ทัวร์ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี ปารีส บรัสเซล โคโลญจน์ อัมสเตอร์ดัม by Emirates 9 วัน 6 คืน
BENELUX002 : ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมนี เนเธอร์แลนด์

9 วัน 6 คืน

เที่ยวยุโรป ปารีส พระราชวังแวร์ซายส์ ล่องเรือแม่น้ำแซน บรัสเซล โคโลญจน์ ล่องเรือแม่น้ำไรน์ อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก กีรย์ธอร์น ฟลอริเอด

Day 1 :
22.00 น.       
   พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสารที่นั่งก่อนขึ้นเครื่อง

Day 2 :
01.15 น. 
         ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385/EK073
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ 0445-0820 *.*.*.        
13.30 น.    
      (เวลาท้องถิ่น) ถึงสนามบินเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วเชิญท่านเดินทางต่อโดย...รถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่ตัวเมืองปารีส (PARIS) เมืองที่แม้กระทั่งชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่นอกเมืองหรือต่างจังหวัด หรือต่างแคว้นแดนไกล กล่าวว่า ตราบใดที่มีลมหายใจ ก็ขอไห้ได้เห็นมหานครปารีส ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับความงาม และความมหัศจรรย์ของกลุ่มอาราม และบ้านเรือนร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร และธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ ตลอดสองข้างทางจน...ถึงเมืองปารีส
นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำแซน ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะอิล เดอ ฟรองซ์ท่ามกลางแสง สี และสถาปัตยกรรม  สถานที่ราชการและอาคารอันสำคัญของปารีส ซึ่งต่างอนุรักษ์ความงดงามคลาสลิคไว้ได้อย่างงดงามน่าประทับใจ   
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก              mercure HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3 :
เช้า  
              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) ที่ได้ชื่อว่างดงามวิจิตรบรรจงที่สุดในยุโรปซึ่งสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ...ชมพลับพลาที่ท้องพระโรง ห้องพระบรรทมพระราชินีและห้องต่างๆ ที่วิจิตรงดงามด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังศิลปวัตถุ ล้ำค่ารวมถึงเฟอร์นิเจอร์มากมายที่เป็นต้นแบบเฟอร์นิเจอร์หลุยส์ที่โด่งดังไปทั่วโลก ชมห้องประวัติศาสตร์ ฮอลล์ ออฟ มิเรอร์ ที่เยอรมนียอมลงนามในสนธิสัญญาสงบศึกเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 1
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย               นำท่าน ชมหอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีส เลิศหรู อลังการ โรแมนติค มหัศจรรย์ ด้วยความสูง 984 ฟุต สร้างด้วยโครงเหล็กทั้งหมด…ถนนชองเชลิเช (Champs-Elysees) ถนนที่มีต้นไม้เรียงรายทั้งสองข้างทางอย่างน่าเดินเล่น ต้นแบบถนนราชดำเนิน ปล็าชเดอลา ค็องคอร์ด (Place de la Concorde) จัตุรัสแห่งความสามัคคี โบสถ์แมดดิแลน ที่สร้างแบบกรีกโบราณ ถ่ายรูปกับปิระมิดหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ หรืออดีตพระราชวังลุฟว์
จากนั้นนำท่าน ชมเมืองปารีส มหาราชินีแห่งเมืองหลวงของโลก ..ถ่ายรูปคู่กับประตูชัย (Arc de Triomphe) ของพระเจ้านโปเลียนอาร์ค เดอทริออม ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส เช่น หลุยส์, พราด้า, กุชชี่, ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, น้ำหอม, เครื่องสำอาง ฯลฯ
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (หอยเอสคาร์โกร์,สเต็ก,ไวน์)
ที่พัก              mercure HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 4 :
เช้า
                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองบรัสเซล (Brussels) ประเทศเบลเยี่ยม ...ชมอโตเมี่ยม สัญลักษณ์ของงานเอ๊กซ์โปร์ ที่ปัจจุบันใช้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ที่มีด้านบนเป็นห้องจัดเลี้ยงและร้านอาหาร …ชมจัตุรัสลาก็รอง ปาลาช จัตุรัสกลางเมืองที่งดงามมากแห่งหนึ่งของยุโรปโดยเฉพาะด้านที่เป็นศาลากลางเป็นศิลปะแบบโกธิคมีรูปปั้นตามจั่วต่างๆสวยงามมาก รายรอบจัตุรัสนี้จะมีร้านขายดอกไม้ และร้านขายของที่ระลึกประเภทต่าง ๆ คุณภาพดีสำหรับนักท่องเที่ยว ผ่านชมรูปปั้นเด็กชายผมหยิก (MANNEKKENPIS) สูงประมาณ 3 ศอก หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู กำลังปัสสาวะ (ซึ่งเป็นน้ำพุ)
เที่ยง              รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองบ่าย              
นำท่านเดินทางสู่
เมืองโคโลญจน์ (Cologne) ...ชมมหาวิหารแห่งโคโลญจน์ (cologne cathedral) สัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิกในช่วงศตวรรษที่ 14 ภายในเป็นที่เก็บรักษาหีบทองคำบรรจุอัฐิของกษัตริย์เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ฐานแคบสร้างในปี 1248 ใช้เวลาสร้างยาวนานมาราธอน 632 ปี เสร็จสมบูรณ์ในปี 1880 และครั้งหนึ่งสมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ของประเทศไทย ได้เคยเสด็จมาเยือนเมื่อคราวเสด็จประพาสเยอรมันครั้งแรกในปี 1897 และที่มหาวิหารแห่งนี้ที่แม้ในปัจจุบันก็ยังมีการขุดพบซากเมืองโรมันโบราณข้างใต้และข้างๆ มหาวิหารทำให้ทราบว่าชีวิตและอารยะธรรมของคนโคโลญจน์ไม่เคยแยกจากไกลจากมหาวิหารแห่งนี้เลย
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร

ที่พัก              BESTWESTERN LEVERKUSEN Hotel หรือเทียบเท่า

Day 5 :
เช้า  
              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสัมผัสความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำไรน์ โดยการที่นำท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์ จากเมืองเซนต์กอร์ (St. Goar) สู่ เมืองบอบปาร์ด (Bobbard)
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ขาหมูเยอรมัน)
บ่าย               นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (AMSTEL) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษที่17 ซึ่งเป็นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก              Princess Hotel Amersfoort hotel หรือเทียบเท่า

Day 6 :
เช้า  
              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางต่อสู่ หมู่บ้านกีรย์ธอร์น (Giethoorn) เมืองที่สวยงามมากๆ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ใช้การสัญจรไปมาโดยการใช้เรือ ที่เรียกกล่าวขานกันว่า หมู่บ้านไร้ถนน 
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย               จากนั้นเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือประเทศที่แผ่นดินต่ำ ซึ่งพื้นดินต่ำกว่าระดับน้ำทะเล และสร้างเมืองโดยการทำเขื่อนกั้นน้ำตั้งแต่สมัยโบราณ เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งอัมสเตอร์ดัม จะมีเกาะเล็กเกาะน้อยกว่า 70 เกาะ เกาะเหล่านี้แบ่งแยกออกจากกันโดยคลองที่มีความยาวทั้งสิ้นถึง 80 กิโลเมตร มีสะพานเชื่อมระหว่างคลองมากกว่า 1,000 สะพาน หรือที่ทุกคนเรียกในปัจจุบันว่าเวนิสแห่งทะเลเหนือ
นำท่าน ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร์ดัม ที่ท่านจะได้สัมผัสกลิ่นอายและความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด ...ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก              Princess Hotel Amersfoort hotel หรือเทียบเท่า

Day 7 :
เช้า   
             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชม เทศกาลดอกไม้พืชสวนโลก ปี 2022 ซึ่ง 10 ปี จะมี 1 ครั้ง และปี 2022 ก็มาบรรจบอีกครั้ง
งาน Floriade Expo 2022 International Horticultural Expo จัดขึ้นเป็นเวลาหกเดือน เป็นสวนที่จะเพลิดเพลินไปกับดอกไม้ พืช ผักและผลไม้ มีการนำเสนอที่สร้างแรงบันดาลใจในประเทศต่าง ๆ กว่า 40 รายการ เรือนกระจกอันงดงามตระการตา กระเช้าลอยฟ้าเหนือสวนสาธารณะ ศาลานวัตกรรม และศิลปะและวัฒนธรรมที่มีชีวิตชีวา
เที่ยง              อิสระ รับประทานอาหารกลางวันภายในงาน
บ่าย               นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโวเลดัม (Volendam) ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่สวยสดงดงาม บนถนน HEAVEN STREET ท่านจะได้รู้ว่าสวยงามสมชื่อกับถนนขนาดไหน นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม (Zaanse Schans) ท่านจะได้ถ่ายรูปอันสวยงามของเหล่าบันดา กังหันลม อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านดัมสแควร์ ตามอัธยาศัย ชมย่านแหล่งเพศพาณิชย์ ชมบริเวณย่านดัมสแควร์ ถ่ายรูปกับพระราชวังเก่าและอนุสาวรีย์ทหารหาญ
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก              Princess Hotel Amersfoort hotel หรือเทียบเท่า

Day 8 :
เช้า        
        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมทั้งเก็บสัมภาระเพื่อเตรียมเดินทางสู่สนามบิน
เดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
15.20 น.          ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK148/EK384
 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ 2359-0250 *.*.*.

Day 9 :
12.15 น.   
       (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
09 – 17 เม.ย 2565 เสาร์ - อาทิตย์ 79,900 -
10 – 18 เม.ย 2565 อาทิตย์ - จันทร์ 79,900 -
11 – 19 เม.ย 2565 จันทร์ - อังคาร 79,900 -
12 – 20 เม.ย 2565 อังคาร - พุธ 79,900 -
22 – 30 เม.ย 2565 ศุกร์ - เสาร์ 69,900 -
29 เม.ย – 07 พ.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 69,900 -
06 – 14 พ.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900 -
13 – 21 พ.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900 -
20 – 28 พ.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900 -
27 พ.ค – 04 มิ.ย 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900 -
03 – 11 มิ.ย 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900 -
10 – 18 มิ.ย 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900 -
17 – 25 มิ.ย 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900 -
24 มิ.ย – 02 ก.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900 -
01 – 09 ก.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900
08 – 16 ก.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900
15 – 23 ก.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900
22 – 30 ก.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900
29 ก.ค – 06 ส.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900
05 – 13 ส.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900
12 – 20 ส.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900
19 – 27 ส.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900
26 ส.ค – 03 ก.ย 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900
02 – 10 ก.ย 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900
09 – 17 ก.ย 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900
16 – 24 ก.ย 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900
23 ก.ย – 01 ต.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900
30 ก.ย – 08 ต.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900

ทัวร์ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี ปารีส อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน