ทัวร์ ในประเทศ


เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม เที่ยวภาคเหนือ ม่อนแจ่ม วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยคำ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ ร่มบ่อสร้าง หมู่บ้านแม่กำปอง น้ำพุร้อนสันกำแพง ร้านเครื่องหนัง เบญจรงค์ขันโตก
รหัสโปรแกรม : 22044
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม by VietJet Air 3 วัน 2 คืน
เชียงใหม่ ม่อนแจ่ม BY VZ

3 วัน 2 คืน

เที่ยวภาคเหนือ ม่อนแจ่ม วัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยคำ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ ร่มบ่อสร้าง หมู่บ้านแม่กำปอง น้ำพุร้อนสันกำแพง ร้านเครื่องหนัง เบญจรงค์ขันโตก

Day 1 :
06.00 น.          พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
07.30 น.          เหิรฟ้า บินตรงสู่เมืองเชียงใหม่ โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท
08.50 น.          ถึงเมืองเชียงใหม่ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้ออกจากสนามบินเชียงใหม่เดินทางเข้าชม วัดผาลาด วัดที่มีความสวยงามมากค่ะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจะได้ยินเสียงนกและเสียงสัตว์ป่า รวมไปถึงเสียงน้ำตกผาลาดที่ไหลผ่าน และมีความงดงามแบบศิลปะการสร้างแบบพม่า
จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่ พระธาตุประจำปีเกิดปีมะแม เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่มีความสำคัญทางศาสนา
เที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารเฮือนเพ็ญ
เมนู ข้าวซอย  / น้ำพริกอ่อง และ น้ำพริกหนุ่ม
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี สร้างในปี พ.ศ. 1230 รัชสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์แห่งหริภุญชัย โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้าง  ภายในวัดประดิษฐานเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า และยังเป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าห้าร้อยปี
จากนั้นนำท่านสู่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ภายในมีสิ่งปลูกสร้าง และดอกไม้นานาพันธุ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่กว่า 468 ไร่  เช่น หอคำหลวง สวนองค์กรเฉลิมพระเกียรติ สวนนานาชาติ สวนเกษตรทฤษฏีใหม่
ค่ำ               อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการเที่ยว)
พักที่            โรงแรม AT PINGNAKORN HOTEL NIMMAN หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน

Day 2 :
เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเที่ยวชมงานหัตถกรรม ร่มบ่อสร้าง สันกำแพง หรือ ร่มกระดาษสาเป็นสินค้าที่ สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดเชียงใหม่ และ ประเทศไทยมาช้านาน นอกจากนี้ยังช่วยสร้างอาชีพให้แก่ชุมชนในอำเภอสันกำแพง ร่มบ่อสร้างจึงเป็นส่วนสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่ควรอนุลักษณ์เอาไว้
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแม่กำปอง หมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขา มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีลำธารไหลผ่านหมู่บ้าน และป่าไม้ที่สมบูรณ์ สภาพ อากาศที่นี่จึงเย็นสบายตลอดปี ดื่มด่ำธรรมชาติน้ำตกแม่กำปอง เดิน  ชมวิถีชีวิตชาวบ้าน ถ่ายรูปตามอัธยาศัย จิบกาแฟยามบ่าย ที่ร้าน The Giant Chiang Mai ร้านกาแฟบนต้นไม้สุดฮิต
เที่ยง                อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย (ไม่รวมอยู่ในรายการเที่ยว)
นำท่านเดินทางสู่ น้ำพุร้อนสันกำแพง เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่มี ชื่อเสียงมาเนิ่นนานควบคู่กับการท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่ บรรยากาศร่มรื่น สวยงาม ล้อมรอบไปด้วยภูเขาธรรมชาติ ไม้ดอก นานาพรรณ และได้ตื่นตาตื่นใจกับความมหัศจรรย์ธรรมชาติที่ี่ มาจากความเปลี่ยนแปลงจากใต้พื้นโลกก่อกำเนิดน้ำร้อนที่มี อุณหภูมิถึง 100 องศาเซลเซียส น้ำร้อนอันเดือด พล่านพุ่งขึ้นจากใต้พื้นพิภพสู่ท้องฟ้าสูงถึง 15 เมตร เป็นธรรมชาติที่น่าทึ่งอย่างมาก
ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านเบญจรงค์ ขันโตก บุฟเฟต์อาหารเหนือ พร้อมชมการแสดงแบบล้านนา ไม่รวมค่าดื่มที่ลูกค้าสั่งเพิ่มเติม
พักที่            โรงแรม AT PINGNAKORN HOTEL NIMMAN หรือเทียบเท่า
                   พักห้องละ 2-3 ท่าน

Day 3 :
เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเข้าชม วัดศรีสุพรรณ ตั้งอยู่บนถนนวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  เป็นวัดที่มีประวัติการก่อสร้างมาตั้งแต่ครั้งอดีตกว่า 500 ปี ในรัชสมัยของพระเจ้าเมืองแก้ว กษัตริย์เชียงใหม่ราชธานี และพระนางสิริยสวดี พระราชมารดามหาเทวีเจ้า โปรดเกล้าฯ ให้มหาอำมาตย์ชื่อเจ้าหมื่นหลวงจ่าคำ สร้างวัดชื่อว่า “วัดศรีสุพรรณอาราม” ต่อมาเรียกสั้น ๆ ว่า “วัดศรีสุพรรณ” ภายในวัดมีอุโบสถเงินแห่งแรกของโลก ที่ชาวชุมชนร่วมแรงร่วมใจสืบสานเครื่องเงินชุมชนวัวลาย ซึ่งเป็นชุมชนทำหัตถกรรมเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นนำท่านชมงาน ร้านหัตถกรรมเครื่องเงิน ของเมืองเชียงใหม่
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ วัดพระสิงห์ เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา ตามคติล้านนาเป็นวัดประจำปีเกิด ปีมะโรง คนเกิดปีมะโรงต้องมาไหว้พระสิงห์ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ วัดเจดีย์หลวง เป็นวัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระเจ้าแสนเมืองมา กษัตริย์ ลำดับ ที่ 7 แห่งราชวงศ์มังราย ไม่ปรากฏปีที่สร้างแน่ชัด สันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้น่าจะสร้างในปี พ.ศ. 1928-พ.ศ. 1945 วัดเจดีย์หลวงเป็นพระอารามหลวงแบบโบราณ มีการบูรณะมาหลายสมัย โดยเฉพาะพระเจดีย์ ที่ปัจจุบันมี ขนาด ความกว้างด้านละ 60 เมตร เป็นองค์พระเจดีย์ที่มีความสำคัญที่สุดองค์หนึ่งในเชียงใหม่ วัดเจดีย์หลวงสร้าง อยู่กลางใจ เมืองเชียงใหม่ ซึ่งแต่เดิมถือว่าเป็นศูนย์กลางทางการปกครองของอาณาจักรล้านนา ปัจจุบันบริเวณ วัดเจดีย์หลวงกลางเมืองเชียงใหม่ มีสิ่งสักกาละหลากหลายได้แก่ เจดีย์หลวง อินทขีล ต้นยาง กุมภัณฑ์ พระฤๅษี ซึ่งสะท้อนพัฒนาการคติจักรวาลได้ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ที่แวดล้อมของเมืองชีวิต
เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านขนมจีน บ้านเจ็ดยอด
                        เมนู บุฟเฟ่ต์ขนมจีน หลากหลายน้ำพริก พร้อมของหวาน                      
บ่าย                  นำท่านเที่ยวชมและช้อปปิ้ง ร้านของฝาก
                        ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่สนามบินเชียงใหม่
21.10 น.          นำท่านเหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน ไทยเวียดเจ็ท
22.30 น.          เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพฯ


ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
17 – 19 ต.ค 2564 อาทิตย์ - อังคาร 5,799 -
18 – 20 ต.ค 2564 จันทร์ - พุธ 5,799 -
19 – 21 ต.ค 2564 อังคาร - พฤหัส 5,799 -
07 – 09 พ.ย 2564 อาทิตย์ - อังคาร 5,799 -
08 – 10 พ.ย 2564 จันทร์ - พุธ 5,799 -
14 – 16 พ.ย 2564 อาทิตย์ - อังคาร 5,799 -
15 – 17 พ.ย 2564 จันทร์ - พุธ 5,799 -
21 – 23 พ.ย 2564 อาทิตย์ - อังคาร 5,799 -
22 – 24 พ.ย 2564 จันทร์ - พุธ 5,799 -
28 – 30 พ.ย 2564 อาทิตย์ - อังคาร 5,799 -
06 – 08 ธ.ค 2564 จันทร์ - พุธ 5,799
12 – 14 ธ.ค 2564 อาทิตย์ - อังคาร 5,799
14 – 16 ธ.ค 2564 อังคาร - พฤหัส 5,799
21 – 23 ธ.ค 2564 อังคาร - พฤหัส 5,799

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน