ทัวร์ ไอซ์แลนด์


รหัสโปรแกรม : 22012
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไอซ์แลนด์ แสงเหนือ by THAI Airways 8 วัน 5 คืน
EURO26 : ไอซ์แลนด์ แสงเหนือ BY TG

8 วัน 5 คืน

เที่ยวยุโรป ออสโล เรคยาวิค น้ำตกกูลล์ฟอส น้ำพุร้อนกีเซอร์ ฟลูดีร์ ฟลูดีร์ เส้นทาง South Shore น้ำตกเซลยาแลนส์ฟอสส์ หาดทรายสีดำน้ำตกสโกการ์ฟอส สโคการ์ฟอสล์ อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล ทะเลสาบลากูนโจกูซาลอน Hnappavellir

Day 1 :
20.00 น.          คณะพร้อมกันที่ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 โดยสายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

Day 2 :
00.55 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล (OSLO) ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG954
06.50 น.          (เวลาท้องถิ่น) ถึงสนามบิน กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์....หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย
......... น.           จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินเคาน์สายการบินไอซ์แลนด์แอร์ (ICELAND AIR) เพื่ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค (REYKJAVIK)
13.40 น.          ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ (ICELAND AIR) โดยเที่ยงบินที่ FI….
14.40 น.          (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงเมืองเรคยาวิค (REYKJAVIK) เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุดโดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติกเซอร์เคิลมากนัก ....หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย.....
*** เวลาที่เมืองเรคยาวิคช้ากว่าเมืองออสโล 2 ชั่วโมง **
ค่ำ                 นำท่านเดินทางสู่ภัตตาคาร เพื่อรับประทานอาหารค่ำ ...
                     จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก              PARK INN BY RADISSON REYKJAVIC HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3 :
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
                     นำท่าน ชมความงามเหนือธรรมชาติไอซ์แลนด์ในเส้นทางที่ชื่อว่าวงกลมทองคำ (Golden Circle)
ชมทัศนีย์ของทุ่งหญ้ากับทุ่งลาวา ฝูงแกะ วัว ม้า หากินอยู่ตามธรรมชาติ
นำท่านชม อุทยานแห่งชาติธิงเรลลี่ (Thingvellier Nation park)ยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 2014 สถานที่แห่งนี้มีความสำคัญในฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์โดยรัฐสภาได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ. 930 อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ตรงรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์
นำท่านชม น้ำตกกลูฟอสตร์ (Gullfoss Waterfall)เป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงของประเทศนี้ และชื่อนี้หมายความถึง น้ำตกทองคำ ถือเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมระดับโลก
เที่ยง              *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย  *.*.*.
บ่าย               นำท่านชม น้ำพุร้อนธรรมชาติ (Geysir)ซึ่งมีความสูงของการพุ่ง 180 ฟุต ทุกๆ 7-10 นาที
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร
ที่พัก              ICELAND HOTEL FLUDIR หรือเทียบเท่า

Day 4 :
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองโจกุลซาลอน (Jokusarlon)ให้ท่านได้ชมความสวยงามที่ ทะเลสาบธารน้ำแข็ง โจกุลซาลอนหรือทะเลสาบแห่งนี้เต็มไปด้วยก้อนน้ำแข็งหรือไอซ์เบิร์ก ขนาดต่างๆมากมายในทะเลสาบ *.*.*. (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าล่องเรือในทะเลสาบ)*.*.*.
นำท่านชมความสวยงามของเรนิสฟายาร่า (Reynisfjara beach) ซึ่งเป็นลักษณะภูเขาเล็กๆ ที่เกิดจากลาวาของภูเขาไฟ และก่อตัวขึ้นกลางแม่น้ำธรรมชาติ ชม หาดทรายสีดำ ที่เต็มไปด้วยหินสีดำและเม็ดทรายรวมทั้งแนวหินบะซอลล์ รูปทรงเหมือนแท่งออร์แกนในโบสถ์ บริเวณแถบนี้เต็มไปด้วยบรรดานกต่างๆ เช่น นกแก้วทะเล หรือ พัฟฟิ่น
                   นำท่าน ขับรถสโนว์โมบิว *.*.*. รวมค่าชุดและอุปกรณ์เรียบร้อย *.*.*.
เที่ยง            รับประทานอาหารอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร
บ่าย     นำท่านเดินทางเส้นทางสาย South Shore ไอซ์แลนด์มีชื่อชื่อเสียงในเรื่องของการค้นพบพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งเป็นพลังงานที่ถูกนำมาใช้ทดแทนเชื้อเพลิง ทำให้ประเทศแห่งนี้ได้รั้บกายกย่องให้เป็นเมืองที่ไร้มลพิษ ทัศนีย์ภาพสองข้างทางเต็มไปด้วยฟาร์มปศุสัตว์ เป็นระยะๆ และ ภูเขาไฟเฮกลา (Hekla) ที่มีความสูง 1,491 เมตรจากระดับน้ำทะเล
นำท่าน ถ่ายรูปกับน้ำตกเซลยาแลนศ์ฟอสส์  (Seljalansfoss) ซึ่งมีความสูง 60 เมตร  …จากนั้นนำท่านชมน้ำตก สโกการ์ฟอสส์ (Skogarfoss) มี ความสูงถึง 62 เมตร บริเวณรอบๆ โอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวา,โตรกผาและหุบเหว ซึ่งท่านจะประทับใจอย่างแน่นอน
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก              Hella HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 5 :
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่าน ชมภูเขาไฟ เอยาฟจาลาคูล (Eyjafjallajökull) ภูเขาที่โด่งดังมากๆ ในปี ค.ศ. 2010 ปัจจุบันที่สถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างพากันมาชมและถ่ายรูปตามอัธยาศัย....
จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเรคยาวิค (REYKJAVIK)....
จากนั้นนำท่าน ชมเพอร์แลน (PERLAN)สถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเรคจาวิก เนื่องจากตั้งอยู่บนเนินเขามีความสูงเท่ากับอาคาร 5 ชั้นจากพื้นดิน 25.7 เมตร เป็นอาคารขนาดใหญ่ด้านบนเป็นรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวง ตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำขนาดใหญ่ 4 ฐาน ที่มองเห็นได้ในระยะไกลโดดเด่น Perlan ในภาษาไอซ์แลนด์ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า The Pearlที่แปลว่า อ่าว ซึ่งการสร้างสถานที่แห่งนี้จะให้หมายถึงว่าเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวเรคจาวิก
จากนั้นนำท่านชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrimskirkja Church) เป็นโบสถ์นิยายลูเทอร์แลนด์ มีความสูง 73 เมตร ใช้จัดพิธทางศาสนาที่สำคัญของเทศ ด้านหน้าจะมีอนุสาวรีย์ของ เลฟร์อีริกสัน เป็นคนแรกของชาวนอสร์    ที่ไปเหยียบดินแดนอเมริกาเหนือและกรีนแลนด์ด้วย
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย              นำท่าน ชมบ่อน้ำร้อนบลูลากูน (Blue Lagoon) หรือทะเลสาบสีฟ้า สถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพระดับโลก เป็นบ่อน้ำร้อนที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุมากมาย อาทิเช่น ซิลิกา, พืชทะเล, โคลนซิลิกา, ฟลูออรีน, โซเดียม, โปตัสเซียม,แคลเซี่ยม, ซัลเฟต, คลอรีน, คาร์บอนไดออกไซต์ และในบ่อยังมีเกลือแร่ซึ่งช่วยให้ท่านผ่อนคลายและรักษโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังได้อีกด้วย ให้ท่านได้อิสระกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ *.*.*. (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกคลุมผมไปด้วยสำหรับการแช่น้ำ) *.*.*. ( ราคาทัวร์รวมอาบน้ำพุร้อนไว้เรียบร้อยแล้ว )
ค่ำ                 *.*.*. อิสระกับการรับประทานอาหารค่ำในบริเวณบ่อน้ำแร่ *.*.*.
ที่พัก              Hella HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 6 :
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อนำท่าน ล่องเรือชมความน่ารักของปลาวาฬ (WHALE WATCHING)
ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ ชมเหล่าปลาวาฬที่มีอยู่มากมายตามธรรมชาติ ให้ท่านได้ใกล้ชิดเพลิดเพลิน และประทับใจในความน่ารักของปลาวาฬที่จะมาว่ายวนอยู่ใกล้ชิดกับท่านตลอดการเดินทาง <<ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง>>
เที่ยง              *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.
บ่าย               นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองเรคยาวิค (REYKJAVIK)..เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงออสโล(OSLO) ประเทศนอร์เวย์
……… น.          ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล(OSLO) ประเทศนอร์เวย์ โดยสายการบินไอซ์แลนด์แอร์ (ICELAND AIR) โดยเที่ยงบินที่ FI........
……… น.          (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์
*.*.*. อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย *.*.*.
ที่พัก              OSLO HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 7 :
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
…นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน
14.15 น.          (เวลาท้องถิ่น) ออกเดินทางสู่กลับสู่ ประเทศไทย โดยการการบินไทย เที่ยวบินที่ TG955

Day 8 :
06.15 น.          (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
03 – 10 ต.ค 2564 อาทิตย์ - อาทิตย์ 99,999 -
24 – 31 ต.ค 2564 อาทิตย์ - อาทิตย์ 99,999 -
07 – 14 พ.ย 2564 อาทิตย์ - อาทิตย์ 99,999 -
21 – 28 พ.ย 2564 อาทิตย์ - อาทิตย์ 99,999 -
05 – 12 ธ.ค 2564 อาทิตย์ - อาทิตย์ 114,999 -
26 ธ.ค 2564 – 02 ม.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 114,999 -
18 – 25 ม.ค 2565 อังคาร - อังคาร 99,999 -
25 ม.ค – 01 ก.พ 2565 อังคาร - อังคาร 99,999
27 ม.ค – 03 ก.พ 2565 พฤหัส - พฤหัส 99,999
08 – 15 ก.พ 2565 อังคาร - อังคาร 99,999
23 ก.พ – 02 มี.ค 2565 พุธ - พุธ 99,999
27 ก.พ – 06 มี.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 99,999
08 – 15 มี.ค 2565 อังคาร - อังคาร 99,999
18 – 25 มี.ค 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 99,999
24 – 31 มี.ค 2565 พฤหัส - พฤหัส 99,999
09 – 16 เม.ย 2565 เสาร์ - เสาร์ 109,999
10 – 17 เม.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 109,999
11 – 18 เม.ย 2565 จันทร์ - จันทร์ 109,999
12 – 19 เม.ย 2565 อังคาร - อังคาร 109,999

ทัวร์ไอซ์แลนด์ แสงเหนือ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไอซ์แลนด์ ฝรั่งเศส ราคาใกล้เคียงกัน