ทัวร์ ไอซ์แลนด์

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไอซ์แลนด์ ทุ่งน้ำแข็งไมร์ดาลสโจคูล ทะเลสาบเมวัท ชมปลาวาฬ by FINNAir 10 วัน 8 คืน
WAY0610H : แกรนด์ไอซ์แลนด์ BY AY

10 วัน 8 คืน

เส้นทางวงกลมทองคำ Golden Circle,ชมบ่อน้ำพุร้อน Geysir ชมน้ำตกัลล์ฟอสส์,อุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์ ชมหมู่บ้านฮเวร์เรเกร์ดี ขับรถสโนโมบิล ทุ่งน้ำแข็งไมดาลโจคูล ถ้ำน้ำแข็งคัทลา อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล (Skaftafel) ลงเรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก ล่องชมลากูนสีเขียวเทอเคอวย์ บริการอาหารมื้อค่ำ ชมวิวบนอาคารพาร์ลานพร้อมดินเนอร์ พักโรงแรม4ดาว #เที่ยวยุโรป #รวมวีซ่า #บินตรง

Day 1 : สุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ
Day 2 : เฮลซิงกิ – เรคยาวิค – วงกลมทองคำ – น้ำตกกัลล์ฟอสส์ – ปากปล่องภูเขาไฟเคริด – น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ – วิค
Day 3 : วิค – น้ำตกสโกก้า – ขับรถสโนโมบิล ทุ่งน้ำแข็งไมดาลโจคูล – ถ้ำน้ำแข็งคัทล่า – วิค
Day 4 : วิก – ล่องเรือลากูนโจคูซาลอน(เจมส์บอน) – ไดมอนด์ บีช – เอไกล์สตาดีร์
Day 5 : เอไกล์สตาดีร์ – ดิมมูโบร์กีร์ – ทะเลสาบเมวัท – น้ำตกโกด้าฟอสส์ – บ่อโคลนเดือด – อคูเรริ
Day 6 : อคูเรริ – ฮูซาวิค – ล่องเรือชมปลาวาฬ – พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน – สติกกิชฮอลเมอร์
Day 7 : สติกกิชฮอลเมอร์ – ภูเขาคีร์กจูเฟล – นํ้าตกเฮินฟอซซ่า – เรคยาวิค
Day 8 : เรคยาวิค – ชมเมือง – แช่น้ำแร่บลูลากูน – ชมวิวบนอาคารพาร์ลานพร้อมดินเนอร์  
Day 9 : เคฟราวิค – เฮลซิงกิ(แวะช้อปปิ้ง) – กรุงเทพ
Day 10 :
กรุงเทพฯ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : สุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ
18.30 น.   สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4เคาน์เตอร์ S สายการบินฟินน์แอร์ เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
21.30 น.   เหิรฟ้าสู่ กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ (Finn Air)  เที่ยวบินที่ AY 144

Day 2 : เฮลซิงกิ – เรคยาวิค – วงกลมทองคำ – น้ำตกกัลล์ฟอสส์ – ปากปล่องภูเขาไฟเคริด – น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ – วิค
05.50 น.   เดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วจากนั้น ต่อเครื่องสู่นครเรคยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์
07.45 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค (Reykjavik) โดยสายการบินฟินน์แอร์ (Finnair)  เที่ยวบินที่ AY991
08.35 น.   เดินทางถึง สนามบินเคฟลาวิก เมืองเรคยาวิค Reykjavik เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์
นำท่านออกเดินทางสู่เส้นทางวงกลมทองคำ Golden Circle เส้นทางสนสวยที่ขาดไม่ได้ในการท่องเที่ยวไอซ์แลนด์ บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ นำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณอุทยานแห่งชาติธิงเลลีร์ Thingvellir National Park  องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปี ค.ศ.2004 ชมจุดบริเวณที่เคยเป็นเป็นรัฐสภา หรือสถานที่แสดงความคิดเห็นและคัดเลือกผู้นำของชาวไอซ์แลนด์มาตั้งแต่ปี ค.ศ.930 และเป็นพื้นที่ ที่ได้การยอมรับว่ามีธรรมชาติที่สวยงามของไอซ์แลนด์แห่งหนึ่ง จากนั้นนำท่านชมรอยแตกร้าวของของโลก ที่มีความลึกลงสู่ใต้ดินถึง 14  เมตร ที่เกิดจากแผ่นดินไหว เมื่อปี ค.ศ. 1784 และทุก ๆ ปีรอยแตกนี้ก็จะขยายออกไปอีกถึงปีละ 1 เซนติเมตร ผ่านชมบริเวณทะเลสาบ Pingvallavatn ทะเลสาบธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ นำท่านชมบ่อน้ำพุร้อน Geysir ที่มีความสูงของน้ำพุถึง 200 ฟุตจากพื้นดิน ที่พวยพุ่งสู่ท้องฟ้าทุกๆ 7-10 นาที และถือเป็นคำศัพท์ที่ใช้เรียกน้ำพุร้อนแบบนี้ทั่วโลก มีเวลาให้ท่านเก็บภาพอย่างจุใจ จากนั้นนำท่านชมน้ำตกกัลล์ฟอสส์ (Gull Foss) หรือ น้ำตกทองคำ (Golden Falls) ซึ่งน้ำตก ที่มีความสวยงามที่สุด และใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ สายน้ำที่ใสสะอาดที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งบนยอดเขาใหลลงมา
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ชมเคริด (Kerid) ปากปล่องภูเขาไฟในสมัยโบราณ ซึ่งดับแล้ว ในบริเวณนั้นจะมีน้ำขังตัวอยู่ใต้ดิน เป็นลักษณะที่หาชมได้ยากมาก ท่านชมหมู่บ้านฮเวร์เรเกร์ดี (Hveragerði) หมู่บ้านที่ได้รับสมญานามว่า “หมู่บ้านแผ่นดินไหวหรือหมู่บ้านน้ำพุร้อน” เป็นหมู่บ้านที่มหัศจรรย์สุดๆ เนื่องจากลำธารที่ไหลผ่านกลางหมู่บ้านเป็นน้ำพุร้อน(น้ำแร่) ในเมืองจะมีชาวไอซ์แลนด์และนักท่องเที่ยวมาใช้บริการกันอย่างเนืองแน่น เป็นธรรมชาติสุดๆ นอกจากนี้เมืองนี้ยังมีกรีนเฮาท์ ที่ใช้ปลูกพืชเมืองร้อนสำหรับบริโภคภายในประเทศอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นเมืองที่อยู่เหนือที่สุดของโลกที่สามารถปลูกพืชเขตร้อนได้ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมืองวิก แวะชมวิวน้ำตกเซลยาลันส์ฟอส (Seljalands Foss) ซึ่งเกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งบนยอดเขา และเป็นน้ำตกที่สวยงามมากอีกแห่งหนึ่งของประเทศไอซ์แลนด์ นำท่านชมน้ำตกอย่างใกล้ชิด และท่านสามารถเดินลอดน้ำตกแห่งนี้ได้ ผ่านชมวิวภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค (Eyjajallajikull) ภูเขาไฟอันโด่งดังของไอซ์แลนด์ ภายหลังจากการปะทุในช่วงปีค.ศ. 2010 ปัจจุบันเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาถ่ายรูปความสวยงามของภูเขาไฟแห่งนี้ ที่ยอดเขาปกคลุม ไปด้วยหิมะตลอดทั้งปีอีกด้วยระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันงดงามยิ่ง
ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารจากนั้น นำคณะท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่: Dyrholaey Hotel Vik หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 3 : วิค – น้ำตกสโกก้า – ขับรถสโนโมบิล ทุ่งน้ำแข็งไมดาลโจคูล – ถ้ำน้ำแข็งคัทล่า – วิค
เช้า
   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่บริเวณธารน้ำแข็ง Myrdalsjokull Glacier ซึ่งมีความหนาของน้ำแข็งมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยที่บางจุดมีความหนาของน้ำแข็งถึง 1 กิโลเมตร มีความกว้างเป็นอันดับ 4 ที่มีพื้นที่กว่า 596 ตารางกิโลเมตร เมื่อโดนแสงกระทบจะเกิดเป็นสีฟ้าอมเขียวใสสวยงามเหมือนมรกต นำท่านตื่นเต้นเร้าใจกับการนั่งรถโฟร์วิล (ขับเคลื่อนสี่ล้อ) ไต่ขึ้นเขาที่มีความสูงชัน และมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,000 เมตร จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้สัมผัสกับการขับรถสโนว์โมบิล(Snowmobile) ในบริเวณธารน้ำแข็งขนาดใหญ่บนกลาเซียร์ Myrdaljokul ซึ่งเป็นกลาเซียร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ โดยมีเนื้อที่ถึง 8,300 ตารางกิโลเมตร
*** ใช้เวลาขับสโนโมบิล ประมาณหนึ่งชั่วโมง ขับคันล่ะสองท่าน หากต้องการขับคนเดียวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มท่านล่ะ 8,000 บาท มีชุดกันหนาว ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้าลุยหิมะเตรียมไว้บริการทุกท่าน ***
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ถ้ำน้ำแข็งคัทลา (Katla Ice Caves) ซึ่งตั้งอยู่ใต้ธารน้ำแข็งไมดาลโจคูล
นำท่านเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD Super Jeep) ชมวิวทิวทัศน์ที่แปกตาระหว่างทาง เดินทางถึงจุดจอดรถ ไกด์ท้องถิ่นจะเตรียมรองเท้าตะข้อและหมวกกันน็อค ให้กับทุกท่าน เพื่อการเดินท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย นำท่านเดินจากจุดจอดรถประมาณ 15 นาที จนถึงบริเวณปากถ้ำ ถ้ำน้ำแข็งคัทลา ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟคัทล่า ที่ดับลงแล้ว นำท่านเข้าชมภายในถ้ำน้ำแข็งที่มีสีฟ้าสวยงาม นำทางโดยไกด์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางเก็บภาพความงดงามอย่างจุใจ ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก   
ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำคณะท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่: Dyrholaey Hotel Vik หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 4 : วิก – ล่องเรือลากูนโจคูซาลอน(เจมส์บอน) – ไดมอนด์ บีช – เอไกล์สตาดีร์
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก      
ออกเดินทางเข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล (Skaftafel) ผ่ามชมทัศนียภาพที่สวยงามของประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งเต็มไปด้วยความแปลกของแนวภูเขาไฟ และชั้นหินลาวาที่แข็งตัว แบบที่ท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน ชมน้ำตกระหว่างเส้นทาง ที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งบนยอดเขา เป็นเส้นทางที่สวยงามมากอีกแห่งหนึ่งของประเทศไอซ์แลนด์ นำท่านชมความงามของน้ำตก Skogafoss ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์มีความสูงประมาณ 62 เมตร ซึ่งไหลมาจากแม่น้ำสโกก้า นำท่านชม เรย์นิสดรันก้าร์ (Reynisdrangar) ซึ่งเป็นลักษณะของภูเขาเล็ก ๆ ที่ เกิดจากลาวาของภูเขาไฟ และก่อตัวขึ้นกลางแม่น้ำตามธรรมชาติ ชมหาดทรายดำ ที่เต็มไปด้วยหินสีดำและเม็ดทราย รวมทั้งแนวหินบะซอลต์ (เกิดจากลาวาภูเขาไฟ
ที่แข็งตัวอย่างรวกเร็วเมื่อเจอน้ำกับทะเลที่เย็น) รูปทรงเหมือนแท่งออร์แกนในโบสถ์ และในบริเวณนี้ยังเต็มไปด้วยบรรดานกต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นกแก้วทะเล หรือ พัฟฟิ่น (Puffin) นกทะเลท้องถิ่นที่น่ารัก นำท่านเดินทางสู่ลากูนโจคูซาลอน จุดไฮไลท์ สำคัญของประเทศไอซ์แลนด์
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านลงเรือสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก ล่องชมลากูนสีเขียวเทอเคอวย์ ลากูนแห่งนี้ จะเต็มไปด้วยก้อนน้ำแข็งหรือไอซ์เบิร์ก (iceberg) ขนาดต่างๆ มากมายลอยอยู่ในทะเลสาบ จะมีไกด์ท้องถิ่นนำบรรยายให้ความรู้แก่ทุกท่าน ชมความสวยงามของก้อนน้ำแข็งสีฟ้าที่ลอย อยู่รอบๆ ลำเรือ ได้เวลาสมควรนำท่านขึ้นฝั่งมีเวลาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจอย่างเต็มที่  จากนั้นนำท่านเก็บภาพความสวยงามของก้อนน้ำ แข็งบริเวณชายหาดไดมอนด์ บีช (Diamond Beach) ที่มีก้อนน้ำแข็งอยู่บริเวณ ชายหาดประดุจก้อนเพชรเรียงรายอยู่มากมาย จากนั้นนำท่านนั่งรถโค้ชชมความงามของชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก ผ่านชมเมือง Breiddalsvik ซึ่งเป็นเมืองชายทะเลทางฝั่งตะวันออกของประเทศไอซ์แลนด์ โดยระหว่างทางเต็มไปด้วยธรรมชาติอันงดงามไม่ว่าจะเป็นลาวาของภูเขาไฟ น้ำตกใหญ่น้อยนับร้อยสาย และสัตว์ ต่าง ๆ ที่อยู่ตามธรรมชาติสองข้างทาง เช่น กวางเรนเดียร์ หงส์ป่า , นกเป็ดน้ำ ฯลฯ และสัตว์เลี้ยงอีกหลายชนิดมากมาย เดินทางถึงเมือง Egilsstadir เมืองซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งของ ทะเลสาบโลกูริน (Logurinn) ซี่งเป็นทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สามของประเทศไอซ์แลนด์ โดยมีเนื้อที่ถึง 53 ตารางกิโลเมตร ท่านจะได้ชมเมืองเล็ก ๆ เงียบ ๆ ตามแบบชนบทของ ไอซ์แลนด์อย่างแท้จริง
ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่:   Fosshotel Eastfjords / หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 5 : เอไกล์สตาดีร์ – ดิมมูโบร์กีร์ – ทะเลสาบเมวัท – น้ำตกโกด้าฟอสส์ – บ่อโคลนเดือด – อคูเรริ

เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขตทะเลสาบเมวัท Myvatn Lake ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำพุร้อนซึ่งมีผลพวงมาจากลาวาภูเขาไฟ และพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรณีวิทยา และได้รับการประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์ของไอซ์แลนด์ ในปี ค.ศ. 1974 เขตทะเลสาบ Myvatn เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมแห่งหนึ่งของประเทศ เขตทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นแหล่งชุกชุมของเป็ดน้ำที่สวยงามนานาพันธุ์ และถือเป็นเขตที่มีพันธุ์เป็ดน้ำ มากที่สุดในยุโรป นำท่านชมดิมมูโบร์กีร์ (Dimmuborgir) หรือที่แปลว่า ปราสาทดำ พื้นที่ซึ่งเกิดจากการ ระเบิดของภูเขาไฟครั้งใหญ่ในอดีตกาล ราว 2,000 ปีก่อน ธารลาวาที่ไหลปกคลุมพื้นที่เมื่อโดนอากาศและน้ำ ที่เย็นจัด จึงทำให้พื้นที่โดยรอบกลายเป็นดินภูเขาไฟ และหินภูเขาไฟรูปทรงประหลาดต่างๆ ชาวพื้นเมืองเชื่อว่า ดินแดนแห่งนี้เป็นสถานที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์และดินแดนใต้พิภพ ซึ่งเมื่อซาตานถูกขับไล่จากสวรรค์ลงสู่ ดินแดนใต้พิภพและผ่านดิมมูโบร์กีร์ทำ ใหพื้นที่แห่งนี้เกิดภัยธรรมชาติขึ้น
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านชม บ่อโคลนเดือดนามาฟแจล (Namafjall) (แอ่งตะกอนที่อิ่มตัวไปด้วยน้ำ) ซึ่งมีไอน้ำร้อนจัดอยู่เบื้องล่าง เมื่อไอน้ำนั้นเคลื่อนที่จะทําให้โคลนที่อยู่ด้านบนพุ่งกระจายขึ้นมาคล้ายการระเบิดย้อยๆ ในบริเวณภูเขาไฟปกติบ่อโคลนเดือดมักมีกํามะถันอยู่มาก อิสระให้ท่านได้เก็บ ภาพปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของ นำท่านแวะเก็บภาพบริเวณน้ำตกโกด้าฟอส (Godafoss) น้ำตกรูปทรงโค้งเสี้ยวพระจันทร์ ประดุจจำลองน้ำตกไนแองการ่า มาตั้งไว้ที่นี่เลยทีเดียว เก็บภาพความสวยงามอย่างเต็มที่ จากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่เมืองอคูเรริ
ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่: Icelandair Hotel Akureyri / ที่พักระดับใกล้เคียง

Day 6 : อคูเรริ – ฮูซาวิค – ล่องเรือชมปลาวาฬ – พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน – สติกกิชฮอลเมอร์
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านล่องเรือชมปลาวาฬ (Husavik Whale Watching) ซึ่งท่านจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการชมสัตว์ทางท้องทะเล ซึ่งท่านจะได้พบกับนกทะเลชนิดต่าง ๆ มากมาย รวมไปถึงปลาวาฬนานาพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ Killer Whale (Orca) , Minke Whale Humpback   Whale  นอกจากนั้น ท่านจะมีโอกาสได้พบกับความน่ารักของ ปลาโลมา (Doiphin) ซึ่งจะมาว่ายน้ำหยอกล้อท่านอยู่ข้างเรืออย่างมากมาย ถือเป็นความน่ารักและความงดงามทางธรรมชาติซึ่งมีเฉพาะในดินแดนแถบนี้เท่านั้น
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน Glaumbaer  Folk Museum ซึ่งเป็นพิธิภัณฑ์ที่จัดแสดงงานศิลปะหัตกรรมพื้นบ้านของชาวไอซ์แลนด์ รวมถึงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของประเทศไอซ์แลนด์อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง สติกกิชฮอลเมอร์ (Stykkishólmur) เมืองที่มีความโดดเด่นทางด้านประวัติศาสตร์และธรรมชาติที่สามารถดึงดูดเพลิดเพลินไปกับความงามของธรรมชาติ อันแสนเงียบสงบ ลัดเลาะไปตามชายฝั่งตะวันตกของอ่าวแคบๆในเขตเมืองกรุนดาร์ฟจอร์ดูร์ ไม่พลาดไปชมความงดงามของภูเขาเคิร์กจูเฟล  ภูเขาที่มีความสูงประมาณ 463 เมตร เป็นภูเขาที่มีทรงสวยงามและได้รับความนิยมมากในหมู่นักไต่เขา ใกล้ๆภูเขายังมีน้ำตกขนาดเล็กๆที่สวยงามมากแห่งหนึ่งอีก / นำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่ Foss Hotel Stykkisholmur ที่พักระดับใกล้เคียง

Day 7 : สติกกิชฮอลเมอร์ – ภูเขาคีร์กจูเฟล – นํ้าตกเฮินฟอซซ่า – เรคยาวิค

เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านออกเดินทางสู่ ภูเขาคีร์กจูเฟล (Kirkjufell) เป็นภูเขาทางฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์ (West Iceland) หนึ่งในสถานที่ถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ ในมุมมองยอดเขารูปกรวยคว่ำ มีน้ำตกและธารน้ำรายรอบ เป็นภาพสัญลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์ก็ว่าได้ ภูเขาลูกนี้มีความสูงประมาณ 463 เมตร ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในหน้าหนาวที่จะมองเห็นภูเขา Kirkjufell ปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   นําท่านชมความสวยงามของ นํ้าตกเฮินฟอซซ่า (Hraunfossar Waterfalls) ซึ่งเป็นนํ้าตกสาขาหนึ่งของนํ้าตกใหญ่ที่ก่อกําเนิดจากแหล่งลําธารและแม่นํ้าสายต่างๆเป็นระยะทางกว่า 900 เมตร ของทุ่งลาวาที่เกิดจากภูเขาไฟที่อยู่ภายใต้ธารนํ้าแข็ง แลงโจกุล Langjökull จากนั้นนำท่านเดินทางลอดอุโมงกลับสู่เมือง เรคยาวิค นำท่านชมนครเรคยาวิค เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ ที่มีความสวยงามไม่แพ้เมืองหลวงอื่นๆในแถบสแกนดิเนเวีย ท่านจะได้ สัมผัสกับธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ จากนั้นอิสระเลือกซื้อหาสินค้าท้องถิ่นเป็นของที่ระลึก
ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารไทย
พักที่: Radisson Blu Saga Hotel ที่พักระดับใกล้เคียง

Day 8 : เรคยาวิค – ชมเมือง – แช่น้ำแร่บลูลากูน – ชมวิวบนอาคารพาร์ลานพร้อมดินเนอร์  
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
จากนั้นนำท่านชม กรุงเรคยาวิค Reykjavik เมืองหลวงของประเทศ ไอซ์แลนด์ ซึ่งเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่อยู่เหนือสุดของโลก และมีอากาศที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลก นำท่านเที่ยวชมเมืองหลวงแสนสวยริมชายฝั่งทะเลแห่งนี้ โดยรอบ เรคยาวิค Reykjavik เป็นเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุดโดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก ทำเลที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ซึ่ง Ingolfur Arnarson ชาวนอร์ดิค เป็นผู้อพยพคนแรกที่มาตั้งรกรากที่เรคยาวิกในปี ค.ศ. 870 เมื่อเรคยาวิกกลายเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าและธุรกิจการประมง จึงได้มีการก่อตั้งให้เป็นเมืองหลวง  ปัจจุบันเขตเมืองมีประชากรประมาณ 120,000 คน นำท่านชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา โบสถ์ประจำเมืองที่ใช้จัดงานพิธีทางศาสนาที่สำคัญของประเทศซึ่งมีรูปทรงสถาปัตยกรรมแปลกไม่เหมือนที่ใดในโลก จากนั้น นำท่านชมตึกอาคารรัฐสภา รูปทรงทันสมัยและนำท่านเก็บภาพอาคารHofdi ที่ใช้ประชุมผู้นำระหว่างประธานาธิบดีเรแกน กับประธานาธิบดีกอบอชอฟ ในสมัยสงครามเย็น
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำร้อน บลูลากูน Blue Lagoon  ซึ่งเป็นบ่อน้ำร้อนซึ่งเต็มไปด้วยแร่ธาตุมากมาย อาทิ ซิลิกา (Sillica),พืชทะเล (Blue green algae),โคลนซิลิกา (Sillica Mud),ฟลูออรีน (Fluoringe),โซเดียม Sodium,โปตัสเซียมPotassium,แคลเซี่ยมCalcium,ซัลเฟต Salphate, คลอรีน (Chlorine), คาร์บอนไดออกไซด์ Carbon Dioxide เป็นต้น นอกจากนั้น ภายในบ่อน้ำร้อนบูล ลากูน ยังมีเกลือแร่ซึ่งจะช่วยให้ท่านผ่อนคลายและรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังได้ และยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งอีกด้วย ท่านจะได้สัมผัสกับความสบายตัวจากการลงแช่และอาบน้ำในบ่อน้ำร้อนบูลลากูน*** กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำติดตัวไปด้วย ***
จากนั้นนำท่านขึ้นลิฟต์สู่ชั้นบนสุดของตึกพาร์ลาน เป็นตึกสไตล์โมเดิร์น ที่มีภัตตาคารอยู่ด้านบนให้ท่านชมวิทิวทัศน์ของกรุงเรคยาวิคอย่างเต็มที่แบบ 360 องศา
ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร ของตึกพาร์ลาน พร้อมชมวิวที่สวยงาม
พักที่: Park Inn By Radisson Keflavik Hotel ที่พักระดับใกล้เคียง

Day 9 : เคฟราวิค – เฮลซิงกิ(แวะช้อปปิ้ง) – กรุงเทพ
เช้า   บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านสู่สนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก
09.25   ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ โดยเที่ยวบิน AY992
15.50   เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ (เวลาที่ไอซ์แลนด์ ช้ากว่า เฮลซิงกิ 3 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเฮลซิงกิ (กระเป๋าใบใหญ่จะเช็คถึงปลายทาง) มีเวลาให้ท่านเดินเล่นหรือเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยในย่านกลางเมือง หรือภายในห้างสต๊อคมานน์(Stockmann)   
ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
20.30   นำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

Day 10 : กรุงเทพฯ
00.45   เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ สุวรรณภูมิ โดยสายการบินฟินแอร์ Finn Air เที่ยวบินที่ AY141
16.25   เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
29 เม.ย – 08 พ.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 149,900 -
20 – 29 พ.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 152,900 -
03 – 12 มิ.ย 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 162,900 -
17 – 26 มิ.ย 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 162,900 -
01 – 10 ก.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 162,900 -
22 – 31 ก.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 162,900
11 – 20 ส.ค 2565 พฤหัส - เสาร์ 162,900
17 – 26 ก.ย 2565 เสาร์ - จันทร์ 152,900
08 – 17 ต.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 152,900
22 – 31 ต.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 149,900

ทัวร์ไอซ์แลนด์ ทุ่งน้ำแข็งไมร์ดาลสโจคูล อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไอซ์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน