ทัวร์ สโลวัก ออสเตรีย ฮังการี เช็ก เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สโลวัก ออสเตรีย ฮังการี เช็ก เยอรมนี ปราสาทนอยชวานสไตน์ กรุงเวียนนา มิวนิค by Emirates 10 วัน 7 คืน
EURO10.7 : เยอรมนี ออสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮังการี BY EK

10 วัน 7 คืน

ถ่ายรูปกับปราสาทนอยชวานสไตน์ต้นแบบปราสาทของในดีสนีย์แลนด์ - ล่องเรือชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำดานูบ

     Day 1 : กรุงเทพฯ-มิวนิค

     20.30 น.  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T ประตู 9 โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) พบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก

     Day 2 : มิวนิค-ปราสาทนอยชวานสไตน์-มิวนิค

     01.15 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 / EK049
     04.45-08.50  แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ
     13.15 น.  เดินทางถึง สนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี หลังผ่านพิธีการและขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระต่างๆ เรียบร้อยแล้ว
     นำท่านเดินทางสู่  เมืองมิวนิค (MUNICH) ที่สวยงามด้วยสถาปัตยกรรมในหลายรูปแบบ อย่างสวยงามคลาสสิคหรือทันสมัย อาทิ จัตุรัสมาเรียน (Marien Platz) ศูนย์รวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค ที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1867-1908 ซึ่งมีหอระฆังอันมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ตั้งอยู่ตัวหอคอย มีความสูงถึง 278 ฟุต ผ่านชมย่านสำคัญๆบนถนนแมกซิมิเลี่ยน สตราเซ่ ที่ตั้งของโอเปร่าเฮ้าส์ พิพิธภัณฑ์เรสซิเด้นท์
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! ขาหมูเยอรมัน
     ที่พัก  MERCURE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

     Day 3 : ปราสาทนอยชวานสไตน์-ซาลบูร์ก

     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
     นำท่านเดินทางสู่  เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN) นำท่านนั่งรถบัสท้องถิ่น (กรณีหิมะตกหนักรถไม่สามารถขึ้นได้นักท่องเที่ยวต้องเดินขึ้นเท่านั้น) ขึ้นสู่ปราสาทนอยชวานสไตน์ ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับความสวยงามของตัวปราสาทด้านหน้าซึ่งเป็นต้นแบบปราสาทของในดีสนีย์แลนด์
     เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
     บ่าย  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลบูร์ก (Salzburg) (213 กม.) ประเทศออสเตรีย ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศใต้ของสนามบินมิวนิค ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีวิวทิวทัศน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์ออสเตรีย เนินภูเขาหญ้า สลับทะเลสาบตลอดเส้นทาง เมื่อเราถึงเมืองซาลบูร์ก
     นำท่าน  ถ่ายรูปสวนมิราแบล ซึ่งเป็นสวนสวยประจำเมือง สวนมิราเบลในฉากต้นๆของภาพยนตร์อมตะก้องโลก “เรื่องเดอะซาวด์ออฟมิวสิค” แม้เวลาผ่านไปเนิ่นนานมากแต่สวนแห่งนี้มิได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด นำท่านชมเมืองซาลส์บวร์ก ที่มีชื่อเสียงในสถาปัตยกรรมบาร็อค ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะบริเวณเมืองเก่า จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก ในปี ค.ศ. 1997 ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำซาลซัค (Salzach) และมีอาณาเขตติดกับเทือกเขาแอลป์เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกในศตวรรษที่ 18 นามว่า วูล์ฟกัง อามาเดอุส โมสาท
     นำท่าน  ข้ามแม่น้ำซาลส์ซัคสู่ ย่านเมืองเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก  MERCURE HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

     Day 4 : ฮอลสตัท-เชสกี้คลุมลอฟ

     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
     นำท่านเดินทางสู่  เมืองฮอลสตัท (Hallstatt) (73 กม.)  เมืองมรดกโลกที่เก่าแก่ย้อนหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามเป็นที่หลงใหลของนักเดินทางมากมาย
     จากนั้น  นำท่านเดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบทะเลสาบที่เรียกว่า“ซี สตราซ” (See Strasse) ระยะทางประมาณ 300 เมตร อีกด้านมีร้านขายของที่ระลึก ที่ศิลปินพื้นบ้านออกแบบเองเป็นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์อัลไพน์ที่เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างอยู่ระดับพื้นดิน บ้างอยู่บนหน้าผาลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ และบ้านแต่ละหลังล้วนประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสันสวยงามปลายสุดของถนน ซี สตราซ ท่านจะได้ชมจัตุรัสประจำเมืองซึ่งเป็นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยน้ำพุกลางลานและอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม
     เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
     บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ (Cesky Krumlov) (209 กม.)  เมืองมรดกโลกอีกเมืองหนึ่งของสาธารณรัฐเชก ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางด้านการปกครองการพิพากษาคดีและการจัดเก็บภาษี ต่อมาในปี ค.ศ.1993 ได้รับการประกาศว่าเป็นเมืองที่ได้รับการอนุรักษ์และภายหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของประเทศ ในตอนปลายปีค.ศ.1989 ได้มีการบูรณะอาคารและปราสาทครั้งใหญ่โดยยังคงรักษารูปแบบเดิมไว้อย่างน่าชื่นชม จากประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน มีความสำคัญและโดดเด่นใน การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า ทำให้องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเมืองคลุมลอฟให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ.1992
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก  OLD INN HOTEL หรือเทียบเท่า

     Day 5 : เชสกี้คลุมลอฟ –ปราก

     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
     จากนั้น  นำท่านถ่ายรูปกับปราสาทคลุมลอฟ ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงและต่อเติมในหลายยุคสมัย เปลี่ยนมือเจ้าของหลายครั้งหลายคราแต่ก็ยังคงความงดงามของปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินเขาในคุ้งน้ำวัลตาวา 
     นำท่าน  ชมเมืองโบราณที่มีอายุมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 11 จากการก่อตั้งเมืองของตระกูล Rozmberk จนกลายมาเป็นของอาณาจักรโบฮีเมีย และบาวาเรีย สุดท้ายเมืองก็กลับมาอยู่ในการปกครองของตระกูล Schwarzenberg และครุมลอฟก็เจริญขึ้นเรื่อยๆ จากการที่อยู่ในเส้นทางการค้าขายในอดีตและยังได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ในเมืองมรดกโลกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992
     นำท่านเดินทางสู่  กรุงปราก (PRAGUE) (172 กม.) เมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ปรากเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค มีประชากรราวๆ 1.2 ล้านคน ใน ปี ค.ศ.1992 องค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้ ปรากเป็นเมืองมรดกโลก นาท่านเดินเล่นย่าน จัตุรัสเมืองเก่า ที่มีบรรยากาศคึกคักตลอดเวลา เพราะเต็มไป ด้วยร้านขายของนานาชนิด รวมทั้งร้านคริสตัล ซึ่งโบฮีเมียคริสตัลนั้นเป็นที่รู้จักและให้การยอมรับกันทั่ว ยุโรปแม้แต่บรรดาพระราชวังต่างๆก็นิยมนาไปเป็นเครื่องประดับ หรือช่อโคมระย้าที่
     เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
     บ่าย  นำท่านชมความสวยงามของปราสาทแห่งกรุงปราก ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา อดีตที่ประทับของจักรพรรดิแห่งโบฮีเมีย ปัจจุบันเป็นที่ทาการของคณะรัฐบาล นำท่านชมวิวสวยบนเนินเขาที่สามารถมองเห็น 3 ตัวเมืองปรากที่อยู่คนละฝั่งแม่น้ำ ที่ท่านจะเห็นถึงชื่อที่มาของเมืองแห่งปราสาทร้อยยอด ที่ท่านจะเห็นยอดแหลมของอาคารต่างๆมากมาย รวมทั้งยอดโบสถ์ต่างๆอีกด้วยเดินผ่านเขตอุทยานที่สวยงาม ชมอาคารสำคัญๆ มากมาย จากนั้นนาท่านเข้าไปในเขตของตัวปราสาทที่มีมหาวิหารเซนต์วิตัส วิหารประจาราชวงศ์ซึ่งสร้างด้วยศิลปะแบบโกธิค ที่ประดับด้วยกระจกสีสแตนกลาสอย่างสวยงาม นำท่านเดินลงจากปราสาทแห่งกรุงปราก ที่ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่สวยงามสู่สะพานชาร์ลส ที่ทอดข้ามแม่น้ำวัลตาวาสัญลักษณ์ที่สำคัญของปรากที่สร้างขึ้นในยุคของกษัตริย์ชาร์ลสที่ 4 ปัจจุบันเป็นสถานที่ที่เหล่าศิลปินต่างๆนาผลงานมาแสดงและขายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เป็ดโบฮีเมียน               
     ที่พัก  DUO HOTEL หรือเทียบเท่า

     Day 6 : ปราก - บาติสลาวา(สโลวาเกีย) - ช้อปปิ้ง OUTLET

     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
     นำท่านเดินทางสู่  กรุงบาติสลาว่า (Bratislava) (328 กม.) ระหว่งทางพักผ่อนตามอัธยาศัย เพลิดเพลินกับทิวทิศน์ของสองข้างทางตลอดการเดินทาง
     เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
     บ่าย  นำท่าน ชมความสวยงามย่านเมืองเก่าบาติสลาว่า และ ชมภายนอกของปราสาทแห่งบาติสลาว่า
     นำท่านสู่  PARNDOF OUTLET (42 กม.)  ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ราคาถูกตามอัธยาศัย
     อิสระอาหารค่ำเพื่อมีเวลาช้อปปิ้งกันอย่างเต็มที่
     ที่พัก  IBIS BATISLAVA HOTEL หรือเทียบเท่า

     Day 7 : เวียนนา - พระราชวังเชิร์นบรุน - บูดาเปสต์

     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
     นำท่านเดินทางสู่  กรุงเวียนนา (VIENNA) ประเทศออสเตรีย (50 กม.) เป็นนครหลวงแสนสวยของออสเตรีย และเป็นเมืองเกิดของ ท่านโยฮันส์ สเตราท์ บิดาแห่งเพลงเวียนนา วอลทซ์ที่โด่งดัง ชม อนุสาวรีย์ โยฮันส์ สเตราท์ ในสวนสาธารณะสตัทปาร์ค
     นำท่าน  เข้าชมภายในห้องพระราชวังเชรินน์บรุนน์ (Schoenbrunne) พระราชวังฤดูร้อนแห่งราชวงศ์ฮับสเบิร์กที่มีความสวยงามและยิ่งใหญ่ไม่แพ้พระราชวังใดในยุโรป ที่มีการตกแต่งห้องประดับอยู่อย่างสวยงาม
     เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
     บ่าย  นำท่านสู่ย่านช้อปปิ้งถนนคนเดินคาร์ทเน่อร์สตราเซ่ ที่มีร้านค้าแบรนด์เนมมากมาย อย่างคริสตัลสวารอฟสกี้-หลุยส์วิตตอง ร้านนาฬิกา บรูคเชอเร่อสวิสเซอร์แลนด์ ฯลฯ และยังเป็นย่านใจกลางเมืองเก่าที่ท่านสามารถเดินชม มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นที่สร้างในสไตล์โกธิคที่งดงาม ..ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับปราสาทฮอฟบวร์ก
     นำท่านเดินทางสู่  เมืองบูดาเปสต์ (BUDAPEST) (243 กม.)  เมืองที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้าดานูบแยกเป็นเมืองเก่า และเมืองใหม่ อันได้แก่เมือง บูดา และ เปสต์ อันเป็นที่มาของคำว่า “บูดาเปสต์” เจ้าของฉายา ปารีสแห่งตะวันออก
     ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก  GOLDEN PARK HOTEL หรือเทียบเท่า

     Day 8 : บูดาเปสต์-ชมเมือง-ช้อปปิ้ง-ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
     นำท่าน  ชมบูดาเปสต์ เมืองที่ตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้า โดยฝั่งดานูบแยกเป็นเมืองเก่าอยู่ฝั่งตะวันตกและฝั่งเปสต์เป็นเมืองใหม่อยู่ฝั่งตะวันออก ถ่ายรูปกับป้อม (Fisherman’s Bastion) ซึ่งป้อมปราการชาวประมง อนุสรณ์จากการสู้รบของชาวประมงกับพวกมองโกลที่รุกรานบูดาเปสต์ ในช่วงปีค.ศ.1241 จากจุดนี้สามารถมองเห็นทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองได้
     จากนั้น  อิสระให้ท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารแมททิอัส (Matthias Church) โบสถ์เก่าแก่ที่ได้รับผลกระทบจากการปกครองในแต่ละยุคแต่ละสมัย ผ่านชมถนนเส้นที่สวยงามที่สุดของบูดาเปสต์ที่มีอาคารสวยงามหลายอาคาร
     เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
     บ่าย  นำท่านล่องเรือชมความสวยงามของสองฝั่งแม่น้ำดานูบ
     นำท่าน  ถ่ายรูปกับลานฮีโร่สแควร์ อนุสรณ์สถาน 1,000 ปี ของประเทศฮังการี
     ให้ท่านได้อิสระ  กับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ณ ถนน VACIUTCA อิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและสินค้าแบรนด์เนมตามอัธยาศัย
     ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก  GOLDEN PARK HOTEL หรือเทียบเท่า

     Day 9 : บูดาเปสต์ - ประเทศไทย

     เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
     อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย  พร้อมทั้งเก็บสัมภาระ…นำท่านเดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
     16.00 น.  (เวลาท้องถิ่น) ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK112/EK384
    23.20-02.50  แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ  

     Day 10 : สนามบินสุวรรณภูมิ

     12.15 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
22 เม.ย – 01 พ.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 65,900 FULL
29 เม.ย – 08 พ.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 65,900 FULL
06 – 15 พ.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 70,900 -
20 – 29 พ.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 70,900 -
27 พ.ค – 05 มิ.ย 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 70,900 -
03 – 12 มิ.ย 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 70,900 -
17 – 26 มิ.ย 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 70,900 -
24 มิ.ย – 03 ก.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 70,900 -
01 – 10 ก.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 70,900 -
15 – 24 ก.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 70,900
29 ก.ค – 07 ส.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 70,900
06 – 15 ส.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 70,900
19 – 28 ส.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 70,900
26 ส.ค – 04 ก.ย 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 70,900
02 – 11 ก.ย 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 70,900
16 – 25 ก.ย 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 70,900
30 ก.ย – 09 ต.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 70,900
07 – 16 ต.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 70,900
14 – 23 ต.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 74,900
21 – 30 ต.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 74,900
28 ต.ค – 06 พ.ย 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 70,900
04 – 13 พ.ย 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 70,900
18 – 27 พ.ย 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 70,900
25 พ.ย – 04 ธ.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 70,900
02 – 11 ธ.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 74,900
09 – 18 ธ.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 74,900
24 ธ.ค 2565 – 02 ม.ค 2566 เสาร์ - จันทร์ 80,900
31 ธ.ค 2565 – 09 ม.ค 2566 เสาร์ - จันทร์ 80,900

ทัวร์สโลวัก ออสเตรีย ฮังการี เช็ก เยอรมนี ปราสาทนอยชวานสไตน์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสโลวัก ออสเตรีย ฮังการี เช็ก เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน