ทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค ปารีส น้ำตกไรน์ ลูเซิร์น ยอดเขาชิลธอร์น by Emirates 8 วัน 5 คืน
EURO50 : สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส BY EK

8 วัน 5 คืน

หมู่บ้านกลินเดลวาลด์ กลอมาร์ อินเทอลาเก้น #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ #รวมวีซ่าแล้ว #พัก5ดาว

Day 1 : สุวรรณภูมิ
Day 2 : สุวรรณภูมิ - ซูริค - น้ำตกไรน์ - ลูเซิร์น
Day 3 : ลูเซิร์น - หมู่บ้านกลินเดลวาลด์ - อินเทอลาเก้น
Day 4 : อินเทอลาเก้น - ยอดเขาชิลธอร์น - กลอมาร์
Day 5 : กอลมาร์ - ปารีส
Day 6 : ปารีส - BOOTER mRNA - ปารีส
Day 7 : ปารีส - สุวรรณภูมิ
Day 8 : สุวรรณภูมิ

----- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม -----

Day 1 : สุวรรณภูมิ
22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 8-9 สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

Day 2 : สุวรรณภูมิ - ซูริค - น้ำตกไรน์ - ลูเซิร์น
01.05 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385/EK087
*** แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ***
12.25 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองซูริค (ZURICH) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว ….…
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชไตน์อันไรน์ (Stein am Rhein) (55 กม.)...เมืองที่สวยงาม และยังคงทัศนียภาพของธรรมชาติที่งดงามของสถานที่ต่างๆในประวัติศาสตร์ ที่ยังอนุรักษ์ไว้ และมิได้ถูกทำลายไป นำท่านชมความยิ่งใหญ่ และความสวยงามของ น้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป ให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติ และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก ….…
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) (118 กม.)...นำท่านถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์สิงโต (LION MONUMENT) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส …นำท่านเดินข้ามสะพานไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดของ ลูเซิร์น (KAPELLBRUCKE) ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้ามแม่น้ำ รุซซ์ (REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังเป็นสัญลักษณ์ของสวิส…อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำของสวิสตามอัธยาศัย อาทิ นาฬิกาชั้นนำ ผ้าลูกไม้สวิส ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอเรีย นาฬิกากุ๊กกู ฯลฯ
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก GRAND EUROPE Hotel หรือเทียบเท่า

Day 3 : ลูเซิร์น - หมู่บ้านกลินเดลวาลด์ - อินเทอลาเก้น
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกลินเดลวาลด์ (GRINDELWALD VILLAGE) (90 กม.)...หมู่บ้านในหุบเขาสวยดุจภาพวาดที่มีชื่อเสียงโด่งดัง มีสถานที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาแอลป์บริเวณตอนกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งอยู่ในบริเวณตอนกลางของประเทศหมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ตีนเขาของภูเขาไอเกอร์  เป็นหมู่บ้านที่มีความหลากหลายแสดงถึงหมู่บ้านแห่งธารน้ำแข็ง เป็นหมู่บ้านเล็กที่สวยงามและมีเอกลักษณ์ของความเป็นธรรมชาติอันสมบูรณ์ซึ่งมีกลิ่นอายของเทือกเขาแอลป์ที่น่าดึงดูด….
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (22 กม.).....เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลาง เทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ (ขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ) นาฬิกาดอกไม้ สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือ สวิสฯ แบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก INTERLAKEN Hotel หรือเทียบเท่า

Day 4 : อินเทอลาเก้น - ยอดเขาชิลธอร์น - กลอมาร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สถานี STECHELBERG (20 กม.)...เพื่อนำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ ยอดเขาชิลธอร์น  (Schilthorn) ซึ่งเป็นยอดเขาที่มีความสูง 2,970 เมตรจากระดับน้ำทะเลระหว่างอยู่ในกระเช้าเราสามารถชมวิวทิวทัศน์รอบด้านได้อย่างเพลิดเพลิน ยอดเขาชิลธอร์นเป็นที่รู้จักขึ้นมาเนื่องจากใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่อง เจมส์บอนด์007ตอน On Her Majesty’s Secret Service
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์กลับลงมาด้านล่าง... นำท่าน ชมหมู่บ้านเมอเรน (MURREN) (หมู่บ้านริมหน้าผาที่ได้ขึ้นเรื่องความสวยงามที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ) ถือเป็นหมู่บ้านที่คนสวิสฯต่างบอกว่าที่นี่สวยยังกับสรวงสวรรค์ หากอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสไม่มีหมอก บดบังท่านสามารถชม 3 ยอดขุนเขาที่ตั้งตระหง่านเหนือหมู่บ้านเมอเรน คือยอดเขา Eiger,Monch,Jungfrau  แล้วนำท่านกลับสู่ เมืองเลาเทิร์นบรุนเน่น (LAUTER BRUNNEN) เพื่อเดินทางต่อสู่ เมืองกลอมาร์ (COLMAR) (230 กม.).....เมืองเล็กๆอันเป็นเมืองบ้านเกิดของ จิตรกรและช่างแกะพิมพ์มาร์ติน โชนเกาเออร์ และประติมากรเฟรเดริก โอกุสต์ บาร์ตอลดี ผู้ออกแบบอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ เป็นเมืองที่มีความโรแมนติก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก COLMAR Hotel หรือเทียบเท่า

Day 5 : กอลมาร์ - ปารีส
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่าน ชมเมืองกอลมาร์ ดินแดนแห่งความงาม ที่มีตึกราบ้านช่องสวยงาม มีจุดเด่นอยู่ที่ความงามของดอกไม้ที่มีอยู่ทั่วเมือง จัดเป็นอีกเมืองที่ถูกจัดให้เป็นเมืองที่มีความโรแมนติก จนได้รับการขนานนามว่า ลิตเติ้ลเวนิซปัจจุบันเมืองเก่าแก่แห่งนี้ได้กลายเป็นเมืองที่น่ามาเยือนเป็นอันดับต้นๆของประเทศฝรั่งเศส เป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยกรรม และบรรยากาศของเมืองโบราณมีบ้านเรือนที่สวยงาม และได้รับการดูแลรักษาไว้เป็นอย่างดี บ้านเรือนแบบนี้ เรียกว่า Colombage (ฝรั่งเศส) หรือ Fachwerkhaus (เยอรมัน) เป็นบ้านครึ่งไม้ซุงซึ่งเป็นแบบบ้านที่เป็นเอกลักษณ์และเห็นได้ทั่วไปในแคว้นอัลซาส ลักษณะพิเศษของบ้านจะขึ้นโครงบ้านด้วยไม้ทั้งหลังรวมทั้งหลังคาก่อน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรั่งเศส มหานครที่เป็นศูนย์กลางอำนาจของยุโรปในยุคล่าอาณานิคม….       
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก PARIS HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 6 : ปารีส - BOOTER mRNA - ปารีส
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่าน *.*.*. ฉีดวัคซีน BOOTER mRNA *.*.*.
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ผ่านชม ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) ผ่านถนนชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ที่ผู้คนหลงไหลในแฟชั่นทั่วโลกต้องมาเยือนแห่งอนาคตด้วยเครื่องเล่นอันทันสมัย Star Tour หรือชมภาพยนต์ 360 องศาที่จัดแสดงไว้อย่างน่าชม
นำท่านถ่ายภาพคู่กับหอไอเฟล (Eiffel Tower) หนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของประเทศฝรั่งเศส โดยหอนี้จัดว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งอนุสาวรีย์ที่สูงที่สุดในโลก
นำท่านชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของมหานครปารีสแบบพาโนรามารอบทิศทางของหอไอเฟล (Eiffel Tower) ผ่านชมจัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ที่มี เสาโอเบลิสก์ (Obelisk) ที่นโปเลียนนำมาจากวิหารในลักซอร์ของประเทศอียิปต์ เมื่อครั้งที่นโปเลียนพิชิตอียิปต์ ได้ตั้งตระหง่านอยู่ยังลานประหารชีวิตผู้ต่อต้านการปฏิวัติ และสถานที่ตั้งเครื่องกิโยตินประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเน็ต 
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเพื่อล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ำแซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้)
อิสระช้อปปิ้งสินค้า Duty Free ร้านค้าที่มากมายด้วยสินค้าชั้นนำจากแบรนด์ดัง ในราคาปลอดภาษี ไม่ว่าจะเป็นน้ำหอม เครื่องสำอาง นาฬิกา เครื่องประดับ และอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Armani, Calvin Klein, Burberry, Dior และอีกหลายแบรนด์ให้เลือกซื้อ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก PARIS HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 7 : ปารีส - สุวรรณภูมิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับ สู่ ประเทศไทย
15.30 น.
ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK074/EK384
***แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ***

Day 8 : สุวรรณภูมิ
12.15 น.
 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
08 – 15 ส.ค 2565 จันทร์ - จันทร์ 74,900 FULL
22 – 29 ส.ค 2565 จันทร์ - จันทร์ 74,900 FULL
28 ส.ค – 04 ก.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900 FULL
08 – 15 ก.ย 2565 พฤหัส - พฤหัส 74,900
18 – 25 ก.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900
25 ก.ย – 02 ต.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900
02 – 09 ต.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900
09 – 16 ต.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900
16 – 23 ต.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900
23 – 30 ต.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900
06 – 13 พ.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900
20 – 27 พ.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900
27 พ.ย – 04 ธ.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900
04 – 11 ธ.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900
11 – 18 ธ.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 74,900
28 ธ.ค 2565 – 04 ม.ค 2566 พุธ - พุธ 84,900

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน