แพ็คเกจทัวร์ ตุรกี


รหัสแพ็คเกจ : 22351
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย อิสตันบูล 8 วัน 7 คืน
U Can Go!! Turkey

8 วัน 7 คืน

สัมผัสความยิ่งใหญ่แห่งดินแดน 2 ทวีป แหล่งอารยธรรมอันล้ำค่า : อิสตันบูล – โบลู – คัปปาโดเกีย – คอนยา – ปามุคคาเล่ – คูซาดาซี – อิชเมียร์ – ชานักคาเล - ฮิปโปโดรม – มัสยิดสีน้ำเงิน – พระราชวังทอปกาปี – มัสยิดฮาเกียโซเฟีย – สุสานอตาเติร์ก – นครใต้ดิน – ศูนย์จำหน่ายพรม – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาเดฟเรนท์ – หมู่บ้านอวานอส – หุบเขานกและ – ปราสาทหินอุชิซาร์ – ที่พักกองคาราวานในอดีต – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – เมืองโบราณเอฟฟิซุส - หมู่บ้าน Sirince – จัตุรัสโคนัค – ชมม้าไม้เมืองทรอย – ช้อปปิ้งบาซาร์

     Day 1 : สนามบินอิสตันบูล – เมืองอิสตันบูล – เมืองโบลู

     เดินทางถึง  สนามบินอิสตันบูล   
     รถรับท่านเดินทางสู่  เมืองอิสตันบูล
     นำท่านเข้าชม  ฮิปโปโดรม (Hippodrome), มัสยิดสีน้ำเงิน (Blue Mosque), พระราชวังทอปกาปี (Topkapi Palace) และ มัสยิดฮาเกียโซเฟีย (Hagia Sophia Mosque) ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองโบลู (Bolu)
    โรงแรมที่พัก HAMPTON BY HILTON หรือเทียบเท่า

     Day 2 : เมืองโบลู – เมืองคัปปาโดเกีย

     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เช็คเอาท์โรงแรม
     จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ คัปปาโดเกีย เข้าชม สุสานอตาเติร์ก (Ataturk Mausoleum) และนครใต้ดิน (Underground City)
     โรงแรมที่พัก MCR HOTEL หรือเทียบเท่า

     Day 3 : เมืองคัปปาโดเกีย

     <ท่านสามารถเลือกซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูนได้ (Join Tour) ราคาประมาณ 230USD/ท่าน โดยต้องซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนเดินทาง>

     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
     นำท่านเข้าชม ศูนย์จำหน่ายพรม (Carat Outlet Center), หุบเขานกพิราบ (Pigeons Valley), หุบเขาเดฟเรนท์ (Devrent Valley), หมู่บ้านอวานอส (Avanos Village) แวะถ่ายรูปภายนอก หุบเขานกและปราสาทหินอุชิซาร์ (Uchisar Castle)
     โรงแรมที่พัก MCR HOTEL หรือเทียบเท่า

     Day 4 : คัปปาโดเกีย – คอนย่า – ปามุคคาเล่

     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เช็คเอาท์โรงแรม
     จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) และเข้าชม ที่พักกองคาราวานในอดีต (Sultanhani Caravanserai), พิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum)
     จากนั้น  นำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale)
     โรงแรมที่พัก TRIPOLIS HOTEL หรือเทียบเท่า

     Day 5 : ปามุคคาเล่ – คูซาดาซี

     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เช็คเอาท์โรงแรม
     จากนั้น  นำท่านเข้าชม เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) หลังอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองเซลจุก (Selcuk) เข้าชม เมืองโบราณเอฟฟิซุส (Ephesus) และแวะช้อปปิ้งที่ หมู่บ้าน Sirince จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เมืองคูซาดาซี (Kusadasi)
     โรงแรมที่พัก ARORA HOTEL หรือเทียบเท่า

     Day 6 : คูซาดาซี – อิซเมียร์ – ชานัคคาเล่

     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เช็คเอาท์โรงแรม
     จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ไป อิซเมียร์ (Izmir) อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือถ่ายรูปที่ จัตุรัสโคนัค (Konak Suquare) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) เพื่อนำท่านเข้าชม ม้าไม้เมืองทรอย (Troy Wooden Horse)
     โรงแรมที่พัก IRIS HOTEL หรือเทียบเท่า

     Day 7 : ชานัคคาเล่ - อิสตันบูล

     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เช็คเอาท์โรงแรม
     นำท่าน เดินทางสู่ อิสตันบูล เพื่อนำท่านสู่ บาซาร์ (Bazaar) อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
     โรงแรมที่พัก ISTANBUL HOME SUITES HOTEL หรือเทียบเท่า

     Day 8 : สนามบินอิสตันบูล

     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เช็คเอาท์โรงแรมด้วยตัวท่านเอง
     จากนั้น  รถรับท่านเดินทางสู่สนามบิน


ทัวร์ตุรกี คัปปาโดเกีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมตุรกี ราคาใกล้เคียงกัน