ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี มิลาน เจนีวา เขาทิตลิต by Emirates 7 วัน 4 คืน
PRO24 : อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ BY EK

7 วัน 4 คืน

ไม่รวมค่าวีซ่า - อิสระอาหารบางมื้อ - รวมนั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาทิตลิต

Day 1 : สุวรรณภูมิ - มิลาน
Day 2 : แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ
Day 3 : เจนีวา - โลซานน์
Day 4 : อินเทอร์ลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิต
Day 5 : เบอร์ดินา - ทิราโน่ - ทะเลสาบโคโม่ - มิลาน
Day 6 : มิลาน  
Day 7 : กรุงเทพฯ

----- อ่ายรายละเอียดเพิ่มเติม -----

Day 1 : สุวรรณภูมิ - มิลาน
22.00 น.  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 แถว T เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง 
01.05 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางสู่ กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี โดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เที่ยวบินที่ EK385/EK205

Day 2 : แทซ - เซอร์แมท - มองเทรอ
13.10 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงมิลาน (MILAN) ประเทศอิตาลี เมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของอิตาลี เมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่น …หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว...
จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่  เมืองแทซ (TAESCH) (228 กม.) เลาะเลียบตามหุบเขา ชมทิวทัศน์สวยอันงดงามตลอดเส้นทาง
เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย  นำท่านเดินทางสู่  สถานีรถไฟเมืองแทซ เพื่อเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท เดินทางถึงเมืองเซอร์แมท  (Zermatt) เมืองตากอากาศที่งดงามดุจสวรรค์บนดินอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,620 เมตร ซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊ส และน้ำมันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้า ที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งท่านจะประทับใจกับประสบการณ์การเดินทางครั้งนี้ ท่านจะได้ชมความสวยงามของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซึ่งยอดเขานี้เป็นโลโก้ของพาราเมาท์พิคเจอร์และอีกยอดเขาคือ ยอดเขาเกรอนากรัท ไม่รวมค่าขึ้นเขา กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์
นำท่านเดินทางกลับสู่  เมืองแทช (TAESCH) โดยรถไฟ
ออกเดินทางต่อสู่ เมืองมองเทรอ (Montreux) (139 กม.) เป็นเมืองพักตากอากาศที่ได้รับสมญานามว่าเป็น ไข่มุกริเวียร่าแห่งสวิตเซอร์แลนด์ และที่นี่ยังเป็นศูนย์กลางของการศึกษาวิชาการโรงแรมที่เลื่องชื่อจนได้รับความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของยุโรป
นำท่าน  แวะถ่ายภาพความงามของปราสาทซีลอน (CHATEAU DE CHILLON) ซึ่งตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุด และทำเลที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของมองเทรอ อีกทั้งยังเคยเป็นสถานที่คุมขังนักโทษการเมืองที่มีชื่อเสียงในอดีตอีกด้วย 
ค่ำ  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก  PARK INN BY REDISON HOTEL  หรือเทียบเท่า

Day 3 : เจนีวา - โลซานน์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นำท่านเดินทางออกเดินทางสู่  เมืองเจนีวา (Geneva) (94 กม.)  ชมเมืองเจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธ์รัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย นอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนาและเป็นที่ตั้งของธนาคารจำนวนมาก ชมทะเลสาบเจนีวา และ น้ำพุจรวด (Jet d’eau) ที่สามารถส่งน้ำขึ้นท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา  ชมนาฬิกาดอกไม้ ที่สวนอังกฤษริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีต่อเจนีวา....

เที่ยง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.

     บ่าย  นำท่านนั่งรถโค้ชเข้าสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) (64 กม.) ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ เมืองนี้ยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญสำหรับชาวไทยเนื่องจากเป็นเมืองที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า.. 
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก  HOLIDAY INN AIRPORT HOTEL  หรือเทียบเท่า

Day 4 : อินเทอร์ลาเก้น - แองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิต
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  เมืองอินเทอลาเก้น (INTERLAKEN) (165 กม.) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ นาฬิกาดอกไม้ สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละ คือ สวิสฯ แบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส และยังเคยใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์ไทยเรื่อง “วันนี้ที่รอคอย“ อีกด้วย
จากนั้นอิสระ  ให้ท่านเดินเล่นพักผ่อน ชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมือง มีสวนดอกไม้เล็กๆ น่ารัก สร้างสีสันให้ตัวเมือง หรือช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีของสวิส อาทิ นาฬิกาช็อคโกแลต, มีดพกอเนกประสงค์
เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่าย  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก เมืองแองเกิลเบิร์ก (Engelberg) (87 กม.) เพื่อนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส ที่มีความสูง 3,020 เมตร จากระดับน้ำทะเลให้ท่านได้สนุกกับการเล่นหิมะบนยอดเขา
นำท่าน  นั่งกระเช้ากลับลงมาสู่  เมืองแองเกิ้ลเบิร์ก
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  HOHENECK HOTEL ENGLEBERG หรือเทียบเท่า

Day 5 : เบอร์ดินา - ทิราโน่ - ทะเลสาบโคโม่ - มิลาน
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่  เมืองแซงต์มอริท (St. Moritz) เพื่อนั่งรถไฟสายโรแมนติก BERNINA ท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามมิรู้ลืมแห่งขุนเขา ทะเลสาบ ธารน้ำแข็ง น้ำตก ลานหิมะ จนกระทั่งเดินทางเดินทางเมืองชายแดนระหว่างประเทศสวิสและอิตาลีที่เมืองทีราโน่ จากนั้นให้ท่านได้อิสระกับการเดินทางเล่นชมความสวยงามตัวเมือง
เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
บ่ายนำท่านออกเดินทางต่อสู่  เมืองมิลาน (MILANO) ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับความสวยงามเมืองเล็กเมืองน้อยริมทะเลสาบโคโม่ และนำท่านถ่ายรูปริมทะเลสาบโคโม (COMO LAKE) จนกระทั่งเดินทางถึงเมืองมิลาน  
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  IBIS HOTEL MILAND หรือเทียบเท่า

Day 6 : มิลาน  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระ  อาหารกลางวันและอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่าน ชมโบสถ์ดูโอโม่แห่งมิลาน โบสถ์ใหญ่อันดับ 3 ของยุโรป เป็นศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใช้เวลาในการสร้างนานเกือบ 500 ปี โดยเริ่มสร้างตั้งแต่ ปี ค.ศ.1386 และที่น่าทึ่งของโบสถ์ ก็คือการตกแต่งประดับประดาที่เน้นความหรูหราอย่างเต็มที่โดยเฉพาะรูปปั้นรอบตัวอาคาร มีจำนวนกว่า 3,000 ชิ้น ขวามือของโบสถ์มีอาคารทรงกากบาทหลังหนึ่ง และหลังคามุงด้วยกระเบื้องโปร่งใส เรียกกันว่า“อาเขต” สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่กษัตริย์วิคเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ปฐมกษัตริย์ของอิตาลีในการรวมชาติ 
นำท่าน  ช้อปปิ้งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมานูเอล 2 ช้อปปิ้งอาเขตที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีชื่อเรียกเล่นๆว่าเป็นห้องนั่งเล่นของเมืองมิลาน เพราะนอกจากจะมีสินค้าแบรนด์เนมราคาแพงขายแล้ว ยังมีร้านกาแฟที่เรียกกันว่า ไซด์ วอล์ค คาเฟ่ สามารถนั่งจิบ คาปูชิโน นั่งดูหนุ่มสาว แต่งกายด้วยเสื้อผ้าทันสมัย ดังนั้นหากท่านไม่คิดจะช้อปปิ้งหรือนั่งกินกาแฟก็ควรที่จะต้องไปเดินเล่นชมความงดงามของอาคารหลังนี้ให้ได้ หรือหากท่านยังติดใจในเรื่องช้อปปิ้ง ก็สามารถไปช้อปปิ้งต่อได้ยังถนนเวีย มอนเต้นโปเลโอเน่ ซึ่งถือเป็นย่านช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อที่สุดของเมืองนี้ ตั้งอยู่ระหว่างโบสถ์ดูโอโม่กับลานกว้างแห่งหนึ่ง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย....
นำท่านเดินทางสู่  สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย  
21.35 น.  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK92/EK372

Day 7 : กรุงเทพฯ
06:50 - 09:30  แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ 
18.40 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ….ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
04 – 10 มี.ค 2565 ศุกร์ - พฤหัส 51,999 -
18 – 24 มี.ค 2565 ศุกร์ - พฤหัส 51,999 -
26 มี.ค – 01 เม.ย 2565 เสาร์ - ศุกร์ 51,999 -
02 – 08 เม.ย 2565 เสาร์ - ศุกร์ 51,999 -
10 – 16 เม.ย 2565 อาทิตย์ - เสาร์ 61,999 -
11 – 17 เม.ย 2565 จันทร์ - อาทิตย์ 61,999 -
29 เม.ย – 05 พ.ค 2565 ศุกร์ - พฤหัส 51,999 -
05 – 11 พ.ค 2565 พฤหัส - พุธ 51,999 -
03 – 09 มิ.ย 2565 ศุกร์ - พฤหัส 51,999 -
17 – 23 ก.ค 2565 อาทิตย์ - เสาร์ 51,999 -
24 – 30 ก.ค 2565 อาทิตย์ - เสาร์ 51,999 -
07 – 13 ส.ค 2565 อาทิตย์ - เสาร์ 51,999 -
21 – 27 ส.ค 2565 อาทิตย์ - เสาร์ 51,999
28 ส.ค – 03 ก.ย 2565 อาทิตย์ - เสาร์ 51,999
04 – 10 ก.ย 2565 อาทิตย์ - เสาร์ 51,999
18 – 24 ก.ย 2565 อาทิตย์ - เสาร์ 51,999
25 ก.ย – 01 ต.ค 2565 อาทิตย์ - เสาร์ 51,999
02 – 08 ต.ค 2565 อาทิตย์ - เสาร์ 51,999
09 – 15 ต.ค 2565 อาทิตย์ - เสาร์ 51,999
16 – 22 ต.ค 2565 อาทิตย์ - เสาร์ 51,999
23 – 29 ต.ค 2565 อาทิตย์ - เสาร์ 51,999

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี มิลาน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ราคาใกล้เคียงกัน