ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา ซูริค แมทเทอฮอร์น by Emirates 8 วัน 5 คืน
BT-EUR01_EK : มหัศจรรย์ Switzerland BY EK

8 วัน 5 คืน

รวมค่าวีซ่า Schengen - เที่ยวครบทุกไฮไลต์ - พิชิต 2 ยอดเขา (จุงเฟรา + แมทเทอฮอร์น) - นั่งรถไฟสายโรแมนติก Glacier Express #เที่ยวยุโรป

Day 1 : สุวรรณภูมิ
Day 2 : ดูไบ - ซูริค - ชาฟฟ์เฮาเซิน - น้ำตกไรน์ - ลูเซิร์น - รูปปั้นสิงโต - สะพานไม้ชาเปล
Day 3 : ลูเซิร์น - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสายโรแมนติก Glacier Express - เซอร์แมท
Day 4 : นั่งกระเช้า CABLE CAR  พิชิตยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - เมืองเวเว่ย์ 
Day 5 : เมืองโลซาน - กรุงเบิร์น - เมืองอินเทอลาเก้น
Day 6 : เมืองอินเทอลาเก้น - เมืองกรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - เลาเทอร์บุนเนน - ซูริค
Day 7 : ซูริค - ดูไบ
Day 8 : ดูไบ - สุวรรณภูมิ

----- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม -----

Day 1 : สุวรรณภูมิ
22.00 น.  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 ROW T เคาน์เตอร์ สายการบินเอมิเรตต์ Emirate Airline (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการเช็คอินให้แก่ทุกท่าน

Day 2 : ดูไบ - ซูริค - ชาฟฟ์เฮาเซิน - น้ำตกไรน์ - ลูเซิร์น - รูปปั้นสิงโต - สะพานไม้ชาเปล
01.05 น.
  ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเที่ยวบินที่ EK 385 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

05.00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง)
08.25 น.  ออกเดินทางสู่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเที่ยวบินที่ EK 087
12.25 น.  ถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำคณะผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อย พบการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ (**เวลาท้องถิ่นของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 6 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) พาท่านเดินทางสู่ ชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) พาท่านชมความสวยงามของ น้ำตกไรน์ (Rhine Falls) เกิดจากแม่น้ำไรน์ไหลผ่าน เป็นน้ำตกที่กว้างที่สุดของยุโรป มีอายุเก่าแก่ประมาณ 14,000-17,000 ปี โดยมีความกว้างถึง 150 เมตร สูง 23 เมตร น้ำตกเป็นสีเขียวมรกตสวยงาม กระแสน้ำไหลเชี่ยวกราดตลอดทั้งปี โดยปริมาณกระแสน้ำไหลที่เคยวัดได้สูงสุดนั้นถึง 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จากนั้นนำคณะเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองลูเซิร์น (Luzern) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) หนึ่งในเมืองที่งดงามที่สุดของประเทศ พาท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์สิงโต (Lion Monument) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงทหารหาญชาวสวิสผู้ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่จนวินาทีสุดท้าย อนุสาวรีย์นี้คือสัญลักษณ์สำคัญของลูเซิร์นที่ไม่มีนักท่องเที่ยวคนไหนพลาดมาที่นี่ พาท่านชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) อันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ทอดยาวระหว่างแม่น้ำ Reuss โดยสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 จากนั้น  ให้ท่านได้ชมความงามของสถาปัตยกรรมรอบๆตัวเมืองใน เขตเมืองเก่า (Oldtown) ด้วยตัวอาคารสไตล์ยุโรปผนวกกับร้านสมัยใหม่ ทำให้เป็นหนึ่งในความวิเศษของเขตนี้
ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
ที่พัก  IBIS STYLES HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3 : ลูเซิร์น - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสายโรแมนติก Glacier Express - เซอร์แมท
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท (Andermatt) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆและน่ารักที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและเป็นชุมทางสายรถไฟกลาเซียเอ็กเพรส(Glacier Express) รถไฟสายโรแมนติคที่มีชื่อเสียงที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์
จากนั้น  นำท่านสัมผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพรส (Glacier Express) “รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก” วิ่งผ่านภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ ผ่านชมอุโมงค์ สะพาน หุบเหว ผ่านสวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูงกว่า 2,000 เมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็ง ที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์ และจุดสำคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดของเส้นทางรถไฟสายนี้ คือ สะพานข้ามช่องเขา Landwasser Viaduct เป็นสะพานและอุโมงค์รถไฟที่มีช่องโค้งรับน้ำหนักถึงหกช่อง กลางหุบเขา สร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1902 มีความสูงถึง 63 เมตร ความยาว 136 เมตร เดินทางสู่เมืองเซอแมท เมืองตากอากาศที่สวยงามและไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่งและเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลกเจ้าของยอดเขา แมทเธอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
เดินทาง  ถึงเมืองเซอแมท  Zermatt เมืองเล็กๆที่อัดแน่นไปด้วยความวิเศษเหนือคณานับ ไม่ว่าจะเป็นถนนย่านใจกลางเมืองอย่าง Bahnhofstrasse ที่รวมร้านค้าต่างๆมากมาย ในอาคารสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร Matterhorn Museum อาคารจัดแสดงใต้ดินที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ในเมือง และโบสถ์ Pfarrkirche St. Mauritius จุดศูนย์รวมใจของชาวเมือง อิสระให้ท่านได้เดินชมเมือง
เย็น  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ที่พัก  ALPENBLICK HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 4 : นั่งกระเช้า CABLE CAR  พิชิตยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - เมืองเวเว่ย์
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้าลอยฟ้าให้ท่านได้ “นั่งกระเช้า CABLE CAR” ขึ้นสู่ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ตื่นตาตื่นใจ กับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ชื่นชมกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า
นำท่านสู่  ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะ และชมบรรยากาศของยอดเขาเเมทเทอร์ฮอร์น ภูเขายอดแหลมรูปร่างแปลกตาที่สูงถึง 4,478 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล อันเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศและแมทเทอร์ฮอร์น ยังได้มีสินค้าและบริการต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมช็อกโกแลตสัญชาติสวิสอย่าง Toblerone หรือแม้ประทั่งบริษัทสร้างหนังฮอลลีวูดอย่าง Paramount Pictures จึงนับเป็นจุดที่วิวที่พลาดไม่ได้ เมื่อมาเยือนประเทศสวิสเซอร์แลนด์ สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากยอดเขา พร้อมความประทับใจ
จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเมืองเล็กๆตั้งอยู่ติดทะเลสาบเจนีวา ได้รับฉายาว่าเป็น “Pearls of the Swiss Riviera”อยู่ระหว่างเมืองมองเทรอซ์ และเมืองโลซาน เมืองแห่งนี้เป็นต้นกำเนิดและที่ตั้งบริษัทใหญ่ของเนสท์เล่ (Nestlé) นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่นักแสดงตลกชื่อดังระดับโลกอย่าง Charlie Chaplin มาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนี้อีกด้วย
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น  เดินทางต่อไปยัง เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) โดยระหว่างนั้นจะเลียบทะเลสาบเจนีวาตลอดทาง นำท่านชมเมืองเก่าแวะถ่ายรูปด้านหน้าของ ปราสาทชิลยอง (Château de Chillon) ปราสาทอายุกว่า 1,000 ปี ที่ยังคงความสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งขอยุโรปก็ว่าได้ และเป็นอีก 1 จุดที่ท่านต้องไม่พลาดเมื่อมาเยือนเมืองมองเทรอซ์ ตัวปราสาทถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยราชวงศ์ SAVOY มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นจุดควบคุมและเก็บค่าผ่านทางของผู้เดินทาง รวมไปถึงขบวนสินค้าต่างๆที่สัญจรไปมา ตัวปราสาทมีลักษณะคล้ายป้อมปราการ และสิ่งที่ทำให้ปราสาทแห่งนี้มีความพิเศษคือทัศนียภาพที่อยู่บริเวณริมทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 2 ของยุโรปที่มีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมเมืองเก่า
เย็น  บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารจีน 
นำท่านเข้าสู่ที่พัก เมืองมองเทรอซ์ เป็นเมืองพักตากอากาศเล็กๆของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองสุดสงบที่เหมาะแก่การมาพักผ่อน
ที่พัก  EDEN PALACE AU LAC HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 5 : เมืองโลซาน - กรุงเบิร์น - เมืองอินเทอลาเก้น
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น  มุ่งหน้าสู่ เมืองโลซาน (Lausanne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวา ชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตัวเมืองเก่าที่มีมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 มีทิวทัศน์อันสวยงาม โอบล้อมไปด้วยภูเขาและทะเลสาบ มีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติปราศจากมลพิษ จึงทำให้เป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 และยังมีชื่อเสียงในเรื่องการจัดกีฬาโอลิมปิก รวมทั้งด้านมหาวิทยาลัยอีกด้วย ให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์โอลิมปิกที่เป็นจุดสำคัญอีกแห่งหนึ่งของโลก
จากนั้น  เดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงสวยงาม จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ UNESCO ปี 1983 อีกด้วย  นำท่านชม บ่อหมี (Bärengraben) ริมแม่น้ำอาเร โดย คำว่า Bern ที่เป็นชื่อเมืองนั้นมาจากคำว่า 'Baren' ในภาษาเยอรมันที่แปลว่า 'หมี' หรือ 'Bear' ในภาษาอังกฤษ ซึ่งเกิดมาจากในสมัยก่อนนั้น ผู้ครองเมืองเบิร์นได้ไปออกล่าสัตว์ และสัตว์ที่ได้กลับมานั้นก็คือหมีนั่นเอง จนทำให้เบิร์นนั้นกลายเป็นชื่อของเมือง และมีสัญลักษณ์ของเมืองเป็นรูปหมีด้วย
พาท่านชม  ความงามของ ย่านมาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่า ซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีคเป็นเขตที่ปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่าน จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว นำชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆของเมืองนี้ เข้าสู่ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้าน ภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ  ชมนาฬิกาดาราสาสตร์ (Zytglogge) อายุกว่า 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมง นาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทฮาวน์ และกรุงเบิร์นยังเป็นเมืองที่มีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป ต่อไปยัง สวนกุหลาบ ตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งสามารถชมทิวทัศน์ของตัวเมืองเก่าได้ในมุมกว้าง  จากนั้นให้ท่านได้เที่ยวชมเมือง
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้น  เดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) จุดศูนย์กลางของประเทศ ที่รายล้อมไปด้วย 4 ขุนเขา และ 2 ทะเลสาบ พาท่านเดินชมความงามที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมือง ที่ ถนน Hoheweg จุดที่ครึกครื่นที่สุดในเมืองอินเทอลาเก้น ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าคุณภาพสวิสได้อยากหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น นาฬิกาข้อมือแบรนด์  Omega, Swatch ช็อคโกแลตสวิสที่ขึ้นชื่อ หรือแม้แต่เสื้อผ้า เครื่องประดับก็ยังมีให้ท่านเลือกสรรได้ตลอดถนนเลยทีเดียว
เย็น
  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนูพิเศษ!!! สวิตชีสฟองดู  เมนูต้นตำหรับที่ต้องลองชิม เมื่อมาเยือนที่สวิสเซอร์แลนด์)
ที่พัก
  THE HEY HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 6 : เมืองอินเทอลาเก้น - เมืองกรินเดอวาลด์ - นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา - เลาเทอร์บุนเนน - ซูริค
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่  เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) ตั้งอยู่ในเขตอินเทอร์ลาเคิน-โอเบอร์ฮาสลีรัฐแบร์นเมืองอันเป็นจุดเริ่มต้นในการพิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top Of Europe ด้วยทัศนียภาพที่เป็นหุบเขาที่มีบ้านสไตล์สวิสชาเลย์ตั้งอยู่โดยรอบ ทำให้มีความสวยงามจนเป็นเหมือนหน้าตาของสวิสเซอร์แลนด์ที่คุ้นเคย จากนั้น พาท่านนั่งรถไฟไต่เขาสู่ สถานีจุงเฟรา (Jungfrau) เป็นอีก 1 ยอดเขา ของเทือกเขาแอลป์ที่ที่คู่ควรแก่การพิชิต และไม่ควรพลาดเป็นอย่างยิ่ง เปลี่ยนขบวนรถไฟ สถานีไคลน์ไชเด็ค ขึ้นสู่ความสูงถึง 3,464 เมตร จนถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป
พาท่านชม อุโมงค์น้ำแข็ง (Ice Palace) ที่มีอายุเก่าแก่ 1,000 ปี ธารน้ำแข็งลึกเขาไปกว่า 30 เมตร มีประติมากรรมน้ำแข็งอยู่อย่างมากมาย และคงอุณหภูมิอยู่ที่ -3 องศา ตลอดทั้งปี เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ และชม อุโมงโลกอัลไพน์ (Alpine Sensaton) ที่จัดแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและธรรมชาติของชาวเมือง และพาท่านขึ้นสู่ Jungfrau Panorama view จุดสูงสุดของสถานี ที่ 3,571 เมตร ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา ให้ท่านเต็มอิ่มกับบรรยากาศของทิวทัศน์สุดอลังการ
พาท่าน  ลงสู่อีก 1 เมืองชานเขาจุงเฟรา เมืองเลาเทอร์บรุนเนน (Lauterbrunnen) เมืองสวยอีกเมืองที่ต้องแวะชม เพราะเป็นที่ตั้งของ น้ำตกชเตาบ์บาค (Staubbach) ที่สูงกว่า 300 เมตร ผ่านซอกหน้าผาลงมาแบบไม่มีสิ่งกีดขวาง และเบื้องล่างเป็นหมู่บ้านน่ารักๆ ตัดกับทิวเขาที่ล้อมโดยรอบ ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองซูริค
นำคณะรับการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR TEST เพื่อออกเอกสารผลตรวจใช้เช็คอินในการเดินทางกลับประเทศไทย (ค่าบริการตรวจรวมอยู่ในรายการทัวร์เรียบร้อยแล้ว)
อิสระ  ช้อปปิ้งตลอดช่วงบ่ายที่บริเวณ ถนนบาร์นฮอฟ (Bahnhofstrasse) ถนนสายช้อปปิ้งของเมืองอัดแน่นไปด้วยร้านรวงต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น CHANEL, PRADA, LOUIS VUITTON, HERMÈS, GUCCI, BURBERRY, LONGCHAMP, MAC, MANGO, DIESEL, SWAROVSKI และอีกมากมาย
เย็น  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  DORINT HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 7 : ซูริค - ดูไบ
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                                                      
ชม  เมืองซูริค (Zurich) ศูนย์กลางด้านการเงิน เศรษฐกิจ การคมนาคมและการธนาคารของยุโรป ทำให้ซูริคเป็นเมืองชั้นนำของโลกเลยก็ว่าได้ เมืองแห่งนี้ ตั้งอยู่ริมฝั่ง “แม่น้ำลิมแม็ท” อุดมไปด้วยป่าไม้เขียวชอุ่ม และสถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้านค้า บ้านพักตาอากาศกระจายตามบริเวณริมฝั่งทะเลสาบซูริค จากนั้น ชมความสวยงามของโบสถ์ 'โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์' โบสถ์แห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่นาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดขนาดใหญ่ที่สุดกว่าโบสถ์อื่นๆในยุโรป จากนั้น ให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศเรียบแม่น้ำลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย์” และหากมีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมช้อปปิ้งของที่ระลึกพื้นเมืองของสวิตเซอร์แลนด์
นำท่านเดินทางสู่
  ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค (Flughafen Zürich) เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำการคืนภาษี (Vat Refund)                                    

14.35 น.  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตต์ เที่ยวบินที่ EK 088 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
23.45 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่อง)

Day 8 : ดูไบ - สุวรรณภูมิ
03.05 น.  ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ EK 384
12.05 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืมระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
17 – 24 ก.ย 2565 เสาร์ - เสาร์ 99,999
08 – 15 ต.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 99,999
07 – 14 ธ.ค 2565 พุธ - พุธ 89,999
23 – 30 ธ.ค 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 99,999
13 – 20 ม.ค 2566 ศุกร์ - ศุกร์ 89,999

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน