ทัวร์ สเปน


รหัสโปรแกรม : 22338
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สเปน บาร์เซโลน่า ชมระบำฟลามิงโก้ อนุเสาวรีย์น้ำพุโซเบเลส by Emirates 8 วัน 5 คืน
MAD01 : สเปน BY EK

8 วัน 5 คืน

เทียวสเปน ชมระบำฟลามิงโก้ เยือนบาร์เซโลน่า โบสถ์กราด้า แฟมิเลีย อนุเสาวรีย์น้ำพุโซเบเลส

Day 1 :
22.00           คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบิน EMIRATES AIRLINES โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

Day 2 :
01.15            ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงดูไบ ประเทศ UAE โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES เที่ยวบินที่ EK385  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **
04.45               เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงดูไบ ประเทศ UAE (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
07.40               ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองมาดริด ประเทศสเปน โดยสายการบิน EMIRATES AIRLINES เที่ยวบินที่ EK087  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการ **
13.25            เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองมาดริด ประเทศสเปน หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถโค้ชปรับอากาศ
ค่ำ                อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
นำท่านชม กรุงมาดริด (MADRID) เมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก อีกทั้งเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของทวีปยุโรป รองลงมาจาก กรุงลอนดอน และกรุงเบอร์ลิน ตั้งอยู่ใจกลางของแหลมไอบีเรียน ในระดับความสูง 650 เมตร เป็นมหานครอันทันสมัย ในปีค.ศ.1561 กษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับมาจากเมืองโทเลโด และประกาศให้มาดริดเป็นเมืองหลวงใหม่นำชม อนุสาวรีย์น้ำพุไซเบเลส (THE CIBELES FOUNTAIN) ซึ่งอยู่ที่จัตุรัสรัสซิเบเลส (PLAZA DE CIBELES) ซึ่งเป็นวงเวียนสำคัญและสวยที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงมาดริด  ภายในบริเวณนี้ยังเป็นที่ตั้งของอาคารสวยงามและสำคัญประจำอยู่ทั้ง 4 มุม อาทิเช่น ธนาคารแห่งชาติสเปน, กองบัญชาการทหารบก, ที่ทำการใหญ่ไปรษณีย์, ประตูชัยอาคาล่า และศูนย์วัฒนธรรมทวีปอเมริกา ชมประตูชัยอาคาล่า (SPLENDID PUERTA DE ALCALA) สร้างขึ้นในปี 1599 ประตูชัยแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่พระเจ้าชาร์ล ที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของใจกลางเมือง แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นหมีเกาะต้นเชอรี่ (THE BEAR AND THE CHERRY TREE IN MADRID) อันเป็นสัญลักษณ์สำคัญอีกแห่งของกรุงมาดริด
จากนั้นนำท่านสู่ พลาซ่า มายอร์ (PLAZA MAYOR OF MADRID) จัตุรัสใจกลางเมืองที่เป็นจุดนับกิโลเมตรแรกของสเปน (กิโลเมตรที่ศูนย์) และยังเป็นศูนย์กลางรถไฟใต้ดินและรถเมล์ทุกสาย นอกจากนี้ยังเป็นจุดตัดของถนนสายสำคัญของเมืองที่คราคร่ำไปด้วยร้านค้าและห้างสรรพสินค้ามากมาย
ค่ำ                บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
พักที่             HOLIDAY INN CALLE ALCALA HOTEL, MADRID หรือเทียบเท่า

Day 3 :
เช้า                   บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซอโกเบีย (SEGOVIA) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  เมืองท่องเที่ยวสำคัญเมืองหนึ่งของสเปน ได้ขึ้นทะเบียนจากองค์การ UNESCO ให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 1985 นำท่านชม รางส่งน้ำโรมัน (ACUEDUCTO DE SEGOVIA) สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 1 โดยไม่มีการใช้กาวหรือวัสดุเชื่อมหินแต่แต่อย่างใด และได้รับการยกย่องว่าเป็นสิ่งก่อสร้างทางวิศวกรรมโดยชาวโรมันที่สำคัญที่สุดของสเปนที่มีสภาพสมบูรณ์ที่สุดอีกด้วย รางส่งน้ำประกอบขึ้นจากหินแกรนิตกว่า 25,000 ก้อน มีความยาว 818 เมตร มีโค้ง 170 โค้ง จุดที่สูงที่สุดสูงถึง 29 เมตร จุดเริ่มต้นของราง เริ่มจากนอกเมือง แล้วลำเลียงส่งน้ำเข้ามาในเมือง รางส่งน้ำแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซอโกเบีย และเป็นไฮไลท์สำคัญของเมือง ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงมาดริด
เที่ยง              บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
นำท่านเข้าชม พระราชวังหลวง (PALACIO REAL) ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส มีความงดงามไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป พระราชวังหลวงแห่งนี้ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1738 ด้วยหินทั้งหลังในสไตล์บาโรค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ประกอบด้วยห้องต่างๆกว่า 2,830 ห้อง ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็นคลังเก็บภาพเขียนชิ้นสำคัญที่วาดโดยศิลปินในยุคนั้น รวมทั้งสิ่งของมีค่าต่างๆอาทิ พัดโบราณ,พรม, นาฬิกา, เครื่องลายคราม, หนังสือ, เครื่องประดับ เป็นต้น จากนั้นนำท่านชม พลาซ่าเดอ เอสปาญน่า (PLAZA DE ESPANA) แวะถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์รูปหล่อทองแดงสองอัศวิน ดอนกีโฆเต้ (DONQUIXOTE) และซานโจ (SANSHO)
ค่ำ                บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง
พักที่             HOLIDAY INN CALLE ALCALA HOTEL, MADRID หรือเทียบเท่า

Day 4 :
เช้า                   บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทเลโด (TOLEDO) เมืองหลวงเก่าของสเปน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  ซึ่งมีความหมายว่า “เมืองป้อมน้อย” ในอดีตเมืองแห่งนี้เคยถูกชาวโรมันยึดครองเมื่อ 2,200 ปีมาแล้ว ต่อมาได้ถูกเปลี่ยนมือปกตรองโดยชาวยุโรปและชาวอาหรับเผ่าต่างๆ จนถึงปี ค.ศ.1085 จึงได้ตกอยู่ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ฟองโซที่6 จึงได้สถาปนาเมืองโทเลโด ขึ้นเป็นเมืองหลวงของสเปน จนกระทั่งกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ทรงย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่กรุงแมดริด จนถึงปัจจุบัน   เมืองโทเลโดแห่งนี้ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศสเปน องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็น แหล่งมรดกโลกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งมีทัศนีภาพที่สวยงามโดยมีแม่น้ำเทกัส ไหลผ่านเมือง ลักษณะผังเมืองเป็นเอกลักษณ์ที่น่าชื่นชมที่สุด จากนั้นนำท่านเข้าชม มหาวิหารแห่งโทเลโด (TOLEDO CATHEDRAL) เป็นวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสเปน รองจากวิหารเมืองเซวิลญ่า สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 สถาปัตยกรรมแบบโกธิก ด้านข้างเป็นป้อมปราการอัลตาซาร์ขนาดใญ่ ผ่านชมโบสถ์ซานโตเมเม่ ที่เก็บภาพเขียนผลงานของเอลเกรโกในคริสต์ศตวรรษที่ 16 และย่านชุมชนชาวยิว อิสระให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึกย่านใจกลางเมืองเป็นงานฝีมือที่มีชื่อเสียงของเมืองโทเลโด คือดามัสเซเน (DAMASCENE) เป็นภาชนะโลหะลงดำ ขึ้นลายด้วยใยเงินและทองแดง
เที่ยง              บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
นำท่านเดินสู่ เมืองวาเลนเซีย (VALENCIA) หรือบาเลนเซีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)    เมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำตูเรีย (TURIA RIVER) มีชื่อเสียงในการผลิตส้มบาเลนเซียและมีชายหาดที่สวยงาม และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของประเทศ ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม, วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของสเปน อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของ สโมสรฟุตบอลวาเลนเซีย (VALENCIA CLUB DE FOOTBALL) สโมสรฟุตบอลอาชีพของประเทศสเปนที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ
ค่ำ                บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารข้าวผัดสเปน
พักที่             SERCOTEL SOROLLA PALACE HOTEL, VALENCIA หรือเทียบเท่า

Day 5 :
เช้า                   บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม ย่านจัตุรัสใจกลางเมืองเก่า ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลากลาง,ที่ทำการไปรษณีย์,ร้านค้า,สนามสู้วัวกระทิง นำท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารวาเลนเซีย หรือ มหาวิหารซานตามาเรียแห่งวาเลนเซีย (CATEDRAL DE SANTA MARIA DE VALENCIA) มหาวิหารใจกลางเมือง เป็นสถาปัตยกรรม แบบผสมผสานแบบโรมาเนส โกธิก และบาร็อค ด้านข้างจะเป็น เอล มิกูเลต (EL MIGUELETE) หอระฆังที่สร้างขึ้นในช่วงระหว่างปี 1381 และสิ้นสุดในปี 1429 จากนั้นชมหอคอยเซราโนส กำแพงเมืองเก่า พลาซ่ามาร์ยอร์ อาคารบ้านเรือน และแหล่งพักผ่อนของชาวสเปน
เที่ยง              บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
นำท่านเดินทางเลาะเลียบชายฝั่งทะเล กอสตา เดล อะซาร์ (COSTA DEL AZAHAR) หรือ ชายฝั่งดอกส้มบาน ตั้งชื่อตามสวนส้มที่ปลูกทั่วที่ราบชายฝั่งและส่งกลิ่นหอมหวานในฤดูใบไม้ผลิ ผ่านเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงแถบเมดิเตอร์เรเนียน
นำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองบาร์เซโลน่า (BARCELONA) นครใหญ่แห่งคาตาลันยา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) และเป็นเมืองสำคัญอันดับ 2 ของสเปน
ค่ำ                บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง พิเศษโชว์ระบำฟลาเมงโก้
พักที่             FIRA CONGRESS HOTEL, BARCELONA หรือเทียบเท่า

Day 6 :
เช้า                   บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** หลังอาหารพาทุกท่านไป ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารผลตรวจเพื่อใช้ เช็คอินกลับประเทศไทย (ค่าตรวจ RT PCR ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาประมาณ 100-150 EURO) **
นำท่านเข้าชม โบสถ์ซากราดา แฟมิเลีย (LA SAGRADA FAMILIA) โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของเมือง โดยฝีมือการออกแบบของ อันโตนีโอ เกาดิ สถาปนิกชาวสเปนิช เป็นผลงานที่เรียกว่า โมเดิร์นนิสโม ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนที่ใดในโลก โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ปี 1882 แม้กระทั่งจนถึงปัจจุบันก็ยังสร้างไม่ เสร็จสมบูรณ์
นำท่านเข้าชม ปาร์ค กูเอล (PARQUE GUELL) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ที่มีโชว์ผลงานอันโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมของอันโตนีโอ เกาดิ สิ่ง ที่ถูกล้อมรอบด้วยความร่มรื่นของต้นไม้ ด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมกระเบื้องที่เน้นรูปทรงธรรมชาติที่มีสีสันตัดกัน ดูโดดเด่น และแปลกตา
เที่ยง              บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน
นำท่านชม เมืองบาร์เซโลน่า เมืองที่โดดเด่นไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมอันสวยงามของยุคเรเนอซองส์ โดยเฉพาะผลงาน ของยอดสถาปนิกชาวสเปนิช อันโตนิโอ เกาดิ (ANTONIO GAUDI) ผ่านชมสถานที่สำคัญๆอาทิ ศาลาว่าการเมืองบาร์เซโลน่า, อาคาร CASA MILÀ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1906 เป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของ อันโตนิโอ เกาดิ จุดเด่นอยู่ที่ตัวอาคาร มีลักษณะคล้ายกับถ้ำที่ถูกเจาะให้เป็นห้องต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตอนกลางคืน แสงไฟที่เล็ดลอดออกทางกระจกหน้าต่างยังทำให้อาคารหลังนี้ดูงดงามและคลาสสิค นำท่านเดินเล่นบริเวณ ถนน ลา รัมบลาส (LA RAMBLAS) เป็นถนนชื่อดังของเมืองบาร์เซโลน่า เป็นถนนสายที่คึกคักที่สุดในเมือง ไม่ว่าจะเป็นการจับจ่ายซื้อของหรือเดินเล่นชมบรรยากาศเมือง โดยปลายสุดของถนนสายนี้เป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส (CHRISTOPHER COLUMBUS) ผู้ค้นพบทวีปอเมริกาในปี ค.ศ.1492
นำท่านดินทางสู่ LA ROCA VILLAGE OUTLET อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง สินค้าแบรนด์เนมส์ชั้นนำอย่างจุใจอาทิ เช่น Armani, Burberry, Lacoste, Timberland, Calvin Klein, Coach, Nike, Escada, Ray-Ban, Gucci,Guess, Levi’s, Loewe, Polo ,Puma, Samsonite, Superdry, Swarovski เป็นต้น
ค่ำ                อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
พักที่             FIRA CONGRESS HOTEL, BARCELONA หรือเทียบเท่า

Day 7 :
เช้า                   บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามฟุตบอลของสโมสรบาร์เซโลน่า สนามแคมป์นู (CAMP NOU) ที่มีขนาดใหญ่มากโดยสามารถจุผู้เข้าชมได้ถึง 99,000 คน อิสระให้ท่านได้ถ่ายด้านหน้าสนามฟุตบอล พร้อมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกที่ MEGA STORE ของทีมบาร์เซโลน่า
เที่ยง              อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติบาร์เซโลน่า  ประเทศสเปน เพื่อให้ท่านได้ทำ TAX REFUND และเตรียมการเช็คอินเดินทางกลับ
15.30            ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงดูไบ ประเทศ UAE โดยสายการบิน EMIRATE AIRLINES เที่ยวบินที่ EK256  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการ **

Day 8 :
00.15               เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงดูไบ ประเทศ UAE (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)
02.50            ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน EMIRATE AIRLINES เที่ยวบินที่ EK384  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการ **
12.15            เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

 


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
28 มี.ค – 04 เม.ย 2565 จันทร์ - จันทร์ 59,999
02 – 09 เม.ย 2565 เสาร์ - เสาร์ 59,999
09 – 16 เม.ย 2565 เสาร์ - เสาร์ 69,999
10 – 17 เม.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 69,999
15 – 22 เม.ย 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 59,999
25 เม.ย – 02 พ.ค 2565 จันทร์ - จันทร์ 59,999
08 – 15 พ.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 59,999
15 – 22 พ.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 59,999
22 – 29 พ.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 59,999

ทัวร์สเปน บาร์เซโลน่า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสเปน ราคาใกล้เคียงกัน