ทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมนี


รหัสโปรแกรม : 22000
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมนี จุงเฟราน์ ปราสาทนอยชวานสไตน์ พระราชวังแวร์ซายส์ by Emirates 9 วัน 6 คืน
EURO4.6 : เยอรมนี ออสเตรีย สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส BY EK

9 วัน 6 คืน

เที่ยวยุโรป - มิวนิค (เยอรมนี) - นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟราน์ - ลํองเรือชมแมํนํ้าแซน - ชมพระราชวังแวร์ซายส์แบบ VIP

Day 1 :
22.00 น.  
     พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกเคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

Day 2 :
01.15 น.
  ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 / EK049
 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ 0445-0850 *.*.*.   
13.15 น.
   (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินมิวนิค (MUNICH) ประเทศเยอรมนี ….หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ….นำท่าน ชมจัตุรัสมาเรียน (Marien Platz) ศูนย์รวมกิจกรรมนานาชนิดของชาวมิวนิค ถ่ายรูปคู่กับศาลากลางมิวนิค ที่สร้างเมื่อปี ค.ศ.1867-1908 ซึ่งมีหอระฆังอันมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ตั้งอยู่ตัวหอคอย มีความสูงถึง 278 ฟุต ผ่านชมย่านสำคัญๆบนถนนแมกซิมิเลี่ยน สตราเซ่ ที่ตั้งของโอเปร่าเฮ้าส์ พิพิธภัณฑ์เรสซิเด้นท์
นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN)
ค่ำ           
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ !!! ขาหมูเยอรมัน
ที่พัก         MERCURE HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3 :
เช้า  
         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านนั่งรถบัสท้องถิ่น (กรณีหิมะตกหนักรถไม่สามารถขึ้นได้นักท่องเที่ยวต้องเดินขึ้นเท่านั้น) ขึ้นสู่ปราสาทนอยชวานสไตน์ (neuschwanstein castle)  ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับความสวยงามของตัวปราสาทซึ่งเป็นต้นแบบปราสาทของในดีสนีย์แลนด์…
เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย          จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอินบรูคส์ (INNSBRUCK) ประเทศออสเตรีย (114 กม.) เมืองเล็กๆ ริมแม่น้ำอินน์ อยู่ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ที่โอบล้อมรอบตัวเมือง เป็นเมืองหลวงแห่งแคว้นทีโรล เจ้าของดินแดนออสเตรียนแอลป์ อยู่ทางตะวันตกในประเทศออสเตรีย เป็นเมืองขนาดเล็กริมแม่น้ำอินน์ ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ....
นำท่านเดินทางสู่ ถนนมาเรียเทเรซ่า ถนนสายหลักของเมืองอินบรูคส์ เชื่อมระหว่างเขตเมืองเก่ากับย่านช้อปปิ้งสมัยใหม่ ตรงกลางถนนเป็นที่ตั้งของเสาอันนาซอยแล (เสานักบุญแอนน์) ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงการถอนกองกำลังทหารบาวาเรียออกไปจากเมือง ..นำท่านสู่ย่านเมืองเก่าที่ยังคงสภาพและบรรยากาศของยุคกลางได้เป็นอย่างดี อาคารบ้านเรือนที่มีอาร์คเดคชั้นล่างและมีมุขยื่นออกมาที่ชั้นบน แสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมแบบโกธิคตอนปลายและเรอเนสซองส์   นำท่านชมหลังคาทองคำ (Golden Roof) ที่สร้างในปี ค.ศ.1500 สมัยจักรพรรดิแม็กซิมิเลี่ยนที่ 1 หลังคามุงด้วยแผ่นทองแดงเคลือบทองสว่างไสวและโรงแรมเก่าแก่ประจำเมือง โรงแรมโกลเดนเนอร์แอดเลอร์ ซึ่งเคยใช้ในการต้อนรับเจ้านายในราชวงศ์และบุคคลชั้นสูงจากต่างแดนหลายท่าน 
ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก         austrotel hotel  หรือเทียบเท่า

Day 4 :
เช้า   
        รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ระหว่างทางผ่าน เมืองวาดุส (vaduz) (172 กม.) รัฐลิกเตนสไตน์  เมืองแสนเหงาตั้งอยู่ริมแม่น้ำไรน์ (Rhine River) อิสระชมเมืองตามอัธยาศัย ...
เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย         นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (198 กม.) เมืองที่สวยงามขนาบข้างด้วยทะเลสาบเบรียนเซอร์ซีและทุนเน่อซี ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าและของที่ระลึกจากประเทศสวิสฯ
นำท่านชมความสวยงามของเมือง 1 ในสามเมืองที่ UNESCO ที่จัดให้เป็นเมืองมรดกโลก อินเทอร์ลาเก้น กริลเดอวาล เลาเทิร์นบรุนเน่น และให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของประเทศสวิสเซอร์แลนด์อย่างเต็มที่
ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก         CITTY OBERLAND HOTEL  หรือเทียบเท่า

Day 5 :
เช้า 
         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ สถานรถไฟกลินเดอวาล เพื่อนั่งรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงเฟราน์ (TOP OF EUROPE) ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นหิมะบนยอดเขา และเข้าชม ถ้ำน้ำแข็ง
เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงเฟราน์
บ่าย          นำท่าน นั่งรถไฟลงจาก ยอดเขาจุงเฟราน์ สู่เมืองเลาเทิร์นบรุนเน่น ระหว่างทางท่านจะได้เห็นความสวยงามอีกหนึ่งบรรยากาศ
นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) (69 กม.) เมืองตากอากาศของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ..อิสระถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตหินสัญลักษณ์ของทหารสวิสฯ …จากนั้นถ่ายรูปกับ สะพานไม้โบราณคาเปล และทะเลสาบลูเซิร์น
ค่ำ            รับประทานอาหรค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! ฟองดูว์
ที่พัก         IBIS HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 6 :
เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                                       
นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศฝรั่งเศสมุ่งหน้าสู่ เมืองดีจอง (DIJON) (327  กม.) เมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี
เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย          จากนั้นออกเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรั่งเศส *.*.*. โดยรถไฟด่วน TGV
เดินทางถึง กรุงปารีส นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเพื่อล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ำแซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้)
ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก         IBIS PARIS HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 7 :
เช้า     
      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม                                       
นำท่าน เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ VIP มีไกด์พระราชวังบรรยาย) สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน, ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงคราม และห้องสันติภาพ ฯลฯ ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้
เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย          นำท่าน ถ่ายรูป (ภายนอก) กับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ หรือ อดีตพระราชวังลูฟว์ ชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดินโปเลียน ผ่านชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต …    ชม จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟิล เป็นที่ระลึกจากมุมกว้างซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน …อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า DUTY PARIS LOOK ในราคาถูก อาทิเช่น น้ำหอม, ครีม, เครื่องสำอาง, กระเป๋า, นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ
อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส อาทิเช่น หลุยส์, พราด้า, กุชชี่, ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, น้ำหอม, เครื่องสำอาง ฯลฯ
ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูหอยเอสคาโกร์ สเต็ก ไวน์
ที่พัก         IBIS PARIS HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 8 :
เช้า 
          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                ...นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางสู่ ประเทศไทย
15.35 น.   ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK074 / EK384

Day 9 :
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ 0020-0250 *.*.*.
12.15 น.       (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี

 

 

 

 

 


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
03 – 11 ธ.ค 2564 ศุกร์ - เสาร์ 85,900 -
24 ธ.ค 2564 – 01 ม.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 85,900 -
31 ธ.ค 2564 – 08 ม.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 85,900 -
16 – 24 ม.ค 2565 อาทิตย์ - จันทร์ 75,900 -
23 – 31 ม.ค 2565 อาทิตย์ - จันทร์ 75,900 -
30 ม.ค – 07 ก.พ 2565 อาทิตย์ - จันทร์ 75,900
07 – 15 ก.พ 2565 จันทร์ - อังคาร 75,900
14 – 22 ก.พ 2565 จันทร์ - อังคาร 75,900
21 ก.พ – 01 มี.ค 2565 จันทร์ - อังคาร 75,900
28 ก.พ – 08 มี.ค 2565 จันทร์ - อังคาร 75,900
04 – 12 มี.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 75,900
18 – 26 มี.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 75,900
20 – 28 มี.ค 2565 อาทิตย์ - จันทร์ 75,900
23 – 31 มี.ค 2565 พุธ - พฤหัส 75,900
01 – 09 เม.ย 2565 ศุกร์ - เสาร์ 75,900
09 – 17 เม.ย 2565 เสาร์ - อาทิตย์ 85,900
10 – 18 เม.ย 2565 อาทิตย์ - จันทร์ 85,900
11 – 19 เม.ย 2565 จันทร์ - อังคาร 85,900
12 – 20 เม.ย 2565 อังคาร - พุธ 85,900
22 – 30 เม.ย 2565 ศุกร์ - เสาร์ 75,900
29 เม.ย – 07 พ.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 75,900
06 – 14 พ.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 75,900
20 – 28 พ.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 75,900
27 พ.ค – 04 มิ.ย 2565 ศุกร์ - เสาร์ 75,900
03 – 11 มิ.ย 2565 ศุกร์ - เสาร์ 75,900
17 – 25 มิ.ย 2565 ศุกร์ - เสาร์ 75,900
24 มิ.ย – 02 ก.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 75,900
01 – 09 ก.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 75,900
15 – 23 ก.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 75,900
29 ก.ค – 06 ส.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 75,900
05 – 13 ส.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 75,900
19 – 27 ส.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 75,900
26 ส.ค – 03 ก.ย 2565 ศุกร์ - เสาร์ 75,900
02 – 10 ก.ย 2565 ศุกร์ - เสาร์ 75,900
16 – 24 ก.ย 2565 ศุกร์ - เสาร์ 75,900
30 ก.ย – 08 ต.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 75,900

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมนี จุงเฟราน์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ราคาใกล้เคียงกัน