ทัวร์ มอนเทเนโกร เซอร์เบีย


รหัสโปรแกรม : 22021
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์มอนเทเนโกร เซอร์เบีย เซอร์เบีย มอนเตรเนโกร เบลเกรด โทโปลา ซลาติบอร์ โบสถ์มิเลซาวา ธาราริเวอร์ by Turkish Airlines 11 วัน 8 คืน
EURO38 : ยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ เซอร์เบีย มอนเตรเนโกร BY TK

11 วัน 8 คืน

เที่ยวยุโรป เซอร์เบีย มอนเตรเนโกร เบลเกรด โทโปลา ซลาติบอร์ โบสถ์มิเลซาวา ธาราริเวอร์

Day 1 :
18.00 น.          พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินตุรกีแอร์ไลน์ (TK) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน
23.00 น.                    ออกเดินทางสู่ เมืองเบลเกรด (BELGRADE) ประเทศเซอร์เบีย โดย เที่ยวบินที่ TK069/TK1081       

Day 2 :
                   *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองอิสตันบูล ประเทศตรุกี  0520-0740 *.*.*.
08.20 น.          (เวลาท้องถิ่น) ถึงสนามบิน NIKOLA TESLA เมืองเบลเกรด (BELGRADE) ประเทศเซอร์เบีย  (serbia) เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเซอร์เบีย มีการตั้งถิ่นฐานครั้งแรกในบริเวณนี้ตั้งแต่สมัยก่อนยุคประวัติศาสตร์ เมื่อ 5,700-4,800 ปีก่อนคริสต์ศักราช จุดเริ่มต้นของเมืองถูกก่อตั้งโดยชาวเคลต์กลุ่ม Scordisci ในศตวรรษที่สามก่อนคริสตศักราช ก่อนจะกลายมาเป็นที่ตั้งของเมืองโรมันในนาม Singidunum นับแต่อดีตมาเบลเกรดเป็นป้อมปราการโบราณของเบลเกรด (Belgrade Fortress) ที่สำคัญที่สำคัญให้แก่ชนกลุ่มต่างๆตลอดระยะเวลากว่าสองพันปีถูกทำลายแล้วสร้างกลับขึ้นมาใหม่หลายสิบครั้งหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว...
นำท่าน ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ยูโกสลาเวีย (HOUSE  OF FLOWER) เป็นสัญญาลักษณ์สำคัญของเวลาและอุดมการณ์ใช้เวลากว่า 50 ปี ซึ่งในอดีตใช้เป็นที่พักของประธานาธิบดีแห่งยูโกสลาเวีย JoSIP BROZ TITO
นำท่าน ชมป้อมปราการโบราณของเบลเกรด (Belgrade Fortress) ตั้งอยู่บนเนินเขาสีขาว ถูกทำลายและสร้างขึ้นมาใหม่กว่า 16 ศตวรรษ ปัจจุบันเป็นสัญญาลักษณ์ของเมือง....
จากนั้นนำท่าน เข้าชมมหาวิหารเซ็นต์ ซาวา (ST.SAV TEMPLE ) ซึ่งเป็นโบสถ์คริสต์นิการออร์โธด๊อกซ์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เชื่อกันว่าเป็นสถานที่เผาศพของนักบุญซาวา ซึ่งเป็นนักบุญที่เคารพของชาวเซอร์เบีย ตัวอาคารเริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1935 แต่การก่อสร้างได้หยุดชะงักลง จนกระทั่งมี การเริ่มสร้างใหม่อีกครั้งในปีค.ศ. 1985 จนถึง ปัจจุบันอาคารภัยในก็ยังไม่สมบูรณ์
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย               นำท่าน ชมพิพิธภัณฑ์และหลุมฝังศพของ TITO ประธานาธิบดีของยูโกสลาเวียและผู้นำการเคลื่อนไหวของประเทศในช่วงสงครามเย็น ซึ่งภายในจัดตกแต่งด้วยเครื่องบรรณาการจากนานาประเทศปืนและอาวุธมากมายที่ใช้ในการทำการสงครามต่างๆ รวมถึงเครื่องแต่งกายของ นายพลติโต ผู้นำแห่งประเทศยูโกสลาเวีย
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก              Radisson Collection Hotel หรือเทียบเท่า

Day 3 :
เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโทโปลา (TOpola) (77 กม.) เมืองเล็กใจกลางเมืองเซอร์เบีย อุดมไปด้วยประวัติศาสตร์และมีชื่อเสียงด้านการผลิตไวน์ และเรื่องราวเกี่ยวกับราชวงศ์ KARADJORDJEVIC  …ชมโบสถ์เซนต์จอร์จ (ST.GEORGE’S CHURCH) และสุสานราชวงศ์ KARADJORDJEVIC ที่เป็นห้องใต้ดินรอบล้อมไปด้วย แนวหินสลับกับลำต้นคดเคี้ยวของต้นโอ๊กโบสถ์เซนต์จอร์จ เป็นสถาปัตยกรรมคริสตจักรที่ได้รับการออกแบบอย่างกล้าหาญด้วยฐานรูปทรงไม้กางเขนและโดมขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยโดมขนาดเล็กสี่จุด ถูกสร้างขึ้นในสไตล์เซอร์เบีย - ไบเซนไทน์ที่มีความแตกต่างจากที่อื่น
จากนั้นนำท่าน ชมไร่องุ่น ALEKSANDROVIC WINERY การปลูกองุ่นและการผลิตไวน์มากว่า 100 ปี จนกระทั่งถึงต้นสงครามโลกครั้งที่สองในปี 1991 เป็นไวน์ที่ดีที่สุดของห้องเก็บไวน์ของราชวงศ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ให้ท่านได้ ชิม ไวน์เลิศรส และซื้อเป็นของฝากตามอัธยาศัย....
บ่าย               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย               นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซลาติบอร์ (ZLATIBOR) (141 กม.) ตั้งอยู่บนเนินเขาไดนาริ ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเซอร์เบียและเป็นที่นิยมของการเล่นสกี สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,000 เมตร
                   นำท่าน ชมหมู่บ้านโมกราโกรา (MOKRA GORA) (38 กม.) เป็นหมู่บ้านที่มีทางรถไฟสายที่แคบเรียกว่า SARGEN EIGHT ซึ่งอยู่สูงกว่า 300 เมตร เป็นทางรถไฟผ่าน 22 อุโมงค์ 5 สะพาน
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก              MONA Hotel หรือเทียบเท่า

Day 4 :
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ชมโบสถ์ MILESEVA MONASTERY ก่อตั้งโดย King Vladislav ภายในตกแต่ง จิตรกรรมฝาผนังบนผนังซึ่งถูกวาดโดยศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ ได้รับการอนุรักษ์ไว้ ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปะแบบไบแซนไทน์ในศตวรรษที่ 13 และปูนเปียกที่โด่งดังที่สุดและเป็นสัญลักษณ์ของอารามนี้คือ ทูตสวรรค์ขาว  (White Angel)
แล้วนำท่านออกเดินทางข้ามพร้อมแดนเข้าสู่ เขตประเทศมอนเตเนโกร เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นสมบัติลับของยุโรปตะวันออกเฉียงใต้... ประเทศเล็กๆ  มีอาณาเตติดกบทะเล
อาเดรียติก ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาเซอร์เบียแอลเบเนียและโคเอเชีย ...
นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติดูร์มอร์เทอร์  (Durmitor) (103 กม.) เทือกเขาหินปูนที่สวยงามตั้งอยู่ทางตอนเหนือของมอนเตเนโกร  ภูมิทัศน์ที่มีรูปร่างเป็นธารน้ำแข็งแม่น้ำหลายสายและลำธารใต้ดินที่ฝังอยู่ในเขตสงวน
ชีวมณฑลธารา มียอดเขาสูงกว่า 2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ที่ราบสูงทุ่งหญ้าอัลไพน์และป่าไม้ ความสูง 2,525 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ที่รู้จักกันในท้องถิ่นว่า ภูเขาตา ปกคลุมภูมิทัศน์ ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก… ชมแกรนด์แคนย่อน (GRAND CANYON) แห่งยุโรป โดยมีแม่น้ำ TARA ไหลผ่านมีความยาวกว่า 144  กิโลเมตร โดยช่วง 104 กิโลเมตรแรกอยู่ในประเทศมอนเตเนโกร (Montenegro) และส่วนที่เหลืออยู่ในเขตประเทศบอสเนีย (BOSNIA) การไหลผ่านของแม่น้ำก่อให้เกิดหุบเขาแม่น้ำที่มีความลึกที่สุดในทวีป ซึ่งมีความยาวประมาณ 82 กิโลเมตร และลึกประมาณ 1,300 เมตร
นำท่าน ชมสะพาน Durdevica Tara สะพานข้ามแม่น้ำที่มีความยาว 154 เมตรและสูง 135 เมตรสร้างขึ้นเมื่อปี 1938 (ถูกทำลายในช่วงสงครามโลกและปรับปรุงใหม่ในช่วงปี 1946) ซึ่งจัดเป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งมอนเตเนโกร
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย               นำท่านเดินทางสู่ เมืองพอดกอร์ริซา (PODGORICA) (126 กม.) เมืองหลวงของประเทศมอนเตเนโกร ล้อมรอบด้วยเทือกเขาและแม่น้ำ ยังเป็นศูนย์รวมความเจริญและความทันสมัยและสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างสมัยยุคกลาง
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก               Ramada by Wyndham Podgorica  หรือเทียบเท่า

Day 5 :
เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ชมโบสถ์แห่งการฟื้นคืนชีพของพระเยซู (CATHEDRAL OF THE RESURRECTION OF CHRIST) เป็นโบสถ์ออร์โธดอกซ์สถาปัตยกรรมแบบเซอร์เบีย ก่อสร้างโดยการใช้หินแบบเป็นก้อนมาเรียงต่อๆ กัน ซึ่งผสมผสานความสวยงามและแข็งแกรงได้ลงตัว...
แล้วนำท่าน ชมไร่องุ่นแพลนเทซ  (plantze winery) ซึ่งเป็นไวน์ดังของมอนเตเนโกร และเป็นไร่องุ่นที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป มีสายพันธุ์องุ่นที่โด่งดังของไร่คือ VRANAC ที่นำมาทำไวน์แดง และ KRSTAC ที่นำมาทำไวน์ขาว
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย                นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกไนแองการ่าแห่งมอนเตเนโกร (NIAGARA WATERFALLS OF MONTENEGRO) (8 กม.) น้ำตกที่มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับน้ำตกชื่อดังในทวีปอเมริกาเหนือ ถึงแม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็สวยงามราวกับถอด  แบบกันมา จนได้รับขนานนามว่าเป็นน้ำตกไนแองกร่าแห่งมอนเตเนโกร
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก              Ramada by Wyndham Podgorica  หรือเทียบเท่า

Day 6 :
เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบุดวา (Budva) (63 กม.) ได้รับการขนานนามว่า ริเวียร่าแห่งมอนเตเนโกร มีชื่อเสียงสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 5 เคยเป็นเมืองขึ้นของชาวเวนิส กว่า 400 ปี
นำท่าน ชมความงามภายในย่านเมืองเก่า (Stari Grad) และ นำท่าน ถ่ายรูปด้านหน้าโบสถ์เซ็นต์จอหน์ (Church of Saint John) ซึ่งภายในโบสถ์มีภาพไอคอนพระแม่มารี (Madonna in Punta) ประดิษฐานในโบสถ์แห่งนี้ อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปและเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย               นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคเทอร์ (Kotor) (80 กม.) เมืองเก่าตั้งแต่สมัยกรีกโรมัน และเมืองชายฝั่งทะเลอาเดรียติกทางตอนใต้ของประเทศ ซึ่งได้รับขนานนามว่า ไข่มุกแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน  ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับ  ทัศนียภาพของภูเขาที่โอบล้อมผืนน้ำเอาไว้เหมือนเช่นฟยอร์ดในนอร์เวย์...
นำท่าน ชมเมืองโคทอร์ ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกเป็นมรดกโลกด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นเมืองที่สร้างภายในกำแพงสูง (City Wall) ซึ่งแบ่งตัวเมืองเป็น 2 ส่วนคือ เมืองเก่า (Old town) และเมืองใหม่ (New Town) โดยกำแพงเมืองแห่งนี้สร้างโดยชาวเวนิส อีกทั้งสถาปัตยกรรมในเมืองส่วนใหญ่ยังได้รับอิทธิพลจากชาวเวนิสเช่นกัน
นำท่าน ถ่ายรูปกับโบสถ์เซ็นต์ไทรฟอน (Cathedral of Saint Tryphon) ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1166ภายในตัวเมืองเก่า อิสระให้ท่านเดินเล่นและชมความงามภายในตัวเมืองเก่า หรือเลือกซื้อของฝากที่ระลึกตามอัธยาศัย ....
นำท่านเดินทางสู่ เมืองพีเรส (PERAST) (12 กม.) เมืองเก่าแก่ริมอ่าวโคเทอร์ พร้อมประวัติศาสตร์อันน่าสนใจและบรรยากาศแบบชิวๆ ในสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก              Hotel CONTE หรือเทียบเท่า

Day 7 :
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน นั่งเรือชมโบสถ์กลางน้ำ (LADY OF ROCK) โบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก ตั่งอยู่บริเวณอ่าวโคเทอร์สร้างขึ้นในปี1632 เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนเกาะ ด้านในมีภาพวาดอันงดงามผลงานของ Tripo kokolja ศิลปินชื่อดังใน ศตวรรษที่17 .....
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเตรยินเจ (TREBINJE) (69 กม.) ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำ Trebisnjica ......ชม สะพาน Arslanagic สร้างตั้งแต่ปี 1574 สมัยออตโตมันที่อยู่บริเวณเหนือเขื่อนถูกทะเลสาบกลืนกินเข้าไป จึงมีการย้ายสะพานหิน ซึ่งอยู่เหนือแม่น้ำขึ้นไป 7กม. โดยถอดหินทีละก้อนแล้วนำมาประกอบใหม่อยู่กลางเมืองเตรยินเจ 
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย               จากนั้นนำท่าน ชม RADIMLIJ STECAK TOMBSTONES หนึ่งในอนุสรณ์สถานยุคกลางที่สำคัญที่สุด เป็นสุสานใต้ดินมีความเป็นเอกลักษณ์ความเฉพาะเจาะจง เรียกว่า STECAK เป็นหลุมฝังศพในยุคกลางที่สำคัญด้วยจำนวนและศิลปะการแกะสลักหินที่มีขนาดใหญ่รูป ทรงเรขาคณิต บางชิ้นแกะสลักรูปทรงคล้ายบ้านลักษณะหลังคาเอียงเพื่อเป็นสัญญาลักษณ์ในชีวิตหลังความตาย และถือเป็นสุสานที่มีมูลค่ามากที่สุด
นำท่านออกเดินทาง ข้ามพรมแดนสู่ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ตรวจหนังสือเดินทางที่พรมแดน….เพื่อเดินทางสู่ เมืองโมสตาร์  (Mosta) (116 กม.) ประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา  (Bosnia & Herzegovina) เมืองที่เคยถูกระเบิดครั้งใหญ่และโดนผลกระทบในช่วงสงครามระหว่างเซิร์บกับโครแอต ตั้งอยู่บนแม่น้ำเนเรทวา (Neretva) ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นพรมแดนกั้นวัฒนธรรมของสองท้องถิ่น คือทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจะเป็นส่วนของศาสนาอิสลามคือเป็นส่วนที่เป็นที่ตั้งของสุเหร่าและเตอร์กิสเฮาส์ ส่วนฝั่งตะวันตกจะเป็นส่วนของศาสนาคริสต์แบบคาทอลิก อันเป็นที่ตั้งของโบสถ์และที่อยู่ของนักบวช ปัจจุบันเป็นเมืองที่สวยงามและโด่งดังที่สุดอีกแห่งหนึ่งประเทศของบอสเนีย คำว่า โมสตาร์ มาจากคำว่า The Bridge Keepers หรือแปลว่า ชาวโมสตาร์ที่คอยดูรักษาสะพานที่ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำเนเรทวา
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร 
ที่พัก              Hotel Mosta หรือเทียบเท่า   

Day 8 :
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ชมเมืองโมสตาร์ (Mostar) เมืองประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวของประเทศและศูนย์รวมของสิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจซึ่งมีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมในหลากหลายรูปแบบ
ชม ย่านเมืองเก่าของโมสตาร์ (Mostar Old Town) ย่านที่เต็มไปด้วยร้านรวงต่าง ๆ มากมาย อยู่ทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำเนเรทวา (Neretva) ย่านเขตเมืองเก่ามอสตาร์ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก
ชม สะพานเก่าโมสตาร์ (Stari Most) สะพานเก่าแก่ของเมืองและเป็นสัญลักษณ์ของเมือง สร้างด้วยหิน Tenelija เป็นสีแบบโทนอ่อนและสีของสะพานจะเปลี่ยนไปตามแสงอาทิตย์ที่สาดส่องมาที่สะพานในแต่ละช่วงเวลา  สร้างขึ้นโดยออตโตมัน ในปี 1566 ตัวสะพานดั้งเดิม ถูกทำลายไปในช่วงเกิดสงครามและสะพานปัจจุบันเป็นสะพานที่สร้างขึ้นใหม่โดยเลียนแบบเดิม จนกระทั่งในเดือนกรกฎาคม ปี ค.ศ.2005 องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ยกให้สะพานโบราณรวมไปถึงบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงที่ใกล้เคียงที่สุดของสะพานให้อยู่ในรายชื่อมรดกโลก….
นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรากายจ์ (blagaj) แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำบูน่า (Buna River) ที่มีน้ำใสสะอาด  สร้างขึ้นในปี 1520 ด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ออตโตมันอันวิจิตรงดงาม  (13 กม.) ชมย่านเมืองเก่าบรากายจ์ (blagaj) ซึ่งเป็นหมู่บ้านในเมือง KASABAK ที่มีองค์ประกอบของสถาปัตยกรรมออตโตมันและเมดิเตอร์เรเนียน 
นำท่าน ชมบ้านแบบเติร์ก (TURKISH HOUSE) ซึ่งเหลืออยู่เพียงไม่กี่หลังในโมสตาร์ ปัจจุบันเจ้าของบ้านยังคงเป็นชาวบอสเนียนเชื้อสายเติร์ก ...อิสระเดินช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่นตามอัธยาศัย *.*.*. พิเศษให้ท่านได้ลิ้มรสกาแฟพร้อมขนมสไตล์ตุรกี *.*.*.
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย               จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมือซาราเยโว (Sarajevo) (70 กม.) เมืองหลวงของประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา  เมืองสำคัญเมืองหนึ่งในแถบคาบสมุทรบอลข่าน มีประวัติศาสตร์อันยาวนานในสมัยจักรวรรดิออตโตมันราวปี ค.ศ. 1461 เป็นสถานที่ที่อาร์ชดยุกฟรันซ์ แฟร์ดีนันด์แห่งออสเตรีย ถูกลอบปลงพระชนม์ในวันที่ 28มิถุนายน ค.ศ. 1914 และเป็นสาเหตุให้เกิดสงครามโลกครั้งที่ 1 ในเวลาต่อมา เคยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวใน ค.ศ.  1984 โดยในขณะนั้นซาราเยโวเป็นส่วนหนึ่งของประเทศยูโกสลาเวีย ระหว่างทาง ผ่านชมแม่น้ำจาบลานิก้า (JABLANICA LAKE) (71 กม.) แม่น้ำสายหลักที่มีความยาวถึง 13 กิโลเมตร มีความลึกถึง 80 เมตร ทอดยาวจากเมืองจาบลานิก้าจนถึงเมืองคอนยิค ....
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร 
ที่พัก              Hotel Radon Plaza หรือเทียบเท่า     

Day 9 :
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองจาจ์ส  (JAJCE) (159 กม.) มีชื่อเสียงที่สุดจากน้ำตกซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดยถึงแม้พื้นที่ส่วนมากของเมืองได้ถูกทำลายจากสงครามกลางเมือง
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย               นำท่าน เข้าชมน้ำตกพลิวา (PLIVA WATERFALLS) ตั้งอยู่กลางเมืองจาจ์ส เป็นน้ำตกที่น่าประทับใจในตะวันตกเฉียงใต้ และยังติดอันดับน้ำตกที่สวยที่สุดในโลก มีความสูงอยู่ที่ประมาณ 22 เมตร เป็นน้ำตกที่อยู่ระหว่างจุด  บรรจบของแม่น้ำพลิวาและแม่น้ำวรีบาสและใกล้กันนั้นมีทะเลสาบขนาดเล็กและขนาดใหญ่ที่สวยงามซึ่งเกิดจากแม่น้ำพลิวาอีกด้วย
นำท่าน ถ่ายรูป WATER MILLS เป็นโรงสีเก่าแก่แห่งเดียวตั่งที่อยู่บนแม่น้ำพลิวา โดยสมัยก่อนโรงสีแห่งนี้ชาวบ้านท้องถิ่นได้มีการใช้ในการบดข้าวสาลีให้เป็นแป้งเพื่อเป็นสเบียงอาหารแก่ทหารสมัยสงคารมโลกครั้งที่สอง
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองทราฟนิค (TRAVNIK) (67 กม.) เมืองเก่าแก่ที่เฟื่องฟูสมัยออตโตมันเข้ายึดครองตั้งแต่ปี ค.ศ. 1697-1850 ปัจจุบันเป็นมัสยิดเก่าแก่ที่ใช้สถาปัตยกรรมอิสลามอันวิจิตรงดงามที่รอดพ้นจากสงครามกลางเมืองมาได้ ยังเป็นบ้านเกิดของ ฮีโว อานดริช กวีผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม และเป็นเมืองที่ทำ ชวาปี้ (อาหารพื้นเมือง) ได้อร่อยที่  สุดในประเทศ
นำท่าน ถ่ายรูปปราสาททราฟนิค  (STARI GRAD TRAVNIK) ตั้งอยู่บนไหล่เขาพลาวาโวด้า ซึ่งตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินที่ขาวสะอาด ....จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมือซาราเยโว (Sarajevo) (91 กม.) 
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร 
ที่พัก              Hotel Radon Plaza หรือเทียบเท่า     

Day 10 :
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านขึ้นเคเบิลคาร์ สู่ บนเทือกเขา TREBEVIC อิสระเพลิดเพลินกับทัศนียภาพ ชมวิวความมดงามของเมือง จาก  มุมสูงแบบพาโนราม่า อิสระให้ท่านถ่ายภาพตามอัธยาศัย
จากนั้นนำท่านสู่ ย่านBASCACIJA จัตุรัสกลางเมืองอันเก่าแก่ซึ่งเป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเมือง สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่15 เมื่อ Isd-Beg Lsakovic บริเวณกลางจัตุรัสมีน้ำพุ SEBILIJ  สไตล์ออตโตมัน BASCACIJA เป็นย่านบาร์ซาร์เก่า โดยปัจจุบันได้กลายเป็นถนนสายหลักของเมืองซารางเยโว ตั่งอยู่บริเวณส่วนเมืองเก่า  เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านของของที่ระลึก มีเวลาให้ท่านอิสระเดินเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย               นำท่าน ชมความงดงามของ สุเหร่า GAZI HUSREV-BEG MOSQUE เป็นสุเหร่าแบบออตโตมันที่สำคัญที่สุดในเมือง สร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16  และถือว่าเป็นหนึ่งในมัสยิดของคาบสมุทรบอลข่าน...
นำท่าน ชม Latin Bridge หรือ Principov bridge สะพานออตโตมันข้ามแม่น้ำ  Miljaka ที่บริเวณสะพานเหนือแม่น้ำ เป็นจุดที่ Archduke Franz Ferdinand of Austria แห่งจักรวรรดิ Austro - Hungarian และพระนางSophie Duchess of Hohenberg ภริยาถูกลอบสังหารโดย Gavrilo Princip เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน1914 จนกลายเป็นชนวนของสงครามโลกครั้งที่ 1 ....
ค่ำ                  *.*.*. อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย *.*.*.
นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
20.55 น.          ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินตรุกีแอร์ไลน์ (TK) เที่ยวบินที่  TK1026/TK068

Day 11 :
                   *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองอิสตันบูล  ประเทศตรุกี 2355-0125 *.*.*.
15.25 น.       (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..


ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
22 ต.ค – 01 พ.ย 2564 ศุกร์ - จันทร์ 90,900 -
24 ธ.ค 2564 – 03 ม.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 100,900
31 ธ.ค 2564 – 10 ม.ค 2565 ศุกร์ - จันทร์ 100,900
20 – 30 ม.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 90,900
25 ม.ค – 04 ก.พ 2565 อังคาร - ศุกร์ 90,900
05 – 15 ก.พ 2565 เสาร์ - อังคาร 90,900
18 – 28 ก.พ 2565 ศุกร์ - จันทร์ 90,900
03 – 13 มี.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 90,900
17 – 27 มี.ค 2565 พฤหัส - อาทิตย์ 90,900
20 – 30 มี.ค 2565 อาทิตย์ - พุธ 90,900
09 – 19 เม.ย 2565 เสาร์ - อังคาร 100,900
10 – 20 เม.ย 2565 อาทิตย์ - พุธ 100,900
11 – 21 เม.ย 2565 จันทร์ - พฤหัส 100,900
12 – 22 เม.ย 2565 อังคาร - ศุกร์ 100,900

ทัวร์มอนเทเนโกร เซอร์เบีย เซอร์เบีย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมมอนเทเนโกร เซอร์เบีย ราคาใกล้เคียงกัน