ทัวร์ ฝรั่งเศส


รหัสโปรแกรม : 22322
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส หอไอเฟล มองมาร์ต by Qatar Airways 7 วัน 5 คืน
WQR1807C : ไฮไลท์ฝรั่งเศส BY QR

7 วัน 5 คืน

เที่ยวฝรั่งเศษ อ็องเฟลอร์ มองค์ แซงมิเชล แซ็ง มาโล เมืองตูร์ ปราสาทเชอนองโซ ปราสาทชอมบอร์ด ปารีส ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ หอไอเฟล ประตูชัย มองมาร์ต ชอปปิ้งกระจายห้างดัง Benlux Duty Free ห้างสุดหรู Samaritaine La Vallee Village

Day 1 :
18.15 น. 
   สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4เคาร์เตอร์สายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ (เคาเตอร์ Q) เจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
19.45 น.     ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR833
23.10 น.     เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)

Day 2 :
01.25 น.    
     ออกเดินทางสู่มิลาน โดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR041
06.35 น.         เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่ “เมืองอ็องเฟลอร์” (Honfleur) เมืองท่าเล็กๆของแคว้นนอร์มองดี ซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งทางตอนใต้ของบริเวณปากแม่น้ำแซน ปัจจุบันเมืองเล็กๆแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในนามของเมืองท่าเก่าแก่ที่งดงามแห่งหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส และ ท่าเรือประมงเก่าแก่ นำท่านชม “โบสถ์เซนต์ แคทเธอร์รีน” (Saint Catherine’s) เป็นโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในฝรั่งเศส ตื่นตาไปกับความเก่าแก่ของระเบียงหอระฆังที่ประดับประดาอย่างวิจิตรจากนั้น นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองมองท์แซงมิเชล” (Mont-Saint-Michel)
เที่ยง                บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่มณฑลบริตานีเพื่อเข้าสู่ “เมืองมองต์แซงมิเชล” (Mont Saint Michel) เมืองปราสาทแสนสวยที่อยู่บนเกาะกลางทะเล  ให้ท่านได้เก็บบรรยากาศอันแสนโรแมนติคและความประทับใจ นำท่านชม “โบสถ์ มองแซงมิเชล” ที่ทอดตัวยาวอยู่บนเกาะกลางทะเลที่สวยงาม วิหารที่ตั้งอยู่บนเกาะโดดเดี่ยว กลางทะเลชายฝั่งตะวันตก บริเวณแคว้นนอร์มองดีของประเทศฝรั่งเศส ได้รับประกาศ ให้เป็นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1979 จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองแรนส์” (Rennes) ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส ได้รับรางวัลยกย่องให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในประเทศฝรั่งเศสประจำปี 2012
ค่ำ                     บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ :       Mercure Rennes Centre Gare หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 3 :
เช้า       บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พักนำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองตูร์” (Tours) เป็นเมืองศูนย์กลางทางการศึกษามาตั้งแต่ยุคกลาง โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บนแม่น้ำลัวร์ (Loire River) ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันในช่วงต้นศตวรรษที่ 1 นั่นจึงส่งผลให้เมืองตูร์เป็นศูนย์กลางแห่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ำลัวร์ที่สำคัญเมืองหนึ่งของประเทศ และยังเคยเป็นเมืองแห่งศูนย์กลางของศาสนาคริสต์เมื่อสมัยศตวรรษที่ 4 อยู่ในภายใต้การนำ ของแซงต์มาร์แตง สังฆราชแห่งตูร์ และในปี ค.ศ. 1461 พระเจ้าหลุยส์ที่ 11 ได้ตั้งให้เมืองตูร์เป็นเมืองหลวงของฝรั่งเศสและเมืองนี้ก็เจริญรุ่งเรืองมาก  แต่ต่อมาเมืองนี้ถูกระเบิดโดยพวกปรัสเซียในปี ค.ศ. 1870 และยังถูกระเบิดในสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงเป็นเหตุทำให้ผู้คนละทิ้งเมืองนี้ไปและลดบทบาทความสำคัญลงในปี ค.ศ. 1960 แต่ในปัจจุบันเมืองนี้ก็กลับมาเป็นเมืองหลักเมืองหนึ่งในแคว้นลัวร์ถึง เมืองบลัวนำท่านชมบรรยากาศของเมืองโดยรอบ นำท่านชมภายนอกปราสาท ที่ยิ่งใหญ่แห่งลุ่มล้ำลัวร์แห่งนี้คือ “ปราสาทเชอนองโซ” (Château de Chenonceau) เป็นปราสาทเก่าแก่ มีอายุมากกว่า 400 ปี อาณาบริเวณโดยรอบเป็นทุ่งหญ้า และป่าเขา จึงมีทัศนียภาพที่สวยงามอย่างยิ่ง ตัวปราสาทเป็นการออกแบบก่อสร้างที่ผสมผสานระหว่างศิลปะเรเนอซองส์กับศิลปะแบบคลาสสิคสมัยใหม่เข้าด้วยกัน
เที่ยง                บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย                  นำท่านเข้าชมภายใน “ปราสาทชอมบอร์ด” (Château de Chambord) เมื่อครั้งพระเจ้าฟรองซัวส์ที่ 1 ขึ้นครองราชย์ ทรงใฝ่ฝันจะสร้างปราสาทส่วนพระองค์เพื่อไว้รับรองพระสหาย และไว้เป็นที่ประทับเมื่อมาล่าสัตว์ดินแดนแถบนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็น สวนสวรรค์แห่งฝรั่งเศส เพราะธรรมชาติงดงาม ร่มรื่น อากาศดี และไม่ไกลจากทะเล เลโอนาร์โด ดาวินชี เป็นผู้ร่างโครง (Drawing) การสร้างปราสาทชอมบอร์ดแต่ตัวปราสาทเริ่มสร้างหลังจากเขาสิ้นลมไปแล้ว 5 เดือน Dominigue de Cortone สถาปนิกฝรั่งเศสและทีมงานได้นำเค้าโครงนี้ไปปรับปรุงเป็นแบบสมบูรณ์ หลังดาวินชี เสียชีวิต 4 เดือน กษัตริย์ฟรองซัวส์ ก็ตัดสินใจสร้างปราสาทขึ้น ปี 1519
ค่ำ                     บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ :        Mercure Orléans Centre Bords de Loire หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 4 :
เช้า 
    บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านออกเดินทางเข้าสู่ “มหานครปารีส” เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่บนแม่น้ำแซนน์ บริเวณตอนเหนือของประเทศฝรั่งเศสบนใจกลางแคว้น อีล-เดอ-ฟรองซ์ จากการตั้งถิ่นฐานมากว่า 2,000 ปี นำท่าน “ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์” พร้อมชมชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองสองฝั่งของแม่น้ำแซนน์ โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสร้างภาพให้ปารีสโดดเด่นเป็นมหานครที่งดงามแห่งหนึ่งของโลก อาทิเช่น หอไอเฟล , พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ , ศาลาว่าการ โอเต็ล เดอ วิลส์ ,เกาะเซ็นต์หลุยส์ ,โบสถ์นอร์ทเตรอดาม ,พิพิธภัณฑ์ออร์เซย์ , แซงวาลี้ด , พระราชวังบูร์บ็อง ,สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ฯลฯ
เที่ยง      บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย       นำผ่านชม “ จัตุรัสคองคอร์ด” Place de la Concorde ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต  ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส ชมถนนแห่งแฟชั่น“ ชองเอลิเซ่ ” (Champs-Elysees) ที่มี ความยาวกว่า 2 กิโลเมตรที่ร่มรื่นไปด้ วยต้นเมเปิ้ลตลอดสองข้างทางและถือว่าเป็นถนนที่ติดอันดับสวยที่สุดในโลก นำท่านถ่ายภาพคู่กับ “หอไอเฟล” สัญลักษณ์อันโดดเด่นของมหานครปารีส บริเวณ“จัตุรัสทรอคาเดโร” จากนั้น นำท่านถ่ายภาพคู่กับ “ ประตูชัย”  Arc de Triomphe  สัญลักษณ์แห่งชัยชนะที่จักรพรรดินโปเลียนให้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1800 นำท่านเดินทางเข้าสู่ “ย่านมองมาร์ต” (Montmarte) เป็นเนินเขา ทางเหนือของปารีสและเป็นจุดที่สูงที่สุดของเมือง ชม “มหาวิหารซาเครเกอร์” ( Bassilica of Sacre Coeur )  ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่อุทิศแด่ชาวฝรั่งเศส ที่เสียชีวิตจากสงครามกับปรัสเซีย ออกแบบตามแบบศิลปะสไตล์โรมัน - ไบเซนไทน์ Roman-Byzantine สีขาวสวยเด่นเป็นสง่าบนเนิน เขามองมาร์ต นำท่านชมความงามของวิว สวยของปารีส ที่แห่งนี้ยังเปรียบได้กับว่าเป็น เนินแห่งความฝัน ของบรรดาศิลปินทั้งหลาย ณ ที่แห่งนี้คือ ที่นัดพบของศิลปินมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ผลงานศิลปะได้มี การสร้างสรรค์จากที่นี่เป็นจำนวนมาก อิสระให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชาวปารีเซียง ในย่านมองมาร์ตตลอดสองข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านกาแฟสไตล์ปารีเซียง อิสระให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศ และเลือกซื้อของที่ระลึกต่างๆ
ค่ำ          บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ :      Holiday Inn Paris - Versailles - Bougival หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 5 :
เช้า   
       บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ Benlux Duty Free อิสระกับการ ช้อปปิ้งสินค้าตามรสนิยมแบรนด์ชื่อดังนานาชนิด อาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า กระเป๋า กระเป๋าเดินทาง เครื่องสำอาง จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมไฮเอนด์ ต่างๆ มากมาย อาทิเช่น Louis Vuitton , Chanel , Goyard , Fendi , Dior , Prada , Gucci และอีกหลากหลายแบรนด์ชื่อดัง ที่ห้างสรรพสินค้าชื่อห้างชื่อดังที่ห้างสรรพสินค้า แกลลารี-ลาฟาแยตต์ Galerie Lafayette  ท่านสามรถช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ใจกลางกรุงปารีส เพื่อตอนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกที่เดินทางมาเยือนและช้อปปิ้งยังกรุงปารีส
เที่ยง                อิสระกับอาหารมื้อกลางวันเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของทุกท่าน
บ่าย                  ให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งเต็มๆวัน หรือหากท่านใดต้องการเดินเล่นชมกรุงปารีส บริเวณใกล้เคียง ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าสนใจต่างๆอีกมากมาย อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ , เกาะกลางแม่น้ำแซนน์ อีล เดอ ลา ซิเต้ ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น กงซีแยร์เฌอรี , มหาวิหารนอร์ทเทอดาม แห่งกรุงปารีส และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ อีกมากมาย
ค่ำ        อิสระกับอาหารมื้อค่ำตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งของทุกท่าน / จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ :      Holiday Inn Paris - Versailles - Bougival หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 6 :
เช้า 
     บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่ “La Vallee Village Outlet”  เป็นแหล่งช้อปปิ้งเอาท์เล็ต ที่ใหญ่ที่สุดของปารีส ซึ่งมีสินค้าแบรนด์เนมต่างๆให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย อาทิเช่น ARMANI, LONGCHAMP, BURBERRY, TOD'S, PAUL SMITH, BALLY และ เครื่องสำอาง, น้ำหอม, เครื่องประดับ, กระเป๋าหนังและเครื่องหนังอื่นๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้ง สำหรับราคาสินค้านั้นจะค่อนข้างถูกกว่าร้านค้าข้างนอก และยังมีส่วนลดพิเศษให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาช้อปปิ้งที่นี่เท่านั้น
15.05 น.         ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์เที่ยวบินที่ QR 132
23.30 น.         เดินทางถึงกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง)

Day 7 :
02.20 น. 
        เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินกาต้าร์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR 836
12.40 น.         เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
22 – 28 ม.ค 2565 เสาร์ - ศุกร์ 47,900 -
29 ม.ค – 04 ก.พ 2565 เสาร์ - ศุกร์ 49,900
05 – 11 ก.พ 2565 เสาร์ - ศุกร์ 49,900
12 – 18 ก.พ 2565 เสาร์ - ศุกร์ 49,900
19 – 25 ก.พ 2565 เสาร์ - ศุกร์ 49,900
26 ก.พ – 04 มี.ค 2565 เสาร์ - ศุกร์ 49,900
05 – 11 มี.ค 2565 เสาร์ - ศุกร์ 49,900
12 – 18 มี.ค 2565 เสาร์ - ศุกร์ 49,900
19 – 25 มี.ค 2565 เสาร์ - ศุกร์ 49,900
26 มี.ค – 01 เม.ย 2565 เสาร์ - ศุกร์ 49,900

ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ราคาใกล้เคียงกัน