ทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมนี จุงเฟราน์ ปราสาทนอยชวานสไตน์ พระราชวังแวร์ซายส์ by Emirates 9 วัน 6 คืน
EURO4.6 : เยอรมนี ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส BY EK

9 วัน 6 คืน

เที่ยวยุโรป - มิวนิค (เยอรมนี) - นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟราน์ - ลํองเรือชมแมํนํ้าแซน - ชมพระราชวังแวร์ซายส์แบบ VIP

Day 1 : สุวรรณภูมิ
Day 2 : สุวรรณภูมิ-มิวนิค (เยอรมนี)-ฟุสเซ่น
Day 3 : ปราสาทนอยชวานสไตน์-อินส์บรูค
Day 4 : อินเทอร์ลาเก้น (สวิสเซอร์แลนด์)
Day 5 : ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE นั่งรถไฟ+กระเช้า-ลูเซิร์น
Day 6 : ดีจอง-ปารีส-นั่งรถไฟด่วน TGV
Day 7 : ปารีส
Day 8 : ปารีส-ประเทศไทย
Day 9 : สุวรรณภูมิ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : สุวรรณภูมิ
22.00 น.
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกเคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

Day 2 : สุวรรณภูมิ-มิวนิค (เยอรมนี)-ฟุสเซ่น
01.15 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 / EK049
 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ *.*.*.   
13.15 น.
(เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินมิวนิค (MUNICH) ประเทศเยอรมนี ….หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ….นำท่าน ชมจัตุรัสมาเรียน (Marien Platz) ศูนย์รวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค ที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1867-1908 ซึ่งมีหอระฆังอันมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ตั้งอยู่ตัวหอคอย มีความสูงถึง 278 ฟุต ผ่านชมย่านสำคัญๆบนถนนแมกซิมิเลี่ยน สตราเซ่ ที่ตั้งของโอเปร่าเฮ้าส์ พิพิธภัณฑ์เรสซิเด้นท์
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN)
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! ขาหมูเยอรมัน
ที่พัก MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3 : ปราสาทนอยชวานสไตน์-อินส์บรูค
เช้า
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านนั่งรถบัสท้องถิ่น (กรณีหิมะตกหนักรถไม่สามารถขึ้นได้นักท่องเที่ยวต้องเดินขึ้นเท่านั้น) ขึ้นสู่ปราสาทนอยชวานสไตน์ (neuschwanstein castle)  ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับความสวยงามของตัวปราสาทซึ่งเป็นต้นแบบปราสาทของในดีสนีย์แลนด์…
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอินบรูคส์ (INNSBRUCK) ประเทศออสเตรีย (114 กม.) เมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำอินน์ อยู่ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ที่โอบล้อมรอบตัวเมือง เป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นทีโรล เจ้าของดินแดนออสเตรียนแอลป์ อยู่ทางตะวันตกในประเทศออสเตรีย เป็นเมืองขนาดเล็กริมแม่น้ำอินน์ ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ....
นำท่านเดินทางสู่ ถนนมาเรียเทเรซ่า ถนนสายหลักของเมืองอินบรูคส์ เชื่อมระหว่างเขตเมืองเก่ากับย่านช้อปปิ้งสมัยใหม่ ตรงกลางถนนเป็นที่ตั้งของเสาอันนาซอยแล (เสานักบุญแอนน์) ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงการถอนกองกำลังทหารบาวาเรียออกไปจากเมือง ..นำท่านสู่ย่านเมืองเก่าที่ยังคงสภาพและบรรยากาศของยุคกลางได้เป็นอย่างดี อาคารบ้านเรือนที่มีอาร์คเดคชั้นล่างและมีมุขยื่นออกมาที่ชั้นบน แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลายและเรอเนสซองส์   นำท่านชมหลังคาทองคำ (Golden Roof) ที่สร้างในปี ค.ศ.1500 สมัยจักรพรรดิแม็กซิมิเลี่ยนที่ 1 หลังคามุงด้วยแผ่นทองแดงเคลือบทองสว่างไสวและโรงแรมเก่าแก่ประจำเมือง โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ ซึ่งเคยใช้ในการต้อนรับเจ้านายในราชวงศ์และบุคคลชั้นสูงจากต่างแดนหลายท่าน 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก austrotel hotel  หรือเทียบเท่า

Day 4 :อินเทอร์ลาเก้น (สวิสเซอร์แลนด์)
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ระหว่างทางผ่าน เมืองวาดุส (vaduz) (172 กม.) รัฐลิกเตนสไตน์  เมืองแสนเหงาตั้งอยู่ริมแม่น้ำไรน์ (Rhine River) อิสระชมเมืองตามอัธยาศัย ...
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (198 กม.) เมืองที่สวยงามขนาบข้างด้วยทะเลสาบเบรียนเซอร์ซีและทุนเน่อซี ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าและของที่ระลึกจากประเทศสวิสฯ
นำท่านชมความสวยงามของเมือง 1 ในสามเมืองที่ UNESCO ที่จัดให้เป็นเมืองมรดกโลก อินเทอร์ลาเก้น กริลเดอวาล เลาเทิร์นบรุนเน่น และให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของประเทศสวิสเซอร์แลนด์อย่างเต็มที่
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก CITTY OBERLAND HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 5 : ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE นั่งรถไฟ+กระเช้า-ลูเซิร์น
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สถานรถไฟกลินเดอวาล เพื่อนั่งรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงเฟราน์ (TOP OF EUROPE) ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นหิมะบนยอดเขา และเข้าชม ถ้ำน้ำแข็ง
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงเฟราน์
บ่าย นำท่าน นั่งรถไฟลงจาก ยอดเขาจุงเฟราน์ สู่เมืองเลาเทิร์นบรุนเน่น ระหว่างทางท่านจะได้เห็นความสวยงามอีกหนึ่งบรรยากาศ
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) (69 กม.) เมืองตากอากาศของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ..อิสระถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตหินสัญลักษณ์ของทหารสวิสฯ …จากนั้นถ่ายรูปกับ สะพานไม้โบราณคาเปล และทะเลสาบลูเซิร์น
ค่ำ รับประทานอาหรค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! ฟองดูว์
ที่พัก IBIS HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 6 : ดีจอง-ปารีส-นั่งรถไฟด่วน TGV
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศฝรั่งเศสมุ่งหน้าสู่ เมืองดีจอง (DIJON) (327  กม.) เมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนั้นออกเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรั่งเศส *.*.*. โดยรถไฟด่วน TGV
เดินทางถึง กรุงปารีส นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเพื่อล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ำแซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก IBIS PARIS HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 7 : ปารีส
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                                       
นำท่าน เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ VIP มีไกด์พระราชวังบรรยาย) สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน, ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงคราม และห้องสันติภาพ ฯลฯ ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นำท่าน ถ่ายรูป (ภายนอก) กับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ หรือ อดีตพระราชวังลูฟว์ ชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดินโปเลียน ผ่านชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต …    ชม จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟิล เป็นที่ระลึกจากมุมกว้างซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน …อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า DUTY PARIS LOOK ในราคาถูก อาทิเช่น น้ำหอม, ครีม, เครื่องสำอาง, กระเป๋า, นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ
อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส อาทิเช่น หลุยส์, พราด้า, กุชชี่, ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, น้ำหอม, เครื่องสำอาง ฯลฯ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูหอยเอสคาโกร์ สเต็ก ไวน์
ที่พัก  IBIS PARIS HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 8 : ปารีส-ประเทศไทย
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
...นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางสู่ ประเทศไทย
15.35 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK074 / EK384

Day 9 : สุวรรณภูมิ
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ 0020-0250 *.*.*.
12.15 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี


ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมนี จุงเฟราน์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน