ทัวร์ ในประเทศ

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ ลำปาง แพร่ น่าน by Nok Air 5 วัน 4 คืน
WDD0205LOM : ลำปาง แพร่ น่าน ByDD

5 วัน 4 คืน

เที่ยวภาคเหนือ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน เหมืองแม่เนาะ วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดพระธาตุช่อแฮ่ วัดนาคูหา แพะเมืองผี ถ้ำผานางคอย วัดภูมินทร์ วัดพระธาตุเขาน้อย อุทยานแห้งชาติศรีน่าน ดอยเสมอดาว

Day 1 :
05.30 น.
สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ เคาร์เตอร์สายการบินนกแอร์พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
07.15 น. ออกเดินทางสู่ จ.ลำปาง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD160 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) 
08.35 น.
นำท่านเดินทางถึงจังหวัดลำปางเมืองแห่งรถม้า นำท่านเดินทางโดยรถตู้สู่ “อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน” จ.ลำปาง  บริเวณอุทยานฯมีธารน้ำแร่ ที่เต็มไปด้วยโขดหินธรรมชาติที่สวยงามแทรกกอยู่ท่ามกลางแอ่งน้ำร้อน เดินเล่นชม ‘น้ำตกแจ้ซ้อน’ น้ำตกที่กำเนิดจากลำน้ำแม่มอญ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีแอ่งน้ำรองรับอยู่ตลอดสาย ไหลตกลงมาถึง 6 ชั้น  จากนั้นเดินทางสู่ ‘วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์’ หรือ “วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง” ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ จนทำให้มีชื่อเสียงโด่งดัง คือ ภาพอันงดงามของเจดีย์เล็กๆ สีขาวสร้างขึ้นบนภูเขาสูงเสียดฟ้า ล้อมรอบไปด้วยทิวเขาสูง
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 
บ่าย
หลังอาหารเดินทางสู่ ‘วัดพระธาตุสันดอน’ เดินเล่นบนสะพานบุญสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาว  360 เมตร ผ่านทุ่งนาสู่วัดพระตุสันดอน จากนั้นเดินทางสู่ “เหมืองแม่เมาะ” แหล่งถ่านหินมีอายุเก่าแก่ประมาณ 40 ล้านปี ชมสวนพฤกษชาติ ที่ประดับด้วยพรรณไม้สวยงาม และจุดชมวิวที่มีทิวทัศน์อันสวยงาม อีกทั้งเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพอันร่มรื่น และทุ่งบัวตองซึ่งบานในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนธันวาคม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ‘วัดพระธาตุลำปางหลวง’ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลู วัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณ เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นที่ประดิษฐาน “พระแก้วดอนเต้า” (พระแก้วมรกต) พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปาง
ค่ำ
บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น // หลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย..

Day 2 :
เช้า
บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 นำท่านออกเดินทางจา
จ.ลำปาง มุ่งหน้าสู่ จ.แพร่ จากนั้นเดินทางสู่ ‘วัดพระธาตุช่อแฮ่’ วัดศักดิ์สิทธิ์ เก่าแก่ คู่บ้าน คู่เมืองจังหวัดแพร่และเป็นวัดพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล นมัสการพระธาตุช่อแฮ เพื่อเป็นศิริมงคล นำท่านเดินทางสู่ ‘วนอุทยานแพะเมืองผี’ แพะเมืองผี สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของแพร่มาช้านาน  เกิดจากสภาพภูมิประเทศซึ่งเป็นดิน และหินทรายถูกกัดเซาะตามธรรมชาติเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ มีความสวยงาม จากนั้นเดินทางสู่ ‘วัดนาคูหา’ ซึ่งอยู่ท่ามกลางขุนเขาและธรรมชาติอันแสนบริสุทธิ์ เป็นแหล่งโอโซนชั้นดี ติดอันดับ 1 ใน 7 ของประเทศไทย โดยมีพระพุทธรูปพระเจ้าทันใจขนาดใหญ่อยู่กลางทุ่งนา มีสะพานไม้ไผ่ทอดยาวจากองค์พระพาดผ่านทุ่งนาสำหรับเดินเล่นรับลมชมวิว มองเห็นธรรมชาติรอบวัดได้อยางสวยงาม
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย
หลังอาหาร จากนั้นเดินทางสู่ ‘บ้านทุ่งโฮ้ง’ แหล่งช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหม้อฮ่อม ผ้าย้อมพื้นเมืองสีกรมท่าที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวเมืองแพร่ จากนั้นชม ‘คุ้มวงศ์บุรี’ หรือ บ้านวงศ์บุรี  อาคารสีชมพูโดดเด่น อายุกว่า 100 ปี สร้างขึ้น ตามดำริของแม่เจ้าบัวถา ชายาองค์ แรกในเจ้าหลวงพิริยเทพวงศ์ เจ้าผู้ครองนครแพร่องค์สุดท้าย จากนั้นชม ‘คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่’ คุ้มเจ้าหลวง คุ้มแห่งนี้เป็นอาคารโอ่โถง มีประตู หน้าต่างทั้งหมด 72 บาน งดงามด้วยลวดลายฉลุไม้อยู่ด้านบนปั้นลม และชายคาน้ำ เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 5 ยุคต้น ซึ่งมีรูปทรงเป็นแบบสถาปัตยกรรมไทยผสมยุโรป  ถือเป็นอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์แห่งเรือนเก่าในเมืองแพร่ ใกล้ๆ กันคือที่ตั้งของ ‘คุ้มวิชัยราชา’ หรือ บ้านวิชัยราชา เรื่อนไม้โบราณที่เป็นสถาปัตยกรรมอันลำค่าทางประวัติศาตร์ที่มีอายุกว่า 100 ปี  เป็นเรือนไม้ที่ผสมผสานระหว่างเรือนไม้แบบมนิลา และเรือนขนมปังขิงร่วมกับสถาปัตยกรรมล้านนา ประดับตกตกแต่งลวดลายด้วยไม้ฉลุที่สวยงามอ่อนช้อยอยู่ทั่วตัวอาคาร มีความงดงามที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน
ค่ำ
บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...
ที่พัก :
เฮือนนานา บูติค โฮเต็ล แพร่ หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 3 :
เช้า
บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารเดินทางสู่  
‘อุทยานห่งชาติศรีน่าน’ ที่มีเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน วางตัวในแนวทิศเหนือ-ใต้ เป็นป่าต้นน้ำลำธาร ที่สำคัญของแม่น้ำน่าน นำท่านขึ้นจุดชมทิวทัศน์ดอยผาชู้ ทิวทัศน์ทั้งสองฝั่งแม่น้ำน่าน และจุดชมวิว ‘ดอยเสมอดาว’  ในวันที่อากาศดีท่านจะมองเห็นหมอกไหลผ่านทิวเขาที่สวยงาม  
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย
หลังอาหารเดินทางสู่ ‘เสาดินนาน้อย’ หรือ ‘ฮ่อมจ๊อม’ ประติมากรรมจากปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ที่เนินดินถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเกิดรูปทรงแปลกตา จากนั้นขึ้นสู่ ‘วัดพระธาตุเขาน้อย’ ตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อยทางด้านตะวันตกของตัวเมืองน่าน องค์พระธาตุตั้งอยู่บนยอดดอยเขาน้อย เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนทั้งองค์ งดงามแบบศิลปะพม่าผสมล้านนา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บริเวณลานปูนพระพุทธรูปปางลีลาองค์ใหญ่ คือ พระพุทธมหาอุตมมงคลนันทบุรีศรีเมืองน่าน จึงสามารถมองเห็นทิวทัศน์เมืองน่านได้ทั้งเมืองแบบพาโนรามา จากนั้นนำท่านสู่ ‘ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่าน’ ถนนคนเดินที่มีของที่ระลึกอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวเหนือ ของแฮนด์เมดต่างๆ รวมถึงของอาหารพื้นเมืองที่น่าลองชิม
 ค่ำ
บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...
ที่พัก :
โรงแรมน่านนครา บูทิก หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 4 :
เช้า
บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารนำท่านไปสักการะ
‘พระธาตุแช่แห้ง’ พระธาตุประจำปีเถาะ ที่เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองน่าน ก่อนเดินทางกลับ จากนั้นนำท่านชม ‘โฮงเจ้าฟองคำ’ บ้านเก่าอายุเกือบ200ปี  สร้างจากไม้สักหลังใหญ่สไตล์ล้านนา เป็นบ้านของเจ้าฟองคำ เชื้อสายของเจ้าอนันตวรฤทธิเดชเจ้าผู้ครองนครองค์ที่ 62 เดินทางสู่ ‘วัดภูมินทร์’ เป็นวัดหลวงเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 400 ปี เดิมมีชื่อว่า วัดพรหมมินทร์ ความงดงามและไม่เหมือนใครของวัดนี้คือ เป็นวัดเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างทรงจตุรมุข ดูแล้วคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาคขนาดใหญ่ 2 ตัว อาคารเป็นทั้งพระอุโบสถและพระวิหาร ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ 4 องค์หันออกด้านประตูทั้ง 4 ทิศ จิตรกรรมฝาผนังปู่ม่านย่าม่าน หรือ “กระซิบรักบรรลือโลก” ภาพนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นภาพที่งามเป็นเยี่ยมของวัดภูมินทร์'ปู่ม่านย่าม่าน' เป็นคำเรียกผู้ชายผู้หญิงชาวไทลื้อในสมัยโบราณ 
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย
หลังอาหารเยี่ยมชม ‘วัดมิ่งเมือง’ ที่มีลายปูนปั้นบนผนังด้านนอกของพระอุโบสถ มีความสวยงามวิจิตรบรรจง สักการะเสาพระหลักเมืองน่าน เพื่อความเป็นสิริมงคล แวะซื้อขอฝากของที่ระลึกที่ ศูนย์โอทอปน่าน อยู่ใจกลางเมือง ศูนย์รวมของฝากเที่ยวท้องถิ่นครบทุกอย่างที่ต้องการ มีทั้งขนม ของแห้ง เสื้อผ้า เครื่องเงิน ของที่ระลึก ฯลฯ
ค่ำ
บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่นหลังอาหาร อิสระให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย...
ที่พัก :
โรงแรมน่านนครา บูทิก หรือที่พักระดับใกล้เคียง

Day 5 :
เช้า
บริการอาหารมื้อเช้า ณ โรงแรมที่พัก
นำท่านออกเดินทางกลับสู่ จั
งหวัดแพร่ เดินทางสู่ “วัดจอมสวรรค์” วัดเก่าแก่สร้างด้วยศิลปะพุกาม (พม่า)สร้างโดยชาวเงี้ยว ซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ในพม่า และเดินทางมา ค้าขายที่เมืองแพร่ วัดแห่งนี้มีศิลปวัตถุและโบราณวัตถุที่สวยงามและทรงคุณค่า วัดแห่งนี้ยังมีความนี้พิเศษ คือ มีเพียงอุโบสถไม้หลังเดียวซึ่งเป็นทั้งโบสถวิหารและกุฏิ อยู่ในอาคารเดียวกัน ตัวอาคารสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง มีหลังคาเล็กใหญ่ลดหลั่นกันเป็นชั้นรวม 9 ชั้น  ปัจจุบันกรมศิลปากรได้ทำการขึ้นทะเบียนโบราณสถานวัดจอมสวรรค์ไว้เป็นสมบัติของชาติ 
เที่ยง
บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย
หลังอาหารก่อนเดินทางสู่สนามบินแพร่ นำท่านแวะ “ร้านชาร์ลอทท์ ฮัท” เป็นร้านกาแฟและเบเกอรี่ ร้านค่อนข้างกว้าง  ตกแต่งออกแนวมินิมอลชิคนิดๆ รายล้อมด้วยสวนสีเขียว เหมือนอยู่ในบ้านวินเทจหลังเล็กๆ สไตล์ยุโรปในสวน มีมุมถ่ายรูปเพียบถูกใจคนชอบถ่ายภาพ รวมถึงมุมให้เลือกนั่งชิลเยอะมาก จะนั่งด้านในซึ่งเป็นห้องแอร์ หรือมุมเอาท์ดอร์ตกแต่งชิคๆในสวนแบบส่วนตัว มีมุมขายสินค้าที่ผลิตจากผ้าทอพื้นเมือง เช่น เสื้อ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าพันคอ ต่างหู สามารถเลือกซื้อฝากคนทางบ้านได้
*** อาหารเย็น อิสระตามอัธยาศัย ***
14.40 น.
นำท่านออกเดินทางถึงสนามบินแพร่
16.40 น.
ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ DD 187 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชั่วโมง)
18.00 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
01 – 05 ต.ค 2564 ศุกร์ - อังคาร 17,990 -
06 – 10 ต.ค 2564 พุธ - อาทิตย์ 18,990 -
13 – 17 ต.ค 2564 พุธ - อาทิตย์ 18,990 -
20 – 24 ต.ค 2564 พุธ - อาทิตย์ 21,990 -
21 – 25 ต.ค 2564 พฤหัส - จันทร์ 21,990 -
22 – 26 ต.ค 2564 ศุกร์ - อังคาร 21,990 -
27 – 31 ต.ค 2564 พุธ - อาทิตย์ 18,990 -
03 – 07 พ.ย 2564 พุธ - อาทิตย์ 18,990 -
10 – 14 พ.ย 2564 พุธ - อาทิตย์ 18,990 -
17 – 21 พ.ย 2564 พุธ - อาทิตย์ 18,990 -
24 – 28 พ.ย 2564 พุธ - อาทิตย์ 18,990 -
01 – 05 ธ.ค 2564 พุธ - อาทิตย์ 21,990 -
02 – 06 ธ.ค 2564 พฤหัส - จันทร์ 21,990 -
03 – 07 ธ.ค 2564 ศุกร์ - อังคาร 21,990 -
06 – 10 ธ.ค 2564 จันทร์ - ศุกร์ 21,990 -
08 – 12 ธ.ค 2564 พุธ - อาทิตย์ 21,990 -
09 – 13 ธ.ค 2564 พฤหัส - จันทร์ 21,990 -
15 – 19 ธ.ค 2564 พุธ - อาทิตย์ 18,990 -
22 – 26 ธ.ค 2564 พุธ - อาทิตย์ 21,990 -
05 – 09 ม.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 18,990 -
12 – 16 ม.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 18,990 -
19 – 23 ม.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 18,990 -
26 – 30 ม.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 18,990 -
02 – 06 ก.พ 2565 พุธ - อาทิตย์ 18,990 -
09 – 13 ก.พ 2565 พุธ - อาทิตย์ 18,990 -
16 – 20 ก.พ 2565 พุธ - อาทิตย์ 21,990 -
23 – 27 ก.พ 2565 พุธ - อาทิตย์ 18,990 -
02 – 06 มี.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 18,990 -
09 – 13 มี.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 18,990 -
16 – 20 มี.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 18,990 -
23 – 27 มี.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 18,990 -

ทัวร์ในประเทศ ลำปาง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน