ทัวร์ ในประเทศ


น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ ทัวร์เที่ยวไทย สวดมนต์ข้ามปี เที่ยวภาคเหนือ จังหวัดน่าน วัดภูมินทร์ วัดมิ่งเมือง พระธาตุแช่แห้ง ปัว จุดชมวิว 1715 หมู่บ้านสะปัน วัดพระธาตุเขาน้อย วัดศรีพันต้น บ้านนาก๋างโต้ง สวดมนต์ข้ามปีเสริมสร้างสิริมงคลให้ชีวิตต้อนรับปีใหม่ #ทัวร์เที่ยวไทย
รหัสโปรแกรม : 22309
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ น่าน ปัว สะปัน บ่อเกลือ ทัวร์เที่ยวไทย สวดมนต์ข้ามปี by Thai Lion Air 4 วัน 3 คืน
TVNNT04 : เจาะลึก น่าน ปัว สะปัน สวดมนต์ข้ามปี BY SL

4 วัน 3 คืน

เที่ยวภาคเหนือ จังหวัดน่าน วัดภูมินทร์ วัดมิ่งเมือง พระธาตุแช่แห้ง ปัว จุดชมวิว 1715 หมู่บ้านสะปัน วัดพระธาตุเขาน้อย วัดศรีพันต้น บ้านนาก๋างโต้ง สวดมนต์ข้ามปีเสริมสร้างสิริมงคลให้ชีวิตต้อนรับปีใหม่ #ทัวร์เที่ยวไทย

     Day 1 

    12.00 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 2 (Terminal 2) ชั้น 3 เคาร์เตอร์สายการบิน ไลออน แอร์ (SL) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระ และบัตรที่นั่งบนเครื่อง
    15.15 ออกเดินทางสู่ จ.น่าน โดยสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินที่ SL7566 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) * รวมค่าโหลดกระเป๋าเดินทางใต้ท้องเครื่องท่านละ 20 กก
    16.30 เดินทางถึง ท่าอากาศยานน่านนคร ให้ท่านรับสัมภาระให้เรียบร้อย
    17.30 นำท่านออกเดินทางสู่ อำเภอปัว ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพท่ามกลางความ
ธรรมชาติ
    19.00 นำท่านเข้าสู่ที่พัก
    19.15 รับประทานอาหารค่ำ

     Day 2 

    07.00 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
    08.15 จากนั้นนําท่านท่องเที่ยว 'วัดภูเก็ต' วัดในจังหวัดน่าน ที่ตั้งชื่อตามหมู่บ้านที่ชื่อว่า หมู่บ้านเก็ต แต่ด้วยวัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางเหนือเรียกว่า 'ดอย' หรือ 'ภู' จึงตั้งชื่อว่า 'วัดภูเก็ต' เป็นวัดที่มีภูมิทัศน์ และวิวที่สวยงาม โดยจุดเด่นของวัดคือ มีระเบียงชมวิวด้านหลังวัด ติดกับทุ่งนาที่กว้างไกลพร้อมด้วยฉากหลังเป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา
    09.00 จากนั้นนำท่านไปนั่งชมวิว จิบกาแฟ เลือกซื้อผ้าทอไทลื้อ ร้านลำดวนผ้าทอ เมืองปัว จังหวัดน่าน มาถึงอำเภอปัวทั้งที ต้องห้ามพลาด ที่จะแวะมาสัมผัสบรรยากาศ ชิล ชิล ที่นี่ ร้านลำดวนผ้าทอ ร้านกาแฟชื่อดังที่เมืองปัว คอกาแฟถ้ามาถึงเมืองปัวแล้วไม่ได้มาที่นี้ถือว่าพลาดมาก แวะหาซื้อของฝาก ผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอชื่อดังของ เมืองปัว จังหวัดน่านกลับไปฝากคนที่บ้าน และคนที่เรารัก (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอาหาร และเครื่องดื่ม)
    10.15 นำท่านผ่านชม ถนนลอยฟ้า ถนนหลวงหมายเลข 1256 อีกเส้นทางที่งดงาม เป็นเส้นทางจากอำเภอปัว สู่อำเภอบ่อเกลือ ช่วงถนนลอยฟ้าตัวถนนจะมีความโค้ง และลาดชันตามสภาพพื้นที่ถนนคดเคี้ยวเลาะตามไหล่เขา ชมวิวภูเขาสีเขียว ต้นไม่ติดกับท้องฟ้าสวยงดงามมาก // นำท่านแวะชม จุดชมวิว 1715 เป็นจุดชมวิวสวยที่ตั้งอยู่ใน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นั้นจะนิยมมาแวะถ่ายรูป และชมวิวกัน เพราะบริเวณนี้ สามารถชมได้ทั้ง พระอาทิตย์ขึ้น แบบดีงามที่สุดของอุทยานแห่งชาติดอยภูคา
    12.00 นำท่านชม วิถีชีวิตของชุมชนบ่อเกลือ และวิธีการทำเกลือ จากเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการทำเกลือบนภูเขาที่ไม่มีที่ใดเหมือน การผลิตเกลือสินเธาว์ เพื่อบริโภค และจำหน่ายเป็นรายได้อีกทางหนึ่ง และจะนำไปจำหน่ายยังกรุงสุโขทัย เชียงใหม่ เชียงตุง หลวงพระบาง รวมถึงสิบสองปันนา และจีนตอนใต้ เมื่อก่อนนี้จะมี บ่อเกลือ หลายบ่อ แต่เดี๋ยวนี้ได้แห้งไปหมด เหลืออยู่เพียงสองบ่อเท่านั้น ซึ่งเป็นบ่อเกลือสาธารณะอยู่ 2 บ่อ ชาวบ้านจะเรียกว่า บ่อเหนือ และบ่อใต้
    12.30 นำท่านรับประทานอาหารกลางวัน
    13.30 นำท่านชม ‘หมู่บ้านสะปัน’ ชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลำธารไหลผ่าน และในช่วงหน้าฝนฤดูทำนา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจี เดินเล่นเก็บบรรยากาศของหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตของชาวบ้านท้องถิ่นอาศัยอยู่รวมกันรีสอร์ทที่พักได้อย่างลงตัว เก็บภาพบรรยากาศของหมู่บ้านจากบนสะพานปูนข้ามแม้น้ำว้า
    15.00 นำท่านผ่านเส้นทาง ‘ถนนลอยฟ้า 1081’ ที่ลัดเลาะตามแนวธรรมชาติของเส้นทางนี้ ทำให้เมื่อขับรถมาถึงบริเวณจุดดังกล่าว จะมองเห็นถนนที่โค้ง คล้ายกับเลข 3 โดดเด่นขึ้นมาสวยงาม โดยบริเวณ 2 ข้างทางเต็มไปด้วยป่าไม้เขียวขจี (อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ)...จากนั้นเดินทางต่อเพื่อเข้าสู่ ตัวเมืองน่าน
    15.00 นำท่านผ่านเส้นทาง ‘ถนนลอยฟ้า 1081’ ที่ลัดเลาะตามแนวธรรมชาติของเส้นทางนี้ ทำให้เมื่อขับรถมาถึงบริเวณจุดดังกล่าว จะมองเห็นถนนที่โค้ง คล้ายกับเลข 3 โดดเด่นขึ้นมาสวยงาม โดยบริเวณ 2 ข้างทางเต็มไปด้วยป่าไม้เขียวขจี (อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ)...จากนั้นเดินทางต่อเพื่อเข้าสู่ ตัวเมืองน่าน
    18.00 รับประทานอาหารค่ำ
    19.00 นำท่านเข้าสู่ที่พัก

     Day 3

    08.30 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
    09.45 นำท่านเดินทางสู่ 'พระธาตุแช่แห้ง' สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองน่าน เป็นปูชนียสถานสำคัญของเมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี ตามพงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่า พญาการเมือง (เจ้าผู้ครองนครน่านในอดีต) โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากเมืองสุโขทัย ระหว่างปี พ.ศ.1891-1901 และเป็นโบราณสถานที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา
    11.00 นำท่านเดินทางสู่ ‘วัดมิ่งเมือง’ ที่มีลายปูนปั้นบนผนังด้านนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจง สักการะเสาพระหลักเมืองน่าน เพื่อความเป็นสิริมงคล
    12.30 รับประทานอาหารกลางวัน
    14.00 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ 'พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน' เดิมเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครน่าน เรียกว่า “หอคำ” ภายในจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุในประวัติศาสตร์ของน่าน และชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมืองภาคเหนือ และชาวเขาเผ่าต่าง ๆ สิ่งสำคัญที่สุดคือ งาช้างดำ ถือเป็นของคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดน่าน นอนจากนี้บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ยังมี ซุ้มต้นลีลาวดี ที่ขึ้นเป็นแถวเรียงรายแผ่ขยายกิ่งก้านโค้งเข้าหากันกลายเป็นอุโมงค์ต้นไม้ ทอดยาวสวยงาม บรรยากาศของการเดินอยู่ใต้ต้นลีลาวดีแห่งนี้ ถูกยอมรับว่าสวยงาม และร่มรื่น และเป็นหนึ่งจุดถ่ายรูปที่นักท่องเที่ยวต้องไม่พลาดเก็บความภาพประทับใจอีกด้วย
    15.30 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ 'วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร' อยู่ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ นับเป็นปูชนียสถานสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดน่าน เดิมเรียกว่า วัดหลวง หรือ วัดหลวงกลางเวียง สร้างขึ้นในสมัยเจ้าปู่แข็ง พ.ศ. 1949 เป็นวัดหลวงในเขตนครน่าน สำหรับเจ้าผู้ครองนครใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีสำคัญทางพุทธศาสนาและพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาตามศิลาจารึกหลักที่ 74 ซึ่งถูกค้นพบภายในวัดกล่าวว่า พญาพลเทพฤาชัย เจ้าเมืองน่านได้ปฏิสังขรณ์บูรณะวิหารหลวงเมื่อ พ.ศ. 2091
    16.00 นำท่านเดินทางสู่ ‘วัดภูมินทร์’ เป็นวัดหลวงเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 400 ปี เดิมมีชื่อว่า วัดพรหมมินทร์ ความงดงามและไม่เหมือนใครของวัดนี้คือ เป็นวัดเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างทรงจตุรมุข ดูแล้วคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตัว อาคารเป็นทั้งพระอุโบสถและพระวิหาร ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์หันออกด้านประตูทั้ง 4 ทิศ จิตรกรรมฝาผนังปู่ม่านย่าม่าน หรือ ภาพกระซิบรัก อันเลื่องลือ
    17.00 นำท่านสู่ ‘ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน’ ถนนคนเดินที่มีของที่ระลึกอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเหนือ ของแฮนด์เมดต่างๆ รวมถึงของอาหารพื้นเมืองที่น่าลองชิม...อิสระให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหาร ณ ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน
    18.00 รับประทานอาหารค่ำ 
    19.00 นำท่านเข้าสู่ที่พัก

     Day 4

    08.30 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
    09.45 จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ ‘วัดพระธาตุเขาน้อย’ ตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อยทางด้านตะวันตกของตัวเมืองน่าน องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ งดงามแบบศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บริเวณลานปูนพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน จึงสามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองน่านได้ทั้งเมืองแบบพาโนรามา
    10.30 นำท่านเดินทางสู่ 'วัดศรีพันต้น' ภายในวัดมีวิหารที่สวยงาม ตั้งเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยิบระยับ เป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่าน ที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันไดหน้าวิหารวัดสีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา ดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา ภายในวิหารได้มีการเขียนภาพลายเส้นประวัติของพระพุทธเจ้า และประวัติ การกำเนิด เมืองน่าน โดยช่างชาวน่าน เป็นภาพเขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่ง สร้างโดยพญาพันต้น เจ้าผู้ครองนครน่าน แห่งราชวงศ์ภูคา ชื่อวัดตรงกับนามผู้สร้าง คือพญาพันต้น บางสมัยเรียกว่า วัดสลีพันต้น (คำว่า สลี หมายถึง ต้นโพธิ์) ซึ่งในอดีตมีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่ด้านทิศเหนือและทิศใต้ของวัด ปัจจุบันถูกโค่นเพื่อตัดเป็นถนนแล้ว วัดศรีพันต้นได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2505
    11.00 นำท่านแวะร้านของฝาก ของฝากที่ขึ้นชื่อของเมืองน่าน มีให้เลือกซื้อหลากหลาย ไม่ว่าผ้าทอพื้นเมือง ผ้าทอมือ ผ้าซิ่น เครื่องเงิน น้ำพริก แคบหมู ไส้อั่ว เป็นต้น
    12.30 รับประทานอาหารกลางวัน
    13.30 จากนั้นนำท่านสู่ ‘บ้านนาก๋างโต้ง’ เช็คอินฟินธรรมชาติได้ตลอดปี รีสอร์ท และคาเฟ่สไตล์เรือนไม้ดีไซน์สุดเก๋ ตั้งอยู่กลางท้องทุ่งนา แวดล้อมด้วยภูเขา และธรรมชาติงดงาม ทั้งยังเดินทางสะดวกเพราะอยู่ใกล้ใจกลางเมืองน่าน 'บ้านนาก๋างโต้ง' รีสิร์ทแห่งใหม่ของจังหวัดน่าน ที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว เตรียมขึ้นแท่นอีกแลนด์มาร์คประจำจังหวัดที่สามารถไปเช็คอินฟินธรรมชาติได้ตลอดทั้งปี (ค่าอาหาร และเครื่องดื่มไม่รวมในโปรแกรมทัวร์)
    14.45 สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานน่านนคร เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
    17.00 อำลา 'เมืองน่าน' เพื่อเดินทางกลับ โดยสายการบิน ไลอ้อน แอร์ เที่ยวบินที่ SL7567 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที) * รวมค่าโหลดกระเป๋าเดินทางใต้ท้องเครื่องท่านละ 20 กก.


ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 13,999
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
31 ธ.ค 2564 – 03 ม.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 13,999
8,999
*ราคานี้สำหรับโปรทัวร์เที่ยวไทย*

ทัวร์ในประเทศ น่าน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน