แพ็คเกจทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์


รหัสแพ็คเกจ : 22176
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค ปารีส ลูเซิร์น ทิตลิส 8 วัน 5 คืน
สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

8 วัน 5 คืน

กอลมาร์ ดีจอง ชไตน์อันไรน์ แองเกิลเบิร์ก แม่น้ำแซนน์ #PrivateTour #กรุ๊ปส่วนตัว #พัก5ดาว

Day 1 : กรุงเทพฯ
Day 2 : กรุงเทพฯ-ซูริค-ชไตน์อันไรน์-ลูเซิร์น
Day 3 : ลูเซิร์น-แองเกิลเบิร์ก-ทิตลิส-กอลมาร์
Day 4 : กอลมาร์-ดีจอง-ปารีส
Day 5 : ปารีส-ล่องแม่น้ำแซนน์
Day 6 : ปารีส
Day 7 : ปารีส
Day 7 : กรุงเทพฯ

----- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม -----

Day 1 : กรุงเทพฯ
ค่ำ พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบิน............................
เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

Day 2 : กรุงเทพฯ-ซูริค-ชไตน์อันไรน์-ลูเซิร์น
ค่ำ
ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค โดย สายการบิน ................ เที่ยวบินที่ ......................
เช้า (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองซูริค (ZURICH) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว …
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชไตน์อันไรน์ (Stein am Rhein) (55 กิโลเมตร)...เมืองที่สวยงาม และยังคงทัศนียภาพของธรรมชาติที่งดงามของสถานที่ต่างๆในประวัติศาสตร์ ที่ยังอนุรักษ์ไว้ และมิได้ถูกทำลายไป นำท่านชมความยิ่งใหญ่ และความสวยงามของ น้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป ให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติ และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
…เดินทางถึงเมืองลูเซิร์น (LUCERNE) นำท่านถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์สิงโต (LION MONUMENT) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ
ที่พัก GRAND EUROPE Hotel หรือเทียบเท่า

Day 3 : ลูเซิร์น-แองเกิลเบิร์ก ทิตลิส-กอลมาร์
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
…นำท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (ENGELBERG) เพื่อนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส ซึ่งมีความสูง  10,000 ฟีทจากระดับน้ำทะเล ให้ท่านได้สนุกกับการเล่นหิมะและถ่ายรูปบนยอดเขา จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางลงจากยอดเขาโดยกระเช้าไฟฟ้า
กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน
…นำท่านเดินทางสู่ เมืองกอลมาร์ (COLMAR) เมืองในเทพนิยาย เป็นเมืองหลวงของจังหวัดโอแร็งในแคว้นอาลซัสในประเทศฝรั่งเศส ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส เป็นบ้านเกิดของจิตรกรและช่างแกะพิมพ์มาร์ติน โชนเกาเออร์ และประติมากรเฟรเดริก โอกุสต์ บาร์ตอลดีผู้ออกแบบอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ กอลมาร์มีชื่อเสียงในการอนุรักษ์เมืองให้ยังคงเป็นเมืองที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมและบรรยกาศของเมืองโบราณ ในตัวเมืองเก่าก็มีพิพิธภัณฑ์ คริสต์ศาสนสถาน และร้านค้าและที่อยู่อาศัยที่คงสภาพเหมือนเมืองในยุคกลาง
...นำท่านเที่ยวชมและช้อปปิ้งในถนน Rue des clefs ไปจนถึงย่านเมืองเก่า เดินเที่ยวถ่ายรูปในบริเวณย่านเมืองเก่าอย่าง House of heads, Koifhus, โบสถ์เก่าแก่ที่สวยงามต่าง ๆ อาทิ โบสถ์โดมินิกัน (Eglise des Dominicains) และ โบสถ์แซง มาร์แตง(Eglise St Martin) 
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ
ที่พัก Colmar Hotel หรือเทียบเท่า

Day 4 : กอลมาร์-ดีจอง-ปารีส
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศฝรั่งเศสมุ่งหน้าสู่ เมืองดีจอง (DIJON) ประเทศฝรั่งเศส เมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี   
กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน
…นำท่านเดินทางสู่  กรุงปารีส (PARIS) มหานครที่เป็นศูนย์กลางอำนาจของยุโรปในยุคล่าอาณานิคม ผ่านชม ประตูชัยนโปเลียน (ARC DE TRIOMPHE) ผ่านถนนชองป์เอลิเซ่ (CHAMPS ELYSEES) ที่ผู้คนหลงไหลในแฟชั่นทั่วโลกต้องมาเยือนแห่งอนาคตด้วยเครื่องเล่นอันทันสมัย STAR TOUR หรือชมภาพยนต์ 360 องศาที่จัดแสดงไว้อย่างน่าชม 
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ
ที่พัก MERCURE Hotel หรือเทียบเท่า

Day 5 : ปารีส-ล่องแม่น้ำแซนน์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
...จากนั้นนำท่านฉีดวัคซีน (ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า)
...นำท่านเที่ยวชม กรุงปารีส ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ ประตูชัยนโปเลียน ซึ่งตั้งอยู่บนถนนฌ๊องเซลิเซ่ (Champs Elysees), หอไอเฟล สัญลักษณ์กรุงปารีส  
กลางวัน อิสระอาหารกลางวัน
...นำท่าน ล่องเรือ ชมความงดงามสองฝรั่งของ แม่น้ำแซนน์ (ใช้เวลาในการล่องประมาณ 1 ชม.) ท่านจะได้เห็นความงามของสองฝั่งแม่น้ำ อาทิเช่น สะพานอเล็กซานเดอร์, โบสถ์นอร์ทเทอดาม , ลานประหารคอร์นคอร์ด, โบสถ์แองวาลิด, หอไอเฟล, ตัวอาคารพระราชวังลุฟว์
จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียงของ มหานครปารีส มหานครแห่งแฟชั่นและช้อปปิ้งน้ำหอม ครีม เครื่องสำอางต่างๆมากมาย
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ
ที่พัก MERCURE Hotel หรือเทียบเท่า

Day 6 : ปารีส
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นพาท่านถ่ายรูปกับตัวอาคาร พิพิธภัณฑ์ลูฟท์ (ด้านนอก) นำท่านชมจัตุรัสคองคอร์ด เป็นสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของฝรั่งเศส เนื่องจากในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสปี คศ.1789 ลานแห่งนี้ได้ใช้ประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ด้วยกิโยติ ใกล้กันเป็นสวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้อย่างงดงาม มีเสาหินโอเบลิสก์ขนาดใหญ่ เป็นเสาปลายแหลมสูง 23 เมตร อายุกว่า 3,000ปี จากเมืองลักซอร์ในประเทศอียิปต์ ยังมีรูปปั้นและน้ำพุ
เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน
...อิสระเดินเล่นบนถนนชอมป์เอลิเซ่ (CHAMPS ELYSEES) ที่โด่งดังมากด้วยร้านรวงต่าง ๆ
อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า อาทิ น้ำหอม, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า, เครื่องสำอาง และอื่น ๆ
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ
ที่พัก MERCURE Hotel หรือเทียบเท่า

Day 7 : ปารีส
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
...จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับ สู่ กรุงเทพฯ
ค่ำ ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดย สายการบิน................... เที่ยวบินที่ ...................

Day 8 : กรงเทพฯ
ค่ำ/เช้า
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..


ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน