ทัวร์ สหรัฐอาหรับเอมิเรต

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สหรัฐอาหรับเอมิเรต ดูไบ WorldExpo2020 by Emirates 5 วัน
WEK4205D : WEK4208D : Dubai World Expo 2020 By EK

5 วัน

สัมผัสงานยิ่งใหญ่ระดับโลก World Expo 2020 ซึ่งจัดครั้งแรกในภูมิภาคตะวันออกกลาง สัมผัสความงดงามและความทันสมัยของเมืองธุรกิจระดับโลก นั่งเรือ ABRA RIDE ชมวิถีชีวิตริมสองฝั่ง พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

     Day 1 : กรุงเทพฯ

     22.30 น.  คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตูที่ 8 สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EMIRATES AIRLINES) สายการบินชั้นนำระดับโลก โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและสัมภาระ

     Day 2 : ดูไบ - ชมเมือง - พักผ่อนตามอัธยาศัย   

     01.45 น.  ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EMIRATES AIRLINES) เที่ยวบินที่ EK 385  
     04.55 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง) เดินทางเข้าสู่ “นครดูไบ” (DUBAI) เป็นนครใหญ่สุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีพื้นที่ประมาณ 4,000 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอ่าวโอมานและอ่าวเปอร์เซีย ถือได้ว่ามหานครดูไบเป็นเมืองท่าที่สำคัญแห่งหนึ่งบนโลก  อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการค้าและการส่งออกที่สำคัญอีกด้วย ในปี ค.ศ.1966 หลังจากมีการค้นพบน้ำมันดิบทำให้เมืองโบราณแห่งนี้กลายเป็นเมืองที่มีความทันสมัยขึ้นมา โดยโครงการ The Palm ที่พัฒนาพื้นที่ริมฝั่งทะเลให้กลายเป็นความเจริญมีการสร้างโรงแรม รีสอร์ทต่างๆ นำท่านชม นำท่านเดินทางสู่ “คลองดูไบ” (DUBAI CREEK) เวิ้งน้ำทะเลธรรมชาติจากอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งแบ่งดูไบออกเป็น 2 ส่วนคือ ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ คือ DEIRA DUBAI และ ด้านตะวันตกเฉียงใต้ คือ BUR DUBAI ซึ่งคลองแห่งนี้มีบทบาทที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของดูไบ เป็นทะเลที่ขุดเข้ามา มีความยาวประมาณ 14 กิโลเมตร มีท่าจอดเรือ 8 ท่า ให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปกับทัศนียภาพสองฟากฝั่งของคลอง จากนั้น นำท่านเก็บภาพ “ดูไบ เฟรม” (Dubai Frame) (ด้านนอก) สถาปัตยกรรมที่เหมือนกรอบรูปซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยเป็นกรอบรูปฉาบทองคำ มีความสูง 150 เมตร และความกว้าง 93 เมตร ตำแหน่งที่ตั้งของดูไบ เฟรมนั้น ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะซาบี (Zabeel Park) ซึ่งเป็นสถานที่ที่แบ่งดูไบออกเป็นเมืองเก่าและเมืองใหม่ ด้านในอาคารยังมีจัดนิทรรศการการเติบโตของมหานครดูไบ โดยมีเทคนิคในการจัดนิทรรศการแบบหลากหลาย ด้านบนที่ชั้น 48 เป็นจุดสูงสุดของดูไบเฟรม ยังเป็นจุดชมวิวของดูไบอีกด้วย นำท่าน นั่งเรือ Abra Ride สัมผัสวิถีชีวิตสองฝั่ง The Creek สู่ ท่าเรือ “ตลาดทอง” (Gold  Souk) และ “ตลาดเครื่องเทศ” (Spicy Souk) เป็นแหล่งรวมการซื้อขายทองคำที่เก่าแก่ตั้งอยู่ในย่านการค้า Deira มีชื่อเสียงไปทั่วโลก อีกทั้งเป็นตลาดทองคำที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลางและใหญ่ที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่งด้วย เป็นตลาดทองคำปลอดภาษี ภายในมีทั้งร้านขายทอง, อัญมณี, จิวเวอร์รี่ ให้ได้เลือกชมมากมายกว่าร้อยร้าน ให้ท่านได้เลือกซื้อหาลวดลายอันสวยงามแปลกตาหลากหลายดีไซน์ และตลาดเครื่องเทศ (Spicy Souk) ที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของเครื่องเทศนานาชนิด อาทิ กระวาน อบเชย ผงเครื่องแกง และตลาดเครื่องเทศแห่งนี้ ท่านยังสามารถหาซื้อของท้องถิ่นเพื่อเป็นของที่ระลึก เช่น ผ้าไหมทอมือ น้ำหอม ผลไม้แห้ง ชาสมุนไพร จากนั้น นำท่านถ่ายรูป “ย่านบาสตากิยา” (Bastakiya) เขตบ้านเมืองดั้งเดิมที่สร้างขึ้นราวปลายศตวรรษที่ 19 - ต้นศตวรรษที่ 20 ในอดีต ย่านนี้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งการค้าของพ่อค้าชาวเปอร์เซีย ในปัจจุบันเป็นแหล่งร้านค้า ร้านกาแฟ อาร์ตแกลอรี่
     เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย
     บ่าย  เก็บภาพความงดงามของ “พิพิธภัณฑ์แห่งอนาคต” (Museum of the Future) พิพิธภัณฑ์แห่งอนาคตจะเป็นสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สถาปัตยกรรมทรงโค้งแปลกตาไม่เหมือนที่ไหนด้วยการสลักด้วยภาษาอารบิก 3 มิติ โดยเป็นบทกวีของผู้ปกครองนครดูไบ HH SHEIKH MOHAMMED เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของเขาสำหรับอนาคตของเมือง ตัวอาคารมีความสูง 78 เมตร โดยมีการก่อสร้างโดยใช้นวัตกรรมมากมาย อาทิ พาราเมตริกดีไซน์ , สถาปัตยกรรมพลังงานแสงอาทิตย์แบบพาสซีฟ การหมุนเวียนทั้งพลังงานและน้ำ รวมถึงการสร้างพลังงานทดแทนแบบรวม ด้านในของพิพิธภัณฑ์แห่งอนาคต จะถูกแบ่งเป็น 3 ชั้นที่มีการจัดนิทรรศการ ซึ่งประกอบไปด้วยการจัดแสดงอนาคตที่เป็นไปได้ของการพัฒนาทรัพยากรในอากาศ ระบบนิเวศและวิศวกรรมชีวภาพ สุขภาพ และจิตวิญญาณ , เทคโนโลยีแห่งอนาคตอันใกล้ที่จะเปลี่ยนโลกของเราโดยจัดการกับความท้าทายในด้านต่างๆ เช่น น้ำ สุขภาพ อาหาร การขนส่ง และพลังงาน และชั้นสุดท้ายจะถูกจัดขึ้นสำหรับเด็ก โดยพวกเขาจะได้สำรวจและไขความท้าทายในแบบที่เลียนแบบไม่ได้ เพื่อเป็น “วีรบุรุษในอนาคต” ของเรา  นำท่านเดินทางเข้าสู่ โรงแรมที่พัก อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
     ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     หลังรับประทานอาหารนำชม  “น้ำพุเต้นระบำ” (The Dubai Fountain Show) ที่สวยงามที่สุดติดอันดับต้นๆ ของโลก พร้อมสัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ของทะเลสาบน้ำพุสีฟ้าคราม เสมือนเวเนเชี่ยนแห่งดูไบ อันงดงาม ซึ่งตั้งอยู่คู่กับ โรงแรมสุดหรู ถึง 2 แห่งคือ The Address Hotel และ Amani Hotel ซึ่งตั้งอยู่ในตึก Burj Khalifa หรือตึก Burj Dubai นั่นเอง อิสระ ถ่ายรูป ความงดงามของ ด้านหน้า และบนสะพาน Al Bahar ซึ่งล้อมรอบไปด้วยทะเลสาบสีคราม อันงดงาม โดยตั้งอยู่กึ่งกลาง ซึ่งง่ายต่อการถ่ายภาพ และ ชมความอลังการของ โชว์น้ำพุเต้นระบำ (Fountain Show), Al Bahar Souk, Dubai Mall, The Address Hotel และ ที่สุดของที่สุดแห่งดูไบ กับ การประดับแสงสีอันอลังการ ของ Burj KhalifaTower
     ที่พัก  HOLIDAY INN FESTIVAL CITY   หรือที่พักระดับใกล้เคียง

     Day 3 : ดูไบ - เข้าชมงาน DUBAI WORLD EXPO 2020

     เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
     09.30 น.  นำท่านเดินทางสู่ “งานมหกรรมนิทรรศการระดับโลก” ณ Dubai Exhibition Centre ซึ่งเป็นงานที่ถูกยกให้เป็น 1 ใน 3 งานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก เช่นเดียวกับการแข่งขันโอลิมปิกและฟุตบอลโลก ซึ่งจัดต่อเนื่องและหมุนเวียนประเทศเจ้าภาพที่เป็นภาคีสมาชิก ภายใต้การจัดงานโดยสำนักงานมหกรรมโลก (Bureau of International Exposition หรือ BIE) เป็นองค์กรระหว่างประเทศมีหน้าที่บริหารจัดงาน ซึ่งจัดงานในทุก 5 ปี โดยงานถูกจัดขึ้นครั้งแรก เมื่อ ค.ศ.1851 ณ กรุงลอนดอน และประเทศไทยได้เข้าร่วมงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2405 ซึ่งแต่เดิมถูกจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ในปี 1988 แต่ละประเทศได้มองงาน World Expo เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศในระดับสากล โดยแต่ละประเทศนั้นจะนำวัฒนธรรมและสิ่งที่น่าสนใจของในประเทศมาจัดแสดงในงานนี้ โดยพื้นที่จัดงานของครั้งนี้ มากถึง 4.3 ตารางกิโลเมตร โดยมีแนวคิดในการจัดงาน แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อย่อย ได้แก่ โอกาส (Opportunity), การขับเคลื่อน (Mobility), ความยั่งยืน (Sustainability) อยู่ภายใต้หัวข้อหลัก  “CONNECTING MINDS, CREATING THE FUTURE หรือ เชื่อมความคิด สร้างอนาคต” ซึ่งในการจัดงานในแต่ละครั้ง ได้สร้างสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ให้ผู้คนได้รับชมมากมาย อาทิ คริสตัล พาเลซ , หอไอเฟล , สเปซ นีดเดิล , อะโตเมี่ยม , เฟอร์รีส วีล ฯลฯ
     เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
     บ่าย  งาน World Expo มีกว่า 190 ประเทศที่เข้าร่วมงาน จัดงานด้วยแรงบันดาลใจเกี่ยวกับนวัตกรรม, สถาปัตยกรรม และวัฒนธรรม ท่านสามารถเที่ยวชมอาคารจัดการแสดงของแต่ละประเทศ, อาคารผู้จัดงานหลัก หรืออาคารพิเศษของงานได้ อิสระให้ทุกท่านเที่ยวชมงานตามอัธยาศัยตลอดช่วงบ่าย
     ค่ำ  อิสระอาหารอาหารค่ำตามอัธยาศัย
     ที่พัก  HOLIDAY INN FESTIVAL CITY  หรือที่พักระดับใกล้เคียง

     Day 4 : ดูไบ - เข้าชมงาน DUBAI WORLD EXPO 2020

     เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
     09.30 น.  นำท่านเดินทางสู่ “งานมหกรรมนิทรรศการระดับโลก” ณ Dubai Exhibition Centre ซึ่งเป็นงานที่ถูกยกให้เป็น 1 ใน 3 งานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก เช่นเดียวกับการแข่งขันโอลิมปิกและฟุตบอลโลก
     เที่ยง  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
     บ่าย  อิสระให้ทุกท่านเที่ยวชมงานตามอัธยาศัยตลอดช่วงบ่าย
     ค่ำ  อิสระอาหารอาหารค่ำตามอัธยาศั
     ที่พัก  HOLIDAY INN FESTIVAL CITY หรือที่พักระดับใกล้เคียง

     Day 5 : ดูไบ - สนามบิน - กรุงเทพฯ

     เช้า  บริการอาหารเช้าแบบ (BREAKFAST BOX)  
     นำท่าน  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ
     09.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK372
     18.40 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
02 – 06 ก.พ 2565 พุธ - อาทิตย์ 56,900 -
09 – 13 ก.พ 2565 พุธ - อาทิตย์ 56,900 -
16 – 20 ก.พ 2565 พุธ - อาทิตย์ 66,900 -
23 – 27 ก.พ 2565 พุธ - อาทิตย์ 56,900 -
02 – 06 มี.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 56,900 -
09 – 13 มี.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 56,900 -
16 – 20 มี.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 56,900 -
23 – 27 มี.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 56,900 -

ทัวร์สหรัฐอาหรับเอมิเรต ดูไบ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสหรัฐอาหรับเอมิเรต ราคาใกล้เคียงกัน