ทัวร์ แคนาดา

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์แคนาดา แวนคูเวอร์ สวนบูชาร์ด เเกสทาวน์ สแตนลีย์ พาร์ค เสาโทเทม by Air CHINA 11 วัน 9 คืน
KCA111110-AC : Grand Canada BY AC

11 วัน 9 คืน

ทะเลสาบหลุยส์ (Lake Loulsee) อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแอการา (NIAGARA FALLS STATE PARK) เมืองแวนคูเวอร์ (VANCOUVER) เมืองคัลการี (CALGARY) เมืองโตรอนโต (TORONTO) นั่งกระเช้า Gondola ชมเทือกเขาซัลเฟอร์ #พัก4ดาว #มีบินภายในประเทศ #รวมวีซ่าแล้ว

Day 1 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - แวนคูเวอร์
Day 2 : แวนคูเวอร์ - ท่าเรือซอร์วาสเซน - สวนบูชาร์ด - ชมเมืองวิคตอเรีย
Day 3 : แวนคูเวอร์ - เเกสทาวน์ - สแตนลีย์ พาร์ค - เสาโทเทม
Day 4 : แวนคูเวอร์ - คัลการี - ทะเลสาบหลุยส์
Day 5 : ทะเลสาบหลุยส์ - อุทยานแห่งชาติโยโฮ
Day 6 : ทะเลสาบหลุยส์ - อุทยานแห่งชาติบามฟ์
Day 7 : คัลการี - เมืองโตรอนโต
Day 8 : เมืองโตรอนโต- CN TOWER - ช็อปปิ้ง
Day 9 : เมืองโตรอนโต - มหาวิทยาลัยโตรอนโต - อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า - ล่องเรือ
Day 10 : เมืองโตรอนโต - สนามบิน
Day 11 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

----- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม -----

Day 1 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - แวนคูเวอร์
11.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินแอร์แคนาดา (AC) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
13.55 น. ออกเดินทางสู่เมืองแวนคูเวอร์ โดยสายการบิน แอร์แคนาดา (AC) พบเที่ยวบินที่ AC6130
(13.55-17.40) / AC8 (19.40-16.45) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 16 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินฮ่องกง) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
16.45 น. เดินทางถึง เมืองแวนคูเวอร์ (VANCOUVER) มลรัฐบริติชโคลัมเบีย (BRITISH COLUMBIA) ประเทศแคนาดา (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 15 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเข้าสู่เมืองแวนคูเวอร์(VANCOUVER) แห่งรัฐบริติชโคลัมเบีย ตั้งอยู่ระหว่างทะเลแปซิฟิค และเทือกเขาร็อคกี้ ซึ่งมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สวยงามผสมผสานกันอย่างลงตัว แวนคูเวอร์นับได้ว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแคนาดาตะวันออก เป็นเมืองที่ควรค่าแก่การเดินทางมาสัมผัสและยังติดอันดับเมืองที่สวยงามเมืองหนึ่งของโลก
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ HOTEL RIVER ROCK CASINO หรือระดับเทียบเท่า

Day 2 : แวนคูเวอร์ - ท่าเรือซอร์วาสเซน - สวนบูชาร์ด - ชมเมืองวิคตอเรีย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือซอร์วาสเซน(TSAW WASSEN) ล่องเรือเฟอร์รี่ข้ามช่องแคบจอร์เจียอันสวยงามสู่ เกาะวิคตอเรีย (VICTORIA) เป็นเกาะขนาดใหญ่ในหมู่เกาะอาร์กติกที่เลาะเลียบไปตามรอยต่อระหว่างนูนาวุตและดินแดนตะวันตกเฉียงเหนือของแคนาดาเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดที่แปดในโลก และนำท่านแวะถ่ายรูปกับ อาคารรัฐสภาในเมืองวิกตอเรีย (BRITISH COLUMBIA PARLIAMENT BUILDINGS) อาคารที่สำคัญและเป็นสถาปัตยกรรมเก่าแก่และงดงามที่สุดของเมืองวิคตอเรียแวดล้อมด้วยอุทยานไม้ดอกนานาพันธ์ทำให้มีทัศนียภาพอันงดงามเป็นอย่างยิ่ง อาคารแห่งนี้ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองวิกตอเรีย ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง จึงไม่ควรพลาดหากมีโอกาสมาเยือนเมืองมรดกโลกแห่งนี้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านชม สวนบูชาร์ด (Butchart Gardens) อยู่ในเมืองวิคตอเรีย สวนดอกไม้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสวนดอกไม้ที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก และเป็นโบราณสถานแห่งชาติของแคนาดาอีกด้วย เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของรัฐบริติชโคลัมเบีย ในสวนมีแปลงดอกไม้นานาพันธุ์รวมทั้งศาลาแสดงดนตรีกลางสวนด้วย ส่วนตอนกลางคืนสวนแห่งนี้จะประดับไฟอย่างสวยงาม ถึงเวาอันสมควร นำท่านนั่งเรือเฟอร์รี่ กลับสู่ แวนคูเวอร์
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ HOTEL RIVER ROCK CASINO หรือระดับเทียบเท่า

Day 3 : แวนคูเวอร์ - เเกสทาวน์ - สแตนลีย์ พาร์ค - เสาโทเทม
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนำท่านสแตนลีย์ พาร์ค(STANLEY PARK) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองแวนคูเวอร์ ที่ล้อมรอบตัวเมืองแวนคูเวอร์ในบริติชโคลัมเบียแคนาดาและล้อมรอบไปด้วย อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสีเขียวของต้นไม้พื้นเมืองทั่วบริเวณ  นอกจากจะเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจยอดนิยมของชาวเมืองอีกด้วย ให้ท่านแวะถ่ายรูปกับเสาโทเทม(TOTEM POLE) เพื่อเป็นที่ระลึก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชาวพื้นเมืองแคนาดา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เเกสทาวน์(GAS TOWN) เป็นที่ย่านเก่าแก่ที่สุดของ แวนคูเวอร์ ที่นี่เป็นย่านธุรกิจการค้าที่สำคัญของเมืองมาตั้งแต่ในอดีต ซึ่งจะสังเกตเห็นตึกราบ้านช่องที่ยังคงสภาพตึกเก่าอันงดงามให้ได้ชม และยังมีร้านขายสินค้าเก่าๆ ในรูปแบบเดิมๆ ที่ดูแล้วสวยงามเช่นกัน เขียวของต้นไม้พื้นเมืองทั่วบริเวณ  นอกจากจะเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจยอดนิยมของชาวเมืองอีกด้วย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ HOTEL RIVER ROCK CASINO หรือระดับเทียบเท่า

Day 4 : แวนคูเวอร์ - คัลการี - ทะเลสาบหลุยส์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สะพานแขวนข้ามแม่น้ำ(CAPILANO SUSPENSION BRIDGE) เป็นสะพานที่มีความยาว 140 เมตร และสูงจากระดับน้ำด้านล่าง 70 เมตร เริ่มแรกสะพานที่นี่มีโครงสร้างที่ไม่มั่นคง ทำมาจากแผ่นกระดานไม้สนและเชือกปอ สร้างขึ้นในปี 1889 โดยวิศวกรโยธาชาวสก็อตแลนด์ชื่อ จอร์จ แกรนท์ แม็คเคย์ เพื่อทำทางเดินเชื่อมไปยังป่า  ต่อมาในปี 1910 เชือกปอที่ใช้ก็ถูกเปลี่ยนมาใช้สายเคเบิลเหล็กแทนมีความแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักของคนมากกว่า 1,300 คนได้และเป็นสะพานไม้แขวนที่ยาวที่สุดในโลกและกล่าวกันว่าสามารถรับน้ำหนักของ เครื่องบินรบได้ถึง 3-4 ลำเลยทีเดียว บริเวณโดยรอบจะมีสถานีเพาะพันธุ์ปลาแซลมอน มีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากปลาแซลมอนเป็นสินค้าขึ้นชื่อของที่นี่อีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน (แบบกล่อง)
ถึงเวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินแวคคูเวอร์
14.10 น. ออกเดินทางสู่เมืองคัลการี โดย สายการบิน แอร์แคนาดา (AC) เที่ยวบินที่ AC 216 (14.10-16.34)
16.34 น.
เดินทางถึง เมืองคัลการี (CALGARY) มลรัฐอัลบอร์ต้า (ALBERTA) ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจมั่งมีมั่งคั่งด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ำมัน นับเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของรัฐอัลเบอร์ต้า และเป็นเมืองหน้าด่านสู่ เทือกเขาร็อกกี้ อันสูงชัน ทุ่งหญ้าแพรรี่เป็นอุทยานแห่งชาติบามฟ์ ที่มีหิมะปกคลุมไปทั่วบริเวณ เมืองคัลการีเป็นเมืองคาวบอยที่มีชื่อเสียงจากการจัดงาน STAMPEDE เป็นเทศกาลคาวบอยที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบหลุยส์ (LAKE LOUISE) ทะเลสาบมีสีฟ้าเทอควอยซ์สวยงามใสสะอาด  ล้อมรอบไปด้วยแนวของเทือกเขาร็อคกี้ เมาท์เทน(CANADIAN ROCKY MOUNTAINS) ที่มีหิมะปกคลุมบนยอดเขาแต่ละลูกอยู่ตลอดทั้งปี  และนำท่านเข้าพักโรงแรมที่มีแห่งเดียวในทะเลสาบแห่งนี้ และสามารถมองเห็นได้ทุกมุมของทะเลสาบ ทำท่านตราตรึงใจมิรู้ลืม
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ FAIRMONT CHATEAU LAKE LOUISE หรือระดับเทียบเท่า

Day 5 : ทะเลสาบหลุยส์ - อุทยานแห่งชาติโยโฮ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโยโฮ(YOHO NATIONAL PARK) คืออุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่บริเวณเขตเทือกเขาแคนาเดี้ยนร็อคกี้ (CANADIAN ROCKY MOUNTAINS) ในเขตรัฐบริติชโคลัมเบีย ทางตะวันตกของประเทศแคนาดทะเลสาบมรกต(EMERALD LAKE) เป็นทะเลสามาบสีมรกตสมกับชื่อ แสงแดดที่สาดส่องลงมา ทำให้เห็นในน้ำทะเลสาบเป็นสีเขียวอ่อน สีเขียวแก่ไล่ตามเงาไม้ มีสะพานไม้ทอดยาว ลงไปสู่กระท่อมในทะเลสาบอีกด้วย พร้อมพบความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สะพานหินธรรมชาติ(NATURAL BRIDGE) และชม อุโมงค์รถไฟ(SPIRAL TUNNEL) เป็นอีกจุดสำคัญในอุทยานแห่งชาติโยโฮ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบหลุยส์(LAKE LOUISE) ทะเลสาบมีสีฟ้าเทอควอยซ์สวยงามใสสะอาด ล้อมรอบไปด้วยแนวของเทือกเขาร็อคกี้ เมาท์เทน(CANADIAN ROCKY MOUNTAINS) ที่มีหิมะปกคลุมบนยอดเขาแต่ละลูกอยู่ตลอดทั้งปี  มีธารน้ำแข็งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ขึ้นไปด้านบนของยอดเขาจะได้อีกมุมมองของทะเลสาบเมื่อมองลงมา ด้านหลังเป็นภูเขาส่วนด้านหน้าเป็นทะเลสาบ ที่แห่งนี้มองไปด้านไหน มุมไหนก็สวยทุกมุม เชิญท่าน อิสระในการเดินชมธรรมชาติที่ไม่สามารถสัมผัสได้จากที่แห่งไหน เป็นความสวยงามที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวอีกด้วย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม
พักที่ FAIRMONT CHATEAU LAKE LOUISE หรือระดับเทียบเท่า

Day 6 : ทะเลสาบหลุยส์ - อุทยานแห่งชาติบามฟ์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองบามฟ์(BANFF TOWN) เมืองนี้เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติบัมฟ์ที่ซุกตัวเข้าไปในเทือกเขาร็อกกี้แคนาดา Banff - เมืองและสวนสาธารณะ - ดึงดูดผู้เข้าชมได้ตลอดทั้งปีสำหรับการเล่นสกีและกีฬาฤดูหนาวอื่น ๆ การเดินป่าและตั้งแคมป์น้ำพุร้อนและความงามโดยรวม เมืองนี้มีโรงแรมร้านอาหารร้านค้ารวมทั้งที่ทำการไปรษณีย์และโรงพยาบาล เมืองแบมฟ์ควบคุมการเติบโตทางการค้าอย่างเข้มงวดเพื่อไม่ให้มันพังทลายให้กับสภาพแวดล้อมที่บริสุทธิ์ นำท่านเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติบามฟ์(BANFF NATIONAL PARK) ตั้งอยู่ในเทือกเขาร็อกกี้ ในตอนใต้ของรัฐอัลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา ภายในอุทยานแห่งชาติมีทุ่งน้ำแข็ง ซึ่งเป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ อุทยานมีทิวทัศน์ที่สวยงามโดยเฉพาะทะเลสาบ ธารน้ำแข็ง และน้ำพุร้อน มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และสัตว์ต่างๆ เช่น อินทรีย์สีทอง หมีกริซลี หมีดำ กวางมูส กวางมูล กวางหางขาว แกะเขาใหญ่ คาริบู หมาป่า แพะภูเขา ซึ่งสวยงามเหมือนภาพวาด และให้ท่านหลงใหลไปกับธรรมชาติ นำท่านชมน้ำตก(BOW FALLS) น้ำตกสายสำคัญมีความเกี่ยวข้องกับแม่น้ำโบว์แม่น้ำธารน้ำแข็งอันมีชื่อเสียงของอุทยานแห่งชาติบามพ์ คือลักษณะความกว้างของน้ำตกที่ลดหลั่งมาเป็นชั้น ไหลไปตามโขดหินและเป็นแม่น้ำลำธารอีกแห่งเข้าสู่เส้นทางอื่น ๆ ของรัฐ อีกทั้งเคยเป็นฉากสำคัญในภาพยนตร์ชื่อก้องในอดีต เรื่อง THE RIVER OF NO RETURN  จากนั้นเพื่อเดินทางขึ้นสู่เทือกเขาซัลเฟอร์ (SULPHUR MOUNTAIN) บนยอดเขาซัลเฟอร์ เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยงามมาก ยอดเขาที่สูงที่สุดของเขาลูกนี้คือ Sanson's Peak นำท่านนั่งกระเช้า Gondola ขึ้นไปเทือกเขาซัลเฟอร์เป็นจุดกำเนิดของบ่อน้ำร้อนมากมายในอุทยานโดยเมื่อฝนตกลงมาที่ยอดเขาน้ำฝนจะไหลผ่านชั้นกำมะถันและได้รับความ ร้อนจากใต้โลก จึงกลายเป็นบ่อน้ำร้อน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองคัลการี(CALGARY) ซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจมั่งมีมั่งคั่งด้วยทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรน้ำมัน นับเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของรัฐอัลเบอร์ต้า ให้ท่านได้เที่ยวชมเมืองได้อย่างเต็มที่ พร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก จนถึงเวลาอันสมควร
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ MARRIOTT CALGARY AIRPORT หรือระดับเทียบเท่า

Day 7 : คัลการี - เมืองโตรอนโต
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เมืองคัลการี (CALGARY)
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ภายในสนามบินตามอัธยาศัย (คืนเงินสดท่านละ 30 CAD)
12.10 น. ออกเดินทางสู่ เมืองโตรอนโต (TORONTO) โดย สายการบิน แอร์แคนาดา (AC) เที่ยวบินที่ AC 140 (12.10-17.45)
17.45 น. เดินทางถึงเมืองโตรอนโต (TORONTO) เมืองหลวงของรัฐออนตาริโอ ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดา และเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับที่ 4 ในทวีปอเมริกาเหนืออีกด้วย ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีหลายเชื้อชาติมากที่สุดเมืองหนึ่ง และโทรอนโตเป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ ศิลปะ วัฒนธรรมของประเทศแคนาดา โดยในปี พ.ศ. 2548 รัฐบาลแคนาดาได้จัดให้โทรอนโตเป็นเมืองหลวงวัฒนธรรมของประเทศ
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ MARRIOTT NIAGARA FALL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

Day 8 : เมืองโตรอนโต- CN TOWER - ช็อปปิ้ง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ CN TOWER ซึ่งตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมืองโตรอนโต ชื่ออาคาร CN ย่อมาจาก 'Canadian National Railway'เป็นหอคอยสื่อสารและสังเกตการณ์รูปทรงเหมือนเข็มและมีระเบียงล้อมรอบเป็นระยะๆ เพื่อใช้เป็นชั้นชมวิวชั้นล่างภายในทาวเวอร์มีภัตตาคารและร้านอาหารหรูไว้ให้ทานอาหารพร้อมชมความงามยามค่าคืนของโตรอนโต ณ จุดชมวิวสูงสุดของ CN TOWER หรือ สกายพอด (Sky Pod) นักท่องเที่ยวจะสามารถชมทิวทัศน์ที่งดงามจนน่าทึ่งของนครโตรอนโต  และมีความสูงมากกว่าหอคอยออสตานกิโนในมอสโก CN TOWER ได้รับการบันทึกว่าเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีความสูงที่สุดในโลกเป็นเวลาถึง 32 ปี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านผ่อนคลายด้วยการเดินช็อปปิ้ง ห้างสแควร์วันช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในโตรอนโต มีร้านค้ากว่า 360 ร้านค้า ให้ท่านได้เดินช็อปปิ้งกันอย่างเต็มที่แบบจุใจ ภายในยังมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อย่าง WALMART, SEARS, THE BAY อาทิ BODY SHOP, HUGO BOSS, H&M, COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD NAVY, TOMMY HILFIGER และยังมีร้านอื่นๆ อีกมากมาย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ MARRIOTT NIAGARA FALL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

Day 9 : เมืองโตรอนโต - มหาวิทยาลัยโตรอนโต - อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า - ล่องเรือ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเยี่ยมชมหมู่บ้าน(NIAGARA ON THE LAKE) ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบออนตาริโอ และยังคงอนุรักษ์สภาพและบรรยากาศแบบดั้งเดิมไว้อย่างสมบูรณ์แบบ แวะชมหอนาฬิกา วิวบ้านแต่ละหลังมีความสวยงาม มีเอกลักษณ์เป็นอย่างมาก นำท่านเที่ยวชมNIAGARA PARK FLORAL CLOCK เป็นนาฬิกาดอกไม้ที่มีการประดับตกแต่งดอกไม้นานาชนิดได้อย่างสวยงามและลงตัว ท่านจะได้ชมดอกไม้ตามฤดูกาล จึงทำให้นาฬิกาดอกไม้ มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละฤดูกาล จากนั้นนำท่านผ่านชมมหาวิทยาลัยโตรอนโต(UNIVERSITY OF TORONTO) คือ เซนต์จอร์จ ตั้งในใจกลางเมืองโตรอนโตซึ่งล้อมรอบไปด้วยอุทยานควีนส์ปาร์กและรัฐสภาออนแทรีโอ วิทยาเขตอีก 2 แห่งคือมหาวิทยาลัยโทรอนโตสการ์โบโร (UTSC) และมหาวิทยาลัยโทรอนโตมิสซิสซอกา (UTM) จัดตั้งโดย จอห์น สแทรชาน เพื่อให้เป็นคิงส์คอลเลจโดยได้รับพระบรมราชานุญาตเมื่อ ค.ศ. 1828 และเปลี่ยนชื่อมาเป็นมหาวิทยาลัยโทรอนโต เมื่อ ค.ศ. 1850 หลังจากการตัดความสัมพันธ์กับคริสตจักรแห่งอังกฤษ มหาวิทยาลัยโทรอนโตก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยโทรอนโตได้ทำให้เกิดเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ หลอดลมเทียม การปลูกถ่ายปอดซีกเดียว การปลูกถ่ายเส้นประสาท ตับอ่อนเทียม เลเซอร์เคมี ชุดบินอวกาศ กล้องจุลทัศน์อีเล็กตรอนที่ใช้งานได้เครื่องแรก การโคลนที-เซลล์ครั้งแรกและการสกัดอินซูลิน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติน้ำตกไนแองการ่า (NIAGARA FALLS STATE PARK) ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในน้ำตกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ระหว่างชายแดนรัฐนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา และรัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา น้ำตกแห่งนี้จะประกอบด้วย 3 น้ำตกด้วยกัน คือน้ำตกเกือกม้า (Horseshoe Fall  s) อยู่ทางฝั่งแคนาดา, น้ำตกอเมริกา (American Falls) อยู่ทางฝั่งสหรัฐอเมริกา และน้ำตก (Bridal Veil) อยู่ทางฝั่งอเมริกาเช่นกัน ช่วงหน้าหนาว ก็จะเห็นน้ำตกกลายเป็นน้ำแข็ง ยามค่ำคืนจะมีการแสดงแสงไฟอร่ามตาไปที่น้ำตก ถือได้ว่าที่นี่เป็น The Must ของแคนาดา เชิญท่านรวมกิจกรรม ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า (HORNBLOWER NIAGARA CRUISES) ท่านจะได้ชื่นชมกับน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด ได้สัมผัสน้ำตกที่ได้ชื่อว่ามีความสวยงามและยิ่งใหญ่อลังการติดอันดับโลก จากนั้นแวะชม จุดชมวิว (TABLE ROCK) เป็นชั้นหินขนาดใหญ่ที่ยื่นออกมาจากฝั่งแคนาดาที่ น้ำตกไนแองการ่า รัฐออนแทรีโอ ทางเหนือของหอสังเกตการณ์ อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย และ เดินเล่นรอบบริเวณน้ำตกไนแองการ่า จนถึงเวลาอันสมควร
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ MARRIOTT NIAGARA FALL HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

Day 10 : เมืองโตรอนโต - สนามบิน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
ออกเดินทางจากก เมืองโตรอนโต กลับกรุงเทพฯ โดย สายการบิน แอร์แคนาดา (AC) พบเที่ยวบินที่ AC15 (09.50-13.15) / AC6129 (15.55-18.00+1) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 30 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินฮ่องกง) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

Day 11 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
18.00 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
09 – 19 เม.ย 2565 เสาร์ - อังคาร 199,999 -
07 – 17 พ.ค 2565 เสาร์ - อังคาร 189,999 -
09 – 19 มิ.ย 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 189,999 -

ทัวร์แคนาดา แวนคูเวอร์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมแคนาดา ราคาใกล้เคียงกัน