ทัวร์ โครเอเชีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์โครเอเชีย พระราชวังไดโอคลีเชียน จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิก อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่เจเซร่า by Qatar Airways 7 วัน 4 คืน
ZGZAG-2201QR : โครเอเชีย ซาเกร็บ ซาดาร์ สปลิท ดูบรอฟนิก ซีเบนิก พลิตวิเซ่ BY QR

7 วัน 4 คืน

พักโรงแรม4ดาว อาหาร13มื้อรวมบนเครื่อง มนต์เสน่ห์แห่งทะเลอาเดรียติก สัมผัสเมืองมรดกโลก ชมธรรมชาติอุทยานพลิตวิเซ่ นั่งกระเช้าชมเมืองดูบรอฟนิก มื้อพิเศษชืมหอยนางรมสดๆพร้อมแชมเปญ #เที่ยวยุุโรป

Day 1 : สุวรรณภูมิ – สนามบินโดฮา
Day 2 : สนามบินโดฮา - สนามบินซาเกร็บ - เมืองซาเกร็บ - มหาวิหารแห่งเมืองซาเกร็บ - มหาวิหารเซนต์มาร์ค - นั่งรถรางท้องถิ่น - เนินเขากอร์นจิกราด - โบสถ์เซนต์แคทเทอรีน - อาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะภาพเขียน - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์โครเอเชีย - พระราชวัง - จัตุรัสเจลาซิค - อนุสาวรีย์พระเจ้าโจเซปเจลาซิค 
Day 3 : เมืองซาดาร์ - จัตุรัสกลางเมือง - ศาลาว่าการเมืองซาดาร์ - โบสถ์เซนต์ไซเมียน - โรมันฟอรัม - โบสถ์เซนต์โดแนท - โบสถ์เซนต์แมรี่ - มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย - เมืองสปลิท - พระราชวังไดโอคลีเชียน     
Day 4 : เมืองมาลี สตอน - ล่องเรือชมฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม - ลิ้มลอง หอยนางรมสด พร้อมแชมเปญ - เมืองดูบรอฟนิก - เมืองเก่าดูบรอฟนิก - ศาลาว่าการเมืองดูบรอฟนิก - หอระฆังเมืองดูบรอฟนิก - ชมวิวเมืองดูบรอฟนิกมุมสูงโดยกระเช้าไฟฟ้า - เมืองโทรเกียร์ - เขตเมืองเก่า - จัตุรัสจอห์นปอลที่ 2 - ประตูเมืองเก่า - หอนาฬิกา - มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ 
Day 5 : เมืองโทรเกียร์ - เมืองซีเบนิก - จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิก - มหาวิหารเซนต์เจมส์ - เมืองพลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า - ล่องเรือชมทะเลสาบคาร์ลโลแวค - เมืองโอพาเทีย        
Day 6 : เมืองโอพาเทีย - รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล - เมืองซาเกร็บ - ตลาดโดลาค - สนามบินซาเกร็บ - สนามบินโดฮา 
Day 7 : สุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : สุวรรณภูมิ – สนามบินโดฮา
23..00   
นัดหมายพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โปรดสังเกตุป้าย เลทส์โกกรุ๊ปพบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเช็คอินให้แก่ท่าน

Day 2 : สนามบินโดฮา - สนามบินซาเกร็บ - เมืองซาเกร็บ - มหาวิหารแห่งเมืองซาเกร็บ - มหาวิหารเซนต์มาร์ค - นั่งรถรางท้องถิ่น - เนินเขากอร์นจิกราด - โบสถ์เซนต์แคทเทอรีน - อาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะภาพเขียน - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์โครเอเชีย - พระราชวัง - จัตุรัสเจลาซิค - อนุสาวรีย์พระเจ้าโจเซปเจลาซิค 
02.10   
ออกเดินทางสู่ สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR837
05.35   เดินทางถึง สนามบินโดฮา ประเทศกาตาร์ และรอต่อเครื่อง
08.05   ออกเดินทางสู่ สนามบินซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบิน QR217
11.55   เดินทางถึง สนามบินซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองรับสัมภาระผ่านจุดคัดกรองตามระเบียบของสนามบิน
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาเกร็บ (Zagreb) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโครเอเชีย โดยมีแม่น้ำซาวาไหลผ่านเชื่อมโยงไปยังบริเวณเทือกเขาแอลป์ เทือกเขาไดนาริกแอลป์ ทะเลอาเดรียติก และภูมิภาคแพนโนเนีย
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
พาท่าน นั่งรถรางท้องถิ่น ชมทัศนีย์ภาพโดยรอบของเมืองซาเกร็บ (Local Tram) บริเวณ เนินเขากอร์นจิกราด (Gornji Grad) จากมุมสูงนี้มองไปทิศใดก็เจอแต่ยอดโบสถ์เก่าแก่สวยงาม ได้แก่ โบสถ์เซนต์แคทเทอรีน (Church of St. Catherine) โบสถ์สีขาวแบบบาโรค, อาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปะภาพเขียน (Naive Art), พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์แห่งประเทศโครเอเชีย (Museum of Croatia), พระราชวัง (The Palace) รวมไปถึง มหาวิหารเซนต์มาร์ค (St. Mark’s Cathedral) ความสวยงามทางสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนไล่ลดหลั่นกันไปตามไหล่เขา และ ย่านโลเวอร์ทาวน์ (Lower Town) ย่านเศรษฐกิจอันทันสมัย หรือที่เรียกอีกอย่างว่าเป็นย่านเมืองใหม่ ดูทันสมัยกว่าย่านอัพเปอร์ทาวน์ ผ่านชม จัตุรัสเจลาซิค (Jelacic Square) ย่านเศรษฐกิจธุรกิจการค้าและจุดนัดพบของชาวเมือง บริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์พระเจ้าโจเซปเจลาซิค (Joseph Jelacic Square Monument) กษัตริย์ผู้ทรงกอบกู้เอกราชยึดดินแดนคืนมาจากอาณาจักรออสเตรียในยุคก่อน ** กรณีรถรางท้องถิ่นงดให้บริการ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม เนื่องจากเป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด **
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาดาร์ (Zadar) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 10 นาที) เป็นเมืองใหญ่อันดับที่ห้าของประเทศโครเอเชีย ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ติดกับทะเลอาเดรียติกในภูมิภาคดัลเมเชีย (Dalmatia) มีอายุเก่าแก่ประมาณ 2,800 ปี มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโรมันอีก
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ  ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารพื้นเมือง)
ที่พัก   Kolovare Hotel  หรือเทียบเท่า

Day 3 : เมืองซาดาร์ - จัตุรัสกลางเมือง - ศาลาว่าการเมืองซาดาร์ - โบสถ์เซนต์ไซเมียน - โรมันฟอรัม - โบสถ์เซนต์โดแนท - โบสถ์เซนต์แมรี่ - มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย - เมืองสปลิท - พระราชวังไดโอคลีเชียน     
เช้า   
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ จัตุรัสกลางเมือง (City Square) เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญทางราชการและศาสนาต่างๆมากมาย รวมไปถึงร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก ผ่านชมบรรยากาศของเมืองเก่าแถบริมทะเลอาเดรียติก นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ศาลาว่าการเมืองซาดาร์ (Zadar City Hall) ที่ยังคงทำการอยู่ในปัจจุบัน นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โบสถ์เซนต์ไซเมียน (St. Simeon Church) โบสถ์เก่าที่มีประวัติอันยาวนานของเมือง นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โรมันฟอรัม (Roman Forum) ลานประชุมกลางเมือง ที่ปัจจุบันหลงเหลือเพียงแค่ซากปรักหักพัง นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โบสถ์เซนต์โดแนท (St. Donatus Church) ตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับโรมันฟอรัม เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองซาดาร์ บริเวณเดียวกัน นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ โบสถ์เซนต์แมรี่ (St. Mary's Church) ปัจจุบันได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับการเก็บงานศิลปะ วัตถุโบราณที่มีความสำคัญทางศาสนา นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย (St. Anastasia Cathedral) เป็นมหาวิหารคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นดัลเมเชีย ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 4 ถึง 5 เป็นประจำเมืองซาดาร์ แม้ว่ามหาวิหารจะผ่านการถูกทำลายในสงครามมาแล้วก็ตาม แต่ยังคงความสวยงามอยู่
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองสปลิท (Split) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที) เป็นเมืองชายทะเลที่ใหญ่ที่สุดแถบทะเลอาเดรียติก ของประเทศโครเอเชีย มีประวัติความเป็นมากว่า 2,500 ปี ตั้งแต่สมัยกรีก ถือได้ว่าเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งอีกเช่นกัน
นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ พระราชวังไดโอคลีเชียน (Diocletian's Palace) เป็นพระราชวังที่ตั้งอยู่ที่เมืองสปลิท ประเทศโครเอเชีย สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิไดโอคลีเชียน เมื่อต้นคริสต์ศตวรรษที่ 4 จักรพรรดิไดโอคลีเชียนทรงสร้างพระราชวังขนาดใหญ่โตรโหฐานแห่งนี้ เพื่อเตรียมที่จะใช้เป็นสถานที่สำหรับใช้ชีวิตช่วงปลดเกษียณ ภายในอาณาเขตอันกว้างใหญ่ของพระราชวังนั้น มากมายด้วยวิหาร ที่ประทับต่างๆ รวมถึงสุสานของพระองค์เอง จากโถงทางเดินเบื้องล่างที่เชื่อมต่อกับห้องหับต่างๆ ซึ่งมีบันไดเชื่อมสู่ส่วนที่เป็นลานพระราชวัง โดยมีเสาหินแกรนิตที่ประดับประดาลวดลายอย่างงดงามล้อมไว้ 3 ด้าน สูงขึ้นไปคือหอคอยแห่งวิหารเซนต์โดมิโน วิหารโรมาเนสก์ ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ภายในมีแท่นบูชาของเซนต์โดมิโนและเซนต์สตาซิอุส รวมถึงภาพเขียนสีทางศาสนา และซุ้มประตูไม้ลวดลายละเอียดยิบ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1979 ** ยังไม่รวมค่าบัตรเข้าชม พระราชวังไดโอคลีเชียน ท่านละ ประมาณ 22 ยูโร (EUR) หรือ คำนวณ เป็นเงินไทย ท่านละ ประมาณ 880 บาท (THB) **
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาลี สตอน (Mali Ston) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองเล็กริมทะเลทางตอนใต้ของประเทศโครเอเชีย ตั้งอยู่ในคาบสมุทรเพลเยแซค ใกล้พรมแดนเมืองนีอุม ประเทศบอสเนีย บริเวณหุบอ่าวแถบนี้มีความอุดมสมบูรณ์ของแพลงตอนและสารอาหารในน้ำทะเลจำนวนมาก เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นลักษณะโขดหินและเกาะเล็กๆ ทำให้เมื่อเวลามีฝนตกน้ำชะล้างแร่ธาตุไหลลงน้ำทะเล จึงทำให้เมืองมาลี สตอน เป็นแหล่งทำประมงที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศโครเอเชีย
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารพื้นเมือง)
ที่พัก   Grand Hotel Neum, Mali Ston หรือเทียบเท่า

Day 4 : เมืองมาลี สตอน - ล่องเรือชมฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม - ลิ้มลอง หอยนางรมสด พร้อมแชมเปญ - เมืองดูบรอฟนิก - เมืองเก่าดูบรอฟนิก - ศาลาว่าการเมืองดูบรอฟนิก - หอระฆังเมืองดูบรอฟนิก - ชมวิวเมืองดูบรอฟนิกมุมสูงโดยกระเช้าไฟฟ้า - เมืองโทรเกียร์ - เขตเมืองเก่า - จัตุรัสจอห์นปอลที่ 2 - ประตูเมืองเก่า - หอนาฬิกา - มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ 
เช้า   
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองมาลี สตอน (Mali Ston) เพื่อพาท่าน ล่องเรือเข้าเยี่ยมชม ฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม (Oyster Farm) ที่นิยมเลี้ยงกันมากที่สุดในเมืองมาลี สตอน หากใครได้มาเยือนไม่ควรพลาดชิมหอยนางรมสดๆจากที่นี่ ชมขั้นตอนต่างๆของการเลี้ยงหอยนางรม และ ให้ท่าน ลิ้มลอง รสชาติของหอยนางรมสดๆ จากทะเลอาเดรียติก พร้อม จิบแชมเปญ (Tasting Fresh Oyster with Champange) ดื่มด่ำกับรสชาติหอยนางรมสดท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติคและสวยงามริมแถบทะเลอาเดรียติก **กรณีเรืองดให้บริการ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด **
เที่ยง   ชมบริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น พิเศษ!! ชิมหอยนางรมสดๆพร้อมแซมเปญ)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองดูบรอฟนิก (Dubrovnik) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองเก่าที่สวยที่สุดในทวีปยุโรป เป็นเมืองที่ได้รับฉายาว่า “ไข่มุกแห่งทะเลอาเดรียติก (The Pearl of Adriatic Sea)” เคยเป็นเมืองที่มีอำนาจทางทะเลมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ความสวยงามทั้งหมดได้หล่อหลอมเมืองทั้งเมืองดังที่ปรากฏในปัจจุบัน ทำให้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1979
นำท่านผ่านชม ความสวยงามโดยรอบของ เมืองเก่าดูบรอฟนิก (Dubrovnik Old Town) เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบกอธิก เรอเนสซองส์ และบารอก ตัวเมืองเป็นป้อมปราการโบราณที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ชมแนวกำแพงป้อมปราการที่มีขนาดกว้างขวาง ที่โอบเมืองเก่าอันงดงามแห่งนี้ไว้ นำท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ ศาลาว่าการประจำเมืองดูบรอฟนิก (City Hall of Dubrovnik) และ หอระฆังประจำเมืองดูบรอฟนิก (Bell Tower of Dubrovnik) ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองดูบรอฟนิก ตั้งอยู่ปลายสุดของถนนสายหลัก มีความพิเศษตรงลูกกลมๆ ใต้หน้าปัด เป็นสัญลักษณ์แทนพระจันทร์บอกข้างขึ้นข้างแรม
นำท่าน ขึ้นชมวิวทิวทัศน์ของเมืองดูบรอฟนิก จากมุมสูง โดยกระเช้าไฟฟ้า (Dubrovnik Cable Car ) สู่จุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองดูบรอฟนิก ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบและภูเขาสลับซับซ้อน กับ บ้านเรือนสีขาวหลังคาสีส้มอันเป็นเอกลักษณ์ของเมืองดูบรอฟนิกที่สวยงามอันเป็นภาพ และ บรรยากาศที่หาชมได้ยาก ** กรณีกระเช้าไฟฟ้างดให้บริการ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ตาม เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด **
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทรเกียร์ (Trogir)  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองท่าเก่าแก่ในอดีตของประเทศโครเอเชีย เคยเป็นอาณานิคมกรีกโบราณมีต้นกำเนิดย้อนไปราว 200 กว่าปีก่อนคริสตกาล ดินแดนแห่งนี้เดิมมีชื่อว่า “ทรากอส” มาจากภาษากรีกที่แปลว่าแพะตัวผู้ ปัจจุบันได้รับการอนุรักษ์ให้เป็นเมืองเก่า ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 1997
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารพื้นเมือง)
ที่พัก   Rotondo Hotel, Trogir หรือเทียบเท่า

Day 5 : เมืองโทรเกียร์ - เมืองซีเบนิก - จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิก - มหาวิหารเซนต์เจมส์ - เมืองพลิตวิเซ่ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า - ล่องเรือชมทะเลสาบคาร์ลโลแวค - เมืองโอพาเทีย    
เช้า   
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทรเกียร์ (Trogir) ผ่านชม จัตุรัสจอห์นปอลที่ 2 (John Paul 2 Square) จัตุรัสหลักของเมือง รองรับชาวเมืองที่ผ่านมาผ่านไปตั้งแต่สมัยกรีกและโรมันจนถึงปัจจุบัน ผ่านชม ประตูเมืองเก่า (Old Town Gates) ที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่เมื่อศตวรรษที่ 16 ผ่านชม หอนาฬิกา (Clock Tower) ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารเซนต์ลอว์เรนซ์ (Cathedral of St. Lawrence) ที่สร้างในศตวรรษที่ 12 งดงามด้วยกรอบและบานประตูหินแกะสลัก มีรูปปั้นสิงโต อดัมและอีฟ และรูปสลักเซนต์ลอว์เรนซ์ อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามโดยรอบของเมือง หรือ เลือกซื้อสินค้า และของที่ระลึก
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซีเบนิก (Sibenik) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) อดีตเมืองหลวงของประเทศโครเอเชีย เป็นหนึ่งในเมืองท่าสำคัญ เมืองซีเบนิกได้รับการกล่าวถึงในประวัติศาสตร์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1066 ในแผนผังราชวงศ์ของกษัตริย์พีทาร์เครสซิเมียร์ที่ 4 สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 9 และ 10 โดยเจ้าชายชาวโครแอต ถือเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศโครเอเชีย นำท่าน ผ่านชม จัตุรัสเมืองเก่าซีเบนิก (Sibenik Square) ที่ล้อมรอบไปด้วยอาคารเก่าแก่ที่ถูกดัดแปลงเป็นร้านค้า ขายของที่ระลึกต่างๆมากมาย เมืองซีเบนิกแตกต่างจากเมืองริมฝั่งทะเลอะเดรียติกทั่วไปเพราะสร้างโดยชาวกรีก ก่อนที่โรมันจะเข้ามามีอิทธิพล ต่อมาภายหลังตกเป็นเมืองขึ้นของเวเนเชียน หรือเวนิซ นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ มหาวิหารซีเบนิก (Sibenik Cathedral) สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1431-1535 เพื่ออุทิศแด่นักบุญเซนต์เจมส์ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก เมื่อปี ค.ศ. 2000
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองพลิตวิเซ่ (Plitvice) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที) ระหว่างทางมากไปด้วยธรรมชาติและความสวยงามของทิวทัศน์ที่รายล้อมด้วยป่าเขาสลับทุ่งหญ้าและฟาร์มเกษตรกรที่อุดมสมบูรณ์
นำท่าน เข้าชม อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เจเซร่า (Plitvice Jezera National Park) ซึ่งเกิดขึ้นจากน้ำภูเขามาลา คาเปลา (Mala Kapela) ไหลผ่านหินปูนหลายพันปี ทำให้หินปูนถูกกัดเซาะ ไหลไปกองรวมกันเป็นระยะ เกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติ มีความสูงลดหลั่นกันลงไปทั้งสิ้น 16 แห่ง เป็นอุทยานแห่งชาติที่ถือได้ว่าเก่าแก่ที่สุดในยุโรปตะวันออก พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำ มีทะเลสาบสีเขียวมรกต และสีฟ้า รวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนิน นำท่าน ล่องเรือชมทะเลสาบคาร์ลโลแวค (Kozjak Cruise) เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานฯ ผ่านชม ความสวยงามของอุทยานตอนล่างและชมความงดงามของ น้ำตกขนาดใหญ่ (Big Waterfalls) สัมผัสถึงบรรยากาศของสายน้ำอันชุ่มฉ่ำ บนพื้นน้ำสีคราม และเกาะแก่งในทะเลสาบ ตลอดจนไม้ป่าจำพวกสนและเฟอร์ เพลิดเพลินกับธรรมชาติที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ที่เกิดจากการรังสรรค์ของธรรมชาติ ** การล่องเรือและการเข้าชมอุทยานฯในแต่ละจุด ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ บางจุดปริมาณน้ำน้อยไม่สามารถล่องเรือได้ถึง บางจุดปริมาณน้ำสูงกว่าสะพานไม้ไม่สามารถเดินผ่านไปได้ ถือเป็นเหตุการณ์ทางธรรมชาติที่ทางบริษัทไม่สามารถควบคุมได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นำท่านชมความสวยงามส่วนอื่นๆของอุทยานฯ ที่มีอีกหลายจุด เป็นการทดแทนโดยไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายได้ ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง รวมถึง หากไม่สามารถล่องเรือได้ก็ตาม เนื่องจากเป็นการชำระล่วงหน้ากับผู้แทนเรียบร้อยแล้วทั้งหมด **
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอพาเทีย (Opatija) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองที่มีสมญานามว่า “ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก (The Queen of Adriatic Sea)” ด้วยธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ์ติดริมทะเล ทำให้เมืองนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวและพักผ่อนที่สำคัญที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศโครเอเชีย
ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อาหารพื้นเมือง หรือ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)
ที่พัก   Hotel Bristol, Opatija หรือเทียบเท่า

Day 6 : เมืองโอพาเทีย - รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล - เมืองซาเกร็บ - ตลาดโดลาค - สนามบินซาเกร็บ - สนามบินโดฮา 
เช้า   
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม      
นำท่าน ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กับ รูปปั้นนางแห่งนกนางนวล (Maiden with the Seagull Statue) เป็นรูปปั้นที่แกะโดย Zvonko Car นักประติมากรที่มีชื่อเสียง หญิงสาวที่นกนางนวลเกาะอยู่ที่มือยืนเด่นเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้และมักจะมีนกนางนวลจริงๆบินมาเกาะที่รูปปั้นนี้เป็นประจำ ซึ่งมีความเป็นมาว่า มีหญิงสาวชาวเยอรมันคนหนึ่งเคยมาเที่ยวที่นี่และลูกชายจมน้ำเสียชีวิต เธอจึงสร้างรูปพระแม่มาเรียไว้เป็นที่ระลึก และมักจะมีนกนางนวลมาเกาะอยู่เสมอเลยปั้นรูปนกนางนวลให้เกาะอยู่ด้วย
นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาเกร็บ (Zagreb) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที)
นำท่านเดินทางสู่ ตลาดโดลาค (Dolac Market) ตลาดเล็กๆที่กางร่มสีแดงสดสวยงาม เป็นที่ตั้งของร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆมากมายที่บริเวณนี้
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)
13.00   ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินซาเกร็บฃ
14.00   
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซาเกร็บ ประเทศโครเอเชีย เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษี
16.05    นำท่านเดินทางสู่ สนามบินโดฮา ประเทศการ์ต้า โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR218
23.20   เดินทางถึง สนามบินโดฮา ประเทศการ์ต้า เพื่อรอเปลี่ยนเครื่องกลับสู่กรุงเทพฯ

Day 7 : สุวรรณภูมิ – ประเทศไทย
02.20   
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR836
12.40   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ... พร้อมความประทับใจ

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
16 – 22 มี.ค 2565 พุธ - อังคาร 65,999 -

ทัวร์โครเอเชีย พระราชวังไดโอคลีเชียน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมโครเอเชีย ราคาใกล้เคียงกัน