ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค ลูเซิร์น ถ้ำน้ำแข็ง ยอดเขาทิตลิส by Qatar Airways 7 วัน 4 คืน
WQR01107 : ไฮไลท์สวิตเซอร์แลนด์ (Highlight Switzerland) BY QR

7 วัน 4 คืน

เที่ยวแบบสบายๆ ไม่ย้ายโรงแรมบ่อย - นั่งกระเช้าพิชิตยอดเขาทิตลิส - นั่งรถไฟฟันเฟืองสู่ยอดเขาริกิ - ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - พักในสวิตเซอร์แลนด์ 4 คืน #เที่ยวยุโรป

Day 1 : สุวรรณภูมิ - โดฮา   
Day 2 : ซูริค - อาเรา - ลูเซิร์น - ชมเมือง  
Day 3 : ลูเซิร์น - ยอดเขาทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็ง - ลานหิมะ - ลูเซิร์น - สะพานไม้ - อนุสาวรีย์สิงโต - ชมเมือง
Day 4 : ลูเซิร์น - ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น - ยอดเขาริกิ - ซุก - ซูริค
Day 5 : ซูริค - น้ำตกไรน์ - ซาฟเฮาส์เซ่น - ชไตน์ อัม ไรน์ - ดิสเซนโฮเฟ่น - ซูริค
Day 6 : ซูริค - ชมย่านเมืองเก่า - สนามบิน
Day 7 : สุวรรณภูมิ

----- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม -----

Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - โดฮา  
23.00  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q ประตู 8 พร้อมเจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยอำนวยความสะดวก

Day 2 : ซูริค - อาเรา - ลูเซิร์น - ชมเมือง
02.10  นำท่านเดินทางกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เที่ยวบินที่ QR837  
05.35  เดินทางถึง กรุงโดฮา ประเทศกาต้า เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
08.05  ออกเดินทางต่อสู่ กรุงซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR095
12.40  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว เดินทางสู่เมือง “อาเรา” (Aarau) (50 กม.) เมืองหลวงของรัฐอาร์เกาซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ทางใต้ของเชิงเขาจูรา (Jura) ในใจกลางสามเหลี่ยมเมืองใหญ่ของ ซูริก บาเซิล และลูเซิร์น เมืองเก่าที่มีเสน่ห์แห่งนี้มีชายคาที่สวยงามที่สุดที่เรียกว่า 'ดัคฮิมเมล' ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 จากนั้นเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (65 กม.) อิสระทุกท่านชมเมืองตามอัธยาศัย
ค่ำ      บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร   
ที่พัก : ASTORIA HOTEL / GRAND EUROPE HOTEL, LUCERN หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 3 : ลูเซิร์น - ยอดเขาทิตลิส - ถ้ำน้ำแข็ง - ลานหิมะ - ลูเซิร์น - สะพานไม้ - อนุสาวรีย์สิงโต - ชมเมือง
เช้า     บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเดินทางสู่ เมืองแองเกลเบิร์ก (Engelberg) เมืองเล็กๆตั้งอยู่บนเขาสูง อยู่ในรัฐออบวัลเดิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นั่งกระเช้าโรแตร์เพื่อเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ยอดเขามีความสูงถึง 3,238 เมตร ชมวิวเทือกเขาแอลป์จากบนกระเช้า Titlis Rotair แบบหมุนได้ 360 องศา แห่งแรกของโลก เดินเล่นบนลานหิมะที่ปกคลุมตลอดทั้งปี  ชม ถ้ำน้ำแข็ง ที่สวยงาม และเดินเล่นถ่ายรูปหรือเล่นหิมะบนยอดเขา ชม สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK บนยอดเขาทิตลิสที่มีความยาว 100 เมตร สูง 3,000 เมตร ทอดข้ามหน้าผาสูง 
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    เดินทางเข้าสู่  “เมืองลูเซิร์น” เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด นำคณะไปถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯ ผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส นำท่านเดินชมเมืองเก่า ชม “สะพานไม้ชาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้าม “แม่น้ำรุซซ์” (Reuss) ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือ สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม *** อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย ***
ที่พัก : ASTORIA HOTEL / GRAND EUROPE HOTEL, LUCERN หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 4 : ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – ยอดเขาริกิ – ซุก – ซูริค
เช้า     บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หลังอาหารนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น หรือ ทะเลสาบเวียวาลด์สแตร์ทเตอร์ (ทะเลสาบสี่พันธรัฐ) ซึ่งได้ชื่อว่าสวยสุดในสวิตเซอร์แลนด์มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีความงดงามของทัศนียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขา โอบล้อมด้วย ยอดเขาริกิและยอดเขาพิลาตุส ทำให้วิวทิวทัศน์ดูงดงามยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นทะเลสาบที่สวยงาม ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหน ก็จะเห็นภูเขาโอบล้อมเพื่อชมความงามของบ้านเรือนบนเนินเขาตลอดสองฝั่ง ที่สวยงามน่ารัก ท่ามกลางบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติค นำท่านขึ้นฝั่ง ณ “เมืองวิทซ์เนา” นำท่านเปลี่ยนการเดินทางโดยรถไฟ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นรถไฟฟันเฟืองที่สามารถขึ้นยอดเขาได้แห่งแรกของยุโรปและประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตามรอยละคร “อย่าลืมฉัน” สัมผัสกับฉากจบที่แสนโรแมนติกบนยอดเขาริกิ ซึ่งเป็นเทือกเขาในภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นที่รู้จักกันในฐานะ “ราชินีแห่งเทือกเขา” โดยยอดที่สูงที่สุด มีความสูงถึง 1,797.5 เมตร ซึ่งท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของเทือกเขาแอลป์ ที่มีความสวยงามและซึมซับกับบรรยากาศอันเป็นธรรมชาติแท้ๆ ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้แบบ 360 องศา
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย    นำท่านสู่บริเวณ จุดชมวิว ให้ท่านได้อิสระจนถึงเวลาสมควรนำท่านลงจากยอดเขาสู่เมือง “อาร์ธ-โกเดา” จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ 'เมืองซุก' เมืองแสนสวยริมทะเลสาบซุก แหล่งปลูกเชอร์รี่ขึ้นชื่อของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีเชอรี่สายพันธุ์ต่างๆ มากกว่า 5,000 สายพันธุ์ เดินเล่นชมย่านเมืองเก่าริมทะเลสาบที่ทางรัฐบาลท้องถิ่นได้ลงทุนทำจุดชมชีวิตสัตว์น้ำใต้ทะเลสาบ ท่านจะเห็นพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ ในทะเลสาบแห่งนี้ อิสระทุกท่านในถนนคนเดินที่มีร้านค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษกว่าแคว้นอื่นๆ จากนั้นเดินทางสู่ 'เมืองซูริค' ศูนย์กลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรปซึ่งมอบชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก : DORINT HOTEL ZURICH  หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 5 : ซูริค –น้ำตกไรน์ – ซาฟเฮาส์เซ่น – ชไตน์ อัม ไรน์ - ดิสเซนโฮเฟ่น – ซูริค
เช้า     บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก หลังอาหารท่านออกเดินทางสู่ “เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์ ไหลผ่านหน้าผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น้ำตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง” ชมความตระการตาของสายน้ำตก พร้อมบันทึกภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นเข้าสู่เมือง “ซาฟเฮาส์เซ่น” เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ เดินเล่นย่านเมืองเก่าที่ถือเป็นหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากมีหน้าต่างออเรียลจำนวนมากและอาคารที่ทาสีอย่างหรูหรา อาคารกิลด์เฮาส์และบ้านพ่อค้าชั้นดีหลายแห่งมีมาตั้งแต่สมัยโกธิกและบาโรก จากนั้นเดินทางสู่เมือง “ดีสเซนโฮเฟน” (Diessenhofen)
เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย    หลังอาหารชมเมือง “ดีสเซนโฮเฟน” หมู่บ้านเล็กๆ อยู่บนฝั่งแม่น้ำไรน์ระหว่าง 'เมืองสไตน์ ฮัม ไรน์' และ เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีอายุย้อนไปถึงปี 757 ถนนแคบๆ และบ้านสูง บ่งบอกถึงลักษณะของเมืองเก่าในยุคกลางซึ่งที่ใหญ่ที่สุดใน 'เขตทูร์เกา' (Thurgau) ภายในหมู่บ้านเป็นที่ตั้งของ “โบสถ์เซนต์แคทเธอรีน” (Church of Saint Catherine) อารามโดมินิกันเดิมตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์และมีประวัติย้อนหลังไปถึงต้นศตวรรษที่ 13 เป็นสไตล์บาโรกตอนปลายในสวิตเซอร์แลนด์ เดินเล่นบนสะพานไม้ที่ปกคลุมเหนือแม่น้ำไรน์เชื่อมระหว่างดีสเซนโฮเฟนกับเมืองเกลลิงเงน ประเทศเยอรมนี สร้างขึ้นเพื่อเป็นด่านศุลกากรและทำรายได้จากค่าผ่านทางข้ามแม่น้ำไรน์ ถือเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของเมือง จากนั้นเดินทางสู่เมือง “สไตน์ อัม ไรน์” เดินเล่นชมเมืองสไตน์ อัม ไรน์ เมืองโบราณเล็กๆ มีแม่น้ำไรน์ไหลผ่านกลางเมือง และมีถนน สายหลักเพียงสายเดียวอาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณ โดยบางบ้านจะมีมุขหน้าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสีน้ำปูนเปียก fresco บอกเล่าเรื่องราว ต่างๆเอาไว้ โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าบริเวณจัตุรัสศาลาว่าการเมือง มีน้ำพุอยู่ตรงกลางจตุรัส กลางน้ำพุมีอัศวินสวมเสื้อเกราะยืนอยู่คุณสามารถเก็บภาพ บรรยากาศอันน่าประทับใจของที่นี่ได้ เมืองนี้ได้รับรางวัล The First Wakker Prize เมื่อปี 1972 ในฐานะที่อนุรักษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดี จากนั้นเดินทางสู่ เมืองซูริค เดินเล่น หรือช้อปปิ้งบริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย์” และ ถนน Bahnhofstrasse ถนนช้อปปิ้งอันเป็นที่ตั้งของร้านค้าแบรนด์เนมจำนวนมาก และร้านขายของที่ระลึกพื้นเมืองของสวิสเซอร์แลนด์
ค่ำ      บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก : DORINT HOTEL ZURICH  หรือที่พักระดับใกล้เคียง  

Day 6 : ซูริค – ชมย่านเมืองเก่า – สนามบิน
เช้า     บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร นำท่านเดินเล่นชม เมืองเก่าซูริค ที่ตั้งอยู่ริมฝั่ง “แม่น้ำลิมแม็ท” อุดมไปด้วยมีป่าไม้เขียวชอุ่ม แซมด้วยสถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้านค้า บ้านพักตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝั่งทะเลสาบซูริค ชมความสวยงามของโบสถ์ 'โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์' โบสถ์แห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่นาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดกว่าโบสถ์อื่นๆในยุโรป จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศเรียบแม่น้ำลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย์” หากมีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง  ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน...นำคณะเช็คอิน และทำ TAX REFUNED
15.55  เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR096
23.45  ถึงสนามบินกรุงโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง

Day 7 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
02.20  เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR836 
12.40  เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ    ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
21 – 27 ม.ค 2565 ศุกร์ - พฤหัส 65,900 -
12 – 18 ก.พ 2565 เสาร์ - ศุกร์ 65,900 -
26 ก.พ – 04 มี.ค 2565 เสาร์ - ศุกร์ 65,900 -
12 – 18 มี.ค 2565 เสาร์ - ศุกร์ 65,900 -
19 – 25 มี.ค 2565 เสาร์ - ศุกร์ 65,900 -
26 มี.ค – 01 เม.ย 2565 เสาร์ - ศุกร์ 65,900 -

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน