ทัวร์ นอร์เวย์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์นอร์เวย์ หมู่เกาะลอฟโฟเทน แสงเหนือ by THAI Airways 10 วัน 7 คืน
EURO35 : แสงเหนือ หมูเกาะลอฟโฟเทน BY TG

10 วัน 7 คืน

เที่ยวยุโรป ออสโล ทรอมโซ เกาะเซนญ่า หมู่เกาะลอฟโฟเทน สโววาร์ หมู่บ้านแฮมนอยด์ ไรเนอ นัสฟยอร์ด สแตมซุนด์ บอร์โด หมู่บ้าน BALLSTAD CRAB SAFARI

Day 1 :
21.00 น.          พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน

Day 2 :
00.20 น.           ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล (OSLO) ประเทศนอร์เวย์ โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 954
06.50 น.           (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงออสโล (OSLO) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์
......... น.           ออกเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ (TROMSO) โดยสายการบิน……….. เที่ยวบินที่ ………….
......... น.           (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองทรอมโซ (TROMSO) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสีย งของนอร์เวย์อยู่ในเขตมณฑลทรอมตอนเหนือของนอร์เวย์และทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย อีกทั้งยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุ ในเขตอาร์คติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) …..  หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว....
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย               นำท่าน นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN) เป็นยอดเขาสูงที่มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและบริเวณใกล้เคียงที่มีลักษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกันโดยมีร่องน้ำซึ่งเกิดจากการกัดเซาะตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง กลายเป็นฟยอร์ดอยู่โดยรอบ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของเมืองทรอมโซจากมุมสูง …ให้ท่านได้ชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะเหล่าอาคารบ้านไม้เก่าแก่ที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันสดใสฉูดฉาด
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก              RADISSON BLUE TROMSO หรือเทียบเท่า

Day 3 :
เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ชมมหาวิหารอาร์คติก (ARCTIC CATHEDRAL) (หมายเหตุ :มหาวิหารอาร์คติกอาจปิดเนื่องจากมีกิจกรรม  ทางศาสนา หรือกิจกรรมอื่นๆ โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)…สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สร้างขึ้นในปี 1965 อีกทั้งยังมีโครงสร้างโดดเด่นซึ่งได้รับแรงบันดาลใจ ในการสร้างมากจากสภาพภูมิทัศน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย์ ....
นำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอาร์คติก (POLARIA) อีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่ในเมืองทรอมโซ ที่มีการจัดแสดงเกี่ยวกับสัตว์น้ำต่างๆในเขตอาร์กติค เช่น แมวน้ำ ปลา หอย และสัตว์ที่หาได้เฉพาะในเขตขั้วโลก รวมถึงโชว์แมวน้ำแสนรู้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความน่ารักของสัตว์ต่างๆ .....
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย               นำท่านเดินทางสู่ เกาะเซนญ่า (SENJA ISLAND) เกาะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศนอร์เวย์ ...แล้วนำท่านเดินทางสู่ อ่าวแฮมน์ไอเซนญ่า (HAMN I SENJA) เพื่อเข้าสู่ที่พัก HAMN I SENJA หรือเทียบเท่า....ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันตกของเกาะเซนญ่า เป็นที่ตั้งของรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยือนเพื่อชมความงามของธรรมชาติบนเกาะแห่งนี้         
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

Day 4 :
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ชมเกาะเซนญ่า ชมความงามที่ภูมิประเทศที่ห้อมล้อมไปด้วยขุนเขาสลับกับจุดชมวิว TUNGENESET ริมทะเลเป็นทางเดินเลียบชายทะเลพร้อมวิวเทือกเขา OKSHORNAN แวะชม จุดชมวิว BERGSBOTN เป็นสะพานไม้มี  ความยาวถึง 44 เมตร  อิสระให้ท่านชมวิวเบิร์กฟยอร์ด  (BERGSFJORD) ....
แล้วนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมงกริลล์ฟยอร์ด (GRYLLEFJORD FISHING VILLAGE) มีประชากรอาศัยอยู่น้อยนิด อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมหมู่บ้านชาวประมงริมฟยอร์ดพร้อมเก็บภาพความประทับใจ….
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย               นำท่าน ทำกิจกรรมลอยตัวในมหาสมุทร (BODY RAFTING IN A MAELSTOM) ให้ท่านได้สนุกสนานกับประสบการณ์ใหม่ ให้ท่านได้ใส่ชุดหุ้มฉนวนกันความร้อน พร้อมชูชีพเพื่อลอยตัวอยู่ในมหาสมุทรใกล้กระแสน้ำวนที่ไม่เป็นอันตราย สนุกสนานเพลิดเพลินพร้อมเก็บภาพความประทับใจ (เนื่องจากชุดนี้เป็นชุดป้องกันแบบพิเศษ น้ำไม่สามารถเข้าสู่ภายในได้ เป็นลักษณะเหมือนชุดชูชีพ ทำให้ลอยคออยู่ในแม่น้ำน้ำแข็งได้ และไม่รู้สึกหนาวเลย) ….
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก              HAMN I SENJA หรือเทียบเท่า

Day 5 :
เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ หมู่เกาะลอฟโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS)ตั้งอยู่ที่เมือง NORDLAND ประเทศนอร์เวย์  หมู่บ้านชาวประมงที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการหาปลาในช่วงฤดูหนาวและทำปลาตากแห้งส่งออกที่มีชื่อเสียง  โด่งดังไปทั่วโลก เอกลักษณ์ที่สำคัญของหมู่เกาะแห่งนี้ก็คือ กระท่อมสีแดงแบบดั้งเดิม (RORBUER) ของชาวประมง ที่กลายเป็นสีสันริมชายฝั่ง ที่ไม่ว่าใครได้มาเยือนก็ต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกไปซะทุกราย เป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับการดูแสงเหนือที่โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของนอร์เวย์ เนื่องจากความมหัศจรรย์  ทางธรรมชาติที่ถูกเสกสร้างมาอย่างพิถีพิถันมีผืนน้ำสีฟ้าคราม ท้องฟ้าสีใส ภูเขาสูงตระหง่าน แทรกแซมด้วยบ้านชาวประมงทรงสวยแปลกตา นับว่าเป็นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติที่ดูคล้ายเมืองในจินตนาการมากกว่าความจริง….
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย               นำท่านเดินทางสู่ เมือง HENNINGSVAER เป็นเมืองท่าและหมู่บ้านชาวประมงที่ปัจจุบันชาวบ้านยังคงประมงกันอยากคึกคัก เป็นอีกเมืองยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต่างพากันมาแวะเวียน ซึ่งจุดเด่นของเมืองนี้คือบ้านชาวประมงสีแดง (RORBUER) ตั้งอยู่ริมทะเลมีอ่าวจอดเรือประมงเรียงรายอยู่มากมาย เป็นภาพที่สวยงามตัดกับวิวภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว ถือเป็นภาพที่สวยงามไม่น้อย ...
                   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสโววาร์ ( SVOLVAER) เมืองศูนย์กลางเขตชุมชน Vågan ตั้งอยู่บนโค้งอ่าวทางใต้สุดของเกาะเอาสโตไก (Austvågøya) ในหมู่เกาะลอฟโฟเทน….
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก              THON LOFOTEN หรือเทียบเท่า

Day 6 :
เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านแฮมนอยด์  (HAMNOY) เมืองที่ถ่ายทอดความเป็นลอฟโฟเทนได้ดีที่สุดอีกจุดหนึ่ง คือภาพหมู่บ้านชาวประมงสีแดงหน้าภูเขาสูงตระหง่าน ตัดกับพื้นน้ำสีฟ้าจากน้ำทะเล .....
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองไรเนอ (REINE) สุดยอดของหมู่บ้านที่ได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์บนดิน ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ  ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสวยงามแปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักสายเดียวของหมู่เกาะลอฟโฟเทน นำท่านเดินทางผ่านถนนเส้นเล็กๆเชื่อต่อระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อย ข้ามสะพานต่างๆ
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน Å เป็นหมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดบนหมู่เกาะโลโฟเทน (LOFOTEN) อันเป็นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก E10 ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักท่องเที่ยว… ชมพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง (NORWEGIAN FISHING VILLAGE  MUSEUM) สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 250 ปี ในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีสถานที่ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม อาทิ โรงงานผลิตน้ำมันตับปลาคอด (COD LIVER OIL FACTORY),ร้านขายเบเกอรี่ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ (หมายเหตุ : ร้านค้าและโรงงานต่างๆ อาจปิดทำการเนื่องจากวันหยุด เทศกาลโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) ให้ท่านได้เดินเล่นชมหมู่บ้าน และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย….
นำท่านเดินทางสู่ เมืองนัสฟยอร์ด (NUSFJORD) เมืองเล็กๆที่มีทัศนียภาพอันน่าสนใจอีกแห่งหนึ่งในหมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่มีวิวภูเขาสลับกับแม่น้ำ และภาพสะท้อนวิวเทือกเขาบนผืนน้ำ อิสระให้ท่านเดิน ชมหมู่บ้านนัสฟยอร์ด (NUSFJORD FISHERMAN VILLAGE) ที่ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ที่สุดและยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีเยี่ยมอีกแห่งของนอร์เวย์ หมู่บ้านแห่งนี้มีกระท่อมชาวประมงทั้งสีเหลืองและแดง อีกทั้งยังอนุรักษ์บ้านเมืองเก่าไว้เป็นอย่างดี และได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตมซุนด์ (STAMSUND) หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ Vestvågøy
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก              LIVE LOFOTEN HOTEL  หรือเทียบเท่า

Day 7 :
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ร่วมทำกิจกรรม CRAB SAFARI โดยเรือยางออกไปเพื่อชมทัศนียภาพริมชายฝั่ง และนำปูทะเลขึ้นมาเพื่อนำไปทำอาหารกลางวัน ถือเป็นเจ้าแรกในหมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่จัดกิจกรรม CRAB SAFARI เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานเพลิดเพลิน
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย               นำท่านเดินทางสู่ ชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง (LOFOTR VIKING MUSEUM) บริเวณหมู่เกาะลอฟโฟเทน มีการค้นพบว่าเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวไวกิ้งในอดีต บนเกาะจึงมีพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งที่แสดงเรื่องราวและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาวไวกิ้งไว้มากมาย ซึ่งรูปแบบพิพิธภัณฑ์ถูกออกแบบโดยใช้โครงเรือไวกิ้งโบราณและภายในได้จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้และเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวไวกิ้ง
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน BALLSTAD หมู่บ้านชาวประมงแบบดั้งเดิมบนหมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี ถือว่าเป็นหมู่บ้านชาวประมงขนาดใหญ่แห่งหนึ่ง และยังเป็นอีกมุมหนึ่งที่ท่านสามารถถ่ายภาพกระท่อมชาวประมงหลังสีแดง ตัดกับพื้นน้ำทะเลและท้องฟ้าอันสวยงามได้ ถือเป็นวิวจุดขายแห่งหนึ่งของหมู่เกาะลอฟโฟเทน…..
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร 
ที่พัก              LIVE LOFOTEN HOTEL  หรือเทียบเท่า    

Day 8 :
เช้า                รับประทานอาหารเช้า แบบกล่อง
....... น.            ออกเดินทางสู่ เมืองบอร์โด (BODO) โดย สายการบิน WIDEROE เที่ยวบิน WF807
....... น.            (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง เมืองบอร์โด เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง
....... น.            ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล (OSLO) ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน SK4406
....... น.            (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงออสโล (OSLO) ประเทศนอร์เวย์
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย               จากนั้นอิสระให้ท่าน ช้อปปิ้งอย่างจุใจบริเวณย่านคาร์ลโจฮันเกท (KARL JOHANS GATE) เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เลื่องชื่อของเมืองออสโลสินค้าของฝากที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว คือ เครื่องครัว พวงกุญแจเป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม สินค้าและของที่ระลึกต่างๆที่ขายกันในประเทศนี้จะมีราคาค่อนข้างสูงเนื่องจากนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง
จากนั้นนำท่าน ชมเมืองออสโล ...ถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมืองออสโล (OSLO CITY HALL) เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามด้วยลักษณะของอาคารหอคอยคู่ ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำ ออสโลฟยอร์ด (OSLO FJORD) อีกทั้งโรงละครแห่งชาติ (THE OSLO OPERA HOUSE) หนึ่งในโครงการปรับปรุงบริเวณชายฝั่งของออสโลให้เกิดเป็นพื้นที่ที่มีประโยชน์ และการปรับผังการจราจรของชายฝั่งด้านตัวเมืองออสโล ผ่านชมพระบรมมหาราชวัง (ROYAL PALACE) และ AKERHUS FORTRESS สถานสำคัญประจำเมืองและมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามโดดเด่นที่เหมาะแก่การแวะชมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ภัตตาคาร 
ที่พัก              THON HOTEL OPERA หรือเทียบเท่า      

Day 9 :
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
13.30 น.        ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินไทย  (TG) เที่ยวบินที่  TG955

Day 10 :
06.05 น.         (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
18 – 27 ต.ค 2564 จันทร์ - พุธ 179,900 FULL
01 – 10 พ.ย 2564 จันทร์ - พุธ 159,900 FULL
22 พ.ย – 01 ธ.ค 2564 จันทร์ - พุธ 159,900 FULL
06 – 15 ธ.ค 2564 จันทร์ - พุธ 179,900 FULL
26 ธ.ค 2564 – 04 ม.ค 2565 อาทิตย์ - อังคาร 179,900 FULL
19 – 28 ม.ค 2565 พุธ - ศุกร์ 159,900 FULL
26 ม.ค – 04 ก.พ 2565 พุธ - ศุกร์ 159,900 FULL
03 – 12 ก.พ 2565 พฤหัส - เสาร์ 159,900 FULL
17 – 26 ก.พ 2565 พฤหัส - เสาร์ 159,900 FULL
24 ก.พ – 05 มี.ค 2565 พฤหัส - เสาร์ 159,900 FULL
07 – 16 มี.ค 2565 จันทร์ - พุธ 159,900 FULL
19 – 28 มี.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 159,900 FULL
22 – 31 มี.ค 2565 อังคาร - พฤหัส 159,900 FULL

ทัวร์นอร์เวย์ หมู่เกาะลอฟโฟเทน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมนอร์เวย์ ราคาใกล้เคียงกัน