ทัวร์ ฟินแลนด์ ลัตเวีย ลิทัวเนีย เอสโตเนีย

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฟินแลนด์ ลัตเวีย ลิทัวเนีย เอสโตเนีย บอลติค ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ by Turkish Airlines 8 วัน 5 คืน
EURO25 : บอลติค ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ BY TK

8 วัน 5 คืน

เที่ยวยุโรป วิลนีอุสปราสาททราไก เคานัส พระราชวังรูนดาเล่ริก้า ชิกุลด้า 9500 เฮลซิงกิ

Day 1 :
18.30 น.          พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาเตอร์สายการบินตุรกีแอร์ไลน์ (TK) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวก
23.00 น.          ออกเดินทางสู่ เมืองวิลนีอุส (VILNIUS) ประเทศลิทัวเนีย โดยสายการบินตุรกีแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK065/1409

Day 2 :
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี 0520-0840 *.*.*.
11.25 น.           (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึงสนามบินวิลนีอุส(VILNIUS) ประเทศลิทัวเนีย ....หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว....จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ตัวเมืองวิลนีอุส(Vilnius)เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดในประเทศสมค่าความเป็นเมืองหลวงศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งยังเป็นเมืองที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโกเมื่อปี 1994 และหากต้องการเห็นภาพความสวยงามเหล่านี้ชัดเจนขึ้นต้องเข้าไปชมในย่านเมืองเก่า (Old Town)ซึ่งเป็นย่านเมืองเก่าที่ใหญ่ที่สุดในเขตยุโรปกลาง ทั่วบริเวณนี้มากมายไปด้วยอนุสาวรีย์ มีมหาวิหารประจำเมืองที่สร้างในสไตล์นีโอคลาสสิก มองเห็นหอระฆังเก่าแก่ประจำเมือง มีชุมชนชาวยิวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งนอกเขตประเทศ ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับการชมอาคารและโบสถ์วิหารต่างๆ ที่มีอยู่ละลานตาทั้งที่ก่อสร้างด้วยศิลปะบารอกและโกธิก ทั่วพื้นที่กว่า 360 ตารางกิโลเมตรของวิลนีอุสจึงเป็นเหมือนสวรรค์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบและหลงใหลในเสน่ห์เมืองเก่าเช่นนี้
นำท่านถ่ายรูป (ภายนอก) มหาวิหารแห่งวิลนีอุส (Vilnius Cathedral) สิ่งก่อสร้างที่มีรูปทรงเรียบง่ายแต่ยิ่งใหญ่ มีบันทึกประวัติศาสตร์กล่าวว่าในครั้งแรกของการก่อสร้างมหาวิหารแห่งวิลนีอุสเมื่อปี 1251 กลายเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดอีกแห่งหนึ่งของวิลนีอุส
                       นำท่านชมประตูเมือง (Gate of Dawn)ที่มองแวบแรกอาจคิดว่าเป็นตรอกอาคารทั่วไปเพราะถูกขนาบด้วยอาคารทั้งสองข้าง แต่จริงๆ แล้วนี่คือความคลาสสิกของอดีตที่แฝงอยู่ในรูปทรงอาคารซึ่งดูเหมือนเป็นประตูธรรมดาดังที่เห็นประตูเมืองแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกำแพงเมืองโบราณ ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1503-1522 เพื่อเป็นปราการสำคัญในการป้องกันเมืองจากการโจมตีของข้าศึกศัตรู ชาววิลนีอุสจะรู้จักประตูเมืองแห่งนี้ในชื่อ Medininkaiเพราะหากเดินลอดใต้ซุ้มประตูผ่านเข้าสู่ด้านในเราก็จะได้พบกับหมู่บ้าน Medininkai นั่นเอง ซึ่งจากเดิมที่มีประตูเมืองถึง 10 แห่ง หลังจากมีคำสั่งจากทางการให้ทำลายประตูอีก 9 แห่งทิ้งไปก็เหลือเพียงประตูแห่งนี้เพียงหนึ่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ หากเดินลอดประตูเข้าไปภายในจะมีโถงเล็กๆ ที่ชั้นบนกรุด้วยกระจกสี มีโบสถ์พระแม่มารีผู้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวเมือง ซึ่งมักจะมีผู้คนผ่านเข้ามาอธิษฐานขอพรกันอยู่ตลอด
ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก              Best Western Vilniusหรือเทียบเท่า

Day 3 :
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                     นำท่านเดินทางสู่ เมืองทราไก (Trakai) เป็นเมืองหลวงเก่าของลิธัวเนียมาก่อน ปัจจุบันเมื่อไม่ได้ดำรงสถานะเมืองหลวงแล้ว ทราไกเป็นเพียงเมืองเล็กๆ ที่เงียบสงบ น่าอยู่น่าแวะไปเที่ยวมาก และยังได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มากด้วยเสน่ห์แห่งทะเลสาบน้อยใหญ่กว่า 100 แห่ง ทั้งยังมีเกาะอีกกว่า 20 แห่ง ทราไกเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และได้รับความนิยมอย่างมากในการท่องเที่ยว
นำท่านเข้าชมปราสาททราไก (Trakai Island Castle) ปราสาทหินที่สร้างโดยดยุคผู้ครองทราไกในอดีตเมื่อราวศตวรรษที่ 14 เพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในฤดูร้อน และก็สร้างอยู่บนทำเลดีเยี่ยมสำหรับการระวังภัย นั่นคือบนเกาะเล็กๆ ในทะเลสาบเกรฟ (Lake Galve) ปราสาทหลังนี้เคยเป็นที่อยู่ของดยุคแห่งทราไกมาก่อน แต่ต่อมาได้เปลี่ยนสภาพเป็นคุกสำหรับกักขังนักโทษจากการที่มีสภาพเป็นเกาะกลางทะเลสาบนั่นเอง ปัจจุบันมีการสร้างสะพานเชื่อมสำหรับการข้ามไปมาระหว่างแผ่นดินใหญ่และเกาะ
ความสวยงามที่ปะทะสายตานักท่องเที่ยวเริ่มตั้งแต่ในทะเลสาบเกรฟไปจนถึงตัวปราสาทที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิก
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเคานัส (Kaunas) เมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศลิทัวเนีย เมืองเคานัสนี้ถือเป็นเมืองศูนย์กลางในภูมิภาคนี้มาตั้งแต่ช่วงยุคศตวรรษที่ 15 เป็นเมืองที่มีความสำคัญในด้านการเป็นเมืองสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ เป็นเมืองศูนย์กลางทั้งด้านเศรษฐกิจการค้า การศึกษา และวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้เมืองเคานัสยังเคยเป็นเมืองหลวงชั่วคราวของลิทัวเนีย และเคยได้ชื่อว่า “ลิตเติ้ล ปารีส” ด้วยความร่ำรวยทั้งด้านวัฒนธรรม แฟชั่น การค้า และการศึกษาที่คล้านคลึงกับปารีสอย่างมาก
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย               นำท่านชมย่านเมืองเก่าเคานัส (Kaunas Old Town)ที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของเมือง มากมายด้วยแลนด์มาร์กและสิ่งก่อสร้างที่ได้ถูกอนุรักษ์เอาไว้อย่างดีตั้งแต่ช่วงยุคกลาง ท่านจะได้เห็นศิลปะจากหลายยุคไม่ว่าจะเป็น โกธิคเรเนสซองส์ และบาโรค ศาลาว่าการเมืองเคานัส (Kaunas Town Hall)อาคารโบราณสีขาวที่โดดเด่นด้วยหอคอยสูงถึง 53 เมตร เป็นอาคารที่สูงที่สุดในย่านเมืองเก่าแห่งนี้ ศาลาว่าการได้ถูกเริ่มสร้างขึ้นครั้งแรกเมืองปี 1542 มีการสร้างเสริมเพิ่มเติมและบูรณะใหม่หลายต่อหลายครั้ง แต่ศาลาว่าการแห่งนี้ก็เป็นศูนย์กลางเมืองมาตั้งแต่ช่วงยุคกลาง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ชุมนุม ซื้อขายแลกเปลี่ยน จัดงานรื่นเริง จัดงานแต่งงาน หรือกระทั่งพิธีสำคัญทางการเมืองก็มักจัดขึ้นที่นี่ ชม (ภายนอก) มหาวิหารเคานัส (Kaunas Cathedral)มหาวิหารสำคัญประจำเมืองแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นด้วยอิฐในสไตล์โกธิคตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 15 เป็นโบสถ์แห่งนิกานโรมันคาทอลิกที่อุทิศแด่ เซนต์ปีเตอร์และเซนต์พอลและได้ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่เป็นมรดกทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของลิทัวเนียอีกด้วย
นำท่านชม (ภายนอก) ปราสาทเคานัส (Kaunas Castle)ปราสาทโบราณที่สันนิษฐานว่าได้ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 14 สวยสง่าด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค ตัวปราสาทตั้งอยู่ใกล้กับจุดบรรจบของสองแม่น้ำ ออกแบบให้เป็นทั้งป้อมปราการป้องกันเมืองและปราสาทขนาดใหญ่
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก              Europa Royale Kaunas หรือเทียบเท่า

Day 4 :
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านข้ามพรมแดนสู่ประเทศลัตเวีย (Latvia)สู่เมืองฟิลส์รันดาเล่ (Pilsrundale) ถ่ายรูปกับตัวอาคารพระราชวังรูนดาเล่ (Rundale Palace)สิ่งก่อสร้างที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมบารอกและรอกโคโค ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน“Francesco Bartolomeo Rastrelli”ซึ่งเป็นคนเดียวกับที่เคยออกแบบพระราชวังเฮอร์มิเทจในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแห่งรัสเซีย สำหรับพระราชวังรูนดาเล่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระราชวังฤดูร้อนของดยุคแห่งคอร์ทแลนด์ (Dukes of Courtland) เอิร์นโจฮันไบรอน ในศตวรรษที่ 18
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย               นำท่านสู่เมืองริก้า (Riga)เมืองที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งในแถบทะเลบอลติกเมืองเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่บนอาคารสถานที่ทั้งหลาย ศูนย์รวมของอาคารสถาปัตยกรรมอาร์ทนูโวที่มากมายที่สุดในยุโรปซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อกว่า 800 ปีที่แล้วในขณะเดียวกันช่วงศตวรรษที่ 14-15pยังมีชื่อเสียงในด้านการเป็นเมืองท่าทางทะเลที่มีการติดต่อทำการค้ากับต่างชาติ ช่วงนั้นจะมีพ่อค้าจากหลายประเทศใกล้เคียงเข้ามาค้าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันค่อนข้างมาก กลายเป็นเสน่ห์ดีๆ สำหรับริก้าที่มากมายด้วยประวัติศาสตร์ เมืองเก่า ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรมและแหล่งช้อปปิ้งสินค้าเก่าราคาถูกมากมาย  
นำท่านสู่ ย่านเมืองเก่าริก้า(Riga Old Town)ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์สันนิษฐานว่าเดิมทีเมืองริก้าถูกสร้างให้เป็นปราการด่านแรกที่ยิ่งใหญ่เพื่อพร้อมป้องกันข้าศึกด้วยการก่อกำแพงอิฐสูง 10 เมตร หนา 3 เมตรและยาวถึง 2 กิโลเมตร รอบกำแพงสร้างหอสังเกตการณ์ไว้ 29 จุด จนราวปี 1422 ก็มีการสร้างป้อมสูง 4 ชั้นขึ้นเพิ่มเติมพร้อมกับการขุดคูล้อมเมืองกว้าง 90 เมตรเพื่อให้การเข้าถึงของข้าศึกทำได้ยากเย็นขึ้น และยังประทับปืนใหญ่ไว้เป็นระยะ ชมย่านโดมสแควร์ (Dome Square)ลานกว้างที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมือง เป็นที่ตั้งของวิหารแห่งริก้า (Riga Dome Cathedral)ที่ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนี้ และยังถือเป็นวิหารในยุคกลางที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแถบบอลติกอีกด้วย วิหารแห่งริก้าสร้างขึ้นเมื่อปี 1211 ต่อมาในปี 1226 วิหารแห่งริก้าได้ถูกต่อเติมให้ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่าเดิมและอลังการขึ้นอีกในปี 1595มีหอคอยสูง 90 เมตร แต่ก็ยังคง ทั้งยังเป็นวิหารที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองริก้าแห่งนี้ความสวยงามอยู่เช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ถ่ายรูปอนุสาวรีย์อิสรภาพ (Freedom Monument)ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์แห่งอิสรภาพของชาวลัตเวียที่หลุดพ้นจากชาติมหาอำนาจทั้งหลาย อนุสาวรีย์turaida castleแห่งนี้สร้างในปี 1935 เป็นรูปหญิงสาวนามว่า Mildaกำลังชูดาว 3 ดวงไว้เหนือศีรษะจนสุดแขน มีความสูงประมาณ 42 เมตร ซึ่งดาวทั้งสามนั้นเป็นสัญลักษณ์แทนการรวมตัวกันของภูมิภาคทั้งสามของลัตเวียซึ่งก็คือ Kurzeme, Vidzeme และ Latgale
นำท่าน ผ่านชมปราสาทริก้า (Riga Castle) ปราสาทสวยหลังใหญ่ริมแม่น้ำดัวกาว่า ตัวปราสาทสร้างขึ้นครั้งแรกในปี 1330 แต่สร้างขึ้นใหม่ในช่วงศตวรรษที่ 15-16 แม้จะผ่านการบูรณะมาหลายต่อหลายครั้ง แต่ปราสาทริก้าก็ยังสวยและยิ่งใหญ่ไม่เสื่อมคลาย ปัจจุบันปราสาทริก้าเป็นที่พำนักของประธานาธิบดีของลัตเวีย และเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์
ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก              Riga island Hotelหรือเทียบเท่า

Day 5 :
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                     นำท่านเดินทางสู่เมืองชิกุลด้า (Sigulda)เมืองเล็กๆ เงียบสงบที่อยู่ห่างออกไปจากเมืองริก้าไม่ไกล ...นำท่านถ่ายรูปด้านหน้ากับปราสาททูไรด้า (Turaida Castle)ปราสาทหลังใหญ่นี้ได้ถูกสร้างขึ้นในปี 1214 เพื่อเป็นป้อมปราการของเมือง ตัวปราสาทสร้างขึ้นด้วยอิฐสีแดงตามสไตล์บอลติกโบราณ
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย               นำท่านสู่ ประเทศเอสโตเนีย (Estonia)เมืองตากอากาศชื่อดังในแถบทะเลบอลติก เมืองที่ว่านี้ก็คือ ปาร์นู (Parnu) เมืองแห่งการพักผ่อน เมืองแห่งการทำกิจกรรมวันหยุดริมชายหาด ท่ามกลางการเที่ยวชมแนวอาคารบ้านเรือนโบราณสไตล์อาร์ทนูโวและยังมีมุมให้ช้อปปิ้งในย่านตัวเมืองด้วย ส่วนโรงแรมและร้านค้าร้านอาหารก็มีไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยวมากมายอยู่แล้ว ปาร์นูเกิดเป็นเมืองขึ้นมาก็ราวปี 1251 ในอดีตปาร์นูเป็นเมืองท่าที่สำคัญของเอสโตเนีย จนปัจจุบันก็มีความสำคัญในแง่การเป็นเมืองรีสอร์ทที่สามารถสร้างรายได้จากนักท่องเที่ยวให้กับประเทศได้อย่างมากมาย ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวหนาตาขึ้นก็ในช่วงฤดูร้อนราวเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมของทุกปี
                   นำท่านเดินทางสู่เมืองทาลลินน์ (Tallinn)ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นเมืองที่สวยงามและเก่าแก่ที่สุดในยุโรปเหนือ มีประวัติความเป็นมายาวนาน มีกำแพงเมืองเก่าและป้อมปราการเมืองที่ผ่านร้อนผ่านหนาวท่ามกลางประวัติศาสตร์ชาติที่มีรากฐานการคงอยู่ของมนุษย์มานานกว่า 3000ปี ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยยูเนสโกในปี 1997 และเป็นเมืองแห่งเทพนิยาย .....
ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก              Hotel Europaหรือเทียบเท่า

Day 6 :
เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมเมืองทาลลินน์ (Tallinn)ย่านเมืองเก่า (Old Town) ที่นี่เป็นแหล่งชมสถาปัตยกรรมโบราณของเก่าของแก่ในทาลลินน์ เราจะได้พบกับอนุสาวรีย์และสิ่งก่อสร้างที่มีมาตั้งแต่ในศตวรรษที่ 14 มีโบสถ์เก่า บ้านเรือนเก่าแต่สวยงาม มีตรอกเล็กๆ
.....ชมย่านทูมเปีย (Toompea)จากการที่อดีตเคยเป็นย่านอยู่อาศัยของคนร่ำรวยระดับเจ้าเมือง เหล่าขุนนางและพ่อค้าวาณิชทั้งหลาย ทำให้นับถึงวันนี้ย่านทูมเปียจึงเต็มไปด้วยปราสาทเก่าสูงใหญ่ซึ่งเคยเป็นบ้านพักของเจ้าเมืองเดิมในอดีต และถูกปรับสภาพให้เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการ เป็นศูนย์กลางการบริหารประเทศ ถ่ายรูปกับโบสถ์อเล็กซานเดอร์เนฟสกี้ (Alexander Nevsky Cathedral)เป็นโบสถ์รัสเซียนออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในเอสโตเนียและยังเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในทาลลินน์อีกด้วย สร้างตามพระบัญชาของชาร์ลอเล็กซานเดอร์ที่3ในระหว่างปี 1894-1900 โดยมีช่างฝีมือจากนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นผู้รับพระบัญชานั้นในการออกแบบ และโบสถ์อเล็กซานเดอร์เนฟสกี้ยังเคยอยู่ในการดูแลของคณะสงฆ์จากมอสโคว์มาก่อนเพราะถูกสร้างขึ้นในยุคที่เอสโตเนียยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของรัสเซีย โบสถ์อเล็กซานเดอร์เนฟสกี้เป็นสิ่งก่อสร้างที่แสดงถึงสถาปัตยกรรมที่สวยงามได้อย่างโดดเด่นที่สุดอีกแห่งหนึ่งในยุโรปตัวอาคารโบสถ์ประกอบด้วย 5 โดมทรงหัวหอม และจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของโบสถ์หลังนี้คือบนตัวหอคอยจะมีระฆังแขวนไว้ถึง 11 ใบ ซึ่งใบที่มีเสียงดังก้องกังวานและใหญ่ที่สุดจะมีน้ำหนักถึง 15 ตัน
เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย               นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่ เพื่อเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ (Helsinki) ประเทศฟินแลนด์ (Finland) เมืองหลวงปัจจุบันของฟินแลนด์ ...เมืองที่มีประวัติศาสตร์เก่าแก่มีวัฒนธรรมโบราณส่งผ่านมาในรูปแบบของสถาปัตยกรรมสวยๆ
....อิสระช้อปปิ้งถนนมานไฮม์ (Manheim Street)เพื่อพบกับศูนย์รวมนานาสินค้าแบรนด์เนมที่มีอยู่ตลอดแนวถนน เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่.....
ค่ำ                อิสระกับการรับประทานอาหารค่ำเพื่อมีเวลาช้อปปิ้งได้อย่างเต็มที่
ที่พัก              Cumulus Resort Airport Congressหรือเทียบเท่า

Day 7 :
เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมเมืองเฮลซิงกิ เซเนทสแควร์ (Senate Square)จัตุรัสกลางเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเฮลซิงกิอยู่ที่นี่ลานกว้างศูนย์กลางทุกกิจกรรมของเมืองและเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์อันยาวนานของเฮลซิงกิและถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะต้องเดินทางเข้ามาชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเสมอ ซึ่งส่วนใหญ่จุดนี้มักเป็นจุดแรกในการเริ่มต้นเที่ยวชมเฮลซิงกิ ใจกลางเซเนทสแควร์สง่างามโดดเด่นด้วยอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 หนึ่งในกษัตริย์แห่งราชวงศ์โรมานอฟผู้ทรงได้รับการถวายฉายาว่า “ซาร์ผู้ให้อิสรภาพ” จากการประกาศเลิกทาสให้เอกราชแก่ชนชาวรัสเซีย แต่กลับถูกลอบปลงพระชนม์ในปี 1881 จึงมีการสร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้ขึ้นในปี 1894 เพื่อแทนการรำลึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ที่ทรงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับรัสเซียซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงถึงการพัฒนาฟินแลนด์ด้วย นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki Cathedral) อาคารหลังสีขาวที่เห็นได้ชัดเจนเมื่อยืนอยู่บนเซเนทสแควร์ แต่เดิมเรียกมหาวิหารแห่งนี้ว่า “โบสถ์นิโคลัส” ถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญอีกแห่งของเมือง ตัวอาคารหลังใหญ่สีขาวบริสุทธิ์ ตัดกับสีเขียวมรกตของหลังคาโดมเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นงามอีกแห่งของเฮลซิงกิที่ไม่ควรพลาดชมเด็ดขาดมหาวิหารเฮลซิงกิเป็นศาสนสถานแห่งคริสตจักรนิกายลูเธอรันที่ออกแบบสร้างด้วยสไตล์นีโอคลาสสิก และสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1852ภายหลังมีการบูรณะและสร้างต่อเติมทั้งส่วนของโดมและใต้อาคารมหาวิหาร ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมาก ...นำท่านถ่ายรูปด้านหน้ามหาวิหาร
อุสเปนสกี้ (Uspenski Church) โบสถ์คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตกซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1868 และสร้างเสร็จในอีก 6 ปีหลังจากนั้นถือเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพื่อแทนความสัมพันธ์ที่มีต่อรัสเซียซึ่งเคยเข้ามาปกครองฟินแลนด์นานเกินกว่า 100 ปี ทั้งภายนอกและภายในมหาวิหารแห่งนี้จึงสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียเกือบทั้งหมด เพราะสร้างด้วยสไตล์มหาวิหารเก่าที่9เคยมีในกรุงมอสโกเมื่อราวศตวรรษที่ 16โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์สำคัญที่ทำให้ใครๆ ต่างก็จำได้ด้วยโดมทองบนยอดหลังคาเขียวมรกตคลุมอาคารอิฐสีน้ำตาลแดงเอาไว้ แต่ก็สร้างเสร็จหลังจากที่สถาปนิกผู้ออกแบบเสียชีวิตไปแล้ว มหาวิหารอุสเปนสกี้ถูกสร้างอยู่บนหน้าผาสูงแถบชานเมืองที่เป็นเหมือนจุดชมวิวเมืองได้ทั่วและกว้างไกล ....นำท่านเดินทางสู่สนามบินเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
19.00 น.          ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินตุรกีแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ TK1764/TK068

Day 8 :
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินอิสตันบูล ประเทศตุรกี 2225-0125 *.*.*.
15.25 น.          (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
17 – 24 ต.ค 2564 อาทิตย์ - อาทิตย์ 75,900 FULL
24 – 31 ต.ค 2564 อาทิตย์ - อาทิตย์ 65,900 FULL
07 – 14 พ.ย 2564 อาทิตย์ - อาทิตย์ 65,900 FULL
21 – 28 พ.ย 2564 อาทิตย์ - อาทิตย์ 65,900 FULL
05 – 12 ธ.ค 2564 อาทิตย์ - อาทิตย์ 75,900 FULL
26 ธ.ค 2564 – 02 ม.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 75,900 FULL
16 – 23 ม.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 65,900 FULL
20 – 27 ม.ค 2565 พฤหัส - พฤหัส 65,900 FULL
04 – 11 ก.พ 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 65,900 FULL
18 – 25 ก.พ 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 65,900 FULL
22 ก.พ – 01 มี.ค 2565 อังคาร - อังคาร 65,900 FULL
05 – 12 มี.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 65,900 FULL
18 – 25 มี.ค 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 65,900 FULL
21 – 28 มี.ค 2565 จันทร์ - จันทร์ 65,900 FULL
09 – 16 เม.ย 2565 เสาร์ - เสาร์ 75,900 FULL
10 – 17 เม.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 75,900 FULL
11 – 18 เม.ย 2565 จันทร์ - จันทร์ 75,900 FULL
12 – 19 เม.ย 2565 อังคาร - อังคาร 75,900 FULL

ทัวร์ฟินแลนด์ ลัตเวีย ลิทัวเนีย เอสโตเนีย บอลติค อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฟินแลนด์ ลัตเวีย ลิทัวเนีย เอสโตเนีย ราคาใกล้เคียงกัน