ตั๋ว เครื่องบิน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

ตั๋วเครื่องบินอังกฤษ ลอนดอน อังกฤษ by Scoot
ตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) : BKK - LGW - BKK

เลือกวันบินเองได้ ราคาเริ่มต้นเพียงท่านละ 5,999.-

อัตราค่าบริการนี้รวม

     - ตั๋วเครื่องบิน (ไป - กลับ : BKK - LGW - BKK) สายการบิน Scoot (TR) กำหนดตามพีเรียดดังแสดงในตารางเท่านั้น

     - ภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง และภาษีสนามบิน

     - น้ำหนักกระเป๋าสำหรับถือขึ้นเครื่อง : ท่านละไม่เกิน 7 กิโลกรัม

     - น้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้เครื่อง : ท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม

     - บริการอาหารบนเครื่องบิน : 1 มื้อ / เที่ยวบิน

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

     - ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอังกฤษ (อายุ 6 เดือน) : เริ่มต้นท่านละ 7,699 บาท


ตั๋วอังกฤษ ลอนดอน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอังกฤษ ราคาใกล้เคียงกัน