ทัวร์ จอร์เจีย


จอร์เจีย ทบิลิซี เทือกเขาคอเคซัส คาซเบกี้ กูดาอูรี ซิกนากี ควาเรสี เที่ยวยุโรป ทบิลิซี มิทสเคต้า เทือกเขาคอเคซัส คาซเบกี้ กูดาอูรี ซิกนากี ควาเรสี
รหัสโปรแกรม : 22035
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์จอร์เจีย จอร์เจีย ทบิลิซี เทือกเขาคอเคซัส คาซเบกี้ กูดาอูรี ซิกนากี ควาเรสี by Emirates 6 วัน 3 คืน
PRO28 : Georgia จอร์เจีย BY EK

6 วัน 3 คืน

เที่ยวยุโรป ทบิลิซี มิทสเคต้า เทือกเขาคอเคซัส คาซเบกี้ กูดาอูรี ซิกนากี ควาเรสี

วันแรกของการเดินทาง           สนามบินสุวรรณภูมิ

23.30น.           พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK)โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯจะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง….

วันที่สองของการเดินทาง           สนามบินสุวรรณภูมิ-ทบิลิซี-มิทสเคต้า-ชมเมือง-ทบิลิซี

03.30 น.          ออกเดินทางสู่เมืองทบิลิซี (TBILISI) ประเทศจอร์เจียโดยสายการบินเอมิเรตส์(EK)เที่ยวบินที่EK377/EK2200*.*.*.แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ: 0715-1225 *.*.*.

15.55 น.          (เวลาท้องถิ่น)ถึงเมืองทบิลิซี (TBILISI) ประเทศจอร์เจียเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของจอร์เจีย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำคูรา (Kura) หรือ  เรียกว่าแม่น้ำมตควารี (Mtkvari) เมืองนี้ถูกสร้างโดยวาคตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali)กษัตริย์จอร์เจียแห่งคาร์ตลี (ไอบีเรีย) ได้ก่อตั้งเมืองนี้ขึ้นในค.ศ.ที่ 4 เป็นศูนย์กลางการทำอุตสาหกรรม สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคคอเคซัส ในประวัติศาสตร์เมืองนี้อยู่ในสายทางหนึ่งของเส้นทางสายไหม ละปัจจุบันยังมีบทบาทสำคัญในฐานะศูนย์กลางการขนส่งและการค้า เนื่องจากความได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ในแง่ที่ตั้งที่เป็นจุดตัดระหว่างทวีปเอเชียกับทวีปยุโรป....

จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมิทสเคต้า(Mtskheta)(26 กม.) เป็นเมืองที่มีความเก่าแห่งหนึ่งของประเทศและในปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครองของแคว้นมอสเคต้าและเทียนิตื้เนื่องจากมีโบราณสถานทางด้านประวัติศาสตร์มากมายหลายแห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1994

ชมวิหารจวารี (Jvari Monastery) เป็นวิหารแบบของคริสต์ศาสนาออร์โธด๊อกที่ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่6

วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่มีแม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบกัน คือ แม่น้ำมิควารีและแม่น้ำอรักวีและบริเวณที่กว้างใหญ่ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาณาจักรของไอบีเรีย(Kingdom of Iberia)ซึ่งได้เคยปกครองดินแดนในบริเวณนี้ตั้งแต่ 400 ปีก่อนคริสตกาลจนถึงราวคริสต์ศตวรรษที่5…..ชมวิหารสเวติสโคเวลี (Sveti Tskhoveli Cathedral) เป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณของมิทสเคต้า ที่มีรูปแบบของจอร์เจียออร์โธด๊อกซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 11…นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี(TBILISI)(25 กม.)

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก              BEST WESTERN ART HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง                    ทบิลิซี-เทือกเขาคอเคซัส-คาซเบกี้-กูดาอูรี-ทบิลิซี

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางไปตามทางหลวงที่สำคัญซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับใช้ในด้านการทหารที่เรียกว่า Georgian Military Highwayได้ถูกสร้างขึ้นโดยสหภาพโซเวียตในสมัยที่จอร์เจียตกอยู่ภายใต้การปกครองสำหรับใช้เป็นเส้นทางมายังภูมิภาคแห่งนี้ และเป็นถนนเส้นทางเดียวที่จะนำท่านเดินทางสู่เทือกเขาคอเคซัสใหญ่ (Greater Caucasus)(80 กม.)ที่มีความยาวประมาณ1,100 กม.ที่เป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างรัสเซียและจอร์เจีย

นำท่านชมป้อมอนานูรี (Ananuri Fortress) เป็นสถานที่ก่อสร้างอันเก่าแก่มีกำแพงล้อมรอบและตั้งอยู่ริมแม่น้ำอรักวี ที่ตั้งอยู่ห่างจากทบิลิซีประมาณ 45 กม.ซึ่งถูกสร้าง ขึ้นให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่16-17 ภายในยังมีโบสถ์ 2 หลังที่ถูกสร้างได้อย่างงดงามและยังมีหอคอยที่สูงใหญ่ตั้งตระหง่านอยู่ ทำให้เห็นภาพทิวทัศน์อันสวยงามของเบื้องล่างและอ่างเก็บน้ำซินวาลี (ZhinvaliReservoir) และยังมีเขื่อนซึ่งเป็นสถานที่ที่สำคัญสำหรับนำน้ำที่เก็บไว้ส่งต่อไปยังเมืองหลวง พร้อมกับผลิตกระแสไฟฟ้าอีกด้วย

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองคาซเบกี้ (KAZBEGI) (90 กม.) ซึ่งเป็นชื่อเมืองดั้งเดิมแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อสเตพานท์สมินด้า (Stepantsminda)หลังจากนักบุญในนิกายออร์โธด๊อกชื่อสเตฟานได้มาพำนักอาศัยและก่อสร้างสถานที่สำหรับจำศีลภาวนา ตั้งอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำเทอร์กี้ที่มีความยาวประมาณ 157 กม. และตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,740 เมตร ในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิที่อยู่ปานกลางมีความชื้นและแห้งแล้งที่ประมาณ 14.5 องศาเซลเซียส ในฤดูหนาวมีอากาศเย็นและยาวนาน มีอุณหภูมิที่ประมาณ-5องศาฯ ในเดือนมกราคมซึ่งเป็นเดือนที่หนาวเย็นที่สุด

จากนั้นนำท่านขึ้นรถ 4WD (รถขับเคลื่อน 4 ล้อ) เพื่อเข้าสู่ใจกลางหุบเขาคอเคซัส (Caucasus)นำท่านชมความสวยงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้(Gergeti Trinity Church) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14 หรือมีอีกชื่อเรียกกันว่า ทสมินดา ซามีบา (Tsminda Sameba) ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกที่นิยมกันของโบสถ์ศักดิ์แห่งนี้สถานที่แห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชคเฮรี อยู่บนเทือกเขาของคาซเบกี้

*.*.*. (การเดินทางมายังสถานที่แห่งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึ่งอาจจะถูกปิดกั้นได้ด้วยหิมะที่ปกคลุมอยู่ และการเดินทางอาจจะเป็นอุปสรรคได้ แต่จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางให้มากที่สุด)*.*.*.

จากนั้นเดินทางสู่เมืองกูดาอูรี (GUDAURI)(35 กม.) เมืองสำหรับสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงที่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเทือกเขาคอเคซัสใหญ่ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,100เมตร สถานที่แห่งนี้เป็นแหล่งที่พักผ่อนเล่นสกีของชาวจอร์เจียที่จะนิยมมาเล่นในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่สวยงามและมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดเวลานำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี(TBILISI)(121 กม.)

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก              BEST WESTERN ART HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง                       ทบิลิซี-ซิกนากี-ควาเรสี-ทบิลิซี

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซิกนากี(Sighnaghi) (109 กม.) เมืองศูนย์กลางการปกครองเขตซิกนากีในจังหวัดคาเคตีที่อยู่ทางด้านใต้ของประเทศ มีการปลูกพืชพันธุ์ไม้หลายอย่างโดยเฉพาะต้นองุ่นพันธุ์ต่างๆ เป็นเมืองที่มีความสำคัญที่มีการทำเหล้าไวน์ผลิตพรมและผลิตอาหารที่สำคัญของจอร์เจีย ซึ่งต่อมาได้รับการบูรณะและปรับปรุงให้มีความเจริญรุ่งเรืองพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมาย บรรยากาศของเมืองที่ตั้งอยู่ในบริเวณเทือกคอเคซัสใหญ่ที่มีภูมิอากาศแบบสี่ฤดูในหนึ่งปีและมีอุณหภูมิปานกลางในฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงที่สุดประมาณ 25 องศาเซลเซียส ส่วนในฤดูหนาวอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 1 องศา

นำท่านเดินทางสู่ วิหารบอดี(Bodbe Monastery) เป็นวิหารของชาวจอร์เจียนที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายออร์โธด๊อกถูกสร้างขึ้นในครั้งแรกราวศตวรรษที่ 9 และต่อมาในศตวรรษที่ 17 ก็ได้มีการสร้างต่อเติมขึ้นมาอีก ....

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองควาเรลี(Kvareli)(61 กม.) แปลว่า ไวน์ของแคว้นคาเคติที่เป็น 1ในเขตที่เป็นแหล่งผลิตไวน์ของจอร์เจีย มีดินฟ้าอากาศเหมาะต่อการปลูกองุ่นทำไวน์โดยมีการทำอุโมงค์สกัดเข้าไปในภูเขาขนาดมหึมาจำนวน 15 อุโมงค์และมีเส้นทางเชื่อมแต่ละอุโมงค์เพื่อให้เป็นที่เก็บไวน์ในอุณหภูมิเหมาะสม

จากนั้นให้ท่านได้ชิมไวน์คูวาเรลีรสเลิศ ไวน์ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคและสามารถซื้อกลับได้ในราคาย่อมเยาว์*.*.*. ประเทศจอร์เจียมีชื่อเสียงเรื่องไวน์โดยที่ท่านไม่เคยได้ทราบมาก่อน ไวน์ดำ หรือ ไวน์เหลือง เนื่องด้วยวีธีการทำไวน์และพันธุ์องุ่นของจอร์เจียจะมีความพิเศษไวน์แดงจะเข้มจนสีออกดำส่วนไวน์ขาวจะเข้มจนออกเหลือง *.*.*. นำท่านออกเดินทางกลับสู่ เมืองทบิลิซี (Tbilisi) (141 กม.)...อิสระ

ช้อปปิ้งที่ถนนคนเดิน

รุสทาเวลี(Rustaveli Street) เป็นถนนที่มีสินค้ามากมาย อาทิของที่ระลึกของฝาก สินค้าหลายหลายประเภท โดยบริเวณนี้จะมีร้านอาหารชื่อดังคือ Samikitnoที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง โดยด้านหน้าของร้านจะมีป้าย I love Tbilisi ที่เหมือนเป็น Landmark สำหรับการถ่ายภาพของนักท่องเที่ยว...

ค่ำ                 *.*.*. อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย *.*.*.

ที่พัก              BEST WESTERN ART HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดินทาง                     ทบิลิซี-ชมเมือง

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ป้อมนาริคาล่า (Narikala Fortress) ชมป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4 ในรูปแบบของชูริสทซิเค อันหมายถึงรูปแบบที่ไม่มีความสม่ำเสมอกันและต่อมาในราวศตวรรษที่ 7 สมัยของราชวงศ์อูมัยยาดได้มีการก่อสร้างต่อขยายออกไปอีกและต่อมาในสมัยของกษัตริย์เดวิด(ปีค.ศ.1089-1125) ได้มีการสร้างเพิ่มเติมขึ้นอีก ซึ่งต่อมาเมื่อพวกมองโกลได้เข้ามายึดครอง ก็ได้เรียกชื่อป้อมแห่งนี้ว่า นาริน กาลา (Narin Qala)ซึ่งมีความหมายว่า ป้อมอันเล็ก (Little Fortress) และต่อมาบางส่วนได้พังทลายลง เพราะว่าเกิดแผ่นดินไหวและได้ถูกรื้อทำลายไป

นำท่านชมโบสถ์เมเตห์คี (Metekhi Church) เป็นโบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผาของแม่น้ำมทวารี เป็นโบสถ์หนึ่งที่สร้างอยู่ในบริเวณที่มีประชากรอาศัยอยู่ ซึ่งเป็นประเพณีโบราณที่มีมาแต่ก่อน กษัตริย์วาคตังที่ 1 แห่งจอร์กาซาลี ได้สร้างป้อมและโบสถ์ไว้ที่บริเวณนี้ต่อมาในปี ค.ศ.1278-1284 ได้มีการสร้างขยายโดยกษัตริย์ เซ้นต์ เดมิทรีอัส ที่2 ให้มีโดมสูงเป็นสัญลักษณ์ของโบสถ์ในนิกายออร์โธด๊อก ต่อมาได้ถูกทำลาย และได้มีการก่อสร้างขึ้นอีกหลายครั้ง จนในปีค.ศ.1235 ได้ถูกพวกมองโกลบุกทำลายและก็ได้สร้างขึ้นใหม่อีก….

นำท่านชม The Bridge of Peaceสะพานคนเดินสไตล์โมเดริ์นสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.2010 โดยใช้เหล็กและกระจกใสสร้างข้ามแม่น้ำมตควารี เพื่อเชื่อมฝั่งเมื่อเก่าและเมืองใหม่ของทบิลิซี มีความยาวประมาณ 150 เมตร ซึ่งสะพานแห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของทบิลิซียุคใหม่...

ชมโรงอาบน้าแร่เก่าแก่ (BathHouses)ที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องบ่อน้ำร้อนกำมะถันธรรมชาติ (Sulphur Spring Water)….

เที่ยง              *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.

13.30น.           นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองทบิลิซี (TBILISI) ประเทศจอร์เจีย เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

16.55 น.                   ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่EK2201/EK374

                   *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ: 2015-2235 *.*.*.

วันที่หกของการเดินทาง                              ประเทศไทย

07.35 น.          (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ….


ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
25 – 30 มี.ค 2565 ศุกร์ - พุธ 44,900
03 – 08 เม.ย 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 44,900
16 – 21 เม.ย 2565 เสาร์ - พฤหัส 44,900
17 – 22 เม.ย 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 44,900
24 – 29 เม.ย 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 44,900
08 – 13 พ.ค 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 44,900
22 – 27 พ.ค 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 44,900
29 พ.ค – 03 มิ.ย 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 44,900
05 – 10 มิ.ย 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 44,900
19 – 24 มิ.ย 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 44,900
26 มิ.ย – 01 ก.ค 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 44,900
03 – 08 ก.ค 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 44,900
17 – 22 ก.ค 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 44,900
24 – 29 ก.ค 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 44,900
07 – 12 ส.ค 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 44,900
21 – 26 ส.ค 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 44,900
28 ส.ค – 02 ก.ย 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 44,900
04 – 09 ก.ย 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 44,900
18 – 23 ก.ย 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 44,900
25 – 30 ก.ย 2565 อาทิตย์ - ศุกร์ 44,900

ทัวร์จอร์เจีย จอร์เจีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมจอร์เจีย ราคาใกล้เคียงกัน