ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค ยอดเขาครัวซ์ จุงเฟรา by THAI Airways 8 วัน 5 คืน
WTG1108M : แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ เส้นทางในฝัน BY TG

8 วัน 5 คืน

บินตรง เที่ยวสบายๆ รวมค่ารถไฟและค่ากระเช้าชมวิว อาหารท้องถิ่น อาหารเอเชียคุณภาพดี พักในหมู่บ้านเซอร์แมทและเมืองอินเทอลาเค่น ริค เบรมกาเท่น(Unseen) เบิร์น ฟาร์มชีสกรูแยร์ โลซานน์ มองเทรอซ์ ชอมเปเร่ นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาครัวซ์ เดอ คูเล่ท์(Unseen) พักเซอร์แมท นั่งรถไฟสู่ยอดเขากอร์นเนอแกรต อินเทอร์ลาเค่น นั่งกระเช้า+รถไฟขึ้นภูเขาหิมะจุงเฟรา #รวมค่าวีซ่า #เที่ยวยุโรป

Day 1 : สุวรรณภูมิ – ซูริค
Day 2 : ซูริค – เบรมการ์เทน – เบิร์น – ฟาร์มชีสกรูแยร์ – โลซานน์ 
Day 3 : โลซานน์ – มองเทรอซ์ – ชอมเปเร(Unseen)  นั่งกระเช้าสู่ครัวซ์ เดอ คูเลท์ – เซอร์แมท    Day 4 : เซอร์แมท – ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น นั่งรถไฟกอร์นเนอแกรต – เบราท์ซี(ทะเลสาบสีฟ้า) – อินเทอลาเค่น
Day 5 : อินเทอลาเค่น – นั่งรถไฟขึ้นเขาจุงเฟรา – V-Cable Car – ลูเซิร์น – ชมเมือง – ซุก
Day 6 : ซุก – ล่องเรือทะเลสาบซุก – ชมเมือง – น้ำตกไรน์ – ซูริค – ชมเมือง
Day 7 ; ซูริค – น้ำตกไรน์ – สนามบิน – กรุงเทพฯ
Day 8 : สุวรรณภูมิ    

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม--- 

Day 1 : สุวรรณภูมิ – ซูริค
21.30   
คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย แอร์เวย์ Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท วัน เวิลด์ ทัวร์ คอยอำนวยความสะดวก

Day 2 : ซูริค – เบรมการ์เทน – เบิร์น – ฟาร์มชีสกรูแยร์ – โลซานน์
00.35   
เหินฟ้าสู่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG940 (บินตรงสู่กรุงซูริค)
07.10   เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการด้านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านเบรมกาเท่น(Bremgarten) เมืองเล็กๆ อันเก่าแก่แห่งนี้อยู่ห่างจากซูริคไปทางตะวันตกประมาณ 20 กม. เมืองเก่าของเบรมกาเท่นจะมีถนนคนเดินล้อมรอบทั้งสามด้านของแม่น้ำรอยส์ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญของประเทศสวิส เป็นศูนย์กลางของหุบเขารอยส์ (Reuss Valley) อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐอาร์เกา เป็นพื้นที่ทางธรรมชาติที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักแต่เต็มไปด้วยภูมิประเทศที่ยังไม่ถูกทำลาย มีร้านอาหารหลากหลายและมีการจัดงานรื่นเริงเป็นประจำ นำท่านเดินเล่นชมความสวยงามของตัวเมืองอย่างจุใจ
ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ “กรุงเบิร์น”  นครหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงสวยงามเป็นอย่างยิ่งจนได้รับการอนุรักษ์ และประกาศให้เป็น“มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้”ชม“เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี” สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมือง เดินทางเข้าสู่ย่าน“มาร์คกาสเซ”ย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบัน เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีคเป็นเขตที่ปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่าน จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว นำชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้เข้าสู่ “ถนนครัมกาสเซ” เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม “นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น” อายุกว่า 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทฮาวน์ และกรุงเบอร์นยังเป็นเมืองที่มีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านกรูแยร์(Gruyeres) เมืองกรูแยร์เป็นเมืองเก่ายุคกลางตั้งอยู่ในเขตฟรีบูร์ก และเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก เนื่องจากการผลิตชีสที่มีชื่อเสียง มีปราสาท Château de Gruyères สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 นำท่านเข้าสู่โรงงานของฟาร์มผลิตชีส La Maison du Gruyère ชีสกรูแยร์เป็นชีสสวิสฯ แข็งมีสีเหลืองมีต้นกำเนิดในบริเวณ Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Jura และ Berne แต่หมู่บ้านนี้ผลิตออกมามีรสชาติดีที่สุดจึงได้รับการตั้งชื่อตามเมืองกรูเยร์ นำท่านชมขั้นตอนการผลิตและการเก็บรักษารวมถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้ท่านเลือกซื้อกลับบ้านเป็นของฝาก นำคณะสู่เมืองโลซานน์ นำคณะชื่นชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตัวเมืองเก่า แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์โอลิมปิก เมืองโลซานน์ ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวา นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบที่นี่ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และมีอากาศที่ปราศจากมลพิษ “โลซานน์”ยังเป็นเมืองที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแต่ครั้งที่เสด็จฯไปดูงานและศึกษาด้านสาธารณสุข และเมืองโลซานน์ ถูกเลือก เป็นที่ประทับถาวรของในหลวง 2 พระองค์ (รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9) ในปี 2476-2488 ซึ่งมีพระชนนีเป็นผู้นำครอบครัวเพียงลำพังในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสที่เป็นในหลวงของชาวไทย 2 พระองค์
ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่:   Novotel Hotel Lausanne Bussigny / หรือระดับใกล้เคียง

Day 3 : โลซานน์ – มองเทรอซ์ – ชอมเปเร(Unseen)  นั่งกระเช้าสู่ครัวซ์ เดอ คูเลท์ – เซอร์แมท
เช้า   
บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลาเดินทาง นำคณะออกเดินทางผ่าน “มองเทรอซ์ เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็น“ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองนี้เรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบที่ยาวถึง 7  กิโลเมตร แวะถ่ายภาพที่ระลึกกับ“ปราสาทชิล ลอง”  ซึ่งสร้างขึ้นโดยบัญชาของท่านเคาท์ ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือที่รู้จักกันแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในครึ่งหลังศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประทับโปรดปรานของเคาน์และดยุคแห่งซาวอย จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านชอมเปเร (Champéry) ไข่มุกแห่งแคว้นวาเล่ส์ เป็นเขตสกีรีสอร์ท ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของบริเวณ เลส์ ปอร์ส ดู โซเลย์ (Les Portes du Soleil) ตัวเมืองชอมเปเร ตั้งอยู่บนความสูงถึง 1,050 เมตรจากระดับน้ำทะเลจึงมีอากาศเย็นสบายแม้ในฤดูร้อน บริเวณหมู่บ้านจะเต็มไปด้วยบ้านสไตล์สวิสฯชาเล่ย์ ที่คุณจะต้องหลงไหลในความงดงาม นำท่านโดยสารกระเช้า ชึ้นสู่จุดชมวิว (Croix de Culet) ในระดับความสูง 2,000 เมตร ท่านจะเห็นวิวของตัวเมืองที่สวยงาม เทือกเขาแอล์ป ที่เป็นเขตแดนระหว่างประเทศสวิส และฝรั่งเศส ด้านบนจะมีเส้นทางเดินชมวิว และภัตตาคาร ร้านกาแฟ ให้ท่านนั่งชมความงามของเทือกเขาแอล์ปอย่างจุใจ
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร ชมวิวแบบพาโนรามาบนยอดเขาครัวซ์ เดอ คูเลท์
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่หมู่บ้านแทส(Tasch) นำท่านนั่งรถไฟขึ้นสู่ “หมู่บ้านเซอร์แมทซ์” Zermatt เมืองตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้าที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งท่านจะประทับจากประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนี้ อิสระให้ท่านได้เดินชมเมืองเซอร์แมท ชมความงามของยอดเขา “แมทเทอร์ฮอร์น” จากเมืองเซอร์แมท ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งท่านสามารถเห็นได้จากเมืองเซอร์แมท  ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า ยอดเขาทรง ปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์ นำไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊ก ธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์  ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก
ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่:   Ambassador Hotel Zermatt / Sonne Hotel / หรือระดับใกล้เคียง

Day 4 : เซอร์แมท – ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น นั่งรถไฟกอร์นเนอแกรต – เบราท์ซี(ทะเลสาบสีฟ้า) – อินเทอลาเค่น
เช้า   
บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะเดินสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต นั่งรถไฟไต่เขา “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำ ทะเล   ชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (จากจุดชมวิวกรอนเนอแกรต) ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่ แค่เอื้อม  ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับ ทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์ นำไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์  ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก  ได้เวลาสมควรนำคณะเดินทางลงจากยอดเขา จากนั้นระหว่างทางนำท่านแวะลงที่สถานี Rottenborden ให้ท่านถ่ายรูปคู่กับ “ทะเลสาบริฟเฟลซี (Riffelsee) ทะเลสาบบนเขาที่ท่านสามารถถ่ายรูปยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นอีกจุดหนึ่ง ท่านจะเห็นภาพเงาสะท้อนของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นในทะเลสาบงดงาม ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองเซอร์แมทมีเวลาให้ให้คณะได้เดินชมเมืองเซอร์แมท อย่างจุใจ นำท่านชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จากเมืองเซอร์แมท ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่ แค่เอื้อม  ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ทะเลสาบ “เบลาเซ” Blausee หรือ “ทะเลสาบสีน้ำเงิน” ตั้งอยู่ในเขต Berner Oberland เป็นทะเลสาบขนาดย่อมล้อมรอบไปด้วยป่าขนาดเล็กที่มีเป็นสถานที่เพาะพันธุ์ปลาเทราต์ที่มีชื่อเสียงและมีความเด่นดังในเรื่องสีของน้ำในทะเลสาบที่ใสเหมือนผลึกคริสตัลสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ จนมองเห็นปลาเทราต์ที่แหวกว่ายไปมา ทะเลสาบแห่งนี้จะมีความสวยงามทุกฤดูกาล จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ เมืองตากอากาศ สวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันสวยงาม
ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ เมนูพิเศษ ! อาหารพื้นเมืองชาวสวิส 'ฟองดู' (Fondue) ทั้งสามชนิด ชีส, เนื้อสัตว์, ช๊อคโกแล๊ต สัมผัสวัฒนธรรมแบบสวิตเซอร์แลนด์ ฟองดูชีส ปรุงโดยการนำเอาชีส มาตั้งไฟและหลอมละลายรวมกับไวน์ขาว   
พักที่:   The Hey Hotel, Metropole Hotel, Interlaken / หรือระดับใกล้เคียง

Day 5 : อินเทอลาเค่น – นั่งรถไฟขึ้นเขาจุงเฟรา – V-Cable Car – ลูเซิร์น – ชมเมือง – ซุก
เช้า   
บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางเข้าสู่ “หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน”  ชมวิว น้ำตกชเตาบ์บาค (Staubbach Waterfall) ที่ไหลลงมาจากหน้าผาเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ จากนั้นนั่ง รถไฟฟันเฟือง สู่ “ยอดเขาจุงเฟรา” ที่ได้ชื่อว่า “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป เปลี่ยนขบวนรถไฟ (Cog Wheel) ณ “สถานีไคลน์ไชเด็ค” ขึ้นสู่ความสูงถึง 3,464 เมตร จนถึง “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe  ชม “ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี”  ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลักน้ำแข็งที่สวยงามอยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ สนุกสนานบนลานหิมะอย่างเต็มอิ่ม ท่านสามารถส่งโปรการ์ดถึงคนพิเศษเพื่อเป็นที่ระลึกจากยอดเขาแห่งนี้   
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย   นำท่านเดินทางลงเขาด้วยรถไฟ ฟันเฟืองสู่สถานีไอเกอร์ (Eiger) นำท่านโดยสารกระเช้าชมวิวเทือกเขาแอล์ป (THE V-CABLEWAY) ลงสู่สถานีกริลเดลวาล์วกรุนด์ จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Luzern เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของที่ละลึกต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆ ที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ นำท่านชม “เมืองลูเซิร์น” Lucerne เมืองที่ได้ชื่อว่ามีนักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุดในสวิสฯ นำคณะถ่ายภาพคู่กับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส นำท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม “สะพานไม้คาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้าม “ แม่น้ำรุซซ์” (Reuss) ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือ สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม  
ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่:   Park Hotel Zug, หรือระดับใกล้เคียง

Day 6 : ซุก – ล่องเรือทะเลสาบซุก – ชมเมือง – น้ำตกไรน์ – ซูริค – ชมเมือง
เช้า   
บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น หรือ ทะเลสาบเวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ (ทะเลสาบสี่พันธรัฐ) ซึ่งได้ชื่อว่าสวยสุดในสวิตเซอร์แลนด์มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีความงดงามของทัศนียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขา โอบล้อมด้วยยอดเขาริกิ และยอดเขาพิลาตุส ทำให้วิวทิวทัศน์ดูงดงามยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นทะเลสาบที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหน ก็จะเห็นภูเขาโอบล้อมเพื่อชมความงามของบ้านเรือนบนเนินเขา ตลอด 2 ฝั่ง ที่สวยงามน่ารัก ท่ามกลางบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติค นำท่านขึ้นฝั่ง ณ ท่าเรือเมืองเวคกิส(Weggis) นำท่านเดินทางสู่ “เมืองซุก” (31 กม.) เมืองหลวงและแคว้นในเวลาเดียวกัน เป็นแคว้นที่ร่ำรวยมาก เนื่องจากบริษัทข้ามชาติมาเปิดอ็อฟฟิส ในแคว้นนี้มากที่สุด ทำให้อัตราการเก็บภาษีของแคว้นนี้ต่ำที่สุดในประเทศสวิส(อัตราการครอบครองรถหรูมากที่สุด ในสวิส)
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำคณะออกเดินทางเข้าสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ  ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เริ่มจากเป็นลำธารเล็กๆ ผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่ทะเลสาบคอนสแตนท์ที่กั้นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมันนี ส่วนที่ล้นไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนท์ก่อกำเนิดแม่น้ำไรน์สายใหญ่ ไหลผ่านหน้าผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น้ำตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง”จากนั้นเดินทางสู่“เมืองซูริค” Zurich ศูนย์กลางการเงิน, เศรษฐกิจ และ การธนาคารของยุโรปซึ่งมอบชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่ง “แม่น้ำลิมแม็ท” อุดมไปด้วยมีป่าไม้เขียวชอุ่ม แซมด้วยสถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้านค้า บ้านพักตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝั่งทะเลสาบซูริค...นำคณะชมความสวยงามของโบสถ์ 'โบสถ์เซนต์ปีเตอร์' โบสถ์แห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่นาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดกว่าโบสถ์อื่นๆ ในยุโรป จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศเรียบแม่น้ำลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย์”
ค่ำ   
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
ที่พัก:   Movenpick Hotel Zurich / Dorint Hotel หรือระดับใกล้เคียง

Day 7 ; ซูริค – น้ำตกไรน์ – สนามบิน – กรุงเทพฯ
เช้า   
บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน...นำคณะเช็คอิน และทำ TAX REFUNED
13.15   เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการไทย เที่ยวบินที่ TG971 (บินตรงสู่กรุงเทพฯ)

Day 8 : สุวรรณภูมิ  
06.10   เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
06 – 13 ส.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 124,900 -
17 – 24 ก.ย 2565 เสาร์ - เสาร์ 118,900
07 – 14 ต.ค 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 118,900
14 – 21 ต.ค 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 118,900
21 – 28 ต.ค 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 118,900

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน