ทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย อิตาลี


อิตาลี โรม เวนิส ออสเตรีย เที่ยวยุโรป 4 ประเทศ จัดเต็มสบายๆ ไม่เหนื่อยไม่รีบไม่ชะโงกทัวร์ เที่ยวเต็มแบบ 10 วัน 7 คืน
รหัสโปรแกรม : 22003
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย อิตาลี อิตาลี โรม เวนิส ออสเตรีย by Emirates 10 วัน 7 คืน
EURO4.7 : อิตาลี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส BY EK

10 วัน 7 คืน

เที่ยวยุโรป 4 ประเทศ จัดเต็มสบายๆ ไม่เหนื่อยไม่รีบไม่ชะโงกทัวร์ เที่ยวเต็มแบบ 10 วัน 7 คืน

     Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ

     20.30 น.  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกเคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

     Day 2 : สนามบินสุวรรณภูมิ - โรม (อิตาลี)

     01.15 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 / EK097  
     แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
     12.40 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี่ (ฟิอุมมาชิโน) เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ่ และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจเมื่อราวกว่า 2,000 ปีที่ผ่านมาแล้ว ....หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
     นำท่านเข้าสู่  นครวาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเอง เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก  
     เข้าชม  ความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลัก เพียต้า ผลงานของศิลปินเอก  ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี   
     จากนั้น  ถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน และ ประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม
     ชม  น้ำพุเทรวี่ จุดกำเนิดของเสียงเพลง ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น ที่โด่งดัง ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซึ่งเป็นเรื่องราวของเทพมหาสมุทร ตามตำนานกล่าวไว้ว่าหากใครได้มาถึงน้ำพุแห่งนี้แล้วโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไว้จะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง
     นำท่านสู่  ย่านบันไดสเปน แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก  EURO FIANOROMANO HOTEL หรือเทียบเท่า

     Day 3 : ปิซ่า-เวนิส

     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
     นำท่านเดินทางสู่  เมืองปิซ่า (PISA) (355 กม.) ประเทศอิตาลี
     เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
     บ่ายนำท่านเข้าสู่  จัตุรัสแคมโป สถานที่ตั้งของ หอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก โลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 สถาปัตยกรรมที่งดงามซึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก ศาสตราจารย์กาลิ เลโอ ได้ค้นพบทฤษฎีเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
     จากนั้นเดินทางขึ้นสู่  ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีสู่ เมืองเวนิซ เมสเตร้ (VENICE) (327 กม.) ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต  
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองอิตาเลียนต้นตำรับ
     ที่พัก  VENICE HOTEL หรือเทียบเท่า

     Day 4 : เกาะเวนิส-อินส์บรูค ประเทศออสเตรีย

     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  
     นำท่านเดินทางสู่  ท่าเรือตรอนเชโต้
     จากนั้นลงเรือเดินทางสู่  เกาะเวนิส เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิส ...ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย ชม จัตุรัสเซนต์มาร์ค ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลัง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ ....อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเวนิสตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่ ต้นตำรับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเครื่องแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก 
     นำท่าน  ล่องเรือกอนโดล่า ราคาไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์  (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ในกรณีน้ำไม่ขึ้นสูงเกินไปและฝนไม่ตก ท่านสามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ ค่าเรือท่านละประมาณ 20.- ยูโร ซึ่งเรือที่ลำสามารถนั่งได้ 5-6 ท่าน) เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิซ  สู่ คลองใหญ่ Grand Canal คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่ สะพานเรียลอัลโต้ (ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล) ได้เวลานัดหมายนำคณะลงเรือเดินทางกลับสู่ฝั่งที่ ท่าเรือตรอนเชโต้
     เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
     บ่าย  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอินส์บรูค (innsbruck) (387 กม.) ประเทศออสเตรีย ระหว่างทางท่านจะได้พบกับความสวยงามของเทือกเขาแอลป์สองข้างทาง ผ่านช่องแคบเบรนเน่อพาสที่สวยสด
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก  AUSTROTEL HOTEL หรือเทียบเท่า

     Day 5 : อินบรูค-อินเทอร์ลาเก้น

     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม   
     นำท่าน  ชมความสวยงามของตัวเมืองอินส์บรูค ถ่ายรูปกับหลังคาทองคำ ที่ประทับของพระเจ้าแม็คซิมิเลียน และ จากนั้นชม เสาอนาซอล และโรงแรมที่มีชื่อเสียงโกล์ดเด้นแอดเลอร์ จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง สวาร้อฟสกี้
     เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
     บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (374 กม.) เมืองที่สวยงามขนาบข้างด้วยทะเลสาบเบรียนเซอร์ซีและทุนเน่อซี ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าและของที่ระลึกจากประเทศสวิสฯ
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก  CITY OBERLAND HOTEL หรือเทียบเท่า

     Day 6 : ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE – ลูเซิร์น

     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                                        
     นำท่านเดินทางสู่  สถานรถไฟกลินเดอวาล เพื่อนั่งรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราวน์ (TOP OF EUROPE) ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นหิมะบนยอดเขา และเข้าชม ถ้ำน้ำแข็ง
     เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงฟราวน์
     บ่าย  นำท่าน นั่งรถไฟลงจาก ยอดเขาจุงฟราวน์ สู่เมืองเลาเทิร์นบรุนเน่น ระหว่างทางท่านจะได้เห็นความสวยงามอีกหนึ่งบรรยากาศ
     นำท่านเดินทางสู่  เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) (69 กม.) เมืองตากอากาศของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ..อิสระถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตหินสัญลักษณ์ของทหารสวิสฯ …จากนั้นถ่ายรูปกับ สะพานไม้โบราณคาเปล และทะเลสาบลูเซิร์น และให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! สวิสฟองดูว์
     ที่พัก  IBIS LUCERN HOTEL หรือเทียบเท่า

     Day 7 : ลูเซิร์น-ปารีส-นั่งรถไฟด่วน TGV

     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                                       
     นำท่านเดินทางเข้าสู่  เมืองดีจอง (DIJON) (351 กม.) ประเทศฝรั่งเศส โดยรถโค้ชปรับอากาศ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
     เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
     บ่าย  นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงปารีส โดยรถไฟด่วน TGV
     นำท่านเดินทางสู่  ท่าเรือเพื่อล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ำแซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้)
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หอยเอสคาโกร์ สเต็ก ไวน์
     ที่พัก  IBIS PARIS HOTEL หรือเทียบเท่า

     Day 8 : ปารีส

     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
     นำท่าน  เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ VIP มีไกด์พระราชวังบรรยาย) สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน, ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงคราม และห้องสันติภาพ ฯลฯ ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้
     เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
     นำท่าน  ถ่ายรูป (ภายนอก) กับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ หรือ อดีตพระราชวังลูฟว์…. ชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดินโปเลียน ผ่านชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต
     ชม  จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟิล เป็นที่ระลึกจากมุมกว้างซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน …นำท่านอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า DUTY PARIS LOOK ในราคาถูก อาทิเช่น น้ำหอม, ครีม, เครื่องสำอาง, กระเป๋า, นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ
     อิสระช้อปปิ้ง  สินค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส อาทิเช่น หลุยส์, พราด้า, กุชชี่, ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, น้ำหอม, เครื่องสำอาง ฯลฯ ...
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก  IBIS PARIS HOTEL หรือเทียบเท่า

     Day 9 : ปารีส - ดูไบ

     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
     15.35 น.  ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK074 / EK384 

     Day 10 : สนามบินสุวรรณภูมิ

    00.20-02.50  แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ   
     12.15 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี


ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
01 – 10 ต.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 79,900 -
15 – 24 ต.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 89,900 -
22 – 31 ต.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 89,900 -
05 – 14 พ.ย 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 79,900 -
03 – 12 ธ.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 89,900 -
24 ธ.ค 2564 – 02 ม.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 89,900
31 ธ.ค 2564 – 09 ม.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 89,900
23 ม.ค – 01 ก.พ 2565 อาทิตย์ - อังคาร 79,900
30 ม.ค – 08 ก.พ 2565 อาทิตย์ - อังคาร 79,900
07 – 16 ก.พ 2565 จันทร์ - พุธ 79,900
14 – 23 ก.พ 2565 จันทร์ - พุธ 79,900
28 ก.พ – 09 มี.ค 2565 จันทร์ - พุธ 79,900
04 – 13 มี.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 79,900
19 – 28 มี.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 79,900
23 มี.ค – 01 เม.ย 2565 พุธ - ศุกร์ 79,900
09 – 18 เม.ย 2565 เสาร์ - จันทร์ 89,900
11 – 20 เม.ย 2565 จันทร์ - พุธ 89,900
12 – 21 เม.ย 2565 อังคาร - พฤหัส 89,900

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย อิตาลี อิตาลี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ราคาใกล้เคียงกัน