ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย อิตาลี เยอรมนี


รหัสโปรแกรม : 22167
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย อิตาลี เยอรมนี มิวนิค เวนิส ซูริค by Emirates 7 วัน 4 คืน
EURO6.3 : สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ออสเตรีย อิตาลี BY EK

7 วัน 4 คืน

เที่ยวยุโรป - ล่องเรือเกาะเวนิส - ปราสาทนอยชวานสไตน์

Day 1 :
22.00 น.          พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 8-9 สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

Day 2 :
01.05 น.                    ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385/EK087
                   *** แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ (05.00-08.25) ***
12.25 น.          (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองซูริค (ZURICH) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว … ***เม.ย. 2022 เป็นต้นไปเดินทางถึงเวลา 13.20 น.***
                   …เดินทางถึงเมืองลูเซิร์น (LUCERNE) นำท่านถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์สิงโต (LION MONUMENT) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส นำท่านเดินข้ามสะพานไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น (KAPELLBRUCKE) ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้ามแม่น้ำ รุซซ์ (REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังเป็นสัญลักษณ์ของสวิส…อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำของสวิสตามอัธยาศัย อาทิ นาฬิกาชั้นนำ ผ้าลูกไม้สวิส ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอเรีย นาฬิกากุ๊กกู ฯลฯ
ค่ำ                 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ที่พัก              LuCERNe  HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3 :
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
                   ...นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาฟเฮ้าเซ่น (SCHAFFHAUSEN) ...อิสระถ่ายรูปกับความสวยงามของน้ำตกไรน์ (RHEINFALL)
                   ...นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบทิทิเช่ ซึ่งตั้งอยู่ในเขาป่าดำ BLACK FOREST …ชมความสวยงามของทะเลสาบและให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกอย่างมากมายตามอัธยาศัย เช่น นาฬิกากุ๊กกรู
เที่ยง              รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
                   ...นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซน (FÜSSEN) เป็นเมืองชนบทในรัฐไบเอิร์น ประเทศเยอรมนี
ค่ำ                 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ที่พัก              fussen  HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 4 :
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
                   …จากนั้นนำท่าเดินทางสู่ เมืองโฮเฮนชวานเกา (hohenschwangau) (120 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆ ที่สวยงามบริเวณเขตชายแดนของประเทศเยอรมนีและออสเตรีย ..นำท่านเดินทาง..ขึ้นชมความงามด้านหน้าของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein) (1.2 กิโลเมตร) โดยรถ shuttle bus ของทางปราสาท..
                   หมายเหตุ : (ทางปราสาทมีบริการรถม้าทั้งไปและกลับ หาก                   ท่านในสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 10 ยูโร แต่อาจจะใช้ระยะเวลาในการขึ้นและลงนานกว่าปกติ)
                   ...นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (MUNICH)
เที่ยง              รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
                   ...นำท่านเที่ยวชม เมืองมิวนิค (MUNICH) ที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ อย่างสวยงามคลาสสิคหรือทันสมัย อาทิ จัตุรัสมาเรียน (Marien Platz) ศูนย์รวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค ที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1867-1908 ซึ่งมีหอระฆังอันมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ตั้งอยู่ตัวหอคอย มีความสูงถึง 278 ฟุต ผ่านชมย่านสำคัญๆบนถนนแมกซิมิเลี่ยน สตราเซ่ ที่ตั้งของโอเปร่าเฮ้าส์ พิพิธภัณฑ์เรสซิเด้นท์
                   ...นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลซ์บูร์ก (SALZBURG) ประเทศออสเตรีย
ค่ำ                 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ที่พัก              Salzburg Hotel หรือเทียบเท่า

Day 5 :
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
                   ...นำท่านชมความสวยงามของ เมืองซาลบูร์ก ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูป บ้านเกิดโมสาร์ท, สะพานข้ามแม่น้ำซาลซาร์ค, สวนมิราเบลสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ the sound of music
                   ...จนได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอลสตัท (HALLSTATT) ...ให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปความงดงามของเมืองมรดกโลก ฮอลสตัท เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดอีกเมืองหนึ่ง ชมความงามของทะเลสาบฮอลสตัท
                   ...จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอินส์บรุค (INNSBRUCK) ประเทศออสเตรีย  เมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำอินน์ อยู่ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ที่โอบล้อมรอบตัวเมือง เป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นทีโรล เจ้าของดินแดนออสเตรียนแอลป์ อยู่ทางตะวันตกในประเทศออสเตรีย เป็นเมืองขนาดเล็กริมแม่น้ำอินน์ ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ....
เที่ยง              รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
                   ...นำท่านเดินทางสู่ ถนนมาเรียเทเรซ่า ถนนสายหลักของเมืองอินบรูคส์ เชื่อมระหว่างเขตเมืองเก่ากับย่านช้อปปิ้งสมัยใหม่ ตรงกลางถนนเป็นที่ตั้งของเสาอันนาซอยแล (เสานักบุญแอนน์) ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงการถอนกองกำลังทหารบาวาเรียออกไปจากเมือง ..นำท่านสู่ย่านเมืองเก่าที่ยังคงสภาพและบรรยากาศของยุคกลางได้เป็นอย่างดี อาคารบ้านเรือนที่มีอาร์คเดคชั้นล่างและมีมุขยื่นออกมาที่ชั้นบน แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลายและเรอเนสซองส์   นำท่านชมหลังคาทองคำ (Golden Roof) ที่สร้างในปี ค.ศ.1500 สมัยจักรพรรดิแม็กซิมิเลี่ยนที่ 1 หลังคามุงด้วยแผ่นทองแดงเคลือบทองสว่างไสวและโรงแรมเก่าแก่ประจำเมือง โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ ซึ่งเคยใช้ในการต้อนรับเจ้านายในราชวงศ์และบุคคลชั้นสูงจากต่างแดนหลายท่าน 
                   จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ เมืองเวนิส (VENICE) เป็นเมืองหลักของแคว้นเวเนโต ประเทศอิตาลี ได้รับฉายาว่า ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก, เมืองแห่งสายน้ำ, เมืองแห่งสะพาน และเมืองแห่งแสงสว่าง
ค่ำ                 รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ที่พัก              venice Hotel หรือเทียบเท่า

Day 6 :
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม    
                   ...นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชสโต้ เพื่อลงเรือสู่ เกาะเวนิส..  จากนั้นนำท่าน ล่องเรือ ไปตามลำคลองสู่ ท่าซานมาร์โค นำท่าน ชมจัตุรัสซานมาร์โค  มหาวิหารซานมาร์โค  ถ่ายภาพหน้าพระราชวังดอจ สิ่งก่อสร้างที่  เก่าแก่มากว่า 800 ปี มาแล้ว เมื่อสมัยเวนิชยังเป็นสาธารณรัฐอิสระ ...ซึ่งเคยร่ำรวยและมีอำนาจมหาศาล และเคยส่งให้มาร์โคโปโลเดินทางไปเมืองจีน
                   จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับ สู่ กรุงเทพฯ
15.25 น.          ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK136/EK384
***แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ (00.15-03.05) ***

Day 7 :
12.05 น.          เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
22 – 28 ธ.ค 2564 พุธ - อังคาร 69,900 -
29 ธ.ค 2564 – 04 ม.ค 2565 พุธ - อังคาร 69,900 -
12 – 18 ก.พ 2565 เสาร์ - ศุกร์ 59,900
24 ก.พ – 02 มี.ค 2565 พฤหัส - พุธ 59,900
10 – 16 มี.ค 2565 พฤหัส - พุธ 59,900
24 – 30 มี.ค 2565 พฤหัส - พุธ 59,900
02 – 08 เม.ย 2565 เสาร์ - ศุกร์ 59,900
11 – 17 เม.ย 2565 จันทร์ - อาทิตย์ 69,900
13 – 19 เม.ย 2565 พุธ - อังคาร 69,900
28 เม.ย – 04 พ.ค 2565 พฤหัส - พุธ 59,900
14 – 20 พ.ค 2565 เสาร์ - ศุกร์ 59,900
01 – 07 มิ.ย 2565 พุธ - อังคาร 59,900
23 – 29 มิ.ย 2565 พฤหัส - พุธ 59,900
14 – 20 ก.ค 2565 พฤหัส - พุธ 59,900
27 ก.ค – 02 ส.ค 2565 พุธ - อังคาร 63,900
11 – 17 ส.ค 2565 พฤหัส - พุธ 59,900
25 – 31 ส.ค 2565 พฤหัส - พุธ 59,900
15 – 21 ก.ย 2565 พฤหัส - พุธ 59,900
29 ก.ย – 05 ต.ค 2565 พฤหัส - พุธ 59,900
12 – 18 ต.ค 2565 พุธ - อังคาร 63,900
20 – 26 ต.ค 2565 พฤหัส - พุธ 63,900
22 – 28 ต.ค 2565 เสาร์ - ศุกร์ 63,900

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย อิตาลี เยอรมนี มิวนิค อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน