ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา เซอร์แมท กลาเซียร์เอ็กซเพรส by Qatar Airways 10 วัน 7 คืน
GG09(A) : แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ BY QR

10 วัน 7 คืน

ขึ้นยอดเขากรอนเนอร์เกรต ขึ้นยอดเขาจงเฟรา หมู่บ้านกรีเมนซ์ ทะเลสาบเบลาเซ่ เมืองสไตน์อัมไรน์ หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ หมู่บ้านเล็ก ๆ ริมทะเลสาบ เซอร์แมทซ์ เมืองตากอากาศที่สวยงาม #เที่ยวยุโรป #รวมวีซ่า

Day 1 : กรุงเทพฯ – ซูริค
Day 2 : ซูริค – เซนต์ มอริตซ์ – เมืองโลคาร์โน – จัตุรัสเพียซซ่า แกรนด์
Day 3 : โลคาร์โน – อันเดอร์แมทท์ – รถไฟ กลาเซีย เอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์แมทซ์ ZERMATT
Day 4 : เซอร์แมทท์ – ยอดเขากรอนเนอร์แกรต – ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – ลานหิมะ – ซาสเฟ่ Saas-Fee
Day 5 : ซาสเฟ่ – เขาอลาลีนฮอร์น – ถ้ำน้ำแข็ง Ice Pavilion – หมู่บ้านกรีเมนซ์
Day 6 : กรีเมนซ์ – เวเวย์ – อนุสาวรีย์ชาลี แชปปลิ้น – ประติมากรรมส้อม – กรุงเบิร์น – ย่านมาร์คกาสเซ – ทะเลสาบเบลาเซ่ – อินเทอร์ลาเค่น
Day 7 : อินเทอร์ลาเค่น – หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหิน – สะพานไม้คาเปล
Day 8 : ลูเซิร์น – เมืองซุก – เมืองสไตน์อัมไรน์ – จัตุรัสราธเฮาส์พลาซ – เมืองซุริก –  ถนนบานโฮฟซตราสเซ่
Day 9 : ซูริค – น้ำตกไรน์ – กรุงเทพฯ
Day 10 : สุวรรณภูมิ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : กรุงเทพฯ – ซูริค
16.30 น.   คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง
20.40 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค  ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเที่ยวบินที่ QR 839 / QR 093 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา  บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน

Day 2 : ซูริค – เซนต์ มอริตซ์ – เมืองโลคาร์โน – จัตุรัสเพียซซ่า แกรนด์
06.30 น.   เดินทางถึงสนามบินซูริค หลังผ่านพิธีการด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำคณะเดินทางสู่ เมืองเซ็นต์มอร์ริตซ์ เมืองตากอากาศและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลก เมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ เป็นเมืองสกีรีสอร์ทสุดหรูที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เป็นต้นแบบเมืองรีสอร์ทฤดูหนาวอื่นๆ นอกจากนี้แล้วเมืองตากอากาศแห่งนี้ยังเคยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวถึง 2 ครั้ง เมืองนี้ต้นกำเนิดของการท่องเที่ยวในฤดูหนาวย้อนกลับไปในช่วงปลายทศวรรษที่ 18 และจากเมืองสกีแห่งแรกก็ได้พัฒนาให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงระดับโลกในการเล่นสกี ให้ท่านถ่ายรูปความงดงามของทะเลสาบเซนต์มอริตซ์ อิสระให้ท่านเดินชม เมืองเซนต์ มอริตซ์ เมืองที่เงียบสงบและรายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม เลือกหาซื้อสินค้า ของที่ระลึก ถ่ายรูปกับบรรยากาศภายในเมือง
เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
บ่าย   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโลคาร์โน ซึ่งเป็นเมืองตากอากาศทางตอนใต้ทีมีเสน่ห์ชวนให้หลงใหลอีกเมืองหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ล้อมรอบไปด้วยเทือเขาแอลป์และทะเลสาบโลคาร์โน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการจัดเทศกาลภาพยนตร์ริมทะเลสาบ โดยมีการจัดฉายภาพยนต์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ จัตุรัสเพียซซ่า แกรนด์  Piazza Grande อิสระให้ท่านเดินชมเมืองโลคาร์โน ในตัวเมืองมีร้านขายสินค้าพื้นเมืองตลอดจนสินค้าแบรนด์เนม มากมายหลากหลายร้านให้เลือกซื้อ และพลาดไม่ได้กับการเดินชมความสวยงามของทะเลสาบโลคาร์โนที่สวยงาม บริเวณท่าเรือและถนนเลียบทะเลสาบ
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
พักค้างคืน ณ  Hotel Garni Muralto Locarno   หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 1)

Day 3 : โลคาร์โน – อันเดอร์แมทท์ – รถไฟ กลาเซีย เอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์แมทซ์ ZERMATT
เช้า   รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมทท์ เป็นเมืองเล็กๆ ตามสไตล์เมืองสกีรีสอร์ท เมืองในหุบเขาบรรยากาศในเมืองนั้นสวยงามเรียบง่ายตามสไตล์สวิส มีภูเขาแอลป์สูงชันล้อมรอบ เมืองอันแมทท์นั้นมีนักท่องเที่ยวไม่มากนัก และในช่วงฤดูหนาวจะมีนักเล่นสกีมาเล่นสกีที่เมืองนี้ และเมืองนี้เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาขึ้นรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กเพรส เข้าไปยังเมืองเซอร์แมทท์
เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
บ่าย   นำคณะนั่งรถไฟ กลาเซียร์เอ็กซเพรส  Glacier Express (ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ชม. 45 นาที )
หมายเหตุ: กรณีรถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพรส เต็ม หรืองดให้บริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนรถไฟไปเป็นขบวนอื่นที่เดินทางในเส้นทางเดียวกัน และวิวเดียวกัน
ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวิตแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งที่ผ่านใจกลางเทือกเขาแอลป์สู่ “เซอร์แมทซ์” เมืองตากอากาศที่สวยงาม ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามานอกจากรถไฟฟ้าและรถม้ามีไว้บริการนักท่องเที่ยว
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)
พักค้างคืน ณ  Hotel Pollux  หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 2)
หมายเหตุ : เนื่องจากห้องพักในเมืองเซอร์แมทซ์มีจำนวนจำกัด หากที่พักในเมืองเซอร์แมทซ์เต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นำท่านเข้าพัก บริเวณเมืองไกล้เคียงแทน

Day 4 : เซอร์แมทท์ – ยอดเขากรอนเนอร์แกรต – ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – ลานหิมะ – ซาสเฟ่ Saas-Fee
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
จากนั้นนำท่านขึ้นรถไฟไปยังยอดเขากรอนเนอร์แกรต เพื่อให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น ( ยอดเขากรอนเนอร์แกรตเป็นจุดที่ถ่ายรูปเขาแมทเธอร์ฮอร์นสวยที่สุด) ชมยอดเขาทรงพีระมิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดิสนีย์นำไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากยอดเขาพร้อมความประทับใจ
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
บ่าย   อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชม เมืองเซอร์แมทท์ ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ น่ารักที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา เศรษฐกิจในท้องถิ่นส่วนใหญ่มาจากการท่องเที่ยว ประมาณครึ่งหนึ่งของเมืองเป็นโรงแรมและร้านอาหาร มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มายังเมืองนี้ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมือง ทาสซ์ โดยรถไฟ นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองทาซ โดยรถไฟ และนั่งรถโค้ชเดินทางต่อไปยัง เมืองซาสเฟ่ Saas-Fee เป็นเมืองตากอากาศที่ปราศจากมลพิษ สงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้าไปในเมืองรีสอร์ทแห่งนี้ เป็นเมืองที่ล้อมรอบด้วยหุบเขาซาส (Saas) ในแคว้นวาเลย์ เมืองซาสเฟ่เป็นหมู่บ้านที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน และได้รับการปรับให้เข้ากับความต้องการของแฟนกีฬาฤดูหนาวสมัยใหม่ มากไปด้วยโรงแรมและรีสอร์ทที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว คำนิยามของการท่องเที่ยวของ เมืองซาสเฟ่ คือ 'Die Perle der Alpen' (ไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์) เนื่องจากล้อมรอบด้วยยอดเขาทั้งหมด 13 ยอดเขาที่สูงกว่า 4,000 เมตร อิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซาสเฟ่ได้อย่างเต็มที่
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)
พักค้างคืน ณ  Hotel Ferienart Resort & Spa หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 3)

Day 5 : ซาสเฟ่ – เขาอลาลีนฮอร์น – ถ้ำน้ำแข็ง Ice Pavilion – หมู่บ้านกรีเมนซ์
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)
จากนั้นนำท่านขึ้นยอดเขาอลาลีนฮอร์น ด้วยกระเช้าและต่อด้วยรถรางไต่เขาที่สูงที่สุดในโลก Metro Alpin ขึ้นไปยังเขามิทเทลอลาลีนเพื่อนำท่านไปชม ยอดเขาอลาลีนฮอร์น เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงในเทือกเขาแอลป์สวิส และเป็นยอดเขาที่นิยมมากสำหรับนักปีนเขา ถึงยอดเขามิทเทลอลาลีนที่ระดับความสูง 3,457 เมตรจากระดับน้ำทะเล จากนั้นนำท่านออกไปสัมผัสกับลานหิมะ ลานสกี ให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเข้าชม ถ้ำน้ำแข็ง Ice Pavilion ภายในถ้ำแห่งนี้มีประติมากรรมการแกะสลักน้ำแข็งมากมาหลายชิ้นเรียงรายอยู่ตามทางเดินในอุโมงค์ของถ้ำน้ำแข็งจากนั้นนำท่านลงจากยอดเขากลับลงมาที่ เมืองซาสเฟ่
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 10)
บ่าย   นำท่านออกเดินทางไปยัง หมู่บ้านกรีเมนซ์ Grimentz เป็นหมู่บ้านและเป็นสถานที่ตากอากาศที่อยู่บนภูเขา สูงจากระดับน้ำทะเล 1,620 เมตร ณ หมู่บ้านแห่งนี้ท่านจะต้องประทับใจไม่รู้ลืม อิสระให้ท่านได้ดื่มด่ำเดินชมบรรยากาศของหมู่บ้านบนภูเขาได้อย่างเต็มที่ เป็นบรรยากาศแบบสวิสที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาแอลป์ โครงสร้างส่วนใหญ่ของอาคารบ้านเรือน โรงแรม ร้านอาหาร ทำจากไม้สไตล์สวิสอย่างแท้จริง อิสระให้ท่านเดินชมเมืองหมู่บ้านกรีเมนซ์ ได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11)
พักค้างคืน ณ Hotel Cristal หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 4)

 

Day 6 : กรีเมนซ์ – เวเวย์ – อนุสาวรีย์ชาลี แชปปลิ้น – ประติมากรรมส้อม – กรุงเบิร์น – ย่านมาร์คกาสเซ – ทะเลสาบเบลาเซ่ – อินเทอร์ลาเค่น
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 12)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเวเวย์ Vevey เมืองที่อยู่ติดกับทะเลสาบเจนีวา หรือ ทะเลสาบ เลค เลอ มอง เสน่ห์ของเมืองเวเวย์นั้นคือเป็นเมืองตากอากาศที่สวยงามและเงียบสงบ จนนักแสดงตลกชื่อดังของอังกฤษ ชาลี แชปปลิ้น หลงใหลจนมาใช้ชีวิตบั้นปลายอยู่ที่เมืองนี้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1952 จนถึง ค.ศ.1977 จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ ชาลี แชปปลิ้น และ ประติมากรรมส้อม ที่ปักอยู่ในทะเลสาบเจนีวา เป็นส้อมสแตนเลสสูง 8 เมตร กว้าง 1.3 เมตร  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของเววี่วอเวย์ส้อมขนาดใหญ่เป็นปติมากรรมที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร ALIMENTARIUM ออกแบบโดย ชอง ปิแอร์ ซุก ในปี ค.ศ.1995 จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การ ยูเนสโก้
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13)
บ่าย   จากนั้นนำคณะเดินทางเข้าสู่ ย่านมาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบัน เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีคเป็นเขตที่ปลอดมลพิษไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่าน จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว นำชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้เข้าสู่ ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณชม นาฬิกาไช้ท์กล็อคเค่น อายุกว่า 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา กรุงเบิร์นยังเป็นเมืองที่มีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง วนอุทยานเบลาเซ่ ชมความสวยงามของ ทะเลสาบเบลาเซ่ Blausee หรือทะเลสาบสีน้ำเงิน ซึ่งเรียกตามสีของน้ำในทะเลสาบ ที่ใสราวกับแก้วคลิสตัลใสสีน้ำเงินอมฟ้า และทะเลสาบแห่งนี้ยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ปลาเทราต์ ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย ตามตำนานเล่ากันว่า ณ ทะเลสาบแห่งนี้มีคู่รักหนุ่มสาวคู่หนึ่ง มักจะมานัดพบกันอยู่ที่นี่เป็นประจำ จนวันหนึ่งฝ่ายชายมีอันต้องจากไปก่อน ทำให้หญิงสาวคนนี้มักจะมาร้องไห้คร่ำครวญอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้เป็นประจำ จึงมีการทำอนุสรณ์เป็นรูปปั้นหญิงสาวผู้น่าสงสารคนนี้ไว้ใต้ทะเลสาบ
ได้เวลาอันสมควรนำคณะออกเดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเค่น เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ , นาฬิกาดอกไม้ , สถานคาสิโน ฯลฯ ให้ท่านเดินเล่นพักผ่อน ชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมือง มีสวนดอกไม้เล็กๆ น่ารักสร้างสีสันให้ตัวเมือง รวมทั้งมีอาคารคาสิโนคูซาลอายุกว่า 100 ปีที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและยังเป็นคาสิโนของเมืองอีกด้วยอิสระให้ท่านถ่ายรูปชมเมือง
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ให้ท่านได้ลิ้มลองเมนูฟองดูว์แบบต้นตำหรับ ที่ขึ้นชื่อของสวิส ทั้ง 3 ชนิด เริ่มต้นจากชีส //เนื้อสัตว์ และ ช็อคโกแลต (มื้อที่ 14)
พักค้างคืน ณ Krebs Hotel หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 5)

Day 7 : อินเทอร์ลาเค่น – หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหิน – สะพานไม้คาเปล
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 15)
นำท่านเดินทางสู่เมืองหมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ Iseltwald เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ริมทะเลสาบ Lake Brienz ซึ่งรายล้อมไปด้วยวิวทิวทัศน์ของแนวเทือกเขาสูงใหญ่ ในฤดูร้อนก็จะมีแต่สีสันเขียว ๆ สดชื่นสบายตา น้ำในทะเลสาบเป็นสีฟ้าสวยใส บรรยากาศเงียบสงบ และมาโด่งดังสุดๆจากซี่รี่ย์เกาหลีชื่อดังอย่าง Crash Landing On You ที่มาถ่ายทำ ณ สถานที่แห่งนี้ ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองที่สวยงามนี้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ประมาณ 77 กม. ใช้ระยะเวลา ประมาณ 1 ชม. ) เมืองนี้ตั้งอยู่ริมทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์ สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่พันธรัฐ
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 16)
บ่าย   นำท่านชม อนุสาวรีย์สิงโตหิน ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดี ที่เสียชีวิตในการอารักขาพระเจ้าหลุยส์ที่16แห่งประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวัง ในคราวปฏิวัติใหญ่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ค.ศ.1792 ชม ทะเลสาบลูเซิร์น ซึ่งเป็นทะเลสาบสวยงามตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อม ทัศนียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิร์น เป็นอาคารบ้านเรือนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ริมทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะมีดอกไม้นานาพรรณออกดอกบานสะพรั่ง เช่นกุหลาบและทิวลิป อากาศริมทะเลสาบเย็นสบาย เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจชาวเมือง และนักท่องเที่ยว จากนั้นให้ท่านได้เดินชื่นชมในความเก่าแก่ของเมือง อาคารโบราณ และ สะพานไม้คาเปล อันเก่าแก่ ที่มีอายุมากกว่า 600 ปี ที่สร้างทอดตัว ข้ามแม่น้ำรอยส์ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 โดยสะพานแห่งนี้ถือว่าเป็นสะพานไม้ที่มีความเก่าแก่ที่สุดของยุโรป จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ,ของซูวีเนียร์ต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 17)
พักค้างคืน ณ  Astoria Hotel หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 6)

Day 8 : ลูเซิร์น – เมืองซุก – เมืองสไตน์อัมไรน์ – จัตุรัสราธเฮาส์พลาซ – เมืองซุริก –  ถนนบานโฮฟซตราสเซ่
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 18)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซุก เป็นเมืองเล็ก ๆ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ   เมืองซุกเคยเป็นเขตปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์แต่ปัจจุบันซุกคือเมืองที่รวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ โดยเรียกเก็บค่าภาษีในอัตราต่ำที่สุดในโลก ทำให้เป็นข้อได้เปรียบในเชิงการต่อรองราคาทางธุรกิจ และยังติดอันดับเมืองที่สะอาดที่สุดหนึ่งในสิบของโลกอีกด้วย ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับ CLOCK TOWER ที่มีความสูง 52 เมตร มองเห็นได้มาแต่ไกล สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 หลังคาเป็นสีฟ้าขาว และนาฬิกาที่ตั้งอยู่เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ที่สามารถบอกข้างขึ้น ข้างแรมของพระจันทร์ได้ ให้ท่านอิสระเดินเล่นชมบ้านเรือน และทะเลสาบของเมืองซุก
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 19)
บ่าย   จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองสไตน์อัมไรน์ Stein am Rhein เป็นเมืองเล็กๆ สวยงามและมีเสน่ห์อีกเมืองหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนืออยู่ติดกับแม่น้ำไรน์ มีพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนี เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองนี้คือบริเวณเมืองเก่า จัตุรัสราธเฮาส์พลาซ Rathausplatz ซึ่งรายล้อมไปด้วยอาคารบ้านเรือนในยุคกลางตกแต่งด้วยภาพเขียนเฟรสโกที่ฝาผนังบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ในยุคกลางมีสีสันสวยงาม อีกทั้งแต่ละอาคารก็จะมีระเบียงเล็กๆ ยื่นออกมาซึ่งแต่ละระเบียงนั้นมีเอกลักษณ์การออกแบบและตกแต่งเป็นแบบเฉพาะตัวไม่ซ้ำกัน บริเวณจัตุรัสแห่งนี้จะเป็นที่ตั้งของอาคารศาลากลางของเมืองสไตน์อัมไรน์ และตรงบริเวณใจกลางจัตุรัสมีน้ำพุรูปปั้นของทหารแห่งสมาพันธรัฐสวิสเก่า Soldier of the Old Swiss Confederacy ยืนถืออาวุธและโล่ห์อยู่บนยอดของน้ำพุ อิสระให้ท่านเดินชม เมืองสไตน์อัมไรน์ ที่แสนสวยงามได้ตามอัธยาศัย นำท่านไปยัง เมืองซูริค นำท่านชม สะพานมุนสเตอร์ MUNSTERBRUCKE เป็นสะพานคนเดินเล็ก ๆ เชื่อมระหว่าง วิหารเฟรามุนสเตอร์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.853 โดยพระเจ้าหลุยส์แห่งเยอรมัน และวิหารโกรสมุนสเตอร์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1100 สร้างตามความประสงค์ของกษัตริย์ชาส์ลเลอมาญมหาราช สะพานแห่งนี้ทอดข้ามแม่น้ำ Limmat ในเมืองซูริก  จากบนสะพานจะมองเห็นบ้านเรือนสองฝั่งแม่น้ำ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่สวยงาม รอบ ๆ สะพานก็เป็นพื้นที่เมืองเก่า เป็นถนนเล็ก ๆ ที่สามารถเดินเที่ยวชมได้แบบชิล ๆ เรียกได้ว่าเป็นจุดท่องเที่ยวห้ามพลาดของเมืองซูริคเลยก็ว่าได้ และมาโด่งดังสุดๆจากซี่รี่ย์เกาหลีชื่อดังอย่าง Crash Landing On You ที่มาถ่ายทำ ณ สถานที่แห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เดินชม ถนนบานโฮฟซตราสเซ่ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็นถนนช้อปปิ้ง โดยตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรูหรา
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 20)
พักค้างคืน ณ Hotel Glärnischhof by Trinity หรือระดับเดียวกัน (คืนที่ 7)

Day 9 : ซูริค – น้ำตกไรน์ – กรุงเทพฯ
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 21)
อออกเดินทางสู่ เมืองชาฟเฮาส์เซ่น นำคณะชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์ เริ่มจากเป็นลำธารเล็กๆผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่ทะเลสาบคอนสะแต้น ที่กั้นพรหมแดนระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศเยอรมันนี สัมผัสความตระการตาของสายน้ำตก พร้อมบันทึกภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นที่ระลึก สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบินกรุงซูริคเพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
16.40 น.   Q เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน การ์ตาร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 096/QR 836 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินโดฮา  บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน

Day 10 : สุวรรณภูมิ
13.10 น.   คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดี

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
23 ก.ย – 02 ต.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 146,999
07 – 16 ต.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 146,999
21 – 30 ต.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 146,999

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน