ทัวร์ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี ปารีส บรัสเซล โคโลญจน์ อัมสเตอร์ดัม by Emirates 9 วัน 6 คืน
BENELUX : ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ BY EK

9 วัน 6 คืน

รวมตั๋ว โรงแรมหรู อาหาร รถ ไกด์ ค่าวีซ่า ปารีส พระราชวังแวร์ซายส์ ล่องเรือแม่น้ำแซน บรัสเซล โคโลญจน์ ล่องเรือแม่น้ำไรน์ อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก กีรย์ธอร์น #เที่ยวยุโรป

Day 1 : สุวรรณภูมิ
Day 2 : สุวรรณภูมิ - ปารีส
Day 3 : ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์
Day 4 : บรัสเซล - โคโลญจน์ (เยอรมนี)
Day 5 : โคโลญจน์ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - อัมสเตอร์ดัม
Day 6 : อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกีรย์ธอร์น - อัมสเตอร์ดัม
Day 7 : อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือกระจก - หมู่บ้านโวเลดัม – หมู่บ้านกังหันลม - อัมสเตอร์ดัม
Day 8 : อัมสเตอร์ดัม - ดูไบ-ประเทศไทย
Day 9 : ประเทศไทย

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : สุวรรณภูมิ
22.00 น.   
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสารที่นั่งก่อนขึ้นเครื่อง

Day 2 : สุวรรณภูมิ - ปารีส
01.05 น.   
ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385/EK073
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ *.*.*.  
12.25 น.   
(เวลาท้องถิ่น) ถึงสนามบินเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วเชิญท่านเดินทางต่อโดย...รถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่ตัวเมืองปารีส (PARIS) เมืองที่แม้กระทั่งชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่นอกเมืองหรือต่างจังหวัด หรือต่างแคว้นแดนไกล กล่าวว่า ตราบใดที่มีลมหายใจ ก็ขอไห้ได้เห็นมหานครปารีส ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับความงาม และความมหัศจรรย์ของกลุ่มอาราม และบ้านเรือนร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร และธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ ตลอดสองข้างทางจน...ถึงเมืองปารีส
นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำแซน ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะอิล เดอ ฟรองซ์ท่ามกลางแสง สี และสถาปัตยกรรม  สถานที่ราชการและอาคารอันสำคัญของปารีส ซึ่งต่างอนุรักษ์ความงดงามคลาสลิคไว้ได้อย่างงดงามน่าประทับใจ   
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก   mercure HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3 : ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์
เช้า   
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (Palace of Versailles) ที่ได้ชื่อว่างดงามวิจิตรบรรจงที่สุดในยุโรปซึ่งสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ...ชมพลับพลาที่ท้องพระโรง ห้องพระบรรทมพระราชินีและห้องต่างๆ ที่วิจิตรงดงามด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังศิลปวัตถุ ล้ำค่ารวมถึงเฟอร์นิเจอร์มากมายที่เป็นต้นแบบเฟอร์นิเจอร์หลุยส์ที่โด่งดังไปทั่วโลก ชมห้องประวัติศาสตร์ ฮอลล์ ออฟ มิเรอร์ ที่เยอรมนียอมลงนามในสนธิสัญญาสงบศึกเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 1
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   นำท่าน ชมหอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีส เลิศหรู อลังการ โรแมนติค มหัศจรรย์ ด้วยความสูง 984 ฟุต สร้างด้วยโครงเหล็กทั้งหมด…ถนนชองเชลิเช (Champs-Elysees) ถนนที่มีต้นไม้เรียงรายทั้งสองข้างทางอย่างน่าเดินเล่น ต้นแบบถนนราชดำเนิน ปล็าชเดอลา ค็องคอร์ด (Place de la Concorde) จัตุรัสแห่งความสามัคคี โบสถ์แมดดิแลน ที่สร้างแบบกรีกโบราณ ถ่ายรูปกับปิระมิดหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ หรืออดีตพระราชวังลุฟว์
จากนั้นนำท่าน ชมเมืองปารีส มหาราชินีแห่งเมืองหลวงของโลก ..ถ่ายรูปคู่กับประตูชัย (Arc de Triomphe) ของพระเจ้านโปเลียนอาร์ค เดอทริออม ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส เช่น หลุยส์, พราด้า, กุชชี่, ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, น้ำหอม, เครื่องสำอาง ฯลฯ
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (หอยเอสคาร์โกร์,สเต็ก,ไวน์)
ที่พัก   mercure HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 4 : บรัสเซล - โคโลญจน์ (เยอรมนี)
เช้า   
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองบรัสเซล (Brussels) ประเทศเบลเยี่ยม ...ชมอโตเมี่ยม สัญลักษณ์ของงานเอ๊กซ์โปร์ ที่ปัจจุบันใช้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ที่มีด้านบนเป็นห้องจัดเลี้ยงและร้านอาหาร …ชมจัตุรัสลาก็รอง ปาลาช จัตุรัสกลางเมืองที่งดงามมากแห่งหนึ่งของยุโรปโดยเฉพาะด้านที่เป็นศาลากลางเป็นศิลปะแบบโกธิคมีรูปปั้นตามจั่วต่างๆสวยงามมาก รายรอบจัตุรัสนี้จะมีร้านขายดอกไม้ และร้านขายของที่ระลึกประเภทต่าง ๆ คุณภาพดีสำหรับนักท่องเที่ยว ผ่านชมรูปปั้นเด็กชายผมหยิก (MANNEKKENPIS) สูงประมาณ 3 ศอก หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู กำลังปัสสาวะ (ซึ่งเป็นน้ำพุ)
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) ...ชมมหาวิหารแห่งโคโลญจน์ (cologne cathedral) สัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิกในช่วงศตวรรษที่ 14 ภายในเป็นที่เก็บรักษาหีบทองคำบรรจุอัฐิของกษัตริย์เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ฐานแคบสร้างในปี 1248 ใช้เวลาสร้างยาวนานมาราธอน 632 ปี เสร็จสมบูรณ์ในปี 1880 และครั้งหนึ่งสมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ของประเทศไทย ได้เคยเสด็จมาเยือนเมื่อคราวเสด็จประพาสเยอรมันครั้งแรกในปี 1897 และที่มหาวิหารแห่งนี้ที่แม้ในปัจจุบันก็ยังมีการขุดพบซากเมืองโรมันโบราณข้างใต้และข้างๆ มหาวิหารทำให้ทราบว่าชีวิตและอารยะธรรมของคนโคโลญจน์ไม่เคยแยกจากไกลจากมหาวิหารแห่งนี้เลย 
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
ที่พัก   BESTWESTERN LEVERKUSEN Hotel หรือเทียบเท่า

Day 5 : โคโลญจน์ - ล่องเรือแม่น้ำไรน์ - อัมสเตอร์ดัม
เช้า   
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านสัมผัสความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำไรน์ โดยการที่นำท่าน ล่องเรือชมความสวยงามของแม่น้ำไรน์ จากเมืองเซนต์กอร์ (St. Goar) สู่ เมืองบอบปาร์ด (Bobbard)
เที่ยง   
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ขาหมูเยอรมัน)
บ่าย   นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (AMSTEL) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษที่17 ซึ่งเป็นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก   Princess Hotel Amersfoort hotel หรือเทียบเท่า

Day 6 : อัมสเตอร์ดัม - หมู่บ้านกีรย์ธอร์น - อัมสเตอร์ดัม
เช้า   
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดินทางต่อสู่ หมู่บ้านกีรย์ธอร์น (Giethoorn) เมืองที่สวยงามมากๆ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ใช้การสัญจรไปมาโดยการใช้เรือ ที่เรียกกล่าวขานกันว่า หมู่บ้านไร้ถนน 
เที่ยง   
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย   จากนั้นเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือประเทศที่แผ่นดินต่ำ ซึ่งพื้นดินต่ำกว่าระดับน้ำทะเล และสร้างเมืองโดยการทำเขื่อนกั้นน้ำตั้งแต่สมัยโบราณ เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งอัมสเตอร์ดัม จะมีเกาะเล็กเกาะน้อยกว่า 70 เกาะ เกาะเหล่านี้แบ่งแยกออกจากกันโดยคลองที่มีความยาวทั้งสิ้นถึง 80 กิโลเมตร มีสะพานเชื่อมระหว่างคลองมากกว่า 1,000 สะพาน หรือที่ทุกคนเรียกในปัจจุบันว่าเวนิสแห่งทะเลเหนือ อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านดัมสแควร์ ตามอัธยาศัยชมย่านแหล่งเพศพาณิชย์ ชมบริเวณย่านดัมสแควร์ ถ่ายรูปกับพระราชวังเก่าและอนุสาวรีย์ทหารหาญ
ค่ำ   
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก   Princess Hotel Amersfoort hotel หรือเทียบเท่า

Day 7 : อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือกระจก - หมู่บ้านโวเลดัม – หมู่บ้านกังหันลม - อัมสเตอร์ดัม
เช้า   
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร์ดัม ที่ท่านจะได้สัมผัสกลิ่นอายและความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด ...ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร
เที่ยง   
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโวเลดัม (Volendam) ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่สวยสดงดงาม บนถนน HEAVEN STREET ท่านจะได้รู้ว่าสวยงามสมชื่อกับถนนขนาดไหน นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม (Zaanse Schans) ท่านจะได้ถ่ายรูปอันสวยงามของเหล่าบันดา กังหันลม
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก   Princess Hotel Amersfoort hotel หรือเทียบเท่า

Day 8 : อัมสเตอร์ดัม - ดูไบ-ประเทศไทย
เช้า   
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมทั้งเก็บสัมภาระเพื่อเตรียมเดินทางสู่สนามบิน
เดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
14.20 น.   ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK148/EK384
*** แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ 00.10-03.05 ***

Day 9 : ประเทศไทย
12.05 น.   
(เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

 

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
09 – 17 เม.ย 2565 เสาร์ - อาทิตย์ 79,900 FULL
11 – 19 เม.ย 2565 จันทร์ - อังคาร 79,900 FULL
12 – 20 เม.ย 2565 อังคาร - พุธ 79,900 FULL
06 – 14 พ.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900 -
20 – 28 พ.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900 -
27 พ.ค – 04 มิ.ย 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900 -
03 – 11 มิ.ย 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900 -
17 – 25 มิ.ย 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900 -
24 มิ.ย – 02 ก.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900 -
08 – 16 ก.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900
22 – 30 ก.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900
29 ก.ค – 06 ส.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900
05 – 13 ส.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900
12 – 20 ส.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900
02 – 10 ก.ย 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900
16 – 24 ก.ย 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900
30 ก.ย – 08 ต.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900
07 – 15 ต.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900
16 – 24 ต.ค 2565 อาทิตย์ - จันทร์ 74,900
21 – 29 ต.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900
04 – 12 พ.ย 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900
18 – 26 พ.ย 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900
25 พ.ย – 03 ธ.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900
03 – 11 ธ.ค 2565 เสาร์ - อาทิตย์ 74,900
16 – 24 ธ.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 74,900
23 – 31 ธ.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 84,900
30 ธ.ค 2565 – 07 ม.ค 2566 ศุกร์ - เสาร์ 84,900

ทัวร์ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี ปารีส อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน