ทัวร์ ตุรกี


=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 22165
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย เกาะเจ้าชาย เมืองทรอย by Turkish Airlines 9 วัน 6 คืน
Happy New Year Turkey New Normal BY TK

9 วัน 6 คืน

นำท่านเดินทางสู่ ประเทศตุรกี กับเส้นทางในฝันของนักเดินทางจากทั่วโลก ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ พาคุณไปเที่ยวในประเทศที่คุณใฝ่ฝันถึง แต่เราคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก เน้นความเป็นส่วนตัว ให้คุณได้ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า สัมผัสบรรยากาศที่ห่างหายไปได้อย่างเต็มที่ และยังคงซึ่งการบริการที่จะทำให้คุณประทับใจ

Day 1 :
20
.30 น.      คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า 10 เคาน์เตอร์ U สายการบิน TURKISH AIRLINES พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน
23.30 น.       ออกเดินทางสู่สนามบินอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี บินตรง โดยเที่ยวบินที่ TK69

Day 2 :
06.10 น.      เดินทางถึงสนามบินอตาเติร์ก เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ
นำท่านชมสุเหร่าเซนต์โซเฟีย (Mosque of Hagia Sophia) หรือชื่อในปัจจุบัน คือ พิพิธภัณฑ์ฮายาโซฟีอา เดิมเคยเป็นโบสถ์ของคริสต์ศาสนานิกายออร์โธดอกส์ ต่อมาถูกเปลี่ยนเป็นสุเหร่า และในปัจจุบันได้กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ สุเหร่าเซนต์โซเฟียถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง และมักถูกจัดให้อยู่ในรายการ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ซึ่งจุดเด่นอยู่ที่ยอดโดมขนาดมหึมากลางวิหาร และนับเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์
เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย            นำท่านเข้าชมภายใน สุเหร่าสีน้ำเงิน (Blue Mosque) สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งชื่อนี้ได้มาจากสีน้ำเงินของกระเบื้องเคลือบที่ใช้ปูตลอดแนวฝาผนังด้านใน ถูกสร้างขึ้นบนพื้นที่ซึ่งเคยเป็นวังของจักรพรรดิไบเซนไทน์ โดยสุลต่านอาห์เหม็ดที่ 1  ค.ศ. 1609 ใช้เวลาสร้างโดยรวมแล้ว 7 ปี
                  นำท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้ง (Candy Shop) และ ตลาดสไปซ์ (Spice Market) หรือตลาดเครื่องเทศ ท่านสามารถเลือกซื้อของฝากคุณภาพดีได้ในราคาย่อมเยาไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับ ชา กาแฟ ผลไม้อบแห้ง หรือเตอกิสดีไลท์ (Turkish Delight) ขนมหวานที่ชาวตุรกีนิยมทานคู่กับชาร้อน สินค้าอันเลื่องชื่อของตุรกีซึ่งมีให้เลือกซื้อมากมายค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ที่พัก         Hagia Sofia Mansions Istanbul Curio Collection By Hilton หรือเทียบเท่า (2 คืน)
                   โรงแรมใหม่ล่าสุดสไตล์ Ottoman ใหม่ล่าสุด พร้อมวิวอลังการของสุเหร่าเซนต์โซเฟีย ใจกลางเมืองอิสตันบูล

Day 3 :
เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านหลบหนีจากถนนที่วุ่นวายของเมืองใหญ่ ไปสำรวจหมู่เกาะเจ้าชาย (Princes' Islands) ให้ท่านเพลิดเพลินไปบนเรือสำราญล่องทะเลมาร์มารา (Marmara Sea) และตื่นตากับทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองอิสตันบลูสองฝั่งทะเล นำท่านเที่ยวชมเขตบูยูกาดา (Büyükada) บนเกาะอดาลา เกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะเจ้าชาย (Adalar Island) สถานที่พักตากอากาศหน้าร้อนยอดฮิตบนหมู่เกาะ ซึ่งบรรดาเจ้าชายในยุคไบแซนไทน์เคยใช้เป็นที่ประทับ และเป็นที่มาของชื่อเกาะ
เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย         เป็นเวลาอิสระให้ท่านได้เที่ยวชมบ้านเรือนยุคออตโตแมนที่หรูหรา ที่บางแห่งปรับเปลี่ยนมาเป็นคาเฟ่ ร้านอาหาร ร้านค้า หรือมองหาวิวสวย ๆ ของเกาะ ถ่ายรูปได้ตามสบาย
*ท่านสามารถซื้อทัวร์ท่องเที่ยวทั่วเกาะด้วยรถม้า (ยังไม่รวมในค่าทัวร์) ให้ท่านชื่นชมความสงบและความงามของเกาะ เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่น่าอัศจรรย์ของท้องถิ่น พร้อมไกด์บรรยายบนรถม้าลาก หรือที่เรียกกันว่าเฟอิทอน (Phaeton) ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองอิสตันบูล
ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
ที่พัก         Hagia Sofia Mansions Istanbul Curio Collection By Hilton ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

Day 4 :
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) ระยะทาง 305 กม. ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลมาร์มาร่า ตัดกับทะเลอีเจียนซึ่งเป็นที่ตั้งกรุงทรอย
เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่เมืองทรอย (Troy) เมืองที่มีชื่อเสียงมาแต่ในอดีต ถูกสร้างขึ้นมาประมาณ 4,000 ปีมาแล้ว ชมม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย (Wooden Horse of Troy) ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ โดยเป็นสาเหตุทำให้กรุงทรอยแตก และสร้างขึ้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่หลงใหลในมหากาพย์  อีเลียดได้เห็นด้วยตาของตนเองอีกด้วย
ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
ที่พัก             Kolin Hotel Canakkale ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า       

Day 5 :
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นําท่านเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) ระยะทาง 224 กม. เมืองที่มีน้ำพุเกลือแร่ร้อนไหลทะลุขึ้นมาจากใต้ดินผ่านซากปรักหักพังของเมืองเก่าแก่สมัยกรีก ก่อนที่ไหลลงสู่หน้าผา ผลจากการไหลของน้ำพุเกลือแร่ร้อนนี้ได้ก่อให้เกิดทัศนียภาพของน้ำตกสีขาวเป็นชั้นๆ หลายชั้น และการแข็งตัวของแคลเซียมทำให้เกิดเป็นแก่งหินสีขาวราวหิมะขวางทางน้ำเป็นทางยาว ซึ่งมีความงดงามมาก เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า ปราสาทปุยฝ้าย
เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย                 นำท่านชมปราสาทปุยฝ้าย เมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อนที่ซึ่งในอดีตกาลชาวโรมันเชื่อว่า น้ำพุร้อนดังกล่าวรักษาโรคได้ จึงได้สร้างเมืองฮีเยราโพลิส (Hierapolis) ล้อมรอบ ท่านจะได้สัมผัสเมืองโบราณอีกแห่งหนึ่งซึ่งสร้างขึ้นในสมัยโรมัน
ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก   
ที่พัก             Pam Thermal Hotel ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า  

Day 6 :       
เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านเดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ระยะทาง 650 กม. ชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ ซึ่งในอดีตกาลมีกระแสลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็นเวลาหลายล้านปี และด้วยการกระทำของธรรมชาติ โดยการกัดเซาะของพายุลม ฝน หิมะ และ กาลเวลา ได้ปรุงแต่งดินแดนคัปปาโดเกียออกมาได้อย่างงดงาม แปลกตา และน่าอัศจรรย์ด้วยภูมิลักษณ์ต่างๆ เปรียบดังสวรรค์บนดินจนได้ชื่อว่า ดินแดนแห่งเทพนิยาย หรือดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า Fairy Chimney คัปปาโดเกียยังได้รับการแต่งตั้งจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกีอีกด้วย
เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย                 แวะชมคาราวาน สไรน์ (Caravanserai) ที่พักแรมและแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างทางของชาวเติร์กในสมัยออตโตมันนำท่านเดินชมหุบเขาอุซิซาร์ (Uchisar Valley) ให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านหน้าหุบเขาคล้ายจอมปลวกขนาดใหญ่ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งหุบเขาดังกล่าวมีรูพรุน มีรอยเจาะ รอยขุด อันเกิดจากฝีมือมนุษย์ไปเกือบทั่วทั้งภูเขา เพื่อเอาไว้เป็นที่อยู่อาศัย และ ถ้ามองดีๆจะรู้ว่าอุซิซาร์ คือ บริเวณที่สูงที่สุดของบริเวณโดยรอบ ดังนั้นในอดีตอุซิซาร์ก็มีไว้ทำหน้าที่เป็นป้อมปราการที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ  โรงแรมที่พัก  
พิเศษ ที่พัก   Anatolian Houses Cave Hotel โรงแรมสไตล์ถ้ำ (2 คืน)

Day 7 :

***โปรแกรมเสริมพิเศษ ซึ่งไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์***

สำหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม เวลา 04.30 น. เพื่อชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก            ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง พร้อมบริการอาหารว่าง และแชมเปญ (ค่าขึ้นบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาท่านละ 180 US Dollar ) ”ประกันภัยที่ทำจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท และกิจกรรมนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน แต่บริษัทฯ ที่ให้บริการบอลลูน รวมประกันอุบัติเหตุไปแล้วกับราคาการบริการ”

                        รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (หลังโปรแกรมพิเศษ)
เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
ช่วงเช้าให้เวลาอิสระแก่ท่าน เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศของโรงแรมและเมืองคัปปาโดเกีย
เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่เมืองเกอเรเม่ (Goreme) นำท่านชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ (Goreme Open Air Museum) ที่เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วง ค.ศ. ที่ 9 เกิดจากความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนา โดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์อีกด้วย อิสระเที่ยวชม และถ่ายรูปตามเหล่าอาคารบ้านเรือนของชาวเมืองคัปปาโดเกีย ที่เกิดจากการขุดเข้าไปในหินภูเขาไฟ และใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมถึงใช้เป็นศาสนสถานต่างๆ นำท่านเดินทางสู่ โรงงานทอพรม (Carpet Factory) และ โรงงานเซรามิค (Pottery at Avanos Village) สินค้าคุณภาพดี และขึ้นชื่อของประเทศตุรกี ให้เวลาท่านเลือกซื้อตามอัธยาศัย
ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารค่ำ ชมโชว์ และการแสดงพื้นเมืองต่างๆ รวมไปถึงระบำหน้าท้อง พร้อมเครื่องดื่มไม่จำกัด (รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอร์)
พิเศษ ที่พัก   Anatolian Houses Cave Hotel (2 คืน)

Day 8 :

***โปรแกรมเสริมพิเศษ ซึ่งไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์***

สำหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม เวลา 04.30 น. เพื่อชมความงดงามของเมืองคัปปาโดเกียในอีกมุมหนึ่งที่หาชมได้ยาก            ใช้เวลาอยู่บนบอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง พร้อมบริการอาหารว่าง และแชมเปญ (ค่าขึ้นบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาท่านละ 180 US Dollar) ”ประกันภัยที่ทำจากเมืองไทย ไม่ครอบคลุมการขึ้นบอลลูน และเครื่องร่อนทุกประเภท และกิจกรรมนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของท่าน แต่บริษัทฯ ที่ให้บริการบอลลูน รวมประกันอุบัติเหตุไปแล้วกับราคาการบริการ”                   

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (หลังโปรแกรมพิเศษ)
ช่วงเช้าให้เวลาอิสระแก่ท่าน เพื่อให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศของโรงแรมและเมืองคัปปาโดเกีย
เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นำท่านเที่ยวชมเมืองคัปปาโดเกียที่มีนครใต้ดิน (Underground City) อยู่หลายแห่ง เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลงไป เพื่อใช้เป็นที่หลบซ่อนของชาวเมืองจากการรุกรานของข้าศึกในสมัยทำสงคราม ซึ่งนครใต้ดินที่ขึ้นชื่อและมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมเยียนเยอะที่สุด คงหนีไม่พ้น นครใต้ดิน เมืองไคมัคลี (Kaymakli Underground City)  พร้อมทั้งยังมีระบบระบายอากาศ และมีสภาพวิถีชีวิตความเป็นอยู่ใต้ดินพร้อมสรรพ ซึ่งนครใต้ดินนับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สร้างจากฝีมือมนุษย์อย่างหนึ่งก็ว่าได้
ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พักเพื่อทำการเก็บสัมภาระ และเช็คเอาท์
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
20.10 น.      ออกเดินทางกลับสู่สนามบินอิสตันบูล โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES โดยเที่ยวบินที่ TK2015 แวะพักเปลี่ยนเครื่อง

Day 9 :
0
1.55 น.      ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES โดยเที่ยวบินที่ TK68
15.00 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ... 


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
26 ธ.ค 2564 – 03 ม.ค 2565 อาทิตย์ - จันทร์ 59,900 -

ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมตุรกี ราคาใกล้เคียงกัน