ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์


สวิตเซอร์แลนด์ กลาเซียร์เอ็กซ์เพลส จุงเฟรา จุดเด่นของรายการเดินทาง

   - นั่งรถไฟสายเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพลส (มรดกโลก)
   - นั่งรถไฟเส้นทางกลาเซียร์ เอ็กซ์เพลส (เส้นทางรถไฟสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์) *ช่วงเซนต์มอร์ริทซ์ - อันเดอร์แมท*
   - พักในเมืองเซอร์แมท เมืองปลอดมลพิษ ห้องพักมีราคาแพง
   - นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขากรอนเนอแกรต เพื่อชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น 
   - ฟาร์มชีสกรูแยร์ รสชาติต้นตำรับ 
   - นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา เข้าชมถ้ำน้ำแข็งพันปี
   - ล่องเรือชมทะเลสาบซุก แสนสวย
   - เมนูชีสฟองดู อาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของสวิสฯ
   - พักในเมือง ZERMATT 100%
รหัสโปรแกรม : 21955
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ กลาเซียร์เอ็กซ์เพลส จุงเฟรา by Qantas Airways 9 วัน
WQR1109Z : Grand Swiss By QR

9 วัน

จุดเด่นของรายการเดินทาง - นั่งรถไฟสายเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพลส (มรดกโลก) - นั่งรถไฟเส้นทางกลาเซียร์ เอ็กซ์เพลส (เส้นทางรถไฟสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์) *ช่วงเซนต์มอร์ริทซ์ - อันเดอร์แมท* - พักในเมืองเซอร์แมท เมืองปลอดมลพิษ ห้องพักมีราคาแพง - นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขากรอนเนอแกรต เพื่อชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - ฟาร์มชีสกรูแยร์ รสชาติต้นตำรับ - นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา เข้าชมถ้ำน้ำแข็งพันปี - ล่องเรือชมทะเลสาบซุก แสนสวย - เมนูชีสฟองดู อาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของสวิสฯ - พักในเมือง ZERMATT 100%

     Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ซูริค

     17.00   สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4
     20.25   เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR835

     Day 2 : ซูริค – พอนเตสซิน่า – รถไฟชมวิวสายโรแมนติก “เบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส” – เซนต์มอริซท์ / คูร์   

     00.10   ถึงสนามบินกรุงโดฮา (แวะเปลี่ยนเครื่อง)  
     01.45   เหิรฟ้าสู่กรุงซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR…
     07.15   เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติซูริค ถึงสนามบินนานาชาติซูริค ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
     จากนั้น  นำคณะออกเดินทางสู่เมืองพอนเตสซิน่า ชมความงามของธรรมชาติสองข้างทาง ผ่านชมหุบเขาและย่านทะเลสาบอันสวยงาม ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแห่งขุนเขาและทะเลสาบถึง “เมืองพอนเตสซิน่า”  เมืองตากอากาศแสนสวยท่ามกลางธรรมชาติของกลางหุบเขาแอล์ป มีเวลาให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศที่สวยงาม
     เที่ยง     บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
     บ่าย      นำคณะนั่งรถไฟสายโรแมนติก “เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส” ซึ่งเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยงามของ ภูเขาหิมะ ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า หมู่บ้านที่สวยงามตั้งเรียงรายกระจัดการจาย เป็นภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่ง และผ่านเส้นทางหลายจุดที่ถูกประกาศให้เป็น “เส้นทางสายมรดกโลก” ระหว่างการเดินทาง รถไฟจะแล่นผ่านเกลเชอร์ ข้ามเทือกเขาแอลป์ที่ระดับความสูง 7,390 ฟิต ท่านจะได้สัมผัสและพูดได้เต็มปากว่าได้ชมทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์มาแล้ว ท่านจะตื่นตาตื่นใจมิรู้เบื่อหน่าย ทิวทัศน์สองข้างทางจะเปลี่ยนไปทุกนาที อุโมงค์ลอดใต้ภูเขาทั้งลูก สะพานสูงข้ามเหวลึกและธารน้ำแข็งที่อยู่ใกล้แค่เอื้อมจะช่วยเสริมความเพลิดเพลินให้ท่านตลอดการเดินทาง จนกระทั่งเข้าสู่ “เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์” เมืองตากอากาศและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ และในปีค.ศ.1864 ได้สร้างโรงแรมแห่งแรกของเมือง และเชิญแขกชาวอังกฤษมาพัก ทำให้เกิดกิจกรรมกีฬาฤดูหนาวต่างๆ และเป็นสถานที่แข่งขันกีฬาระดับเวิลด์แชมเปี้ยนชิพ และกีฬาโอลิมปิก บรรยากาศโดยรอบตัวเมืองถูกโอบล้อมไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ และวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบอันสวยงาม กล่าวได้ว่าในบรรดาเมืองตากอากาศของสวิสฯ ไม่มีที่ใดจะหรูและแพงยิ่งกว่าเมืองนี้อีกแล้ว
     ค่ำ   บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเดินทางสู่ที่พัก
     พักที่  LAUDINELLA HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

     Day 3 : เซนต์มอริซท์ / คูร์ – นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส – อันเดอร์แมท - ฟูร์ก้า พาส – พักในเมืองเซอร์แมทซ์

     เช้า       บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
     นำท่าน  คณะสัมผัสประสบการณ์กับการนั่งรถไฟ กลาเซียร์เอ็กซเพรสGlacier Express (ช่วงการเดินทางที่สวยสุดของเส้นทางกลาเซียร์ เอ็กซ์ เพรส ระหว่างเมืองเซนต์มอริทซ์ – อันเดอร์แมท) ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวิสฯ แกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งเจ้าของเส้นทาง Furka-Oberralp-Bahn ที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์ โดยช่วงสำคัญระหว่างทาง จะผ่านสะพานข้ามช่องเขา (Landwasser Viaduct) ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเส้นกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส สร้างเสร็จในปี ค.ศ.1902 โดยมีช่องโค้งรับน้ำหนังถึงหกช่อง และมีความสูงถึง 65 เมตร จากนั้นรถไฟจะค่อยๆไต่ระดับความสูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงจุดสูงสุดของเส้นทางรถไฟ(2,033 เมตร) ในบริเวณโอเบอราลพ์ พาส(Oberalp Pass) ท่านจะเห็นวิวที่สวยงามของเทือกเขาแอล์ป จะทำให้ท่านประทับใจไปตลอดทั้งชีวิต จากนั้นรถไฟจะค่อยๆวิ่งลงเขาสู่  เมืองอันเดอร์แมท Andermatt เมืองสกีรีสอร์ทเล็กๆ ที่น่ารัก
     
เที่ยง   บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
     บ่าย     มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจในเมืองอันเดอร์แมท จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเซอร์แมท” Zermatt โดยรถโค้ชปรับอากาศและเส้นทางจะต้องผ่านอุโมงค์ฟูร์ก้า พาส(Furka Pass) ที่มีความยาวถึง 15,407 เมตร ที่สำคัญคือต้องเอารถโค้ชขึ้นโดยสารรถไฟเพื่อรอดอุโมงค์นี้ เป็นการเดินทางที่น่าทึ่งยิ่งนัก จากนั้นรถโค้ชจะวิ่งผ่านเมืองเล็กๆ จนกระทั่งถึงเมืองแทส(Tasch) เราต้องเปลี่ยนพาหนะเป็นรถไฟแทน(ใช้เวลา เดินทาง 15 นาที) เนื่องจากหมู่บ้านเซอร์แมทไม่อนุญาตให้รถยนต์(น้ำมัน) วิ่งในเมือง / เซอร์แมทตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้าที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งท่านจะประทับจากประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนี้ อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมืองหรือถ่ายรูปตามอัธยาศัย    
     ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก
     พักที่  ALBANA REAL HOTEL, SONNE HOTEL, ZERMATT หรือระดับใกล้เคียง

     Day 4 : นั่งรถไฟขึ้นชมเขาแมทเธอร์ฮอร์น – กรอนเนอแกรต – ริฟเฟลซีมองเทรอซ์ – ปราสาทชิลลอง – โลซานน์

     เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
     นำท่าน  เดินสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต นั่งรถไฟไต่เขาสู่ “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำ ทะเล   ชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (จากจุดชมวิวกรอนเนอแกรต) ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่ แค่เอื้อมชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์ นำไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์  ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก จากนั้นระหว่างทางนำท่านแวะลงที่สถานี Rottenborden ให้ท่านถ่ายรูปคู่กับ “ทะเลสาบริฟเฟลซี (Riffelsee) ทะเลสาบบนเขาที่ท่านสามารถถ่ายรูปยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นอีกจุดหนึ่ง ท่านจะเห็นภาพเงาสะท้อนของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นในทะเลสาบงดงาม ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท
     เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
     บ่าย  นำคณะออกเดินทางผ่าน “เมืองมองเทรอซ์” (139 กม.) เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูร้อน  และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ”  คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองนี้เรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบที่ยาวถึง 7  กิโลเมตร แวะถ่ายภาพที่ระลึกกับ “ปราสาทชิลลอง” (ภายนอก) ซึ่งสร้างขึ้นโดยบัญชาของท่านเคาท์ ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือที่รู้จักกันแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในครึ่งหลังศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประทับโปรดปรานของเคาน์และดยุคแห่งซาวอย ในฤดูร้อนของทุกปีที่เมืองมองเทอรซ์จะมีการจัดงานแจ๊สเฟสติวัลระดับโลกขึ้นและยังเป็นที่เฟดดี้ เมอร์คิวรี่ นักร้องนำวงควีน มาใช้ชีวิตช่วงสุดท้ายอีกด้วย นำคณะเดินทางสู่ “เมืองโลซานน์” (30 กม.) นำคณะชื่นชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตัวเมืองเก่า แวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้า “พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก” เมืองโลซานน์ ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวา นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบที่นี่ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และมีอากาศที่ปราศจากมลพิษ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศ นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 โลซานน์”ยังเป็นเมืองที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแต่ครั้งที่เสด็จฯไปดูงานและศึกษาด้านสาธารณสุข และเมืองโลซานน์ถูกเลือก เป็นที่ประทับถาวรของในหลวง 2 พระองค์ (รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9) ในปี 2476-2488 ซึ่งมีพระชนนีเป็นผู้นำครอบครัวเพียงลำพังในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสที่เป็นในหลวงของชาวไทย 2 พระองค์
     ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก
     พักที่  NOVOTEL HOTEL / MOVENPICK HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

     Day 5 : โลซานน์ – เจนีวา – ชีสกรูแยร์ – กรุงเบิร์น (เมืองหลวง) – ชมเมืองเก่า – บ่อหมี   

     เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำคณะเดินทางสู่ “เมืองเจนีวา” (63 กม.) พันธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิสฯ ตั้งอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบเจนีวาทะเลสาบที่มีรูปคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว  
     นำท่าน  ชมเมืองเจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลยเนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่ใช้ภาษาฝรั่งเศส และตัวเมืองรายล้อมด้วยสวนสาธารณะที่สวยงาม และองค์การนานาชาติต่างๆ อาทิเช่น ตึกสหประชาชาติ,สภาแรงงานโลก, องค์การกาชาดสากล ชมทะเลสาบเจนีวา และ น้ำพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) ที่สามารถส่งน้ำขึ้นท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา ถ่ายรูปกับ “นาฬิกาดอกไม้” และชื่นชมไม้ดอกไม้ประดับหลากสีสันภายในสวนอังกฤษริมทะเลสาบเจนีวา บ่งบอกถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีต่อเจนีวา นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกรูแยร์(Gruyere) หมู่บ้านน่ารักมีปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมือง นำท่านเข้าสู่โรงงานของฟาร์มผลิตชีส ชีสกรูแยร์ เป็นชีสสวิสฯ กลิ่นหอม เนื้อแข็งมีสีเหลืองมีต้นกำเนิดในบริเวณ Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Jura และ Berne แต่หมู่บ้านกรูแยร์นี้ผลิตออกมามีรสชาติดีที่สุดจึงได้รับการตั้งชื่อตามเมืองกรูแยร์ นำท่านชมขั้นตอนการผลิตและการเก็บรักษารวมถึงการแปรรูปลิตภัณฑ์ ให้ท่านเลือกซื้อกลับบ้านเป็นของฝาก (นิยมใช้ทำฟองดูชีส)
     เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพื้นเมืองในฟาร์มชีสกรูแยร์
     บ่าย  นำคณะเดินทางสู่ “กรุงเบิร์น”(157 กม.) นครหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงสวยงามเป็นอย่างยิ่งจนได้รับการอนุรักษ์ และประกาศให้เป็น “มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้”  (Unesco)
     ชม  “เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี” สัญลักษณ์ของเมือง เนื่องจากหมีเป็นสัตว์ประจำเมือง นำท่านเดินเข้าสู่ย่าน“มาร์คกาสเซ” ย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบัน เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีคเป็นเขตที่ปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่าน จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว และเป็นเมืองเดียวในสวิสที่ทางเดินช้อปปิ้งมีหลังคาคลุมแถมบางร้านยังอยู่ชั้นใต้ดินอีกด้วย นำชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้เข้าสู่ “ถนนครัมกาสเซ” เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม “นาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น” อายุกว่า 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆ ชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทฮาวน์ และกรุงเบิร์นยังเป็นเมืองที่มีน้ำพุมากที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป
     ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร/ นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก
     พักที่  Holiday Inn Westside Hotel / ALLEGRO HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

     Day 6 : เบิร์น – นั่งรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง – ลานหิมะ - เลาเทอร์บรุนเน่น – น้ำตกชเตาบ์บาค – อินเทอลาเค่น – ชิมชีส ฟองดู – ลูเซิร์น

     เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
     นำท่าน  เดินทางเข้าสู่ “หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน”  ชมวิว น้ำตกชเตาบ์บาค (Staubbach Waterfall) ที่ไหลลงมาจากหน้าผาเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ จากนั้นนั่ง รถไฟฟันเฟือง สู่ “ยอดเขาจุงเฟรา” ที่ได้ชื่อว่า “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป เปลี่ยนขบวนรถไฟ (Cog Wheel) ณ “สถานีไคลน์ไชเด็ค” ขึ้นสู่ความสูงถึง 3,464 เมตร จนถึง “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe  ชม “ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี”  ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลักน้ำแข็งที่สวยงามอยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ สนุกสนานบนลานหิมะอย่างเต็มอิ่ม ท่านสามารถส่งโปรการ์ดถึงคนพิเศษเพื่อเป็นที่ระลึกจากยอดเขาแห่งนี้   
     เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
     บ่าย  นำท่านเดินทางลงเขาด้วยรถไฟ ฟันเฟืองสู่สถานีไอเกอร์ (Eiger) นำท่านโดยสารกระเช้าชมวิวเทือกเขาแอล์ป (THE V-CABLEWAY) ลงสู่สถานีกริลเดลวาล์วกรุนด์ จากนั้นเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Luzern เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของที่ละลึกต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆ ที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์  
     ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ เมนูพิเศษ ! อาหารพื้นเมืองชาวสวิส 'ฟองดู' (Fondue) ทั้งสามชนิด ชีส, เนื้อสัตว์, ช๊อคโกแล๊ต สัมผัสวัฒนธรรมแบบสวิตเซอร์แลนด์ ฟองดูชีส ปรุงโดยการนำเอาชีส มาตั้งไฟและหลอมละลายรวมกับไวน์ขาว   
     พักที่  MONOPOLE HOTEL / ASTORIA HOTEL/ RADISSON BLU หรือระดับใกล้เคียง

     Day 7 : ลูเซิร์น – ชมเมือง – ซุก – ล่องเรือชมทะเลสาบซุก – ซูริค   

     เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
     นำคณะชม  “เมืองลูเซิร์น” Luzern เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุดนำคณะไปถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส นำท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม “สะพานไม้คาเปล” ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัวข้าม “ แม่น้ำรุซซ์” (Reuss) ซึ่งสร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเชื่อมเขตเมืองใหม่ในฝั่งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่งเหนือ สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม
     อิสระตามอัธยาศัย  กับการเที่ยวชมบรรยากาศของเมืองเก่าที่สวยงาม นำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของซูวีเนียร์ต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ฯลฯ หรือท่านที่เบื่อการช้อปปิ้ง สามารถเดินชมความงามของเมืองเก่าได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากในเขตเมืองเก่าลูเซิร์นจะมีอาคารเก่าแก่อยู่มากมายที่มีภาพจิตรกรรมอยู่บริเวณกำแพงหน้าบ้าน และมีน้ำพุที่สวยงามอยู่บริเวณจตุรัสของตัวเมือง
     เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
     นำท่านชม  “เมืองซุก” (31 กม.) เมืองหลวงและแคว้นในเวลาเดียวกัน เป็นแคว้นที่ร่ำรวยมาก เนื่องจากบริษัทข้ามชาติมาเปิดออฟฟิซ ในแคว้นนี้มากที่สุด ทำให้อัตราการเก็บภาษีของแคว้นนี้ต่ำที่สุดในประเทศสวิส(อัตราการครอบครองรถหรูมากที่สุด ในสวิส) นำท่าน “ล่องเรือชมความสวยงามของทะเลสาบซุก” ชมทัศนียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขา ตลอด 2 ฝั่ง ที่สวยงามน่ารัก ท่ามกลางบรรยากาศที่สุดแสนโรแมนติค  จากนั้นนำท่านเดินชมโบสถ์กลางเมือง และตึกเก่าแก่อายุกว่า 500 ปี นำท่านเดิยนชมบริเวณริมทะเลสาบที่ทางรัฐบาลท้องถิ่นได้ลงทุนทำจุดชมชีวิตสัตว์น้ำใต้ทะเลสาบ ท่านจะเห็นพันธุ์ปลาชนิดต่างๆในทะเลสาบแห่งนี้ อิสระทุกท่านในถนนคนเดินที่มีร้านค้าพื้นเมือง ของที่ระลึกรวมทั้งนาฬิกาสวิสฯ ราคาพิเศษกว่าแคว้นอื่นๆ
     ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำคณะออออกเดินทางเข้าสู่ที่พักเมืองซูริค
     พักที่  DORINT HOTEL / HOLIDAY INN ZURICH  HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

     Day 8 : ซูริค – ชมเมือง – น้ำตกไรน์ – สนามบิน    

     เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
     นำคณะชม  “เมืองซูริค” Zurich ศูนย์กลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคารของยุโรปซึ่งมอบชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่ง “แม่น้ำลิมแม็ท” และทะเลสาบซูริค ตัวเมืองอุดมไปด้วยมีป่าไม้เขียวชอุ่ม แซมด้วยสถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้านค้า บ้านพักตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝั่งทะเลสาบซูริค...นำคณะชมความสวยงามของโบสถ์ 'โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์' โบสถ์แห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่นาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดกว่าโบสถ์อื่นๆในยุโรป จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศเรียบแม่น้ำลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย์” มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมช้อปปิ้งของที่ระลึกพื้นเมืองของสวิสเซอร์แลนด์ จากนั้น นำคณะออกเดินทางเข้าสู่“เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen (51 กม.) เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ  ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เริ่มจากเป็นลำธารเล็กๆ ผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่ทะเลสาบคอนสแตนท์ที่กั้นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมันนี ส่วนที่ล้นไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนท์ก่อกำเนิดแม่น้ำไรน์สายใหญ่ ไหลผ่านหน้าผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น้ำตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง”  ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค(34 กม.)
     นำคณะ  เช็คอิน และทำ TAX REFUNED
     16.00   เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR096
     22.50   ถึงสนามบินกรุงโดฮา แวะเปลี่ยนเครื่อง

     Day 9 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

     02.10  เหิรฟ้าสู่กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์...โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR834  
     12.40  เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 


ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
08 – 16 ต.ค 2564 ศุกร์ - เสาร์ 109,900 -
09 – 17 ต.ค 2564 เสาร์ - อาทิตย์ 109,900 -
22 – 30 ต.ค 2564 ศุกร์ - เสาร์ 109,900
19 – 27 พ.ย 2564 ศุกร์ - เสาร์ 107,900
29 ธ.ค 2564 – 06 ม.ค 2565 พุธ - พฤหัส 115,900
21 – 29 ม.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 109,900
04 – 12 ก.พ 2565 ศุกร์ - เสาร์ 109,900
11 – 19 ก.พ 2565 ศุกร์ - เสาร์ 109,900
18 – 26 มี.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 109,900
25 มี.ค – 02 เม.ย 2565 ศุกร์ - เสาร์ 109,900

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน