แพ็คเกจทัวร์ ฟินแลนด์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์ฟินแลนด์ เรือตัดน้ำแข็ง ล่าแสงเหนือ 8 วัน 6 คืน
ESWAY0608HAL : Finland Glass Igloo Ice Breaker

8 วัน 6 คืน

Package ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ออกเดินทางระหว่างธันวาคม 2564 – เมษายน 2565 *ออกเดินทางได้ทุกวันตั้งแต่สองท่านขึ้นไป *รวมที่พัก 5 คืนระดับ 4 ดาวและ 1 คืนใน Glass Igloo รวม 6 คืน *รวมค่าล่องเรือตัดน้ำแข็ง Polar Explorer *รวมค่าสโนว์ โมบิล, สุนัขฮัสกี้ สเล็จด์, กวางลากเลื่อน, หมู่บ้านซานตา คลอส *รวมอาหาร 12 มื้อ

     Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ(ฟินแลนด์) – อิวาโล - ทะเลสาบอินารี – Wilderness Resort (1)

     06.00 น.         พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยอำนวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาท์เตอร์สายการบินฟินน์แอร์  
     09.05 น.         ออกเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ โดยสายการบินฟินน์ แอร์ เที่ยวบินที่ AY142
     15:00 น.         เดินทางถึงกรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์(Vantaa Airport) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง ต่อเครื่องสู่เมืองอิวาโร่
     16:40 น.         ออกเดินทางสู่เมืองอิวาโร่(Ivalo) โดยเที่ยวบินที่ AY605
     18:20 น.         เดินทางถึงสนามบินอิวาโร จากนั้นเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโดยรถมินิแวน
     อิสระทุกท่าน   พักผ่อนตามอัธยาศัยหลังจากเดินทางไกล ทานสามารถใช้บริการต่างๆของทางโรงแรมได้ตามอัธยาศัย อาทิ เซาวน์น่า, จุดถ่ายรูปท่ามกลางหิมะ ตัวรีสอร์ท Wilderness Resort Inari ตั้งอยู่ริมทะเลสาบอินารี(ทะเลสาบใหญ่ที่สุกของแลปแลนด์) ในช่วงฤดูหนาวจะกลายเป็นน้ำแข็งทั้งหมดสุดแสนอัศจรรย์ บ่อยครั้งที่ท่านจะเห็นกวางเรนเดียร์ออกมาเดินเล่นในบริเวณนี้
     ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก(1)
     ที่พัก    Wilderness Resort Inari / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง (1)

     Day 2 : ขับสโนโมบิลตะลุยทุ่งหิมะ – นั่งเลื่อนสุนัขฮัสกี้ (Husky Sled) - นั่งสเล็ดจ์ล่าแสงเหนือ(Aurora Camp) – Wilderness Resort (2)

     เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (2)
     นำท่าน  สนุกเพลินเพลินกับดินแดนแห่งความสุขกลางหิมะ ให้คณะเปลี่ยนชุดกันหนาวแบบพิเศษ ซึ่งประกอบด้วย ชุดเทอร์มอล รองเท้าบู๊ต ผ้าพันคอ ถุงมือ และหมวกกันน็อก จากนั้นฟังคำแนะนำการขับขี่ด้วยโปรแกรมที่พิเศษสุดอาร์กติกสโนว์ซาฟารี  Arctic Snow Safari สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ ด้วยการขับ “สโนว์โมบิล” Snow Mobile หรือเจ้าตีนตะขาบติดสกี โลดแล่นไปตามทุ่งหิมะ ลัดเลาะป่าน้ำแข็ง ผ่านชมทัศนียภาพของหิมะกว้างไกลสุดสายตา
     เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (3)
     นำท่าน  เดินทางเข้าชม “ฟาร์มสุนัขฮัสกี้” ชมความน่ารักของสุนัขพันธุ์ไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่แสนเชื่อง และเป็นกันเองของชาวแลปป์ฮัสกี้เป็นสุนัขพันธุ์พื้นเมืองที่มักเลี้ยงไว้ใช้ในเขตหนาว จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์อันแปลกใหม่กับการทดลองซิ่งรถเลื่อนเทียมสุนัขฮัสกี้ ที่มีไว้บริการภายในฟาร์ม เจ้าหน้าที่ประจำฟาร์มจะแนะนำทุกท่านถงขั้นตอนความปรอดภัย
     ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ โรงแรมที่พัก (4)
     20.00   นำท่านโดยสารสเล็ดลากด้วยสโนโมบิลตามล่าหาแสงเหนือ สู่ออโรร่า แคมป์ ที่จัดเตรียมเครื่องดื่มอุ่นๆพร้อมผ้าห่มให้ความอบอุ่น ให้ได้สนุกสนานกับแคมป์ไฟท่ามกลางทุ่งหิมะขาวโพลน บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกและประทับใจเกินคำบรรยาย คอยรอเวลาที่แสงเหนือจะปรากฎร่างออกร่ายรำให้ทุกท่านได้ชมดุจดังระบำธรรมชาติที่มีเวทีเป็นท้องฟ้า
     ที่พัก    Wilderness Resort Inari / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง (2)

     Day 3 : ฟาร์มกวางเรนเดียร์ – นั่งกวางลากเลื่อน – พักห้อง Glass Igoo - นั่งสเล็ดจ์ชมแสงเหนือ (Aurora Sled Hunting) กลางทะเลสาบน้ำแข็ง (Unseen)

     เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (5)   
     นำท่าน  แวะเยี่ยมชม “ฟาร์มกลางเรนเดียร์” Reindeer Farm จิบชาเบอร์รี่อุ่น ๆ ชาขึ้นชื่อของดินแดนแถบนี้ ก่อนนำท่านชมฟาร์มกวางเรนเดียร์ สัตว์ขึ้นชื่อของฟินแลนด์ โดยเฉพาะชาวแลปป์ ชนพื้นเมืองที่มักเลี้ยงไว้ใช้งานในเขตหนาว ชมความ น่ารักของกวางแสนรู้และ นำท่านเล่นรถเลื่อนที่ลากโดยกวางเรนเดียร์อย่างสนุกสนาน จากนั้นนำท่านกลับเข้าตัวเมืองโรวาเนียมิ มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของที่ระลึก ตามอัธยาศัย
     เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (6)
     จากนั้น  นำท่านเข้า พักโรงแรม GLASS IGLOO ซึ่งทุกห้องที่พัก เป็นกระจก ทำให้ท่านรู้สึกเสมือนนอนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆ หากโชคดี ท่านจะได้เห็นความสวยงามของลำแสง ออโรร่า Aurora ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ ธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นเฉพาะช่วงฤดูหนาวในบริเวณขั้วโลกเท่านั้น มีเวลาให้ท่านเดินเล่น และทำกิจกรรมภายในโรงแรม อาทิเช่น เซาว์น่าหรือเล่นกระดานลื่น Snow Sledge (อาจมีค่าใช้จ่ายในบางกิจกรรม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวหน้าทัวร์)  
     ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (7)
     ที่พัก     WILDERNESS RESORT GLASS IGLOO CABIN (3)
     20.00   นำท่านโดยสารสเล็ดลากด้วยสโนโมบิลตามล่าหาแสงเหนือ บริเวณทะเลสาบอินารี ชมแสงเหนือปรากฎการณ์ธรรมชาติสุดแสนอัศจรรย์ ท่ามกลางทุ่งหิมะขาวโพลนและดวงดาวบนฟากฟ้า ***รอเวลาที่แสงเหนือจะปรากฎร่างออกร่ายรำให้ทุกท่านได้ชมดุจดังการเต้นระบำจากธรรมชาติ***

     Day 4 : อิวาโล่ – เมืองโรวาเนียมิ – เดินชมเมือง                

     เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (8)   
     จากนั้น  นำท่านออกเดินทางสู่สถานีรถทัวร์ประจำเส้นทาง(Public Bus)(มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกส่งท่านขึ้นรถ) ออกเดินทางสู่เมืองโรวาเนียมิให้ท่านได้มีโอกาสได้ประสบการณ์แบบชาวฟินน์อย่างแท้จริง ชมวิวธรรมชาติที่สวยงามระหว่างเส้นทาง เต็มไปด้วยต้นสนและฟาร์มปศุสัตว์ของชาวแลปป์ ใช้เวลาเดินทาง 4.30 ชั่วโมง / เดินทางถึงเมืองโรวาเนียมิ นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก (รวมค่ารถ Transfer)
     *** อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็น *** ท่านสามารถเดินเล่นรอบๆบริเวณโรงแรมที่เต็มไปด้วยร้านค้าของท้องถิ่น, ร้านกาแฟ, ร้านอาหารมากมาย รวมถึงลานสเก็ตน้ำแข็งสาธารณะให้ท่านลองเล่นอย่างสนุกสนาน ท่านสามารถซื้อตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์อาร์ติคุม (Arktikum Science Museum) สถานที่รวบรวมเรื่องราวต่างๆของชาวเหนือไว้อย่างดีที่สุด (ไม่รวมในค่าแพ็กเก็จ)
     พักที่   Scandic City Rovaniemi Hotel / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง(4)

     Day 5 : โรวาเนียมิ – บัทสคาร์นัส(สวีเดน) – นั่งเรือตัดน้ำแข็ง          

     เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (9)  
     นำท่าน  เดินทางข้ามพรมแดนสู่เมืองบัทสคาร์นัส ประเทศสวีเดน เมืองแห่งท่าเรือในฤดูหนาวเดินทางสู่ท่าเรือนำท่านสัมผัสประสบการณ์อัน แปลกใหม่กับการโดยสารไปบน “เรือตัดน้ำแข็ง” The Polar Explorer breaker เรือตัดน้ำแข็งที่เปิดโอกาส ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเรือจะวิ่งไปบนน้ำแข็งที่ปกปิดผิวทะเลหนานับเมตรด้วยน้ำหนักกว่า 3,500 ตัน ด้วยโปรแกรมพิเศษ Journey Through The Ice ซึ่งเป็นเรือตัดน้ำแข็งที่ใช้ในฤดูหนาวของประเทศสวีเดน เรือลำนี้จะทำให้น้ำแข็งแตกเป็นช่องทางเพื่อการเดินเรือสินค้าในช่วงฤดูหนาว เรือจอดค้างบนน้ำแข็งกลางทะเล
     เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
     จากนั้น นำท่านเดินทางกลับสู่เมืองโรวาเนียมิ / อิสระทุกท่านตามอัธยาศัยในเมืองโรวาเนียมิสุดแสนน่ารัก
     พักที่   Scandic City Rovaniemi Hotel / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง (5)

     Day 6 : โรวาเนียมิ – หมู่บ้านซานตาคลอส (อิสระตามอัธยาศัย)       

     เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (11)   
     ***อิสระทุกท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัย***
     พักที่     Scandic City Rovaniemi Hotel / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง(6)

     Day 7 : โรวาเนียมิ – เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)         

     เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (12)   
     อิสระ     ทุกท่านตามอัธยาศัยเดินเล่นชมเมืองเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก
     11.00 น.         บริการรถ Transfer จากโรงแรมที่พักสู่สนามบินโรวาเนียมิ
     14.05 น.         ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยเที่ยวบินที่ AY534(แวะต่อเครื่องที่เฮลซิงกิ)
     15.25 น.         เดินทางถึงเฮลซิงกิ ผ่านพิธีตรวจพาสปอร์ต / ต่อเครื่องสู่สนามบินสุวรรณภูมิ
     16.50 น.         ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินฟินน์ แอร์  เที่ยวบินที่ AY141

     Day 8 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)           

     07.25 น.         เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ


ทัวร์ฟินแลนด์ เรือตัดน้ำแข็ง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฟินแลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน