ทัวร์ ฝรั่งเศส โรมาเนีย


ฝรั่งเศส พระราชวังช็องบอร์ เที่ยวยุโรป พระราชวังช็องบอร์ ปราสาทเชอนงโซ วิหารมงแซงต์มิเชล มหาวิหารรูอ็อง 
ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม
รหัสโปรแกรม : 22016
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส โรมาเนีย ฝรั่งเศส พระราชวังช็องบอร์ by Emirates 8 วัน 5 คืน
EURO41 : Romantic France BY EK

8 วัน 5 คืน

เที่ยวยุโรป พระราชวังช็องบอร์ ปราสาทเชอนงโซ วิหารมงแซงต์มิเชล มหาวิหารรูอ็อง ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม

Day 1 :
18.00 น.
  พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ เคาน์เตอร์ T ประตู 8-9 เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

Day 2 :
01.15 น. 
ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373/EK071
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ 0445-0820 *.*.*.
13.30 น.  
(เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ....หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
บ่าย     จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทเชอนงโซ (Château de Chenonceau) (56 กม.) *.*.*. ไม่รวมค่าเข้าชม *.*.*.  สร้างบน  ฝั่งแม่น้ำแชร์และสร้างมาก่อนหน้าที่จะมีหลักฐาน ทางเอกสารเมื่อศตวรรษที่11 ออกแบบโดยฟิลแบรต์เดอลอร์ม สถาปนิกเรอเน ซองส์ ตระกูลเมเนียร์ ลักษณะของสถาปัตยกรรมของเชอนงโซ เป็นแบบผสม ระหว่างสถาปัตยกรรมกอธิคและสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ตอนต้น ลานด้าน หน้าวางแบบลานปราสาทยุคกลางล้อมรอบด้วยคูน้ำ ประตูทางเข้าขนาดใหญ่ทำ จากไม้แกะสลัก ด้านในเป็นชาเปล โดดเด่นด้วยหน้าต่างประดับกระจกสี,ห้อง บรรทม,ห้องกรีนเป็นลักษณะศิลปะแบบกอธิคและเรอเนซองส์ ห้องรับรอง,ห้อง บรรทมพระเจ้าฟรองซัวส์ที่1,ห้องพระเจ้าหลุยส์ที่14
นำท่านเดินทางสู่ เมืองตูร์ (TOURS) (35 กม.) เมืองใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำลัวร์และมีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมัน ครั้งหนึ่งเคยถูกยกให้เป็นเมืองหลวงของฝรั่งเศสในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 11 ปัจจุบันเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านภาษา วรรณคดีและกฎหมาย...
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก             IBIS STYLES TOURS หรือเทียบเท่า

Day 3 :
เช้า
              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ มงแซงต์มิเชล (Mont Saint Michel) เกาะกลางนั้นขนาดเล็กในแคว้นนอร์มังดี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆ ของฝรั่งเศส เป็นรองเพียงแค่หอไอเฟลและพระราชวังแวร์ซายส์เท่านั้น เกาะมงแซงต์มิเชลนั้นเป็นเกาะที่มีขนาดไม่ใหญ่ด้วยเส้นรอบวงรอบเกาะเพียงแค่ 960 เมตรเท่านั้น ตัวเกาะเป็นหินแกรนิต โดยจะมีถนนเชื่อมระหว่างแผ่นดินใหญ่ไปยังเกาะ ทำให้สะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ้น ประวัติศาสตร์ของเกาะนี้เริ่มมาตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 8 จนถึงปัจจุบันบนเกาะก็ยังคงรักษาความเก่าแก่ของยุคกลางเอาไว้ให้เราได้เห็นกันอยู่
เที่ยง             *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.
บ่าย              นำท่านชมวิหารมงแซงต์มิเชล (Mont Saint Michel Abbey) *.*.*. ไม่รวมค่าเข้าชม *.*.*. วิหารที่เป็นจุดเด่นของเกาะชื่อเดียวกัน สามารถเห็นได้ตั้งแต่ไกลด้วยยอดจั่วสูง แรกเริ่มเดิมทีวิหารได้สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 ก่อนจะมาเสร็จเรียบร้อยในปี 1532 เป็นวิหารในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่สวยงดงามด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค อีกหนึ่งจุดเด่นของวิหารนี้ก็คือรูปปั้นของอัครทูตสวรรค์ มิคาเอลที่อยู่บนยอดวิหารเป็นเหมือนผู้มาโปรดและปกป้อง ด้านในวิหารก็สวยสง่าไม่แพ้ภายนอกด้วยโถงใหญ่ที่หลังคาสูงและตกแต่งอย่างวิจิตรตามสไตล์โกธิค ทั้งวิหารและเกาะมงแซงต์มิเชลนี้ได้ถูกยกให้เป็นโบราณสถานแห่งฝรั่งเศสและขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปในปี 19799  
นำท่านเดินทางสู่ เมืองรูอ๊อง (ROUEN) (297 กม.) เมืองหลวงของแคว้นมังดีบนฝั่งแม่น้ำแซนน์ ....
ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก             QUALY HOTEL ROUEN หรือเทียบเท่า

Day 4 :
เช้า    
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ชมมหาวิหารรูอ็อง (ด้านหน้า) (Rouen Cathedral) *.*.*. ไม่รวมค่าเข้าชม *.*.*.  โมเนต์ได้วาดภาพวิหารแห่งนี้ใน  ช่วงเวลาที่ต่างกัน โมเนต์เปลี่ยนผ้าใบที่ใช้วาดผืนแล้วผืนเล่า แสงที่สาดส่องบนวิหารก็เปลี่ยนตามไปด้วยภาพเขียนคอลเล็คชั่นนี้มีทั้งหมด 28 ภาพ จากนั้นไปชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองคือโบสถ์โจน ออฟ อาร์ค ซึ่งเป็นสถานที่ที่ โจน ออฟ อาร์คถูกเผาทั้งเป็น วีรสตรีของฝรั่งเศสถูกตัดสินให้ประหารชีวิตด้วยการเผาทั้งเป็นเมื่ออายุได้เพียง 19 ปี เดิมบริเวณนี้เป็นตลาดเก่า
เที่ยง             *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.
บ่าย              นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองปารีส (Paris) (142 กม.)  มหานครที่เป็นศูนย์กลางอำนาจของยุโรปในยุคล่าอาณานิคม ผ่านชม ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) ผ่านถนนชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ที่ผู้คนหลงไหลในแฟชั่นทั่วโลกต้องมาเยือนแห่งอนาคตด้วยเครื่องเล่นอันทันสมัย Star Tour หรือชมภาพยนต์ 360 องศาที่จัดแสดงไว้อย่างน่าชม
นำท่านถ่ายภาพคู่กับหอไอเฟล (Eiffel Tower) หนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของประเทศฝรั่งเศส โดยหอนี้จัดว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งอนุสาวรีย์ที่สูงที่สุดในโลก
นำท่านชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของมหานครปารีสแบบพาโนรามารอบทิศทางของหอไอเฟล (Eiffel Tower) ผ่านชมจัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ที่มี เสาโอเบลิสก์ (Obelisk) ที่นโปเลียนนำมาจากวิหารในลักซอร์ของประเทศอียิปต์ เมื่อครั้งที่นโปเลียนพิชิตอียิปต์ ได้ตั้งตระหง่านอยู่ยังลานประหารชีวิตผู้ต่อต้านการปฏิวัติ และสถานที่ตั้งเครื่องกิโยตินประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเน็ต 
ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก   IBIS PARIS PORT DE BERCY PARIS หรือเทียบเท่า

Day 5 :
เช้า      
       รับอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเพื่อล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ำแซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้)
ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก             IBIS PARIS PORT DE PERCIY HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 6 :
เช้า        
      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*.*.*. อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย *.*.*.
นำทุกท่านช้อปปิ้งสินค้า
Duty Free ร้านค้าที่มากมายด้วยสินค้าชั้นนำจากแบรนด์ดัง ในราคาปลอดภาษี ไม่ว่าจะเป็นน้ำหอม เครื่องสำอาง นาฬิกา เครื่องประดับ และอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Armani, Calvin Klein, Burberry, Dior และอีกหลายแบรนด์ให้เลือกซื้อ
อิสระเดินเล่นบนถนนชอมป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ที่โด่งดังมากด้วยร้านรวงต่างๆ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า อาทิ น้ำหอม, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า, เครื่องสำอาง และอื่นๆ
**อิสระอาหารค่ำเพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่**
ที่พัก             IBIS PARIS PORT DE PERCIY HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 7 :
เช้า      
       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 *.*.*. อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย *.*.*.
15.35 น.  
                (เวลาท้องถิ่น) ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินสายการบินเอมิเรตส์(EK) โดยเที่ยวบินที่ EK074/EK384

Day 8 :
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ 0020-0250  *.*.*.

12.15 น.       (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 


ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
03 – 10 พ.ย 2564 พุธ - พุธ 69,900 -
17 – 24 พ.ย 2564 พุธ - พุธ 69,900 -
28 พ.ย – 05 ธ.ค 2564 อาทิตย์ - อาทิตย์ 69,900 -
01 – 08 ธ.ค 2564 พุธ - พุธ 79,900 -
28 ธ.ค 2564 – 04 ม.ค 2565 อังคาร - อังคาร 79,900
21 – 28 ม.ค 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 69,900
26 ม.ค – 02 ก.พ 2565 พุธ - พุธ 69,900
07 – 14 ก.พ 2565 จันทร์ - จันทร์ 69,900
18 – 25 ก.พ 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 69,900
21 – 28 ก.พ 2565 จันทร์ - จันทร์ 69,900
01 – 08 มี.ค 2565 อังคาร - อังคาร 69,900
06 – 13 มี.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 69,900
17 – 24 มี.ค 2565 พฤหัส - พฤหัส 69,900
22 – 29 มี.ค 2565 อังคาร - อังคาร 69,900
09 – 16 เม.ย 2565 เสาร์ - เสาร์ 79,900
10 – 17 เม.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 79,900
11 – 18 เม.ย 2565 จันทร์ - จันทร์ 79,900
12 – 19 เม.ย 2565 อังคาร - อังคาร 79,900

ทัวร์ฝรั่งเศส โรมาเนีย ฝรั่งเศส อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน