ทัวร์ อังกฤษ

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน แมนเชสเตอร์ by Emirates 8 วัน 5 คืน
PRO19 : อังกฤษ เวลส์ สก๊อตแลนด์ BY EK

8 วัน 5 คืน

เที่ยวอังกฤษ กรุงลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - บาธส์ - คาร์ดีฟ - สแตรทฟอร์ด อัพพอนเอวอน - แมนเชสเตอร์ เอดินเบรอะ - เข้าปราสาทเอดินเบรอะ - เลคแลนด์ - ล่องเรือ - วินเดอร์เมียร์ - ยอร์ค

     Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงลอนดอน (อังกฤษ)

     18.00 น.  คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง
     20.35 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยเที่ยวบิน EK373 / EK007

     Day 2 : กรุงลอนดอน - สโตนเฮ้นจ์ - บาธส์ - คาร์ดีฟ

     07.10 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง ท่าอากาศยานประเทศอังกฤษ

...หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว...

     นำท่าน  เดินทางสัมผัสหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลก กลุ่มหินสโตนเฮนจ์ (150 กม.) ชมกลุ่มหินที่มีลักษณะรูปทรงการจัดวางที่แปลกและไม่ทราบวัตถุประสงค์ที่แน่ชัดในยุค 3,500-4,000 ปีมาแล้ว ท่านจะทึ่งกับความสามารถของมนุษย์ที่ได้นำก้อนหินขนาดใหญ่น้ำหนักบางก้อนถึง 45 ตัน  มาวางเรียงกันเป็นวงกลมได้อย่างน่ามหัศจรรย์  (ราคารวมค่ารถเข้าท้องถิ่นนั่งเข้าไปใกล้ๆหินแล้ว)
     เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร
     บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธส์ (BATH) (63 กม.)  เมืองเก่าแก่ที่มีความสำคัญ และรุ่งเรืองตั้งแต่ยุคโรมัน เป็นสถานที่อาบน้ำของชาวโรมัน เนื่องจากเป็นเมืองแห่งน้ำพุร้อน ชมเมืองที่สวยงาม และย่านการค้า
     นำท่าน  เดินทางข้ามพรมแดนเข้ายังแคว้นเวลล์สู่ เมืองคาร์ดิฟ (CARDIFF) (90 กม.)  เมืองหลวงของประเทศเวลส์ และยังเป็นเมืองท่าสำคัญริมทะเลไอริช เมืองที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม ถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือชาวโรมันสมัยเรืองอำนาจ
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
     ที่พัก  HOLIDAY INN BRISTOL HOTEL หรือเทียบเท่า

     Day 3 : คาร์ดีฟ - สแตรทฟอร์ด อัพพอนเอวอน - แมนเชสเตอร์

     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
     นำท่าน  ชมกรุงคาร์ดีฟ ผ่านชมสถานที่สำคัญตาางๆ เช่น ปราสาทคาดีฟ อาคารรัฐสภา ถ่ายรูปภายนอกของตัวปราสาทคาร์ดีฟ
     จากนั้นเดินทางสู่  เมืองสแตรทฟอร์ด (STRATFORD UPON AVON) (160 กม.)  เมืองเล็กๆ แต่งดงามริมฝั่งแม่น้ำเอวอน
     นำท่าน  ชมบ้านเกิดของกวีเอกเชคสเปียร์ (ไม่รวมค่าเข้าชมถ้ามี) ซึ่งเป็นที่รวบรวมชีวประวัติ และผลงานทั้งหมดของเชคสเปียร์ และตัวบ้านยังคงเอกลัษณ์ของรูบแบบเฉพาะของเมืองสตราทฟอร์ดภายในเมืองอบอวลไปด้วยบรรยากาศแห่งละครและวรรณกรรมที่ควรค่าแก่การมาเยี่ยมชมยิ่งนัก
     เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหาจีน
     บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (MANCHESTER) (198 กม.)  เมืองอุตสาหกรรมอีกเมืองหนึ่ง
     นำท่าน  ชมสนามฟุตบอล โอลด์ เทรฟฟอร์ด (ไม่รวมค่าเข้าสนามฟุตบอล) อันเป็นที่ตั้งของสโมสร แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่มีชื่อเสียง เชิญท่านเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก

* ช่วงก่อนที่จะมีการแข่งขัน 1 วัน และวันแข่งขัน
จะไม่อนุญาตให้เข้าชมและปรับปรุงหรืออื่นๆ *

     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
     ที่พัก  HOLIDAY INN EXPRESS LEIGH HOTEL หรือเทียบเท่า

     Day 4 : เลคแลนด์ - วินเดอร์เมียร์ - เอดินเบรอะ

     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
     นำท่าน  ไปยังบริเวณที่เรียกว่า เลคแลนด์ (130 กม.)  ที่สวยงาม ด้วยทะเลสาบ ระหว่างเส้นทางจะผ่านบ้านชนบทของอังกฤษที่น่ารัก นำท่านล่องเรือ พร้อมชมเมืองวินเดอร์เมียร์ และวิวทิวทัศน์ของสองฝั่งที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ และเป็นบ้านเกิดของปีเตอร์ แรบบิทตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียงของอังกฤษ 
     เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
     บ่ายออกเดินทางสู่  เมืองเอดินเบรอะ (EDINBURGH) (258 กม.) เมืองหลวงของสก็อตแลนด์ ที่ได้รับสมญานามว่า เอเธนส์ของซีกโลกเหนือ จะเห็นได้จากอารยธรรมและสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่ยังคงไว้ในรูปแบบดั้งเดิมให้ทุกท่านได้ชื่นชมถึงความอนุรักษ์นิยมของชาวสก็อตแลนด์
     นำท่านชม  The Royal Mile ถนนที่มีความเก่าแก่ที่สุดในเอดินบะระ มีความยาว และใหญ่ที่สุดในโลก ท่านสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่น่าสนใจได้จากถนนสายประวัติศาสตร์แห่งนี้ได้อีกด้วย นอกจากนี้ถนนสายนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากปราสาทเอดินบะระ จึงทำให้การเดินทางไปยังปราสาทมีความสะดวกมาก
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
     ที่พัก  MERCURE LIVINGSTON HOTEL หรือเทียบเท่า

     Day 5 : เอดินเบรอะ - ยอร์ค

     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
     นำท่าน  เข้าชมความยิ่งใหญ่และงดงามของปราสาทเอดินเบรอะ ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาอย่างโดดเด่น
     นำท่าน  ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองจากป้อมปราการบนปราสาท  
     เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
     บ่าย  ออกเดินทางสู่ เมืองยอร์ค (YORK) (323 กม.) เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของเขตอุทยานแห่งชาติ นอร์ธ ทัมเบอร์แลนด์
     นำท่าน  ชมเมืองยอร์ค เมืองการพาณิชย์ที่อยู่ในยอร์คเชียร์ แคว้นที่เก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ของอังกฤษ
     นำท่าน  ชมยอร์คมินสเตอร์ (ไม่รวมค่าเข้าชมถ้ามี)โบสถ์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดของอังกฤษ อายุกว่า 800 ปี ชมเมืองที่เก่าแกสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมโบราณ
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
     ที่พัก  THE MAJESTIC HOTEL HARROGATE  หรือเทียบเท่า

     Day 6 : BICESTER OUTLET - อ๊อกฟอร์ด - ลอนดอน

     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
     นำท่าน  แวะช้อปปิ้งที่ BICESTER OUTLET (276 กม.) เอ้าท์เลทที่รวมแบรนด์เนมกว่าร้อย แบรนด์ราคาถูกกว่าปกติ 60-70 % อยู่ที่นี่
     เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
     บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอ๊อกฟอร์ด (OXFORD) (24 กม.) เมืองแห่งมหาวิทยาลัย ถ่ายรูปกับตัวอาคารของไคร้ชเชิร์ทคอลเล็ท
     นำท่านเดินทางต่อสู่  กรุงลอนดอน (LONDON) (90 กม.) เมืองใหญ่ที่ให้ความสำคัญพื้นที่สีเขียว มีสวนสาธารณะอยู่ใจกลางเมืองหลายแห่ง นั่งรถชมเมืองไม่ว่าจะเป็น ลอนดอนอาย (ไม่รวมค่าขึ้น) ชิงช้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ชมจัตุรัสทราพัลการ์, มหาวิหารเวสท์มินสเตอร์ และโบสถ์เซ็นปอลที่งดงาม
     อิสระ  ให้ท่านช้อปปิ้ง สินค้า ณ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของกรุงลอนดอน  อาทิ ห้างแฮร์รอด ห้างเก่าแก่ของกรุงลอนดอน ร้าน BURBERRYS ร้าน Debenhams ร้าน Fortnum & Masons จัดได้ว่าเป็นร้านที่ “ผู้ดี” มากที่สุดร้านหนึ่งในอังกฤษ มาร์คแอนสเปนเซอร์ เน็กช์ เสื้อโค้ต เสื้อกันฝน ถุงมือ เสื้อกันหนาว สูท และเสื้อผ้าหน้าร้อน (ของอังกฤษ) รวมถึงเสื้อผ้าเด็ก นอกจากนี้ยังมี ชา กาแฟ รวมถึงอาหารบรรจุขวดแก้ว และเครื่องกระป๋องต่างๆ มากมายหลากหลายให้ท่านได้เลือกสรร จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร *พิเศษเมนูเป็ดโฟร์ซีซั่น*
     ที่พัก  IBIS LONDON HOTEL หรือเทียบเท่า

     Day 7 : กรุงลอนดอน - สนามบินสุวรรณภุมิ

     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
     นำท่าน  ชมกรุงลอนดอน ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ชมทัศนียภาพที่สวยงามของริมฝั่ง แม่น้ำเทมส์ ถ่ายรูปกับ หอนาฬิกาบิ๊กเบ็น อันเป็นสัญญลักษณ์ของกรุงลอนดอน เกรทสตาร์ ออฟอัฟริกา มงกุฎอิมพีเรียลคราวน์  ชมพระราชวังบั๊กกิ้งแฮม (ชมด้านหน้า) ที่ประทับของพระราชินีที่มีกองมหาดเล็กรักษาพระองค์ผลัดเปลี่ยนเวรยามอย่างเป็นระเบียบสวยงาม  ชมหอคอยแห่งลอนดอน (TOWER OF LONDON)  (ชมด้านหน้า) ที่เก่าแก่และเป็นคลังเก็บสมบัติของพระราชวงศ์อังกฤษ  ได้เวลาอันสมควร

*.*.*. อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย *.*.*.

     นำท่าน  เดินทางสู่ สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
     20.25 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ EK004/ EK372

     Day 8 : สนามบินสุวรรณภูมิ

     18.40 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
19 – 26 มี.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 59,999 -
13 – 20 เม.ย 2565 พุธ - พุธ 69,999 -
24 เม.ย – 01 พ.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 59,999 -
01 – 08 พ.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 61,999 -
04 – 11 พ.ค 2565 พุธ - พุธ 59,999 -
04 – 11 มิ.ย 2565 เสาร์ - เสาร์ 59,999 -
18 – 25 มิ.ย 2565 เสาร์ - เสาร์ 59,999 -
25 มิ.ย – 02 ก.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 59,999 -
09 – 16 ก.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 59,999 -
23 – 30 ก.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 59,999 -
30 ก.ค – 06 ส.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 59,999 -
06 – 13 ส.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 59,999 -
13 – 20 ส.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 59,999 -
27 ส.ค – 03 ก.ย 2565 เสาร์ - เสาร์ 59,999
03 – 10 ก.ย 2565 เสาร์ - เสาร์ 59,999
17 – 24 ก.ย 2565 เสาร์ - เสาร์ 59,999
24 ก.ย – 01 ต.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 59,999
01 – 08 ต.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 59,999
08 – 15 ต.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 59,999
15 – 22 ต.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 59,999
22 – 29 ต.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 59,999
29 ต.ค – 05 พ.ย 2565 เสาร์ - เสาร์ 59,999

ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอังกฤษ ราคาใกล้เคียงกัน