ทัวร์ ในประเทศ

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ ตาก อุ้งผาง น้ำตกทีลอซู by Nok Air 5 วัน 4 คืน
WDD0205TOM : ตาก - อุ้งผาง - น้ำตกทีลอซู By DD

5 วัน 4 คืน

- มัคคุเทศก์และทีมงานผู้ชำนาญเส้นทางและบริการดี เป็นกันเอง สนุกสนาน มีความรู้ - ที่พักระดับมาตรฐาน 4 คืน - รถตู้ ปรับอากาศ VIP สำหรับคณะท่าน - อาหารแบบเซ็ทเมนูจากร้านที่เราคัดเลือกให้ สะอาด สด อร่อย คุณภาพดีเยี่ยม

     Day 1 : กรุงเทพฯ – ตาก - อุ้มผาง

     05.30 น.  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ เคาร์เตอร์สายการบินนกแอร์พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง   
     07.30 น.  ออกเดินทางสู่ อำเภอแม่สอด จังหวักตาก โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD054 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง)
     08.45 น.  นำท่านเดินทางถึงจังหวัดตาก อำเภอแม่สอด นำท่านออกเดินทางสู่ “อำเภออุ้มผาง” เป็นอำเภอหนึ่งทางตอนใต้ของจังหวัดตากอีกทั้งยังเป็นอำเภอที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่มากที่สุดและเป็นอำเภอที่อยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอเมืองมากที่สุดในประเทศไทย
     13.30 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของที่พัก
     บ่าย  มีเวลาให้ท่านได้พักผ่อนหลังจากการเดินทางไกลแบ  บสบายๆ ไปกับธรรมชาติต่างๆ ของบริเวณที่พักก่อนที่พรุ่งนี้จะได้ออกกำลังเบาๆไปกับกิจกรรมล่องแพยาง
     ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ห้องอาหารของที่พัก// หลังอาหาร ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...
     ที่พัก  ทีลอซู ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท หรือระดับมาตรฐานเดียวกัน 

     Day 2 : ล่องเรือยางแม่น้ำแม่กลอง – ผาปอง – น้ำตกทีลอจ้อ  - น้ำตกทีลอซู – วังปลาปุง

      เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก   
     นำท่าน  เดินทางสู่ห้วยแม่กลอง นำท่านล่องแก่งด้วยเรือยาง “แม่น้ำแม่กลอง”  ชมธรรมชาติงดงามของ “ต้นน้ำแม่กลอง” แม่น้ำแม่กลองนั้นเป็นลุ่มน้ำสำคัญของภาคเหนือในประเทศไทย เป็นแหล่งต้นน้ำที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติและชีววิทยา อันน่าสนใจ นำท่านล่องเรือไปตามห้วยแม่กลองชมความงามของแหล่งต้นน้ำธรรมชาติ นำท่านชมแหล่งศึกษาธรรมชาติ  ชมผาปอง สถานที่ที่ซ่อนอยู่ในแมกไม้อันสวยงามของอุทยานแห่งชาติแม่กลอง อุ้งผาง นำท่านชมความสวยงามของ น้ำตกทีลอจ้อ หรือน้ำตกสายฝน เป็นน้ำตกที่สวยงามอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อไปยังน้ำตกทีลอซู นำท่าน ชมผาผึ้ง ธารน้ำร้อน และ แก่งต๊ะโค๊ะบิ๊ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ล่องแพยางไปจนถึง ผาเลือด จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง “เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง” ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที (เดินทางโดยรถ 4 WD ท้องถิ่น)
     เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน แบบปิคนิค (อาหารกล่อง) 
     บ่าย  นำท่านเดินเท้า (ระยะทางเดินไป-กลับประมาณ 3 กิโลเมตร) เพื่อเข้าชมความสวยงามของ “น้ำตกทีลอซู” น้ำตกที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดในประเทศไทย น้ำตกทีลอซูเปรียบดังผ้าม่านในพงไพรผืนใหญ่ด้วยความสวยงามของลักษณะพิเศษทางธรรมชาติหล่อหลอมให้เกิดเป็นทัศนีภาพอันงดงามเกินจะบรรยาย น้ำตกทีลอซูเกิดจากลำห้วยหลัก ได้แก่ ห้วยทีเครโกร และ ห้วยกล้อทอ ไหลรวมกันผ่านช่องเขาขาดเกิดเป็นน้ำตกทีลอซูที่สวยงาม น้ำตกทีลอซูยังเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญของฝืนป่าอุ้งผางและสัตว์น้อยใหญ่อีกด้วย มีเวลาให้ท่านพักผ่อนชมความงดงามของน้ำตก ดูสัตว์ป่าน้อยใหญ่บริเวณน้ำตก เดินเล่นถ่ายรูป ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ “วังปลาปุง” อยู่ในตำบลแม่กลอง จังหวัดตาก เป็นฝายชลอน้ำขนาดเล็กที่มีปลาอาศัยอยู่ ได้เวลาอันสมควรนำคณะท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
     ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ห้องอาหารของที่พัก พิเศษอิ่มอร่อยไปกับ!!! (เมนูบาร์บีคิว) // หลังอาหาร ให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...
     ที่พัก  ทีลอซู ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท หรือระดับมาตรฐานเดียวกัน           

     Day 3 : ดอยหัวหมด – วัดหนองหลวง – วัดป่าสักวิปัสสนา - น้ำตกปะละทะ – อุ้มผาง

     05.00 น.  นำคณะท่านออกเดินทางสู่ “ดอยหัวหมด” เพื่อชมพระอาทิตย์สาดแสงในยามรุ่งอรุณ ดอยหัวหมดเป็นสถานที่ที่สวยงามในยามเช้าด้วยความงดงามของเหล่าหมู่เมฆหมอกที่รวมตัวกันทัศนีภาพที่มองไปไกลสุดลูกหูลูกตา หากเราโชคดี ท่านจะเห็นความงามของทะเลหมอก ผืนป่าสีเขียว ท้องฟ้าสีทองสาดแสง ความงดงามที่จับตาท่าน ให้เวลาท่านเก็บภาพความประทับใจนี้    
     เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก
     10.00 น.  นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “วัดหนองหลวง” เป็นวัดที่ชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงได้ร่วมแรงร่วมใจสร้างวัดนี้ขึ้นมาเดิมเรียกว่า 'วัดนุผาโด้' แปลว่า หนองใหญ่ พื้นที่ตั้งวัดมีลักษณะเป็นเนินเขาเชิงราดสูง วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2477 ตั้งมาพร้อมกับหมู่บ้านหนองหลวง ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง จากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อไปยัง “วัดป่าสักวิปัสสนา” วัดที่แกะสลักด้วยไม้สักทั้งวัด โดยเฉพาะเสาไม้ บานหน้าต่าง แกะสลักออกมาได้สวยงามเป็นอย่างยิ่ง 
     เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน แบบปิคนิค (อาหารกล่อง)
     บ่าย  นำคณะท่านเดินทางสู่ “น้ำตกปะทะละ” เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติแม่กลอง อุ้งผาง บริเวณน้ำตกปะละทะ เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านกระเหรี่ยงปะละทะ ซึ่งเป็นชนพื้นถิ่นของบริเวณดังกล่าว ให้ท่านได้มีเวลาศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ชมความงามของน้ำตกปะละทะ ซึ่งมีความสูงประมาณ 3 เมตรลดหลั่นกันไหลสู่แอ่งน้ำธรรมชาติ ให้ท่านได้พักผ่อนหย่อนใจ แช่ขาเล่นน้ำ ถ่ายรูปความงามของน้ำตก จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย...
     ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ห้องอาหารของที่พัก อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...|
     ที่พัก  ทีลอซู ริเวอร์ไซด์รีสอร์ท หรือระดับมาตรฐานเดียวกัน  (พักบ้านละ 2 ท่าน)            

    Day 4 : อุ้งผาง – พบพระ – น้ำตกพาเจริญ – ไร่เตรยาวรรณ – ถ้ำสีฟ้า (Unseen) - ศาลพระวอ - ตลาดชาวเขาดอยมูเซอร์

     เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก  
     ได้เวลาอันสมควร  นำท่านเช็คเอาท์ที่พักจากนั้นเดินทางสู่ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ระหว่างทางมีเวลาให้ท่านได้แวะชมความงดงามของ “น้ำตกพาเจริญ” นำตกพาเจริญเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่สวยงามเกิดจากหินปูนที่ทับถมกันเป็นชั้นลดหลั่นกันลงมา มีสายน้ำไหลผ่านสวยงาม ให้ท่านได้มี เวลาถ่ายรูปเก็บภาพธรรมชาติแสนสวยงามของน้ำตกแห่งนี้ จากนั้นท่านออกเดินทางไปต่อยัง “ไร่เตรยาวรรณ” ร้านกาแฟ ร้านอาหาร และพิพิธภัณฑ์ ที่เปิดให้บริการเมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา รวมไปถึงมุมถ่ายรูปสวยอีกมากมายให้ท่านเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศที่สร้างด้วยสไตล์ผสมผสานระหว่างไทยโบราณกับยุโรปตะวันตกย้อนยุค และนำอุปกรณ์ตกแต่งแบบโบราณ สิ่งของโบราณหายากที่นำมาตกแต่ง ทำให้ท่านได้รู้สึกได้หลากหลายบรรยากาศ
     เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
     บ่าย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ถ้ำสีฟ้า” ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ Unseen อีกแห่งหนึ่งซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นั้นภายในถ้ำเป็นสีฟ้าเกิดจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ทำให้ถ้ำ  มีสีฟ้าสวยสดใส ภายในตัวถ้ำเมื่อเข้าไปจะพบกับอุโมงค์งวงช้าง กลุ่มหินที่ถูกกัดกล่อนจนเป็นโพรง มีรูปร่างลักษณะคล้ายกับงวงช้างขนาดใหญ่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ศาลพระวอ” เป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ที่มีเรื่องราวสืบเนื่องมาแต่ครั้งสมัยกรุงธนบุรี โดยพระเจ้าตากได้แต่งตั้งนักรบชาวกระเหรี่ยงให้เป็นนายหน้าด่านแม่ละเมาเพื่อเป็นทัพหน้าในการปกป้องบ้านเมืองและส่งข่าวสาร นำคณะท่านแวะชอปปิ้ง “ตลาดชาวเขาดอยมูเซอร์” เป็นตลาดที่ชนพื้นเมืองชาวมูเซอร์จะนำสินค้ามาขายกัน ให้ท่านได้มีเวลาซื้อของพื้นเมือง ของฝาก ต่างๆมากมาย
    ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...
    ที่พัก  The Teak Hotel  MAE SOT   หรือที่พักระดับใกล้เคียง (พักบ้านละ 2 ท่าน)            

     Day 5 : แม่สอด – อโรคยาโป่งคำราม - ศาลพระเจ้าตากสิน – วัดไทยวัฒนาราม 

     เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก  
     นำท่านออกเดินทางสู่  “โป่งคำราม” อยู่ที่ “บ้านแม่กาษา” นอกจากจะมี “น้ำพุร้อนแม่กาษา” ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อมาเนิ่นนานแล้ว ยังมี “อโรคยาโป่งคำราม” ออนเซ็นแห่งแม่กาษา ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตาก  เป็นการแช่ออนเซ็นในถังไม้โอ๊คแบบญี่ปุ่นแบบเก๋ๆ  โดยใช้สายธารน้ำร้อนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมาปรับปรุงเสริมแต่งเพื่อความเหมาะสม ใช้เป็นสถานที่บำบัดรักษาโรค สำหรับการแช่น้ำร้อน และพอกบ่อโคลนเพื่อสุขภาพ เพื่อช่วยผ่อนคลายและเพื่อการท่องเที่ยว   เป็นบ่อน้ำแร่ที่มีคุณภาพที่เต็มไปด้วยแร่ธาตุต่างๆ
     เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
     บ่าย  นำท่านเดินทางไปสักการะ “ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช”  ถือได้ว่าเป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองตาก ตั้งอยู่ตรงข้ามสนามกีฬาเทศบาลแม่สอด  สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ครั้นเมื่อพระนเรศวรทรงประกาศอิสรภาพ ณ เมืองแกลง ประเทศสหภาพเมียนมาร์  โดยเสด็จผ่านด่านแม่ละเมา อ.แม่สอดเป็นแห่งแรกภายในบริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีรูปปั้นช้างศึกของพระนเรศวรขนาดเท่าของจริง อยู่ภายในสวนที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงามนำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ “วัดไทยวัฒนาราม” เป็นวัดเก่าแก่มีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี ว่ากันว่า แต่เดิมชื่อ “วัดแม่ตาวเงี้ยว” หรือ “วัดไทยใหญ่” ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2400 โดยนายมุ้ง ชาวพม่าจากรัฐฉานที่อพยพครอบครัวมาอาศัยอยู่ในอำเภอแม่สอด และได้กลายเป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของหมู่บ้านแม่ตาว ซึ่งต่อมาได้รับพระราชทานนามว่า หมื่นอาจคำแหงหาญ ครั้นในปี พ.ศ.2500 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้วัดนี้เป็นวัดพระพุทธศาสนา และสังกัดในกรมศาสนา เป็นวัดซึ่งมีความงกงามมากอีกแห่งหนึ่งในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่ถูกสร้างออกมาด้วยศิลปะแบบวัดในพม่า สีเหลืองทองอร่ามอีกทั้งยังวิจิตรงดงาม ภายในวัด ประดิษฐานพระพุทธมหามุณีซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่จำลองมาจากพระพุทธมหามุณีอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวเมืองมัณฑเลย์ แห่งประเทศพม่า เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดตากศรัทธาเลื่อมใสกันมากตั้งแต่อดีตจวบจนกระทั้งปัจจุบัน
     *** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย ***
     15.00  จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
     17.50  นำท่านเหินฟ้าสู่ สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD057
     18.55  เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง กลับบ้านโดยสวัสดิภาพ



ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
01 – 05 ต.ค 2564 ศุกร์ - อังคาร 21,990 -
06 – 10 ต.ค 2564 พุธ - อาทิตย์ 22,990 -
13 – 17 ต.ค 2564 พุธ - อาทิตย์ 22,990 -
20 – 24 ต.ค 2564 พุธ - อาทิตย์ 25,990 -
21 – 25 ต.ค 2564 พฤหัส - จันทร์ 25,990 -
22 – 26 ต.ค 2564 ศุกร์ - อังคาร 25,990 -
27 – 31 ต.ค 2564 พุธ - อาทิตย์ 22,990 -
03 – 07 พ.ย 2564 พุธ - อาทิตย์ 22,990 -
10 – 14 พ.ย 2564 พุธ - อาทิตย์ 22,990 -
17 – 21 พ.ย 2564 พุธ - อาทิตย์ 22,990 -
24 – 28 พ.ย 2564 พุธ - อาทิตย์ 22,990 -
01 – 05 ธ.ค 2564 พุธ - อาทิตย์ 25,990 -
02 – 06 ธ.ค 2564 พฤหัส - จันทร์ 25,990 -
03 – 07 ธ.ค 2564 ศุกร์ - อังคาร 25,990 -
06 – 10 ธ.ค 2564 จันทร์ - ศุกร์ 25,990 -
08 – 12 ธ.ค 2564 พุธ - อาทิตย์ 25,990 -
09 – 13 ธ.ค 2564 พฤหัส - จันทร์ 25,990 -
15 – 19 ธ.ค 2564 พุธ - อาทิตย์ 22,990 -
22 – 26 ธ.ค 2564 พุธ - อาทิตย์ 25,990 -
05 – 09 ม.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 22,990 -
12 – 16 ม.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 22,990 -
19 – 23 ม.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 22,990 -
26 – 30 ม.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 22,990 -
02 – 06 ก.พ 2565 พุธ - อาทิตย์ 22,990 -
09 – 13 ก.พ 2565 พุธ - อาทิตย์ 22,990 -
16 – 20 ก.พ 2565 พุธ - อาทิตย์ 25,990 -
23 – 27 ก.พ 2565 พุธ - อาทิตย์ 22,990 -
02 – 06 มี.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 22,990 -
09 – 13 มี.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 22,990 -
16 – 20 มี.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 22,990 -
23 – 27 มี.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 22,990 -

ทัวร์ในประเทศ ตาก อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน