ทัวร์ ฟินแลนด์

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฟินแลนด์ ฟินเเลนด์ ดูแสงเหนือ เฮลชิงกิ by Qantas Airways 8 วัน 5 คืน
EURO25.3 : ฟินเเลนด์ แสงเหนือ ByQR

8 วัน 5 คืน

เที่ยวยุโรป เฮลซิงกิ อิวาลา อินารี หมู่บ้านอิกลูฟาร์มสนัขฮัสกี้ โรวาเนียมิ ล่าแสงเหนือโรวาเนียมิ หมู่บ้านซานตาครอสเคมิ เรือตัดน้ำแข็ง กวางเรนเดียร์ปอร์โว พักโรงแรมกระจกอีกลู

Day 1 :
17.30 น.      
พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ (QR) โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ท่าน
21.10 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองเฮงชิงกิ (Helsinki) ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (QR) โดยเที่ยวบินที่QR833/QR173 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโดฮา 0030-0130

Day 2 :
07.10 น.      
(เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองเฮงชิงกิ(Helsinki) ประเทศฟินแลนด์ เมืองหลวงของประเทศฟินแลนด์เจ้าของนาม “ธิดาแห่งทะเลบอลติก” นครลูกครึ่งที่มีประชากรกว่าสี่แสนคนที่นี่มีทั้งชาวฟินน์และสวีดิช เนื่องจากฟินแลนด์เคยอยู่ในอารักขาของสวีเดนในอดีต ต่อมาในสมัยพระเจ้าชาร์ของรัสเซีย ได้ทรงขยายอำนาจเข้ามาในฟินแลนด์ และได้ย้ายเมืองหลวงมาตั้งอยู่ที่เฮลซิงกินับแต่นั้นมา.....หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว....
นำท่านชมเมืองเฮลซิงกิ เซเนทสแควร์ (Senate Square)จัตุรัสกลางเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเฮลซิงกิอยู่ที่นี่ลานกว้างศูนย์กลางทุกกิจกรรมของเมืองและเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์อันยาวนานของเฮลซิงกิและถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะต้องเดินทางเข้ามาชมและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเสมอ ซึ่งส่วนใหญ่จุดนี้มักเป็นจุดแรกในการเริ่มต้นเที่ยวชมเฮลซิงกิ ใจกลางเซเนทสแควร์สง่างามโดดเด่นด้วย อนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 หนึ่งในกษัตริย์แห่งราชวงศ์โรมานอฟผู้ทรงได้รับการถวายฉายาว่า “ซาร์ผู้ให้อิสรภาพ” จากการประกาศเลิกทาสให้เอกราชแก่ชนชาวรัสเซีย แต่กลับถูกลอบปลงพระชนม์ในปี 1881 จึงมีการสร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้ขึ้นในปี 1894 เพื่อแทนการรำลึกถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ที่ทรงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับรัสเซียซึ่งมีส่วนเชื่อมโยงถึงการพัฒนาฟินแลนด์ด้วย นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารเฮลซิงกิ (Helsinki Cathedral) อาคารหลังสีขาวที่เห็นได้ชัดเจนเมื่อยืนอยู่บนเซเนทสแควร์ แต่เดิมเรียกมหาวิหารแห่งนี้ว่า “โบสถ์นิโคลัส” ถือเป็นแลนด์มาร์กสำคัญอีกแห่งของเมือง ตัวอาคารหลังใหญ่สีขาวบริสุทธิ์ ตัดกับสีเขียวมรกตของหลังคาโดมเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นงามอีกแห่งของเฮลซิงกิที่ไม่ควรพลาดชมเด็ดขาด มหาวิหารเฮลซิงกิเป็นศาสนสถานแห่งคริสตจักรนิกายลูเธอรันที่ออกแบบสร้างด้วยสไตล์นีโอคลาสสิก และสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1852ภายหลังมีการบูรณะและสร้างต่อเติมทั้งส่วนของโดมและใต้อาคารมหาวิหาร ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมาก
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย              ...นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า มหาวิหารอุสเปนสกี้ (Uspenski Church) โบสถ์คริสต์นิกายออร์โธดอกซ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตกซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1868 และสร้างเสร็จในอีก 6 ปีหลังจากนั้นถือเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพื่อแทนความสัมพันธ์ที่มีต่อรัสเซียซึ่งเคยเข้ามาปกครองฟินแลนด์นานเกินกว่า 100 ปี ทั้งภายนอกและภายในมหาวิหารแห่งนี้จึงสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียเกือบทั้งหมด เพราะสร้างด้วยสไตล์มหาวิหารเก่าที่เคยมีในกรุงมอสโกเมื่อราวศตวรรษที่ 16โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์สำคัญที่ทำให้ใครๆ ต่างก็จำได้ด้วยโดมทองบนยอดหลังคาเขียวมรกตคลุมอาคารอิฐสีน้ำตาลแดงเอาไว้ แต่ก็สร้างเสร็จหลังจากที่สถาปนิกผู้ออกแบบเสียชีวิตไปแล้ว มหาวิหาร
อุสเปนสกี้ถูกสร้างอยู่บนหน้าผาสูงแถบชานเมืองที่เป็นเหมือนจุดชมวิวเมืองได้ทั่วและกว้างไกล
อิสระช้อปปิ้งถนนมานไฮม์ (Manheim Street)เพื่อพบกับศูนย์รวมนานาสินค้าแบรนด์เนมที่มีอยู่ตลอดแนวถนน เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่.....
ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก             Helsinki HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3 :
เช้า
          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
......... น.      นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอิวาโล่ (IVALO) ประเทศฟินแลนด์โดยสายการบิน finnair
*.*.*. ราคาตั๋วในประเทศเป็นราคาพิเศษ ไม่สามารถยกเลิก หรือทำการใดๆ ได้ ทุกกรณี 
......... น.     
   (เวลาท้องถิ่น) ถึง เมืองอิวาโล่ (IVALO) ประเทศฟินแลนด์หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางผ่านทะเลสาบ inari(39กม.)เขตนี้เป็นเขต lapland ของชาว sami ซึ่งเป็นนชนเผ่าพื้นเมืองทางเหนือของฟินแลนด์ ทะเลสาบนี้มีความยาวถึง 80 กม. ...      
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย             จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาร์ริเซลก้า (SAARISELKA) (70กม.)เพื่อนำท่านสู่ หมู่บ้านอิกลูแคคสลอตทาเนน(IGLOO VILLAGE KAKSLAUTTANEN)(11 กม.)ตั้งอยู่เหนือเส้นเขตขั้วโลกเหนือ เขตแลปแลนด์ (LAPLAND) ของประเทศฟินแลนด์ โดยสถานที่แห่งนี้อยู่ท่ามกลางความหนาวเหน็บของอากาศที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณ และยังมีวิวทิวทัศน์ให้ชื่นชมความสวยงามของป่าเขา ท่ามกลางหิมะขาวโพลนที่ท่านจะต้องประทับใจไม่มีวันลืม สำหรับหมู่บ้านเรือนกระจกแห่งนี้สร้างด้วยกระจกนำความร้อนแบบพิเศษ ซึ่งจะทำให้ระดับอุณหภูมิภายในห้องอบอุ่นตลอด อีกทั้งยังป้องกันกระจกไม่ให้ถูกน้ำแข็งเกาะเพื่อให้ท่านได้ชมวิวภายนอกอย่างชัดเจน แม้ว่าอุณหภูมิภายนอกจะลดต่ำลงมากกว่า -30 องศาเซลเซียสก็ตามอีกทั้งห้องพักแสนสบายนี้ยังมีห้องน้ำห้องอาบน้ำ พื้นที่นั่งเล่นพร้อมเตาผิงและซาวน่าส่วนตัวไว้คอยบริการ นอกจากนี้ยังมีโบสถ์เล็ก ๆ และบาร์น้ำแข็ง ซึ่งทั้ง 2 อย่างนี้จะถูกสร้างขึ้นในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น…
ค่ำ                *.*.*. อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย *.*.*.
ที่พัก    HOLIDAY CLUB SAARISELKA หรือเทียบเท่า

Day 4 :
เช้า  
             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมิ (ROVANIEMI) (257กม.)นครหลวงของเขตแลปแลนด์ ดินแดนมหัศจรรย์บริเวณเส้นอาร์คติก (เส้นแบ่งเขตอบอุ่นกับเขตหนาวเหนือ)
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย              จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) (8 กม.)เส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวง เพื่อกำหนดขอบเขตของบริเวณซีกโลกเหนือ โดยเส้นอาร์คติกเซอร์เคิลจะอยู่ที่ 66 องศา 32 ลิปดา 44 ฟิลิปดาเหนือ เป็นตัวบ่งบอกจุดเหนือสุดที่ในเวลา 1 ปี คนที่อยู่แถบนี้จะไม่ได้พบกับพระอาทิตย์ขึ้นเลยอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หรือพระอาทิตย์ไม่ตกเลยเป็นเวลาอย่างน้อย 24 ชั่วโมง ......อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย...
ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก             ROVANIEMI Hotelหรือเทียบเท่า
*.*.*.AURORA HUNTING OUTSIDE RESORT ด้วยข้อจำกัดด้วยมีแสงไฟภายในเมืองมากดังนั้นเราจะนำท่านออกไปนอกเมืองสู่เบสแคมป์ ให้ไกลและแสงไฟ เพื่อเฝ้าปรากฏการณ์แสงเหนือได้ .*.*.

Day 5 :
เช้า   
            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชมหมู่บ้านซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE) (350 ม.)ตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล ภายในหมู่บ้านมีที่ทำการไปรษณีย์สำหรับท่านที่ต้องการส่งของขวัญไปยังคนที่ท่านรัก และยังมีร้านขายของที่ระลึก ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก อิสระให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชมในหมู่บ้านซานตาคลอส .......
เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองเคมิ (KEMI) (126กม.) เมืองท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ริมอ่าวบอธเนีย (GULF OF BOTHNIA) บริเวณทางตอนเหนือของทะเลบอลติค (BALTIC SEA) มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 22,000 คน แต่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่มีความสำคัญของแลปแลนด์ เนื่องจากเป็นที่ประจำการของเรือตัดน้ำแข็ง (SAMPO ICEBREAKER) และมีการจัดเทศกาลปราสาทในทุกๆปี นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของเหมืองแร่โครเมี่ยมแห่งเดียวในทวีปยุโรป....
ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก             SCANDIC KEMI หรือเทียบเท่า

Day 6 :
เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือของ SAMPO ICEBREAKER…เรือ SAMPO ICEBREAKER เรือตัดน้ำแข็ง หรือไอซ์เบรกเกอร์ที่โด่งดังที่สุดในโลก ปลดประจำการแล้ว และนำมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับความหฤหรรษ์ ประสบการณ์ใหม่ๆจากเรือทลายน้ำแข็งที่บดทลายมากว่า 30 ปีในเขตอาร์กติก
นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ที่ยากจะลืมเลือนจากการทลายทุ่งน้ำแข็งที่จับตัวหนากว่า 1 เมตรในแต่ละวันว่ายน้ำทะเล ICE SWIMMING ลงว่ายน้ำในบ่อน้ำกลางทะเลที่หนาวเย็น และล้อมรอบไปด้วยน้ำแข็งหนา อุณหภูมิที่ติดลบกว่า 20 องศาเซลเซียสโดย ชุดพิเศษA WATER RIGHT THERMAL SUIT
เที่ยง             *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.
บ่าย              จากนั้นนำท่านสัมผัสกิจกรรมอันดับหนึ่งของการตะลุยหิมะกับการขับขี่สโนว์โมบิล (SNOWMOBILE) พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือน้ำแข็ง โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางในการเดินทางท่อง เที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษัท ฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า นำท่าน ขับขี่สโนว์โมบิล ลัดเลาะไปบนทุ่งน้ำแข็งกว้าง….
ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก             SCANDIC KEMI หรือเทียบเท่า
*.*.*.AURORA HUNTING OUTSIDE RESORT ด้วยข้อจำกัดด้วยมีแสงไฟภายในเมืองมาก ดังนั้นเราจะนำท่านออกไปนอกเมืองสู่เบสแคมป์ ให้ไกลและแสงไฟ เพื่อเฝ้าปรากฏการณ์แสงเหนือได้ *.*.*.

Day 7 :
เช้า    
           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
......... น.                  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเฮลชิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินแอร์
*.*.*. ราคาตั๋วในประเทศเป็นราคาพิเศษ ไม่สามารถยกเลิก หรือทำการใดๆ ได้ ทุกกรณี *.*.*.
......... น.        (เวลาท้องถิ่น) ถึง เมืองเฮลชิงกิ (HELSINKI) ประเทศฟินแลนด์...หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย
18.00 น.       ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินกาตาร์ (QR) เที่ยวบินที่ QR308/QR838

Day 8 :
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโดฮา : 2350-0150 *.*.*.
12.35 น.       (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ

 

 

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
09 – 16 เม.ย 2565 เสาร์ - เสาร์ 125,500 FULL
10 – 17 เม.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 125,500 FULL
11 – 18 เม.ย 2565 จันทร์ - จันทร์ 125,500 FULL
12 – 19 เม.ย 2565 อังคาร - อังคาร 125,500 FULL
03 – 10 พ.ย 2565 พฤหัส - พฤหัส 120,500
17 – 24 พ.ย 2565 พฤหัส - พฤหัส 120,500
24 พ.ย – 01 ธ.ค 2565 พฤหัส - พฤหัส 120,500
01 – 08 ธ.ค 2565 พฤหัส - พฤหัส 120,500
08 – 15 ธ.ค 2565 พฤหัส - พฤหัส 120,500
23 – 30 ธ.ค 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 130,500
30 ธ.ค 2565 – 06 ม.ค 2566 ศุกร์ - ศุกร์ 130,500

ทัวร์ฟินแลนด์ ฟินเเลนด์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฟินแลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน