.ม.ใช้เวลา1ชม.)  เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากลอนดอน เป็นเมืองที่มีรถไฟสายแรกของโลกและของอังกฤษเกิดขึ้นที่นี่ นำท่านเก็บภาพความประทับใจสวยๆด้านนอกกับ สนามกีฬาโอลด์แทรฟฟอร์ด (OLD TRAFFORD) สนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ที่เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1909  พื้นสนามมีระบบระบายน้ำ และระบบทำความร้อน มีจำนวนที่นั่งทั้งสิ้น 67,000 ที่นั่ง ใช้เป็นสนามทำการแข่งขันในแมทซ์สำคัญๆมาแล้ว หลังจากเยี่ยมชมแลนด์มาร์คสำคัญในเมืองแมนเชสเตอร์ หลังจากเก็บภาพประทับใจเรียบร้อยนำท่านไปถ่ายรูปกับ Arch of Chinatown แหล่งร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต เบเกอรี่ และร้านค้าแห่งนี้ เป็นอีกแหล่งวัฒนธรรมที่น่าสนใจที่สุดแห่งหนึ่งของแมนเชสเตอร์ และเป็นอีกหนึ่งไชน่าทาวน์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักรและยุโรป แวะถ่ายภาพกับ ศาลาว่าการเมืองแมนเชสเตอร์ (Manchester City Hall) ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นอาคารที่มีความเก่าเเก่เเละบอกเล่าเรื่องราวของเมืองแมนเชสเตอร์ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งได้รับความสนใจจากบรรดานักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมความสวยงามของเมืองเเห่งนี้กันอย่างมากมาย เป็นอาคารในสไตล์นีโอกอธิควิคตอเรียน ที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมาก สำรวจแผนที่ และถ่ายภาพกับ โบสถ์ St. Anne โบสถ์อันโอ่อ่าแห่งนี้เป็นจุดแวะสำคัญบนถนนหลวง เป็นศาสนสถานที่งามวิจิตรที่สุดแห่งหนึ่งในเมือง และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดชม ด้านหน้าอาคารสีพาสเทล องค์ประกอบที่มีชื่อเสียงที่สุดส่วนหนึ่งของงานออกแบบยุคนีโอคลาสสิกนี้ ได้แก่ เสา ประติมากรรมแบบนูน และไม้กางเขนที่ยอดบนสุด แวะถ่ายภาพด้านหน้ากับ National Football Museum พิพิธภัณฑ์ฟุตบอลแห่งชาติ ตั้งอยู่ในอาคารเออร์บิสใจกลางเมืองแมนเชสเตอร์ ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ทางด้านการกีฬาที่สำคัญเเห่งหนึ่งของอังกฤษ เพราะอังกฤษนั้นกีฬาฟุตบอลเหมือนเป็นศาสนา ที่พิพิธภัณฑ์เเห่งนี้จึงจะเเสดงให้คุณได้เห็นว่าทำไมฟุตบอลในอังกฤษจึงเป็นอย่างประโยคคำพูดนี้อีกด้วย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่9)
จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศออกเดินทางสู่ที่พักในเมืองบริสตอล ลอนดอน
ที่พัก : Hampton By Hilton Manchester Northern Quarter 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

Day 5 : เมืองเลสเตอร์ - The clock tower - มหาวิหาร Leicester - คิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม - บิสเตอร์ วิลเลจ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่10)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเลสเตอร์ Leicester (ระยะทาง 170 ก.ม.ใช้เวลา 2.30 ชม.)  เมืองที่มีชีวิตชีวาในภาคกลางของประเทศอังกฤษมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เลสเตอร์คือเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ ค้นพบโดยชาวโรมัน และยังเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ สังเกตได้จากความแตกต่างของแต่ละหัวมุมถนน นำท่านภาพกับ The clock tower หอนาฬิกาที่ประตู Gallow tree บนจัตุรัสใจกลางเมืองเลสเตอร์นั้นควรค่าแก่การเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมอันประณีตนี้อย่างใกล้ชิด และ ถ่ายภาพกับ มหาวิหาร Leicester คืออนุสรณ์สถานแห่งยุคกลางที่สวยสะดุดตาและยังเป็นสถานที่สำคัญทางประวัตศาสตร์ของราชวงศ์อังกฤษ ดื่มด่ำไปกับสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตื่นตากับการตกแต่งอันวิจิตรของวิหาร และสำรวจโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าริชาร์ดที่ 3 ที่เลื่องชื่อ วิหารจากยุคกลางนี้นอกจากเป็นสถานที่บรรจุพระบรมศพของพระเจ้าริชาร์ดที่ 3 แล้วยังมีงานแกะสลักที่สวยงาม แท่นสวดมนต์อันวิจิตร และงานศิลปะสาธารณะอีกด้วย จากนั้นนำท่านเยี่ยมชมและถ่ายภาพด้านนอกกับ คิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม (King Power Stadium)  หรือ เลสเตอร์ ซิตี้ สเตเดี้ยม (Leicester City Stadium) เป็นสนามเหย้าของทีม “จิ้งจอกสยาม” เลสเตอร์ ซิตี้ ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ตั้งอยู่ในเมืองเลสเตอร์ ประเทศอังกฤษ  สนามฟุตบอลแห่งนี้ตั้งชื่อตามกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ (King Power) ซึ่งเป็นเจ้าของทีมในปัจจุบัน “คิง เพาเวอร์ สเตเดี้ยม”
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่11)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บิสเตอร์ วิลเลจ (Bicester outlet) (ระยะทาง 103 ก.ม.ใช้เวลา 1.30 ชม.)  เป็นเอาท์เล็ทขนาดใหญ่ยอดนิยมของบรรดานักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเพื่อตะลุยชอปปิ้ง มีสินค้าแฟชั่นมากมายให้เลือก ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบรนด์ดังระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าตามแฟชั่น เช่น  Mulberry, Stella McCartney, DVF, Coach, Saint Laurent Paris และ Marni อีกทั้งยังมีร้านอาหารและเครื่องดื่มในคาเฟ่และร้านอาหารในหมู่บ้านให้ลองเลือกชิมอีกด้วย ä อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนการชอปปิ้งของท่าน
จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศออกเดินทางสู่ที่พักใน ลอนดอน (ระยะทาง 100 ก.ม.ใช้เวลา 1.30 ชม.) 
ที่พัก : Hampton By Hilton London Ealing 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง)

Day 6 : สะพานหอคอย - Tower Bridge - ลอนดอนอาย - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - มหาวิหารเซนต์ปอล - พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - จตุรัสทราฟัลการ์ - ท่าอากาศยานแกตวิค
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (มื้อที่12)
นำท่านเดินทางสู่ ถ่ายภาพสิ่งปลูกสร้างอันเป็นสัญลักษณ์ประจำกรุงลอนดอนต่างๆ อาธิเช่น สะพานหอคอยแห่งกรุงลอนดอน (London Tower Bridge) เป็นสะพานที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอน โดยมีลักษณะเป็นสะพานยกและสะพานแขวนอยู่รวมกัน ใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของสะพาน Tower Bridge อีกสัญลักษณ์หนึ่งของลอนดอน ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอยหลัง ท่านสามารถบันทึกภาพกับ ลอนดอนอาย (London Eye) ซึ่งเป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนัก ท่องเที่ยวได้อย่างมาก มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี จากนั้นเดินทางไป ชม หอนาฬิกาบิ๊กเบน (Big ben clock tower) ที่เป็นหนึ่งในนาฬิกาที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก สัญลักษณ์สำคัญของทั้งกรุงลอนดอนและสหราชอาณาจักร รวมถึงปรากฎอยู่ในงานศิลปะ หนังสือ ภาพยนตร์ และโทรทัศน์มากมาย ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกาบิ๊กเบนเป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกขององค์การยูเนสโก  ถ่ายภาพด้านนอกกับ มหาวิหารเซนต์ปอล  St. Paul’s Cathedral เป็นโบสถ์สำคัญทางศาสนาของสหราชอาณาจักร โดยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีแต่งงานหรือพระราชพิธีใหญ่ๆ รวมถึงเป็นสถานที่ฝังร่างของบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์อังกฤษ ทำให้เป็นหนึ่งในโบสถ์ที่มีชื่อเสียงและมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวมากที่สุดในสหราชอาณาจักร
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่13)
จากนำท่านเก็บภาพความประทับใจที่ พระราชวังเวสต์มินสเตอร์ Palace of Westminster เป็นสถานที่ประชุมของรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร และเป็นพระราชวังที่เก่าแก่ที่สุดในลอนดอนซึ่งเป็นมรดกโลก และเป็นหนึ่งในอาคารที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกอีกด้วย ในปัจจุบันใช้ในงานสำคัญๆ เช่น การตั้งศพของบุคคลสำคัญก่อนที่จะนำไปฝัง และหออัญมณี (Jewel Tower)  ถ่ายรูปหน้า วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ (Westminster Abbey) เดิมเป็นสำนักสงฆ์ (แอบบี) แต่ปัจจุบันเป็นวัดนิกายอังกลิคันที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งสถาปัตยกรรม  ส่วนใหญ่เป็นแบบกอธิค นอกจากหอคอยที่เป็นสถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิค แอบบีเวสต์มินสเตอร์เป็นสถานที่ที่ใช้ในการทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและที่ฝัง  พระบรมศพของพระมหากษัตริย์อังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ์  อิสระให้ท่านถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังได้ตามอัธยาศัย พระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) ด้านนอกซึ่งเดิมเป็น “คฤหาสน์” ก่อนจะได้รับการสถาปนาเป็นพระราชวัง ประจำราชวงศ์อังกฤษ ด้านนอกท่านสามารถดูโชว์การเปลี่ยนเวรของทหารยามที่ปฏิบัติการอยู่ในพระราชวัง และดูความสวยงามและยิ่งใหญ่ของ พระราชวังบัคกิ้งแฮมได้อีกด้วย จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนที่ จตุรัสทราฟัลการ์ (Trafalgar Square) กลางจัตุรัสนั้นมีอนุสาวรีย์ลอร์ดเนลสัน วีรบุรุษคนสำคัญของอังกฤษ ตั้งอยู่บนเสาสูงใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าชาลส์ที่ 1 ซึ่งมีภาพเขียนจากทั่วยุโรปแสดงอยู่กว่า 2,300 ภาพ และรวมภาพวาดของราชวงศ์อังกฤษและบุคลสำคัญในประวัติศาสตร์อังกฤษ ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบัน ä อิสระอาหารเย็น เพื่อสะดวกแก่ท่านในการท่องเที่ยว
ค่ำ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานลอนดอนแกตวิค กรุงลอนดอน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
19:00 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS  เที่ยวบินที่ QR096
22.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน SCOOT เที่ยวบินที่ TR751

Day 7 : สุวรรณภูมิ
16.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
31 มี.ค – 06 เม.ย 2565 พฤหัส - พุธ 57,888 -
12 – 18 เม.ย 2565 อังคาร - จันทร์ 65,888 -
26 เม.ย – 02 พ.ค 2565 อังคาร - จันทร์ 59,888 -
26 พ.ค – 01 มิ.ย 2565 พฤหัส - พุธ 59,888 -
23 – 29 มิ.ย 2565 พฤหัส - พุธ 59,888 -
28 ก.ค – 03 ส.ค 2565 พฤหัส - พุธ 65,888
11 – 17 ส.ค 2565 พฤหัส - พุธ 62,888
29 ก.ย – 05 ต.ค 2565 พฤหัส - พุธ 59,888
13 – 19 ต.ค 2565 พฤหัส - พุธ 62,888
20 – 26 ต.ค 2565 พฤหัส - พุธ 62,888

ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอังกฤษ ราคาใกล้เคียงกัน