ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์


รหัสโปรแกรม : 22375
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา น้ำตกไรน์ ซูริค by THAI Airways 6 วัน 3 คืน
SUS-01 : สวิตเซอร์แลนด์ ไอ เลิฟ ยู BY TG

6 วัน 3 คืน

บินตรง - ฟรีโหลดน้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม - พักใกล้แหล่งช็อปปิ้ง - เที่ยวเต็มทุกวัน - เช็คอินจุงเฟรา ลูเซิร์น เบิร์น ซูริค #เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ #เที่ยวยุโรป

Day 1 :  สุวรรณภูมิ
Day 2 :  ชูริค - สวิตเซอร์แลนด์ - สไตน์อัมไรน์ - น้ำตกไรน์ - ลูเซิร์น - สิงโตแห่งลูเซิร์น - ย่านเมืองเก่า - สะพานไม้ชาเปล - สถานีรถไฟ - อินเทอร์ลาเคิน
Day 3 :  สถานีรถไฟจุงเฟรายอค - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางรถไฟ - อุโมงค์น้ำแข็ง - ยอดเขาจุงเฟรา - ช็อคโกแลตช้อป - ชมธารน้ำแข็ง - กรินเดลวาลด์ - กรุงเบิร์น (เมืองมรดกโลก)
Day 4 :  มหาวิหารกรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ย่านเมืองเก่าเบิร์น - city of fountain - ถนนช้อปปิ้ง - บ้านไอน์สไตน์ - หอนาฬิกา - ประตูเมือง - ซูริค - ช้อปปิ้งย่านบานโฮฟสตราเซอร์
Day 5 :  จัตุรัสเมือง - ทะเลสาบซูริค - เมืองเก่าซูริค
Day 6 :  สุวรรณภูมิ

----- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม -----

Day 1 :  สุวรรณภูมิ
21.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น  4  เคาน์เตอร์ D  ประตูทางเข้าเบอร์ 2 สายการบิน Thai Airways โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารต่างๆ สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กก. สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 30 กก.

Day 2 :  ชูริค - สวิตเซอร์แลนด์ - สไตน์อัมไรน์ - น้ำตกไรน์ - ลูเซิร์น - สิงโตแห่งลูเซิร์น - ย่านเมืองเก่า - สะพานไม้ชาเปล - สถานีรถไฟ - อินเทอร์ลาเคิน
00.35 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
06.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานซูริค สวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชม.) เมืองซูริค เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ ก่อตั้งมานานมากกว่า 2 พันปี ในช่วงก่อนคริสตกาลโดยชาวโรมันปัจจุบันเป็นศูนย์กลางทางการเงินมีธนาคารยักษ์ใหญ่ของโลกตั้งอยู่มากมาย และเป็นศูนย์กลางคมนาคมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
นําท่านเดินทางสู่ เมืองสไตน์อัมไรน์ เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่ปัจจุบันยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเมืองโบราณยุคกลางไว้ได้อย่างสมบูรณ์ อิสระเก็บภาพความประทับใจ
นําท่านเดินทางสู่ น้ำตกไรน์ ถือกำเนิดขึ้นในยุคน้ำแข็งเมื่อราว 17,000 ปีที่แล้ว เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป โดยในช่วงฤดูร้อนจะมีน้ำมากถึง 600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
นำท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมของสวิตเซอร์แลนด์ที่ผสมผสานความคลาสสิคของเมืองเก่าโบราณและความทันสมัยเข้าไว้ด้วยกัน ถ่ายรูปกับ สิงโตแห่งลูเซิร์น เป็นอนุสาวรีย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและระลึกถึงเหล่าทหารในความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ภักดีที่เสียชีวิตในหน้าที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวลูเซิร์น จากเหตุการณ์คณะปฏิวัติบุกพระราชวังในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ. 1792 ย่านเมืองเก่า เป็นย่านที่ครึกครื้นเต็มไปด้วยร้านช้อปปิ้ง ร้านอาหารกินดื่ม ร้านขายของที่ละลีก แนะนำ ร้านช็อค โกแลต Laderach
นำท่านชม สะพานไม้ชาเปล สะพานที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1365 ถ่ายรูปกับ สถานีรถไฟลูเซิร์น เปิดให้บริการตั้งแต่ปี ค.ศ.1856 ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ต้องมาเช็คอินเมื่อมาเยือนลูเซิร์น...
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง อินเทอร์ลาเคิน อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับความโรแมนติกของเมืองตามอัธยาศัย                                                            
ค่ำ แนะนำอาหารขึ้นชื่อของสวิตเชอร์แลนด์ เมนู 'ฟองดู' (ค่าอาหารไม่รวมในรายการทัวร์)                                                      
พักที่ The Hey Hotel หรือเทียบเท่า

Day 3 :  สถานีรถไฟจุงเฟรายอค - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางรถไฟ - อุโมงค์น้ำแข็ง - ยอดเขาจุงเฟรา - ช็อคโกแลตช้อป - ชมธารน้ำแข็ง - กรินเดลวาลด์ - กรุงเบิร์น (เมืองมรดกโลก)
เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน
  สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถไฟชมวิวเทือกเขาแอลป์ เพื่อมุ่งหน้าสู่ สถานีรถไฟจุงเฟรายอค เป็นสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรปสูงถึง 11,332 ฟุต และเมื่อมาถึงสิ่งแรกที่แนะนำคือการเขียน โปสการ์ด ส่งทูตไปรษณีย์ที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป

เที่ยง...รับประทานอาหารกลาวัน                                                                                   
นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางรถไฟ ที่จัดแสดงอยู่ในอุโมงค์และยังมี อุโมงค์น้ำแข็ง ที่มีการแกะสลักน้ำแข็งตามจุดต่างๆให้ชมอีกด้วย จุดชมวิว ยอดเขาจุงเฟรายอค Top of Europe ท่านจะได้สัมผัสกับหิมะขาวโพลนพร้อมชมทัศนียภาพของ ธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ แนะนำร้านของฝาก ช็อคโกแลตช้อป ร้านช็อคโกแลตที่อยู่สูงที่สุดของโลก
จากนั้นนำท่านสู่ กรินเดลวาลด์ หมู่บ้านยอดนิยมของนักท่องเที่ยวที่ถูกล้อมรอบด้วยทุบเขา อิสระให้ท่านได้ชมความงดงามในหมู่บ้านได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เพื่อเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ... เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
พักที่ Hotel Baren am Bundesplatz หรือเทียบเท่า


Day 4 : 
มหาวิหารกรุงเบิร์น - บ่อหมีสีน้ำตาล - ย่านเมืองเก่าเบิร์น - city of fountain - ถนนช้อปปิ้ง - บ้านไอน์สไตน์ - หอนาฬิกา - ประตูเมือง - ซูริค - ช้อปปิ้งย่านบานโฮฟสตราเซอร์
เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ชม  กรุงเบิร์น เมืองโบราณเก่าแก่แห่งนี้เป็น เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเป็นตัวอย่างผังเมืองสมัยกลางที่ดีที่สุดในยุโรป

นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารกรุงเบิร์น เป็นโบสถ์สไตล์กอธิกสร้างขึ้นปี ค.ศ.1421 ชม บ่อหมีสีน้ำตาล สัญลักษณ์ของเมืองเบิร์นปิดให้บริการในปี ค.ศ.1857 ย่านเมืองเก่า Old Town ชมอาคารบ้านเรือนแบบยุคกลางที่สร้างด้วยหินทราย อิสระให้ท่านตามล่าหาน้ำพุเก่าแก่ 11 จุด ณ City of Fountain ถนนช้อปปิ้ง เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร ร้านนาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดัง ถ่ายรูปกับ บ้านไอน์สไตน์ เป็นที่ อัลเบิร์ตไอนัสไตน์ นักดาราศาสตร์ชื่อก้องโลกชาวเยอรมันใช้คิดค้นวิทยาศาสตร์ ทฤษฎีสัมพันธภาพในการวางรากฐาน ฟิสิกส์ สมัยใหม่ถูกเขียนขึ้นที่นี่ หอนาฬิกา กล็อคเค่นทาร์ม เป็นหอนาฬิกาดาราศาสตร์สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ถ่ายรูปกับ ประตูเมือง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1256 สูงประมาณ 161 ฟุต อิสระเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
เที่ยง... เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา ä อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย                     
นำท่านเดินทางสู่เมือง
ซูริค สู่ย่านช้อปปิ้ง บานโฮฟสตราเฟอร์ ศูนย์กลางย่านการค้าที่แพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นถนนคนเดินที่คึกคักที่สุดของซูริคเพียบพร้อมด้วยร้านค้าแบรนด์เนมเช่น Hermes, Louis Vuitton, Chanel, Dior เสื้อผ้า กระเป๋าเครื่องประดับ นาฬิกา ร้านขายของที่ระลึก ช็อคโกแลตสวิต

ค่ำ... เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา ä อิสระรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
พักที่ Hotel Meierhof หรือเทียบเท่า


Day 5 : 
จัตุรัสเมือง - ทะเลสาบซูริค - เมืองเก่าซูริค
เช้า... บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสู่
จัตุรัสเมือง เป็นจุดสำคัญของการขนส่งสาธารณะถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1881 พร้อมวิว ทะเลสาบซูริค ให้ท่านได้เก็บภาพอันแสนงดงามตามอัธยาศัย ย่านเมืองเก่าซูริค พื้นที่ประวัติศาสตร์ของเมืองตั้งแต่ยุคก่อนปี ค.ศ.1893 มีอาคารเก่าแก่ที่งดงามในยุคศตวรรษที่ 19 และร้านคาเฟ่... ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ท่าอากาศยานซูริค

13.15 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ


Day 6 : 
สุวรรณภูมิ
18.45 น.
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
13 – 18 ก.พ 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 59,777
27 มี.ค – 01 เม.ย 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 59,777
17 – 22 เม.ย 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 59,777

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ จุงเฟรา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน