ทัวร์ ในประเทศ


ทัวร์เที่ยวไทย น่าน ปัว บ่อเกลือ สะปัน เที่ยวภาคเหนือ วัดภูมินทร์ วัดมิ่งเมือง พระธาตุแช่แห้ง ปัว ชุมชนไทลื้อ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ วัดพระธาตุเบ็งสกัด ถนนลอยฟ้า 1081 ดอยภูคา จุดชมวิว 1715 หมู่บ้านสะปัน ดอยเสมอดาว วัดบ่อแก้ว โฮงเจ้าฟองคำ ดอยซิลเวอร์แฟคตอรี่ วัดพระธาตุเขาน้อย วัดศรีพันต้น บ้านนาก๋างโต้ง โอทอปน่าน
#ทัวร์เที่ยวไทย
รหัสโปรแกรม : 22063
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์เที่ยวไทย น่าน ปัว บ่อเกลือ สะปัน by Nok Air 4 วัน 3 คืน
TVNNT01 : แอ่วเมืองน่านม่วนจิ๊ตม่วนใจ๋

4 วัน 3 คืน

เที่ยวภาคเหนือ วัดภูมินทร์ วัดมิ่งเมือง พระธาตุแช่แห้ง ปัว ชุมชนไทลื้อ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ วัดพระธาตุเบ็งสกัด ถนนลอยฟ้า 1081 ดอยภูคา จุดชมวิว 1715 หมู่บ้านสะปัน ดอยเสมอดาว วัดบ่อแก้ว โฮงเจ้าฟองคำ ดอยซิลเวอร์แฟคตอรี่ วัดพระธาตุเขาน้อย วัดศรีพันต้น บ้านนาก๋างโต้ง โอทอปน่าน #ทัวร์เที่ยวไทย

     Day 1

     05.30 สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 2 (Terminal 2) ชั้น 3  เคาร์เตอร์สายการบินนกแอร์(DD) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระ และบัตรที่นั่งบนเครื่อง
     * เนื่องจากตั๋วที่จองเป็นตั๋วราคาพิเศษเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถเลือกที่นั่งตามต้องการได้ หากท่านเดินทางมาด้วยกัน ทางบริษัทจะขอให้ทางสายการบินจัดที่นั่งให้ติดกัน หรือใกล้กันมากที่สุด แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน
     ** ผู้เดินทางจะต้องเตรียมหลักฐานการจองผ่านโครงการ 'ทัวร์เที่ยวไทย' เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และสแกนยืนยันการใช้สิทธิ์

     *** หากท่านไม่สามารถสแกนยืนยันสิทธิ์ได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเดินทาง และไม่สามารถคืนเงินแก่ท่านได้
     08.35 ออกเดินทางสู่ จ.น่าน โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 170 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาที) ไม่รวมอาหารบนเครื่อง
     *รวมค่าโหลดกระเป๋าเดินทางใต้ท้องเครื่องท่านละ 20 กก.*
     09.05 เดินทางถึง ท่าอากาศยานน่านนคร ให้ท่านรับสัมภาระให้เรียบร้อย
     10.30 รายละเอียดค่าเดินทาง 'รถตู้นำเที่ยว เส้นทาง น่าน-ปัว-น่าน' นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยว
     10.45  นำท่านเดินทางสู่ ‘วัดภูมินทร์’ เป็นวัดหลวงเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 400 ปี เดิมมีชื่อว่า วัดพรหมมินทร์ ความงดงามและไม่เหมือนใครของวัดนี้คือ เป็นวัดเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างทรงจตุรมุข ดูแล้วคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตัว อาคารเป็นทั้งพระอุโบสถและพระวิหาร ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์หันออกด้านประตูทั้ง 4 ทิศ จิตรกรรมฝาผนังปู่ม่านย่าม่าน หรือ ภาพกระซิบรัก อันเลื่องลือ
     นำท่านเดินทางสู่ ‘วัดมิ่งเมือง’ ที่มีลายปูนปั้นบนผนังด้านนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจง สักการะเสาพระหลักเมืองน่าน เพื่อความเป็นสิริมงคล
     นำท่านเดินทางสู่ 'พระธาตุแช่แห้ง' สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองน่าน เป็นปูชนียสถานสำคัญของเมืองน่าน มีอายุกว่า 600 ปี ตามพงศาวดารเมืองน่านกล่าวว่า พญาการเมือง (เจ้าผู้ครองนครน่านในอดีต) โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ได้มาจากเมืองสุโขทัย ระหว่างปี พ.ศ.1891-1901 และเป็นโบราณสถานที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนา
     12.00  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเฮือนเจ้านาง ริมแม่น้ำน่าน (ฝั่งท่าล้อ) 
     13.30  นำท่านออกเดินทางสู่ อำเภอปัว ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพท่ามกลางความธรรมชาติ...จนกระทั่งถึง 'วัดปรางค์' เพื่อนำท่านชม 'ต้นดิ๊กเดียม' ต้นไม้ที่มีอารมณ์ขัน ที่อยู่คู่วัดปรางค์แห่งอําเภอปัวมานานนับร้อยปี ด้วยไม้ต้นนี้มี ความแปลกพิสดาร ตั้งแต่อากปกริยาของมันที่หันหน้าเข้าวัด แต่หันหลังให้แดด และที่น่าอัศจรรย์ยิ่งกว่านั้นคือ เพียงแค่ลูบเบา ๆ บริเวณ ลําต้น ทั้งกิ่ง ก้าน ใบของมันจะสั่นไหว คล้ายบอกว่ามันกำลังรู้สึกจั๊กจี๋
     จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ 'ชุมชนไทลื้อ' ซึ่งอพยพมาจากสิบสองปันนา มีฝีมือในการทอผ้าพื้นเมืองที่งดงาม เรียกว่า “ผ้าลายนํ้าไหล” ซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน นับเป็นหัตถกรรมที่ตกทอดมาหลายยุคหลายสมัย
     นำท่านจิบกาแฟชมวิว ณ 'ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ' ร้านกาแฟเก๋ไก๋ติดริมนาข้าว แฝงไปด้วยบรรยากาศแบบไทลื้อดั้งเดิม ชมวิวนาข้าว และขุนเขาที่อยู่เบื้องหน้า พร้อมถ่ายภาพเช็คอินกับกระท่อมปลายนาในแบบฉบับที่ไม่เหมือนใคร
     18.00  รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารครัวต้นตาลเลิศรส
     19.30  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ปัวเดอวิว บูติค รีสอร์ท

     Day 2


     07.00 
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
     08.00  รายละเอียดค่าเดินทาง 'รถตู้นำเที่ยว เส้นทาง น่าน-ปัว-น่าน' นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยว
     08.15   นําท่านไปชมโบราณสถาน ‘วัดพระธาตุเบ็งสกัด’ สักการะองค์พระเจดีย์ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปัวเคารพ และศรัทธาอย่างมากตั้งอยูข้างๆ วิหารทรงตะขอแบบศิลปะพื้นบ้านไทลื้อ
     จากนั้นนําท่านท่องเที่ยว 'วัดภู เก็ต' วัดในจังหวัดน่าน ที่ตั้งชื่อตามหมู่บ้านที่ชื่อว่า หมู่บ้านเก็ต แต่ด้วยวัดตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งทางเหนือเรียกว่า 'ดอย' หรือ 'ภู' จึงตั้งชื่อว่า 'วัดภู เก็ต' เป็นวัดที่มีภูมิทัศน์ และวิวที่สวยงาม โดยจุดเด่นของวัดคือ มีระเบียงชมวิวด้านหลังวัด ติดกับทุ่งนาที่กว้างไกลพร้อมด้วยฉากหลังเป็นภูเขาวนอุทยานดอยภูคา
     จากนั้นเดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ ผ่านเส้นทาง ‘ถนนลอยฟ้า 1081’ เป็นอีกเส้นทางสู่บ่อเกลือ ที่ลัดเลาะตามแนวธรรมชาติของเส้นทางนี้ ทำให้เมื่อขับรถมาถึงบริเวณจุดดังกล่าว จะมองเห็นถนนที่โค้ง คล้ายกับเลข 3 โดดเด่นขึ้นมาสวยงาม โดยบริเวณ 2 ข้างทางเต็มไปด้วยป่าไม้เขียวขจี
     12.00   อิสระในการรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (ไกด์จะแนะนำร้านอาหารให้แก่ผู้เดินทาง)
     13.30   นำท่านเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ถือว่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่สุดของจังหวัดน่าน มีสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ อากาศบริสุทธิ์ โดยเฉพาะ ยอดดอยภูคา มีเมฆปกคลุมตลอดฤดูฝน และฤดูหนาว
     นำท่านชมวิวทิวทัศน์ที่บริเวณ ‘จุดชมวิว 1715’ ตั้งอยู่บนดอยภูคา ไฮไลน์ของจุดชมชมทัศนียภาพของแม่น้ำน่านและภูเขาที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆ จากความสูงจากถึง 1,715 เมตร จุดเด่นของอุยานแห่งชาติดอยภูคา คือ การได้มาชมต้นชมพูภูคาพันธุ์ไม้ที่ได้ชื่อ ว่าหายากที่สุดในโลกชนิดหนึ่ง เคยพบในมณฑลยูนนานของจีน ก่อนจะสูญพันธุ์ไป และมีการค้นพบอีกครั้งในประเทศไทยที่ดอยภูคา จังหวัดน่าน พันธุ์ไม้ชนิดนี้จึง หลงเหลืออยู่ในโลกเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ประเทศไทยในรอบหนึ่งปี
     นำท่านชม  ‘หมู่บ้านสะปัน’ ชุมชนเล็กๆ แสนสงบ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขา มีลำธารไหลผ่าน และในช่วงหน้าฝนฤดูทำนา ยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของนาข้าวเขียวขจี เดินเล่นเก็บบรรยากาศของหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตของชาวบ้านท้องถิ่นอาศัยอยู่รวมกันรีสอร์ทที่พักได้อย่างลงตัว เก็บภาพบรรยากาศของหมู่บ้านจากบนสะพานปูนข้ามแม้น้ำว้า
     18.00   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวกาสะลอง ริมน้ำน่าน 
     19.00   นำท่านเข้าสู่ที่พัก NAN NAKARA BOUTIQUE HOTEL

     Day 3


     04.00
   รายละเอียดค่าเดินทาง 'รถตู้นำเที่ยว เส้นทาง น่าน-ปัว-น่าน' นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยว
     04.15   อรุณสวัสดิ์ยามเช้า นำท่านออกเดินทางสู่ ดอยเสมอดาว ซึ่งตั้งอยู่ภายในอุทยานแห่งชาติศรีน่าน เพื่อให้ท่านได้สัมผัสกับแสงอรุณยามเช้า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านขึ้นจุดชมทิวทัศน์ 'ดอยผาชู้' ทิวทัศน์ทั้งสองฝั่งแม่น้ำน่าน ให้ท่านได้สัมผัสอากาศหนาวบนยอดดอย ชมทะ เลหมอก 'ผาชู้' มีลักษณะเป็นผาหินขนาดใหญ่ตั้งตระหง่านกลางขุนเขาเขียวขจีหลายแสนไร่ บริเวณเชิงผาชู้เป็นที่ตั้งที่ทำการ อุทยานฯ ในฤดูหนาว สามารถมองเห็นทะ เลหมอกได้จากยอดผาชู้ และเมื่อหมอกจางลง จะมองเห็นลำน้ำน่าน ทอดตัวคดเคี้ยวอยู่ที่ปลาย ผืนป่า
     06.30   รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหารเฮือนฝ้าย แม่จำปี 
     07.45   นำท่านเดินทางสู่ ‘เสาดินนาน้อย และคอกเสือ’ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีลักษณะเป็นหุบผาและแท่งดินผสมหินลูกรังสีแดงปนส้ม กระจายอยู่ในพื้นที่ประมาณ 20 ไร่คล้ายกับแพะเมืองผีที่ จ.แพร่ สันนิษฐานว่าเสาดินนาน้อยมี อายุประมาณ 30,000-10,000 ปี  และเคยเป็นก้นทะ เลมาก่อน
     นำท่านเดินทางสู่   'วัดบ่อแก้ว' วัดที่สร้างด้วยศิลปะแบบล้านนา พระอุโบถมีสีขาวทั้งหลังงดงามวิจิตรด้วยลวดลายแกะสลักปูนปั้นประดับกระจกสีต่างๆ ด้านหลังวัดสามารถมองเห็นวิวของทุ่งนาเขียวขจีบริเวณทางเข้ามีเสาสีขาวเรียงรายไปตลอดทั้งสองฝั่ง ปลายเสาเป็นรูปปั้นหงส์ติดโคมไฟไว้สำหรับเปิดยามค่ำคืนแต่เดิมบ้านบ่อแก้วเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ชื่อว่าบ้านเมืองหิน เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2390 (ตรงกับในสมัยรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์) ด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นสำหรับเป็นศูนย์รวมจิตใจและใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม ให้ชื่อว่า 'วัดศรีมาราม' ภายในบริเวณวัดมีบ่อน้ำอยู่ หลังจากสร้างวัดแล้วได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้น โดยทุกวันพระจะปรากฏดวงแก้วส่องแสงสว่างสุกใสลอยออกมาจากบ่อน้ำภายในวัด สร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้ชาวบ้านเป็นอย่างมาก จึงช่วยกันสร้างพระเจดีย์ครอบบ่อน้ำเอาไว้ แล้วเปลี่ยนชื่อจากวัดศรีมารามเป็น 'วัดบ่อแก้ว' รวมทั้งชื่อหมู่บ้านด้วย เพื่อระลึกถึงปรากฏการณ์มหัศจรรย์อันเป็นมหามงคล
     09.00   สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก ณ NAN NAKARA BOTIQUE HOTEL เพื่อให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัว
     11.00   จากนั้นชมมนต์เสน่ห์บ้านพื้นถิ่น ‘โฮงเจ้าฟองคำ’ บ้านเรือนไทยโบราณสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2468 และยังคงรูปแบบดั้งเดิมเหมือนเมื่อร้อยกว่าปีก่อน ชาวเมืองน่านเรียกบ้านหลังใหญ่ว่า 'โฮง' ลักษณะเป็นเรือนไม้ 3 หลังติดต่อกัน เป็นบ้านพักของเจ้าศรีตุมมากับเจ้ามะโน เจ้าศรีตุมมาเป็นหลานของเจ้ามหาวงศ์ เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 11
     12.00   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร Gin Restaurant
     13.30   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ 'ดอยซิลเวอร์แฟคตอรี่' เป็นศูนย์หัตถกรรมที่มีชื่อเสียง และยังได้สืบสานศิลปะหัตถกรรมเครื่องประดับเงินจากบรรพบุรุษให้ท่านได้เลือกชมตามอัฑยาศัย
     จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ 'วัดพระเกิด' เรียนรู้การทำ 'ตุงก้าคิง' ทำเพื่อสะเดาะเคราะห์ หรือ บำบัดทุกข์โศก โรคภัย ภยันตราย นำมาซึ่งความสุขประสบแต่สิ่งดีงาม
     จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ ‘วัดพระธาตุเขาน้อย’ ตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อยทางด้านตะวันตกของตัวเมืองน่าน องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ งดงามแบบศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บริเวณลานปูนพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน จึงสามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองน่านได้ทั้งเมืองแบบพาโนรามา
     จากนั้นนำท่านสู่ ‘ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน’ ถนนคนเดินที่มีของที่ระลึกอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเหนือ ของแฮนด์เมดต่างๆ รวมถึงของอาหารพื้นเมืองที่น่าลองชิม
     17.30   รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารเฮือนภูคา *เมนูเพื่อสุขภาพ*
     19.00   นำท่านเข้าสู่ที่พัก NAN NAKARA BOUTIQUE HOTEL 

     Day 4


     08.00 
 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
     09.00   รายละเอียดค่าเดินทาง 'รถตู้นำเที่ยว เส้นทาง น่าน-ปัว-น่าน' นำท่านออกเดินทางท่องเที่ยว
     09.15   นำท่านเดินทางสู่ 'วัดศรีพันต้น' ภายในวัดมีวิหารที่สวยงาม ตั้งเด่นเป็นสง่ามีสีทองระยิบระยับ เป็นอีกวัดหนึ่งในจังหวัดน่าน ที่มีจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามโดยเฉพาะพญานาคเจ็ดเศียร เฝ้าบันไดหน้าวิหารวัดสีทองเหลืองอร่ามสวยงามตระการตา ดูอ่อนโยนมีชีวิตชีวา ภายในวิหารได้มีการเขียนภาพลายเส้นประวัติของพระพุทธเจ้า และประวัติ การกำเนิด เมืองน่าน โดยช่างชาวน่าน เป็นภาพเขียนลายเส้นลงสีธรรมชาติสวยงามและทรงคุณค่าอย่างยิ่ง สร้างโดยพญาพันต้น เจ้าผู้ครองนครน่าน แห่งราชวงศ์ภูคา ชื่อวัดตรงกับนามผู้สร้าง คือพญาพันต้น บางสมัยเรียกว่า วัดสลีพันต้น (คำว่า สลี หมายถึง ต้นโพธิ์) ซึ่งในอดีตมีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่ด้านทิศเหนือและทิศใต้ของวัด ปัจจุบันถูกโค่นเพื่อตัดเป็นถนนแล้ว วัดศรีพันต้นได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2505
     จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ 'บ้านนาก๋างโต้ง' เช็คอินฟินธรรมชาติได้ตลอดปี รีสอร์ต และคาเฟ่สไตล์เรือนไม้ดีไซน์โมเดิร์นสุดเก๋ ตั้งอยู่กลางท้องทุ่งนา แวดล้อมด้วยภูเขา และธรรมชาติงดงาม ทั้งยังเดินทางสะดวก เพราะอยู่ใกล้ใจกลางเมืองน่าน “บ้านนาก๋างโต้ง” รีสอร์ตแห่งใหม่ของ จ.น่าน ที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว เตรียมขึ้นแท่นอีกแลนด์มาร์คประจำจังหวัดที่สามารถไปเช็คอินฟินธรรมชาติได้ตลอดทั้งปี
     12.00   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารครัวเมนูปลา
     13.30   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ 'โอทอปน่าน' ศูนย์รวมของฝากที่ใหญ่ที่สุด ใน จ.น่าน...อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากที่ระลึกก่อนเดินทางกลับ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทาง สู่ ท่าอากาศยานน่านนคร เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
     17.40   ออกเดินทางสู่ 'ท่าอากาศยานดอนเมือง' โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 177 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที) ไม่รวมอาหารบนเครื่อง *รวมค่าโหลดกระเป๋าเดินทางใต้ท้องเครื่องท่านละ 20 กก.*
     18.50   เดินทางกลับมาถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 
ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
18 – 21 พ.ย 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 15,200
10,200
- *ราคานี้สำหรับโปรทัวร์เที่ยวไทย*
25 – 28 พ.ย 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 15,200
10,200
FULL *ราคานี้สำหรับโปรทัวร์เที่ยวไทย*
02 – 05 ธ.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 15,200
10,200
- *ราคานี้สำหรับโปรทัวร์เที่ยวไทย*
09 – 12 ธ.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 15,200
10,200
FULL *ราคานี้สำหรับโปรทัวร์เที่ยวไทย*
16 – 19 ธ.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 15,200
10,200
*ราคานี้สำหรับโปรทัวร์เที่ยวไทย*
23 – 26 ธ.ค 2564 พฤหัส - อาทิตย์ 15,200
10,200
FULL *ราคานี้สำหรับโปรทัวร์เที่ยวไทย*
06 – 09 ม.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 15,200
10,200
*ราคานี้สำหรับโปรทัวร์เที่ยวไทย*
13 – 16 ม.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 15,200
10,200
*ราคานี้สำหรับโปรทัวร์เที่ยวไทย*
20 – 23 ม.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 15,200
10,200
*ราคานี้สำหรับโปรทัวร์เที่ยวไทย*

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์เที่ยวไทย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน