ทัวร์ สเปน โปรตุเกส


รหัสโปรแกรม : 22199
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สเปน โปรตุเกส มาคริด เซวีญ่า ลิสบอน by Emirates 8 วัน 5 คืน
EURO11.2 : สเปน โปรตุเกส BY EK

8 วัน 5 คืน

เที่ยวยุโรป คอร์โดบ้าร์ มัสยิดเมสกิต้า มหาวิหารแห่งเซวีญ่า ลิสบอน เคป เดอรอก้า บาดาจอซ แมดดริด มหาวิหารเมืองโทเลโด้ เมืองประวัติศาสตร์ พระราชวังหลวง ชิมอาหารพื้นเมือง...ข้าวผัดสเปน + ชมระบำฟลามิงโก้

Day 1 :
22.00 น.
               คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้นที่ 4  ผู้โดยสารขาออก   สายการบินเอมิเรตส์  (EK)  เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ          

Day 2 :
01.05 น. 
              ออกเดินทางสู่ กรุงมาดริด  ประเทศสเปน  โดยเที่ยวบินที่  EK385/EK141
(แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบเวลา 05.00-07.25 น.)
12.40 น.    
           (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงมาดริด  เมืองหลวงของประเทศสเปน มหานครอันทันสมัยล้ำยุค ที่ซึ่งกษัตริย์ฟิลลิปที่ 2 ได้ทรงย้ายที่ประทับจากเมืองโทเลโดมาไว้ที่นี่ และประกาศให้แมดดริดขึ้นเป็นเมืองหลวงใหม่ของพระองค์ และได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก และสูงสุดแห่งหนึ่งในยุโรป (เวลาที่ประเทศสเปน ... ฤดูร้อน  ช้ากว่าที่ประเทศไทย  5 ชั่วโมง)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคอร์โดบ้าร์ เมืองในระบบกาหลิบที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดของยุโรปในศตวรรษที่ 10 มีการสร้างมหาวิทยาลัย เน้นการเรียนรู้ด้านวรรณกรรมและวิทยาศาสตร์ ปรัชญาและการแพทย์ เลาะเลียบผ่านผ่านเขตกำแพงเมืองเก่าที่ด้านหลังเป็นชุมชนชาวยิว ปราสาท อัลคาซาร์และสะพานแบบโรมัน ทอดตัวข้ามแม่น้ำกวาดัลกีบีร์
19.30 น.               รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร
ที่พัก                      AYRE CORDOBA  หรือเทียบเท่า

Day 3 :
เช้า
                          รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น  นำท่านชมภายนอก สุเหร่าเมซกีต้า สุเหร่าที่มีขนาดใหญ่ของบรรดากาหลิบแห่งอูมัยยาด   หากจะเปรียบเทียบความใหญ่โต คงจะไม่สร้างความประหลาดใจ แต่ ณ ที่แห่งนี้คือบทสรุปของการปลูกฝังคริสต์ศาสนา ลงบนอาณาเขตอันยิ่งใหญ่ของมุสลิมเดิม ซึ่งท่านจะได้เห็นศิลปะการสร้างโบสถ์ของชาวคริสต์อันยิ่งใหญ่ และศิลปะหลายแบบถูกบรรจงเติมแต่งให้สมบูรณ์ จึงเป็นสถาปัตยกรรมที่เปรียบเป็นความหฤหรรษ์อย่างลึกซึ้งแห่งงานศิลปะ และความเจริญรุ่งเรืองทางศาสนา แต่ในขณะเดียวกันศิลปะแบบมุสลิมซึ่งก็คือมีห์รับซึ่งถือเป็นสุดยอดสถาปัตยกรรมชิ้นเอกบนกระเบื้องเซรามิคของศิลปินชาวมัวร์แท้ ๆ ได้รับการอนุรักษ์เก็บรักษาให้ทรงคุณค่าความงามจนแทบจะหาชมไม่ได้อีกแล้วบนโลกใบนี้
จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซวีญ่า เมืองศูนย์กลางทางการเงิน วัฒนธรรม และศิลปะของภาคใต้ของสเปน และยังเป็นเมืองหลวงของแคว้นปกครองตนเองอันดาลูเซียอีกด้วย เป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของสเปน และเคยเป็นเจ้าภาพจัดงานเอ็กซ์โปเมื่อปี ค.ศ. 1992 รวมทั้งเป็นเมืองหลวงของแคว้นอันดาลูเซียด้วยซึ่งทั้งมวลนี้ล้วนทำให้เซวีญ่าเป็นเมืองมีเสน่ห์ที่สุดในสามเมืองใหญ่ตอนใต้เมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเป็นเมืองอกแตกที่ตั้งอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำGUADALQUIVIR มีท่าเรือที่มีความยาว 113 กม. จากส่วนของทะเลเข้ามา
เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
บ่าย                         นำท่านชมภายนอก มหาวิหารแห่งเมืองเซวีญ่า ที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของสเปน เป็น  มหาวิหารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลก ถัดจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ในกรุงโรม และมหาวิหารเซนต์ปอล แห่งกรุงลอนดอน มหาวิหารแห่งนี้ เป็นอาคารสถาปัตยกรรม ที่สร้างด้วยศิลปะสไตล์โกธิค ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1402-1506 ว่ากันว่าเป็นจุดประสงค์ ของคณะบาทหลวงในปี 1401 ที่จะสร้างโบสถ์ให้ดี อย่างไม่มีใครเทียบเทียมได้ ภายในวิหาร มีสมบัติที่ประเมินค่ามิได้หลายอย่าง .... นำท่านชม หอคอยกิรัลดา ซึ่งเป็นตึกทรงผอมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูง 93 เมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเซวีญ่า
นำท่านชม พลาซ่าเอสปัญญ่า แห่งเซวีญ่าที่สวยงามยิ่งใหญ่อลังการด้วยตึกรูปโค้ง ครึ่งวงกลม ได้ชื่อว่าเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป เคยใช้เป็นสถานที่จัดงาน เอ็กซ์โปปี 1929 ของกลุ่มประเทศที่พูดภาษาสเปน และผ่านชมหอคอยทองคำ TORREDEL ORO (GOLDEN TOWER) ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 700 ปี
20.30 น.               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง พร้อมชมระบำฟลามิงโก้อันลือชื่อ ด้วยจังหวะกระทืบเท้ามัน ๆ ในสไตล์ของสเปน ศิลปะที่มีรูปแบบซับซ้อนทั้งเพลงดนตรี และการเต้นรำซึ่งเป็นศิลปะประจำชาติและสร้างชื่อของชาวสเปน
ที่พัก                      VERTICE  หรือเทียบเท่า

Day 4 :
เช้า   
                       รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงลิสบอน เมืองหลวงเก่าแก่มีประวัติยาวนานกว่า 800 ปี ของประเทศโปรตุเกส เมืองที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตอนใต้บนคาบสมุทรไอบีเรีย มีแม่น้ำเตโย (TEJO) ที่ไหลผ่านใจกลางเมืองลิสบอน เป็นแม่น้ำที่กว้างใหญ่ไพศาลราวกับทะเล
เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
บ่าย                        นำท่านชม กรุงลิสบอน นครเก่าแก่นครหนึ่งในทวีปยุโรป ทั้งยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญ และเป็นศูนย์กลาง ทางการเมือง การค้า อุตสาหกรรม พร้อมทั้งยังเป็นอุทยาน  นครที่เขียวชอุ่มร่มรื่น ชมทัศนียภาพของแม่น้ำเตโย (TEJO) ที่ไหลผ่านใจกลางเมืองลิสบอน เป็นแม่น้ำที่กว้างใหญ่ไพศาลราวกับทะเล และยิ่งกว่านั้นโปรตุเกสถูกโอบล้อมด้วยชายหาดยาวกว่า 170 กม. ของผืนมหาสมุทรแอตแลนติก ชมบริเวณเมืองเก่าลิสบอน “โอลด์ซิตี้” และจัตุรัสการค้า สร้างขึ้นในสมัยมาร์ควิส เดอ ปอมแปล  เป็นนายกรัฐมนตรี
จากนั้นนำท่านชม สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในยุโรป ซึ่งสะพานนี้มีชื่อว่า PONTE 25 APRIL  (ซึ่งเมื่อวันที่ 25 APRIL ปี 1974 ได้เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองมาสู่ระบอบประชาธิปไตย) จากนั้น นำท่านชม หอคอยบีเล็ม (BELEM TOWER) โบราณสถานที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมเก่า สมัยที่นครลิสบอนอยู่ภายใต้การยึดครองของชนชาติมัวร์ เดิมสร้างไว้กลางน้ำ เพื่อใช้เป็นป้อมปราการและประภาคาร รวมทั้งเป็นคุกอีกด้วย อดีตเคยเป็นป้อมรักษาการณ์ดูแลการเดินเรือเข้าออก และเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินเรือออกไปสำรวจ และค้นพบโลกของวาสโก ดากามา และนักเดินเรือชาวโปรตุเกส เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของสถาปัตยกรรมมานูเอลไลน์ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง
จากนั้นนำท่านผ่านชม วิหารเจโรนิโมส วิหารเก่าแก่ที่สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 16 โดยกษัตริย์ แมนนูเอลที่ 1 องค์สำคัญที่สุดที่สร้างชื่อเสียงให้โปรตุเกส ผู้ซึ่งประสบความสำเร็จจากการส่งนักเดินเรือล่องมหาสมุทร เพื่อค้นพบแผ่นดินใหม่ในโลก และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยเฉพาะเป็นที่ฝังศพของวาสโกดากามา (VASCO DA GAMA) ที่  สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่วาสโกดากามา นักเดินเรือชื่อดัง ที่ได้เดินทางสู่อินเดียเป็นผลสำเร็จ ในปี ค.ศ.1498 จัดเป็นผลงานอันเยี่ยมยอดของงานสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่า มานูเอลไลน์ (MANUELINE) ใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 70 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ และได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโก้ว่าเป็นมรดกโลก วิหารแห่งนี้มีความสวยงามด้วยศิลปะ แบบโกธิค ซึ่งจะมีความแปลกกว่าที่อื่น คือ มีความผสมผสานแบบมานูเอลรึซึม
ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร
ที่พัก                      TRYP ORIENTE  หรือเทียบเท่า

Day 5 :
เช้า                          รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น  นำท่านเดินทางเลาะเลียบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก  ผ่านเมืองเล็ก ๆ น่ารักแถบชานเมืองลิสบอน เพื่อเดินทางสู่ เค้ป เดอรอก้า ซึ่งเป็น จุดตะวันตกสุดของทวีปยุโรป เป็นที่ที่ มีแผ่นดินเป็นที่สุดท้าย  ก่อนเป็นมหาสมุทรแอตแลนติค
เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
บ่าย                         นำท่านเดินทางสู่  เมืองบาดาจอซ  เมืองชายแดนทางตะวันตกของสเปน
ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร
ที่พัก                      CENTER  หรือเทียบเท่า

Day 6 :
เช้า  
                        รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น  นำท่านเดินทางเลาะเลียบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก  ผ่านเมืองเล็ก ๆ น่ารักแถบชานเมืองลิสบอน เพื่อเดินทางสู่ เค้ป เดอรอก้า ซึ่งเป็น จุดตะวันตกสุดของทวีปยุโรป เป็นที่ที่ มีแผ่นดินเป็นที่สุดท้าย  ก่อนเป็นมหาสมุทรแอตแลนติค
เที่ยง                       รับประทานอาหารกลางวัน  ณ  ภัตตาคาร
บ่าย                         นำท่านเดินทางสู่  เมืองบาดาจอซ  เมืองชายแดนทางตะวันตกของสเปนค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ  ณ  ภัตตาคาร
ที่พัก                      CENTER  หรือเทียบเท่า

Day 7 :
เช้า   
          รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านผ่านชม น้ำพุที่จัตุรัสซีเบเลส ชมรูปแกะสลักหินอ่อนเทพธิดาซีเบเลส นั่งบนรถ  ซึ่งเทียมด้วยสิงห์โต 2 ตัว ซึ่งแกะสลักด้วยหินอ่อนเช่นกัน จากนั้น นำท่านชมสัญลักษณ์ที่สำคัญของกรุงแมดริด คือ  รูปปั้น ดอน กิโฆเต วีรบุรุษนักฝันผู้ยิ่งใหญ่ ผู้จุดประกายไฟแห่งความหวังใหม่ ในชีวิตที่ดีกว่า ให้แก่มวลมนุษยชาติภายใต้ข้อกล่าวหาว่า เป็นนักอุดมคติลม ๆ แล้ง ๆ จากวรรณกรรมสเปนชื่อดัง  “Don Quixote   de la Moncha”
นำท่านชมภายนอกของ พระราชวังหลวง (PALACIO REAL) ตั้งอยู่บนเนินเขาบริเวณริมฝั่งแม่น้ำแมนซานาเรส ที่มีความงดงามโอ่อ่าอลังการไม่แพ้พระราชวังอื่นในทวีปยุโรป เนื่องจากแนวความคิดเปรียบเทียบความใหญ่โตของพระราชวังแวร์ซายส์ และความสวยงามของพระราชวังลูฟว์ในฝรั่งเศส พระราชวังหลวงแห่งนี้จึงถูกสร้างด้วยหินทั้งหลัง  ในปี ค.ศ. 1738 ในสไตล์บาร็อค โดยการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและอิตาเลียน ชมความยิ่งใหญ่ภายในวังซึ่งประกอบด้วยห้องต่าง ๆ มากมายถึง 2,830 ห้อง ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา ด้วยภาพเขียนสีบนเพดาน โคมไฟแก้วเจียรไน เสาหินอ่อน และประดับประดาทั่ววังด้วยงานศิลปะมากมาย ซึ่งนอกจากจะมีการตกแต่งอย่างงดงามแล้ว ยังเป็นที่เก็บภาพเขียนชิ้นสำคัญ ที่วาดโดยศิลปินในยุคนั้น รวมทั้งสิ่งของมีค่าต่างๆ อาทิ พัดโบราณ, นาฬิกา, หนังสือ, เครื่องใช้, อาวุธ ฯลฯ แล้วชมอุทยานหลวงที่มีการเปลี่ยนพันธุ์ไม้ทุกฤดูกาลดอกไม้งดงามตลอดปี
นำท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆที่ LA ROCA VILLAGE OUTLETได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
21.4 0 น.              ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย  โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK144 / EK372
(แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบเวลา 07.45 -09.30 น.)

Day 8 :
18.40 น.  
             (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงกรุงเทพฯ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ….

 


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
12 – 19 ก.พ 2565 เสาร์ - เสาร์ 59,900
19 – 26 ก.พ 2565 เสาร์ - เสาร์ 59,900
05 – 12 มี.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 59,900
26 มี.ค – 02 เม.ย 2565 เสาร์ - เสาร์ 59,900
09 – 16 เม.ย 2565 เสาร์ - เสาร์ 69,900
10 – 17 เม.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 69,900
30 เม.ย – 07 พ.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 59,900
14 – 21 พ.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 59,900
28 พ.ค – 04 มิ.ย 2565 เสาร์ - เสาร์ 59,900
11 – 18 มิ.ย 2565 เสาร์ - เสาร์ 59,900
18 – 25 มิ.ย 2565 เสาร์ - เสาร์ 59,900
25 มิ.ย – 02 ก.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 59,900
09 – 16 ก.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 59,900
23 – 30 ก.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 59,900
06 – 13 ส.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 59,900
20 – 27 ส.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 59,900
03 – 10 ก.ย 2565 เสาร์ - เสาร์ 59,900
17 – 24 ก.ย 2565 เสาร์ - เสาร์ 59,900
25 ก.ย – 02 ต.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 59,900
08 – 15 ต.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 59,900
16 – 23 ต.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 59,900
29 ต.ค – 05 พ.ย 2565 เสาร์ - เสาร์ 59,900

ทัวร์สเปน โปรตุเกส มาคริด อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสเปน โปรตุเกส ราคาใกล้เคียงกัน