ทัวร์ ฝรั่งเศส

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส ปราสาทเชอนงโซ วิหารมงแซงต์มิเชล มหาวิหารรูอ็อง ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ by Emirates 8 วัน 5 คืน
EURO41 : Romantic France BY EK

8 วัน 5 คืน

เที่ยวยุโรป พระราชวังช็องบอร์ ปราสาทเชอนงโซ วิหารมงแซงต์มิเชล มหาวิหารรูอ็อง ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม

Day 1 : กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
Day 2 : สุวรรณภูมิ-ปารีส-ปราสาทเชอนงโซ-ตูร์
Day 3 : ตูร์-แซงต์มิเชล-รูอ๊อง
Day 4 : รูอ๊อง-ปารีส-ชมเมือง
Day 5 : ปารีส-ล่องเรือ-ช้อปปิ้ง
Day 6 : ปารีส-ช้อปปิ้ง
Day 7 : ฝรั่งเศส-ดูไบ-ประเทศไทย
Day 8 : กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

----- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม -----

Day 1 : กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ เคาน์เตอร์ T ประตู 8-9 เคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์ (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

Day 2 : สุวรรณภูมิ-ปารีส-ปราสาทเชอนงโซ-ตูร์
01.45 น. ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385/EK073
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ 0455-0820 *.*.*.
13.30 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ....หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองตูร์ (TOURS) (35 กม.) เมืองใหญ่ที่สุดในลุ่มแม่น้ำลัวร์และมีประวัติยาวนานตั้งแต่สมัยจักรวรรดิโรมัน ครั้งหนึ่งเคยถูกยกให้เป็นเมืองหลวงของฝรั่งเศสในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 11 ปัจจุบันเป็นเมืองมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านภาษา วรรณคดีและกฎหมาย...
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก IBIS STYLES TOURS หรือเทียบเท่า

Day 3 : ตูร์-แซงต์มิเชล-รูอ๊อง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทเชอนงโซ (Château de Chenonceau) (56 กม.) *.*.*. ไม่รวมค่าเข้าชม *.*.*.  สร้างบน  ฝั่งแม่น้ำแชร์และสร้างมาก่อนหน้าที่จะมีหลักฐาน ทางเอกสารเมื่อศตวรรษที่11 ออกแบบโดยฟิลแบรต์เดอลอร์ม สถาปนิกเรอเน ซองส์ ตระกูลเมเนียร์ ลักษณะของสถาปัตยกรรมของเชอนงโซ เป็นแบบผสม ระหว่างสถาปัตยกรรมกอธิคและสถาปัตยกรรมเรอเนซองส์ตอนต้น ลานด้าน หน้าวางแบบลานปราสาทยุคกลางล้อมรอบด้วยคูน้ำ ประตูทางเข้าขนาดใหญ่ทำ จากไม้แกะสลัก ด้านในเป็นชาเปล โดดเด่นด้วยหน้าต่างประดับกระจกสี,ห้อง บรรทม,ห้องกรีนเป็นลักษณะศิลปะแบบกอธิคและเรอเนซองส์ ห้องรับรอง,ห้อง บรรทมพระเจ้าฟรองซัวส์ที่1,ห้องพระเจ้าหลุยส์ที่14
นำท่านเดินทางสู่ มงแซงต์มิเชล (Mont Saint Michel) เกาะกลางนั้นขนาดเล็กในแคว้นนอร์มังดี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆ ของฝรั่งเศส เป็นรองเพียงแค่หอไอเฟลและพระราชวังแวร์ซายส์เท่านั้น เกาะมงแซงต์มิเชลนั้นเป็นเกาะที่มีขนาดไม่ใหญ่ด้วยเส้นรอบวงรอบเกาะเพียงแค่ 960 เมตรเท่านั้น ตัวเกาะเป็นหินแกรนิต โดยจะมีถนนเชื่อมระหว่างแผ่นดินใหญ่ไปยังเกาะ ทำให้สะดวกในการเดินทางมากยิ่งขึ้น ประวัติศาสตร์ของเกาะนี้เริ่มมาตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 8 จนถึงปัจจุบันบนเกาะก็ยังคงรักษาความเก่าแก่ของยุคกลางเอาไว้ให้เราได้เห็นกันอยู่
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านชมวิหารมงแซงต์มิเชล (Mont Saint Michel Abbey) *.*.*. ไม่รวมค่าเข้าชม *.*.*. วิหารที่เป็นจุดเด่นของเกาะชื่อเดียวกัน สามารถเห็นได้ตั้งแต่ไกลด้วยยอดจั่วสูง แรกเริ่มเดิมทีวิหารได้สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 10 ก่อนจะมาเสร็จเรียบร้อยในปี 1532 เป็นวิหารในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกที่สวยงดงามด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค อีกหนึ่งจุดเด่นของวิหารนี้ก็คือรูปปั้นของอัครทูตสวรรค์ มิคาเอลที่อยู่บนยอดวิหารเป็นเหมือนผู้มาโปรดและปกป้อง ด้านในวิหารก็สวยสง่าไม่แพ้ภายนอกด้วยโถงใหญ่ที่หลังคาสูงและตกแต่งอย่างวิจิตรตามสไตล์โกธิค ทั้งวิหารและเกาะมงแซงต์มิเชลนี้ได้ถูกยกให้เป็นโบราณสถานแห่งฝรั่งเศสและขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปในปี 19799  
นำท่านเดินทางสู่ เมืองรูอ๊อง (ROUEN) (297 กม.) เมืองหลวงของแคว้นมังดีบนฝั่งแม่น้ำแซนน์ ....
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก QUALY HOTEL ROUEN หรือเทียบเท่า

Day 4 : รูอ๊อง-ปารีส-ชมเมือง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ชมมหาวิหารรูอ็อง (ด้านหน้า) (Rouen Cathedral) *.*.*. ไม่รวมค่าเข้าชม *.*.*.  โมเนต์ได้วาดภาพวิหารแห่งนี้ใน  ช่วงเวลาที่ต่างกัน โมเนต์เปลี่ยนผ้าใบที่ใช้วาดผืนแล้วผืนเล่า แสงที่สาดส่องบนวิหารก็เปลี่ยนตามไปด้วยภาพเขียนคอลเล็คชั่นนี้มีทั้งหมด 28 ภาพ จากนั้นไปชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองคือโบสถ์โจน ออฟ อาร์ค ซึ่งเป็นสถานที่ที่ โจน ออฟ อาร์คถูกเผาทั้งเป็น วีรสตรีของฝรั่งเศสถูกตัดสินให้ประหารชีวิตด้วยการเผาทั้งเป็นเมื่ออายุได้เพียง 19 ปี เดิมบริเวณนี้เป็นตลาดเก่า
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองปารีส (Paris) (142 กม.)  มหานครที่เป็นศูนย์กลางอำนาจของยุโรปในยุคล่าอาณานิคม ผ่านชม ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) ผ่านถนนชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ที่ผู้คนหลงไหลในแฟชั่นทั่วโลกต้องมาเยือนแห่งอนาคตด้วยเครื่องเล่นอันทันสมัย Star Tour หรือชมภาพยนต์ 360 องศาที่จัดแสดงไว้อย่างน่าชม
นำท่านถ่ายภาพคู่กับหอไอเฟล (Eiffel Tower) หนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของประเทศฝรั่งเศส โดยหอนี้จัดว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งอนุสาวรีย์ที่สูงที่สุดในโลก
นำท่านชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดของมหานครปารีสแบบพาโนรามารอบทิศทางของหอไอเฟล (Eiffel Tower) ผ่านชมจัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ที่มี เสาโอเบลิสก์ (Obelisk) ที่นโปเลียนนำมาจากวิหารในลักซอร์ของประเทศอียิปต์ เมื่อครั้งที่นโปเลียนพิชิตอียิปต์ ได้ตั้งตระหง่านอยู่ยังลานประหารชีวิตผู้ต่อต้านการปฏิวัติ และสถานที่ตั้งเครื่องกิโยตินประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเน็ต 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก IBIS PARIS PORT DE BERCY PARIS หรือเทียบเท่า

Day 5 : ปารีส-ล่องเรือ-ช้อปปิ้ง
เช้า
รับอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเพื่อล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ำแซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปกับตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ลูฟท์ (ด้านนอก) นำท่านชมจัตุรัสคองคอร์ด เป็นสัญลักษณ์ของสงครามกลางเมืองและการปฏิวัติการปกครองของฝรั่งเศส เนื่องจากในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศสปี ค.ศ.1789 ลานแห่งนี้ได้ใช้ประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเนต ด้วยกิโยติ ใกล้กันเป็นสวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้อย่างงดงาม มีเสาหินโอเบลิสก์ขนาดใหญ่ เป็นเสาปลายแหลมสูง 23 เมตร อายุกว่า 3,000ปี จากเมืองลักซอร์ในประเทศอียิปต์ ยังมีรูปปั้นและน้ำพุ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก IBIS PARIS PORT DE PERCIY HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 6 : ปารีส-ช้อปปิ้ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำทุกท่านช้อปปิ้งสินค้า Duty Free ร้านค้าที่มากมายด้วยสินค้าชั้นนำจากแบรนด์ดัง ในราคาปลอดภาษี ไม่ว่าจะเป็นน้ำหอม เครื่องสำอาง นาฬิกา เครื่องประดับ และอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Armani, Calvin Klein, Burberry, Dior และอีกหลายแบรนด์ให้เลือกซื้อ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระเดินเล่นบนถนนชอมป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ที่โด่งดังมากด้วยร้านรวงต่างๆ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้า อาทิ น้ำหอม, เสื้อผ้า, กระเป๋า, รองเท้า, เครื่องสำอาง และอื่นๆ
**อิสระอาหารค่ำเพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งอย่างเต็มที่**
ที่พัก IBIS PARIS PORT DE PERCIY HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 7 : ฝรั่งเศส-ดูไบ-ประเทศไทย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 *.*.*. อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย *.*.*.
15.35 น. (เวลาท้องถิ่น) ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินสายการบินเอมิเรตส์(EK) โดยเที่ยวบินที่ EK074/EK384

Day 8 : กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ 00.20-02.50  *.*.*.
12.30 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


ทัวร์ฝรั่งเศส ปารีส อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ราคาใกล้เคียงกัน