ทัวร์ ในประเทศ


รหัสโปรแกรม : 22234
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ สงขลา หาดใหญ่ ปัตตานี ยะลา เบตง by Thai Smile Airways 4 วัน 3 คืน
ทัวร์เที่ยวไทย สงขลา หาดใหญ่ ปัตตานี ยะลา เบตง BY WE

4 วัน 3 คืน

เที่ยวภาคใต้ วัดช้างให้ ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง อุโมงค์ปิยะมิตร สวนหมื่นบุปผา วัดถ้ำคูหาภิมุข เจดีย์สเตนเลส มัสยิดกลางสงขลา ย่านเมืองเก่าสงขลา เกาะยอ (เกาะกลางทะเลสาบสงขลา) #ทัวร์เที่ยวไทย

Day 1 :
05.30 น.     สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยสมายล์ (เคาน์เตอร์ C ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
07.30 น.     ออกเดินทางสู่ อ.หาดใหญ่ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 259
09.00 น.     เดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่แล้ว  นำท่านเดินทางสู่ “จังหวัดปัตตานี” จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพียบพร้อมด้วยแหล่งประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เช่น มัสยิดกรือเซะ สุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวฯลฯ และพื้นที่ธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ทั้งผืนป่า สายน้ำ และท้องทะเล นำท่านเดินทางสู่ มัสยิดกรือเซะเป็นโบราณสถานเก่าแก่แห่งปัตตานี  ที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  รู้จักกันอีกชื่อว่า “มัสยิดปิตูกรือบัน” ที่แปลว่ามัสยิดที่มีช่องประตูรูปโค้ง  เนื่องจากประตูมัสยิดแห่งนี้มีด้านบนโค้งแหลมและโค้งมนแบบสถาปัตยกรรมตะวันออกกลาง มีตำนานที่กล่าวถึงการสร้างมัสยิดกรือเซะ หลากหลายเรื่องราว จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยวความศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองปัตตานีมาแต่โบราณ ตั้งอยู่ในตัวเมืองปัตตานี เป็นที่ประดิษฐานองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นศูนย์รวมจิตใจและศูนย์รวมศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนในปัตตานี ในต่างจังหวัด และในต่างประเทศ ศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเรียกว่า “ศาลเจ้าเล่งจูเกียงหรือชื่อที่ชาวบ้านเรียก “ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว” 
เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย               นำท่านสักการะ วัดช้างให้ราษบูรณาราม” หรือ“วัดช้างให้” (119 กม.) เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ตลอดถึงพุทธศาสนิกชนทั่วไป ตั้งอยู่ที่ตำบลควนโนรี อำเภอโคกโพธิ์ เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี วัดช้างให้ ถือว่าเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด เพราะท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดและอัฐของท่านก็ถูกบรรจุไว้ที่วัดแห่งนี้ วัดช้างให้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อและเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของจังหวัดปัตตานี ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามากราบสักการะหลวงปู่ทวดอย่างไม่ขาดสาย ที่เรียกว่าเมื่อมาถึงปัตตานีดินแดนแห่งปลายด้ามขวานแล้วต้องแวะมาให้ได้  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดยะลาเป็นเมืองชายแดนภาคใต้ที่มีความน่าสนใจทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติที่สวยงาม เป็นเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชนต่างเชื้อชาติ ทั้งไทย จีน และอิสลาม  เข้าสู่ “เมืองเบตง” (158 กม.) อำเภอที่มีขนาดใหญ่ อยู่ในจังหวัดยะลาและนับเป็นอำเภอที่ตั้งอยู่ใต้สุดของประเทศไทย โดยมีลักษณะเป็นหัวหอกยื่นเข้าไปในประเทศมาเลเซีย  คำว่า “เบตง” มาจากภาษามลายู แปลว่า ไม้ไผ่ เป็นอำเภอที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย นำท่านเดินทางสู่  “วัดพุทธาธิวาสตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเนินเขามีพระธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศตั้งโดดเด่นมองเห็นศิลปกรรมแบบศรีวิชัยประยุกต์สวยงามมาก บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วัดพุทธาธิวาส เดิมชื่อ “วัดเบตง” เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองเบตงมาช้านาน ในวัดมีเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ที่หมายถึงการประกาศธรรมของพระพุทธเจ้า ตั้งเด่นเป็นสง่าด้วยศิลปะศรีวิชัยอันสวยงามสมส่วน นำท่านสู่ พระมหาธาตุเจดีย์พระพุทธธรรมประกาศ ลักษณะเจดีย์ก่อสร้างแบบศรีวิชัยประยุกต์ สีทองอร่าม สูง 39.9 เมตร  บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ  สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสพระชนมายุครบ 60 พรรษา จากเจดีย์สามารถมองเห็นทัศนียภาพของวัดและเมืองเบตงอีกมุมได้อย่างสวยงาม
ค่ำ                 บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น // หลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...
ที่พัก :     GRANDVIEW LANDMARK HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 2 :
04.30 น.     นำท่านออกเดินทางสู่ “ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง”  เพื่อเข้าสู่ จุดชมวิวทะเลหมอก  ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง เป็นจุดชมวิวทะเลหมอกที่ขึ้นชื่อของเบตงและมีทะเลหมอกให้ชมตลอดทั้งปี ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง  ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเบตง ประมาณ 40 กิโลเมตร ในพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,038 เมตร เป็นทะเลหมอกที่ใหญ่และสวยงาม ในช่วงเวลาเช้าจุดชมวิวแห่งนี้จะกลายเป็นสวรรค์บนดินเปิดให้นักท่องเที่ยวเต็มอิ่มกับทะเลหมอก  สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์ และทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาไมโครเวฟ *** พิเศษ ชมทะเลหมอก ณ สกายวอล์ค แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเบตง (รวมค่าเข้าชม) โดยไฮไลท์ของสกายวอล์แห่งนี้คือมีระเบียงทางเดินที่ยื่นออกไปจากฐานมีความยาวรวม 63 เมตร  พื้นที่ส่วนปลายเป็นระเบียงชมวิวพื้นกระจกใสที่สามารถมองทะลุได้ยังพื้นเบื้องล่างได้ ***
เช้า                บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
                      หลังรับประทานอาหาร นำท่านสู่ “ร้านเฉาก๊วยดั้งเดิม” หรือ วุ้นดำ ของดีเมืองเบตง ซึ่งกระบวนการผลิตนั้นสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ ได้เวลาอันควร นำท่านเดินทางสู่ สวนไม้ดอกเมืองหนาว หรือเรียกว่า สวนหมื่นบุปผา เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ของภาคใต้ ตั้งอยู่ในบริเวณหมู่บ้าน
ปิยะมิตร 2 เป็นโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่ง คอยเชื้อเชิญผู้มาเยือน ได้แก่ แอสเตอร์ ไฮเดรนเยีย เบญจมาศ กุหลาบ พีค๊อก เยอบีร่า ลิลลี่ แกลดิโอลัส ตุ้มหูนางฟ้า และอีกหลายสายพันธุ์อันมีเสน่ห์ ด้านในยังมีแปลงเพาะชำสำหรับปลูกดอกไม้เอาไว้ใช้หมุนเวียนอยู่ภายในสวน อีกทั้งยังมีศูนย์เรียนรู้สำหรับท่านที่สนใจปลูกดอกไม้พันธุ์ต่างๆ
เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย               นำท่านเยี่ยมชม อุโมงค์ปิยะมิตรบริเวณนี้เป็นหมู่บ้านของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเดิมเคยเป็นฐานที่มั่นของพรรคคอมมิวนิสต์มลายา  อุโมงค์แห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2519 เป็นอุโมงค์คดเคี้ยวเข้าไปในภูเขายาวประมาณ 1 กิโลเมตร ความกว้างประมาณ 50-60 ฟุต ใช้เวลาในการขุด 3 เดือน มีทางเข้าออกหลายทาง ใช้เป็นที่หลบภัยทางอากาศและสะสมเสบียง บริเวณภายนอกอุโมงค์  ซึ่งเคยเป็นลานกว้างสำหรับฝึกกำลังพล ปัจจุบันมีการจัดนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว  ให้ทุกท่านเก็บภาพกับตนไทรพันปี มีโพรงขนาดใหญ่ 2 โพรง ส่วนบริเวณลำต้นสามารถให้เราเดินลอดได้  จนได้เวลาอันสมควร  นำท่านแวะชม บ่อน้ำร้อนเบตงบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ใต้สุดสยามบนพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ ที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านจะเราะปะไร ตำบลตาเนาะแมเราะ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา อยู่ห่างตัวเมืองเบตงไปตาม ทางหลวงหมายเลข 410 (ยะลา-เบตง) ประมาณ 5 กิโลเมตร และแยกเข้าไปตามทางเข้าบ่อน้ำร้อนอีกประมาณ 7 กิโลเมตร  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเก็บภาพกับ “ป้ายใต้สุดสยาม” ซึ่งเป็นป้ายกั้นระหว่างเขตแดนระหว่างประเทศและประเทศมาเลเซีย  นำท่านชม “สตรีท อาร์ต” (STREET ART) ที่ถูกวาดขึ้นมาในงานครบรอบ 111 ปี ของเบตง ที่สะท้อนเรื่องราวและวิถีชีวิตของชาวเบตง เก็บภาพ “หอนาฬิกา” สัญลักษณ์ของเมืองเบตง พร้อมชม “ตู้ไปรษณีย์เบตง” ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งถูกสร้างเมื่อปี พ.ศ.2467
ค่ำ                 บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น หลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...
ที่พัก :     GRANDVIEW LANDMARK HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 3 :
เช้า                บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก
                      นำท่านเดินทางสู่ “วัดคูหาภิมุข” หรือ “วัดหน้าถ้ำ” (134 กม.)  เป็นหนึ่งในสามปูชนียสถานที่สำคัญของภาคใต้ แสดงความรุ่งเรืองของศาสนาพุทธในบริเวณนี้มาตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัย ภายในถ้ำมีลักษณะคล้ายห้องโถงใหญ่ ดัดแปลงปรับปรุงเป็นศาสนสถาน มีปล่องที่เพดานถ้ำยามแสงแดดส่องลงมาดูสวยงาม เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่  สันนิษฐานว่าสร้างมาแต่ปี พ.ศ. 1300
เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย               นำท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่าสงขลา (133 กม.) ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง มีถนนสายสำคัญน่าเดินเที่ยว 3 สาย คือ ถนนนครนอก ถนนนครใน และ ถนนนางงาม เป็นถนนที่ประกอบไปด้วยอาคารและสถาปัตยกรรมที่งดงาม ที่ยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ มีห้องแถวไม้แบบจีน ตึกคลาสสิกสไตล์ ชิโนโปรตุกีส  และยังมีอาคารตึกแถวแบบจีนโบราณของชาวจีนฮกเกี้ยนอยู่ปะปนกันทั้งสองฟากฝั่งถนน  นอกจากนี้ตามอาคารบ้านเรือนบางหลังยังมีภาพสตรีทอาร์ทน่ารักที่สะท้อนเรื่องราวของความเป็นเมืองสงขลา ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกันอีกด้วย  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ “เกาะยอ” เป็นเกาะหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบสงขลาตอนล่าง หมู่บ้านเกาะยอถือเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของสงขลา สภาพทั่วไปบนเกาะยอนั้นส่วนใหญ่เป็นภูเขาไม่สูงนัก มีที่ราบเชิงเขาติดทะเล และมีที่ราบกว้างทางตอนใต้ของเกาะยอ โดยไฮไลต์บนเกาะยอ เรียนรู้การทำสวนผลไม้แบบสุมรุม หรือสวนสมรม ที่เป็นการปลูกผลไม้หลากหลายชนิด อยู่ภายในสวนเดียว นั่นหมายความว่าผลไม้จะผลัดกันให้ผลผลิตตลอดปี เช่น ส้มโอ มะพร้าว ขนุน และผลไม้ที่มีชื่อของเกาะยอ  นำท่านท่องไปในเส้นทางสายวัฒนธรรมบนเกาะยอ ซึ่งเป็นความพยายามของชุมชนที่ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามให้ดำรงอยู่สืบไป นำท่านชม “วัดท้ายยอ” วัดเก่าแก่ของตำบลเกาะยอ ในประวัติบ่งบอกไว้ว่าเป็นวัดแรกบนเกาะยอ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2311 สมาคมสถาปนิกสยามสันนิษฐานว่า น่าจะสร้างในช่วงรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องจากการใช้วัสดุกระเบื้องเกาะยอเริ่มทำขึ้นโดยชาวจีนและนิยมแพร่หลายในสมัยนั้น หรือจะสร้างในช่วงรัชกาลที่ 4 ที่เปลี่ยนมาเป็นวัดธรรมยุตินิกาย ร่วมสมัยกับเจดีย์บนเขาพิหารเป็นเจดีย์ทรงลังกา ศิลปะร่วมสมัยรัชกาลที่ 4 อิสระให้ท่านเก็บภาพความงดงามตามอัธยาศัย
ค่ำ                 บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น ภัตตาคารมหัศจรรย์เกาะยอ หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อำเภอหาดใหญ่ เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดสงขลา เป็นที่ตั้งของเทศบาลนครหาดใหญ่ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของภาคใต้  โดยที่หาดใหญ่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการท่องเที่ยวและเป็นศูนย์รวมของสินค้าหลักในภาคใต้ตอนล่าง   ระหว่างทางนำท่านเก็บภาพ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา หรือ มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม ศูนย์รวมจิตใจชาวมุสลิม เป็นมัสยิดที่มีขนาดใหญ่และสถาปัตยกรรมที่งดงาม ด้านในตกแต่งอย่างสวยงามมีความวิจิตร มัสยิดกลางแห่งนี้โดดเด่นจนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่อยู่บนภูเขาในสวนสาธารณะหาดใหญ่ มัสยิดแห่งนี้ ได้รับการขนานนามว่า ทัชมาฮาลเมืองไทย หากมาในช่วงเย็น-ค่ำ มัสยิดจะมีการเปิดไฟสว่าง มีฉากหลังของท้องฟ้าเปลี่ยนสีในยามเย็นงดงามยิ่งนัก
ที่พัก :     โรงแรม เซ็นทารา หาดใหญ่ หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 4 :
เช้า                บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
                      นำท่านเดินทางสู่ “น้ำตกโตนงาช้าง” เป็นน้ำตกที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งในภาคใต้  และของจังหวัดสงขลา น้ำตกโตนงาช้างมี 7 ชั้นชั้นที่มีชื่อเสียงมี่สุดคือโตนงาช้างซึ่งเป็นชั้นที่ 3 ของน้ำตกซึ่งสายน้ำตกแยกออกเป็นสองสายคล้ายงาช้างน้ำตกโตนงาช้างนี้อยู่ใน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้างมีการจัดสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ บริการนักท่องเที่ยวมีทางเดินศึกษาธรรมชาติและเที่ยวชมน้ำตกชั้นต่าง ๆ หากจะ ชมน้ำตกให้ครบทุกชั้นต้องเดินเท้าเป็นระยะทางกว่า 1 กิโลเมตรสำหรับน้ำตกทั้ง 7 ชั้น จะมีชื่อเรียกแตกต่างกัน ได้แก่ ชั้นที่ 1.โตนบ้า , ชั้นที่ 2.โตนปลิว , ชั้นที่ 3.โตนงาช้าง , ชั้นที่ 4.โตนดำ , ชั้นที่ 5.โตนน้ำปล่อย , ชั้นที่ 6.โตนฤาษีคอยบ่อ , ชั้นที่ 7.โตนเหม็ดชุน  ได้เวลาอันสมควร  นำท่านเดินทางกลับสู่ “หาดใหญ่”
เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย               นำท่านเดินทางสู่ วัดพระมหาเจดีย์ไตรภพไตรมงคลหรือ “เจดีย์สเตนเลสตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บนเขาคอหงส์ โดยองค์พระเจดีย์มีความงดงาม และแปลกตาโดยโครงเหล็กทุกชิ้นเป็นสแตนเลสทั้งหมด เรียกได้ว่าเป็น เจดีย์สแตนเลสหนึ่งเดียวในโลก พระมหาธาตุเจดีย์ไตรภไตรมงคล สร้างขึ้นเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสทรงครองสิริราชสมบัติ 60 ปี อีกทั้งยังสร้างเพื่อเป็นศูนย์รวมใจสืบสานพระพุทธศาสนาขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม ประเพณีไทย การเผยแพร่พุทธประวัติและพุทธจริยวัตรสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  จากนั้น  ให้ท่านได้ไหว้พระขอพร “วัดฉื่อฉาง” วัดแห่งนี้มีชื่อเรียกในภาษาจีนว่า “ฉื่อเสี่ยงหยี่” หากแปลเป็นภาษาไทยได้ใจความว่า “วัดเมตตากุศล”  เป็นวัดจีนแห่งแรกของเมืองหาดใหญ่ เป็นวัดในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน โดยในอดีตวัดแห่งนี้เป็นเพียงศาลเจ้าเล็กๆ หรือที่เรียกว่า “ศาลเจ้าหลื่อโจ้ว” เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2479 โดยชาวจีนที่เข้ามาทำการค้าขายในเมืองหาดใหญ่ ต่อมาปี พ.ศ. 2480 ได้มีการมอบถวายศาลเจ้าแห่งนี้ให้กับพระภิกษุจีน ที่เดินทางจาริกมาจากประเทศจีน เพื่อยกฐานะจากศาลเจ้าให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน (วัดจีน) จากนั้นปี พ.ศ.2491 ได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดจีนแห่งนี้ขึ้นใหม่และได้ขึ้นทะเบียนเป็นวัดในสังกัดคณะสงฆ์จีน มีการบูรณะออกแบบด้วยศิลปะไทย จีนและธิเบต อีกทั้งตกแต่งทั้งภายนอกและภายในได้อย่างวิจิตรสวยงามอย่างยิ่ง  ได้เวลาอันสมควร นำท่านสู่ ตลาดกิมหยงตลาดที่เป็นเอกลักษณ์ของหาดใหญ่ ซึ่งมีสินค้าให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า ขนมขบเคี้ยว เครื่องสำอาง เครื่องใช้ไฟฟ้า ของเล่นเด็ก ตลอดจนเครื่องใช้ในครัวเรือน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร
*** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย ***
18.45 น.     นำท่านเดินทางเข้าสู่ สนามบินหาดใหญ่
20.45 น.     ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ WE 268
22.15 น.     เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 18,990
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
18 – 21 พ.ย 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 18,990
13,990
- *ราคานี้สำหรับโปรทัวร์เที่ยวไทย*
25 – 28 พ.ย 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 18,990
13,990
- *ราคานี้สำหรับโปรทัวร์เที่ยวไทย*
16 – 19 ธ.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 18,990
13,990
- *ราคานี้สำหรับโปรทัวร์เที่ยวไทย*
06 – 09 ม.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 18,990
13,990
- *ราคานี้สำหรับโปรทัวร์เที่ยวไทย*
13 – 16 ม.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 18,990
13,990
- *ราคานี้สำหรับโปรทัวร์เที่ยวไทย*
20 – 23 ม.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 18,990
13,990
- *ราคานี้สำหรับโปรทัวร์เที่ยวไทย*
27 – 30 ม.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 18,990
13,990
*ราคานี้สำหรับโปรทัวร์เที่ยวไทย*

ทัวร์ในประเทศ สงขลา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน