ทัวร์ ไอซ์แลนด์ ฟินแลนด์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไอซ์แลนด์ ฟินแลนด์ ล่าแสงเหนือ ถ้ำน้ำแข็ง บลูลากูน by FINNAir 8 วัน 5 คืน
WPAY0608HNM : Iceland Aurora Snow Mobile By AY

8 วัน 5 คืน

เที่ยวยุโรป ไอซ์แลนด์แดนน้ำแข็ง เที่ยวให้สุดสถานที่ฮิต (เรคยาวิค – บลู ลากูน - วงแหวนทองคำ – น้ำตกสโกก้า – วิค – อุทยานแห่งชาติสกาฟตาฟิล เรนิสแดรงเกอร์ – ชมหาดทรายดำ – ขับสโนโมบิล – ชมทุ่งน้ำแข็งไมร์ดาลสโจคูล ภูเขาคีร์กจูเฟล – เซลล์ฟอสส์ – เข้าชมถ้ำน้ำแข็งพร้อมไกด์นำทาง – เรคยาวิค – ชมเมือง – อาคารเพอร์ลาน) ล่าแสงเหนือโดยคนขับท้องถิ่นผู้ชำนาญ * พิเศษ...ทานอาหารค่ำพร้อมชมวิวบนอาคารพาลาน

     Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – เฮลซิงกิ

     20.00 น.       สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินฟินแอร์ (เคาน์เตอร์ S) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง   
     23.05 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินน์แอร์ (FINNAIR) เที่ยวบินที่ AY144

     Day 2 : เฮลซิงกิ – เรคยาวิค – GOLDEN CIRCLE – ทะเลสาบเคริท – วิค

     05.20 น.       เดินทางถึง กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว จากนั้น ต่อเครื่องสู่ กรุงเรคยาวิก ประเทศไอซ์แลนด์
     07.45 น.       ออกเดินทางสู่ เมืองเรคยาวิก (REYKJAVIK) โดยสายการบินฟินแอร์ (FINNAIR)  เที่ยวบินที่ AY 991
     09.35 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเคฟลาวิก เมืองเรคยาวิค (REYKJAVIK) เมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์
     นำท่าน          ออกเดินทางสู่ “เส้นทางวงล้อทองคำ” (GOLDEN CIRCLE) เส้นทางธรรมชาติ มรดกโลก ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำพุร้อน ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ นำท่านชม “บ่อน้ำพุร้อนไกเซอร์” (GEYSIR) ที่มีความสูงของน้ำพุถึง 200 ฟุตจากพื้นดิน ที่พวยพุ่งสู่ท้องฟ้าทุกๆ 7-10 นาที และถือเป็นคำศัพท์ที่ใช้เรียกน้ำพุร้อนแบบนี้ทั่วโลก จากนั้น นำท่านชม น้ำตก GULL FOSS หรือน้ำตกทองคำ (GOLDEN FALLS)ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามที่สุด และใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ สายน้ำที่ใสสะอาดที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งบนยอดเขาไหลลงมา นำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณ “อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์” (THINGVELLIR NATIONAL PARK)  ซึ่งทางองค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรมในปี ค.ศ.2004 ชมจุดบริเวณที่เคยเป็นเป็นรัฐสภา หรือสถานที่แสดงความคิดเห็นและคัดเลือกผู้นำของชาวไอซ์แลนด์ มาตั้งแต่ปี ค.ศ.930 และเป็นพื้นที่ ที่ได้การยอมรับว่ามีธรรมชาติที่สวยงามของไอซ์แลนด์แห่งหนึ่ง  จากนั้นนำท่านชมรอยแตกร้าวของของโลก ที่มีความลึกลงสู่ใต้ดินถึง 14  เมตร ที่เกิดจากแผ่นดินไหว เมื่อปี ค.ศ. 1784 และทุก ๆ ปีรอยแตกนี้ก็จะขยายออกไปอีกถึงปีละ 1 เซนติเมตร นำท่าน “ชมทะเลสาบ PINGVALLAVATN” ทะเลสาบธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์
     เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
     บ่าย              นำชม “ทะเลสาบเคริท” (KERID) เป็นทะเลสาบที่เกิดขึ้นภายในปล่องภูเขาไฟ โดยปล่องภูเขาไฟนี้เกิดขึ้นในสมัยโบราณ เชื่อกันว่าทะเลสาบแห่งนี้มีอายุประมาณ 3,000 ปี ซึ่งดับแล้ว ในบริเวณนั้นจะมีน้ำขังตัวอยู่ใต้ดินเป็นลักษณะที่หาชมได้ยากมาก โดยปล่องภูเขาไฟแห่งนี้ มีความลึกประมาณ 55 เมตร กว้าง 170 เมตร อิสระให้ท่านชมความงดงามตามอัธยาศัย จากนั้น ออกเดินทางสู่ “เมืองวิก” (VIK) เป็นหมู่บ้านทางใต้สุดในไอซ์แลนด์ ตั้งอยู่บนถนนวงแหวนรอบหลักของเกาะ เดินทางเข้าสู่ที่พัก ให้ท่านได้ชื่นชมกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์ อย่างเต็มที่
     ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก             KRIA HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

     Day 3 : วิค – ทะเลสาบแม่น้ำแห่งธารน้ำแข็ง – ถ้ำน้ำแข็ง – วิค

     เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   
     นำท่านชม   “ทะเลสาบแม่น้ำแห่งธารน้ำแข็ง” หรือ “โจกุลซาลอน” (JOKULSARLON) หนึ่งในอัญมณีและเป็นทะเลสาบที่เต็มไปด้วยภูเขาน้ำแข็ง ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ โดยจะมีก้อนธารน้ำแข็งที่อยู่ในทะเลมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่างๆ มาเกยอยู่ชายหาด อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้น เดินทางสู่ภูมิภาควัทนาโจกุล ซึ่งเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการเยี่ยมชมสิ่งมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์ นำท่านออกเดินทางสู่ “ถ้ำน้ำแข็งวัทนาโจกุล” หรือ “ถ้ำน้ำแข็งอนาคอนดา” (ANACONDA ICE CAVES) เป็นถ้ำน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ซึ่งโดยบางครั้งที่ถูกเรียกว่าอนาคอนดา เนื่องจากถ้ำมีความยาวและคดเคี้ยวเหมือนงู นำท่าน เข้าชมภายในถ้ำน้ำแข็งที่มีสีฟ้าใส ซึ่งเป็นอัญมณีที่ซ่อนอยู่ใต้ธารน้ำแข็งวัทนาโจกุล (VATNAJOKULL) โดยถ้ำอนาคอนดาและถ้ำน้ำแข็งคริสตัลมีรูปร่างและน้ำแข็งสีฟ้าใส มีความสวยงาม นำทางโดยไกด์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางเก็บภาพความงดงามอย่างจุใจ (ถ้ำน้ำแข็งอนาคอนดา เมืองวัทนาโจกุล (VATNAJUKULL) สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ  / น้ำแข็ง กรณีไม่สามารถเข้าชมได้  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เข้าชมถ้ำน้ำแข็งคัทลาเป็นการทดแทน เข้าชม “ถ้ำน้ำแข็งคัทลา” (KATLA CRYSTAL ICE CAVES) ซึ่งตั้งอยู่ใต้ธารน้ำแข็งไมดาลโจคูล นำท่านเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อ (4WD SUPER JEEP) ชมวิวทิวทัศน์ที่แปลกตาระหว่างทาง เดินทางถึงจุดจอดรถ ไกด์ท้องถิ่นจะเตรียมรองเท้าตะข้อและหมวกกันน็อค ให้กับทุกท่าน เพื่อการเดินท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย นำท่านเดินจากจุดจอดรถประมาณ 15 นาที จนถึงบริเวณปากถ้ำ ถ้ำน้ำแข็งคัทลา ตั้งอยู่บริเวณภูเขาไฟคัทล่า ที่ดับลงแล้ว นำท่านเข้าชมภายในถ้ำน้ำแข็งที่มีสีฟ้าสวยงาม นำทางโดยไกด์ท้องถิ่นผู้ชำนาญเส้นทางเก็บภาพความงดงามอย่างจุใจ)
     เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
     บ่าย              นำท่านออกเดินทางสู่เขต “อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล” (SKAFTAFELL) เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติวัทนาโจกุล นำท่านเที่ยวชมทัศนียภาพทางใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ ซึ่งเต็มไปด้วยความแปลกของแนวภูเขาไฟ และชั้นหินลาวาที่แข็งตัว แบบที่ท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
     ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก             KRIA HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

     Day 4 : วิค – ธารน้ำแข็งไมดาล โจคูล – ขับรถสโนว์โมบิล - น้ำตกสโคคาร์ฟอสส์ –  หาดทรายดำ – DIAMOND BEACH – วิค  

     เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
     นำท่าน          เดินทางสู่ บริเวณธารน้ำแข็ง MYRDALSJOKULL GLACIER ธารน้ำแข็งซึ่งมีความหนาของน้ำแข็งมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ โดยที่บางจุดมีความหนาของน้ำแข็งถึง 1 กิโลเมตร นำท่านตื่นเต้นเร้าใจกับการนั่งรถโฟร์วิล (ขับเคลื่อนสี่ล้อ) ไต่ขึ้นเขาที่มีความสูงชัน และมีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,000 เมตร จากนั้น มีเวลาให้ท่านได้สัมผัสกับการขับรถ     สโนว์โมบิล(SNOWMOBILE) ในบริเวณธารน้ำแข็งขนาดใหญ่บนกลาเซียร์ MYRDALJOKUL ซึ่งเป็นกลาเซียร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ โดยมีเนื้อที่ถึง 8,300 ตารางกิโลเมตร
     เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
     บ่าย              ชมความงามของ “น้ำตกสโคคาร์ฟอสส์” (SKOGAFOSS) ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์  มีความสูงประมาณ 62 เมตร ซึ่งไหลมาจากแม่น้ำสโกก้า นำทุกท่านถ่ายรูปคู่กับ ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค (EYJAJALLAJIKULL) ภูเขาไฟอันโด่งดังของไอซ์แลนด์ ภายหลังจากการปะทุในช่วงปี ค.ศ. 2010 ปัจจุบันเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาถ่ายรูปความสวยงามของภูเขาไฟแห่งนี้ ที่ยอดเขาปกคลุม ไปด้วยหิมะตลอดทั้งปีอีกด้วยระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันงดงามยิ่ง  นำท่านชมความงามของน้ำตกเซลยาลันส์ฟอส (SELJALANDSFOSS)  ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์  มีความสูงประมาณ 62 เมตร ซึ่งไหลมาจากแม่น้ำสโกก้า  ชม REYNISDRANGAR (62 ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 1 ช.ม.) เป็นลักษณะของแท่งภูเขาเล็กๆ หลายแท่งผุดขึ้นอยู่ริมชายฝั่งทะเลตามธรรมชาติ
     นำท่าน        ชม “หาดทรายดำ” ที่เต็มไปด้วยหินสีดำและเม็ดทรายสีดำ รวมทั้งแนวหินบะซอลต์ (เกิดจากลาวาภูเขาไฟที่แข็งตัวอย่างรวดเร็วเมื่อเจอน้ำกับทะเลที่เย็น) รูปทรงเหมือนแท่งออร์แกนในโบสถ์ และในบริเวณนี้ยังเต็มไปด้วยบรรดานกต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นกแก้วทะเล หรือ พัฟฟิ่น (PUFFIN) นกทะเลท้องถิ่นที่น่ารัก นำท่านเก็บภาพ “DIAMOND BEACH” ชมและถ่ายรูปภูเขาน้ำแข็งในระยะใกล้อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ
     นำท่าน          เดินเล่นชายหาดน้ำแข็ง (ICE BEACH) หรือที่เรียกกันว่า DIAMOND BEACH ชายหาดใกล้กับธารน้ำแข็งโจกุลซาร์ลอน โดยจะมีก้อนธารน้ำแข็งที่เปรียบเหมือนอัญมณีที่กระจายตัวอยู่บนชายหาดและในในทะเลมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ต่างๆ มากมาย ส่องแสงเป็นประกายเมื่อได้กระทบกับแสงอาทิตย์ นักท่องเที่ยวมากมายที่ถูกดึงดูดให้มาท่องเที่ยว ณ ที่แห่งนี้
     นำท่าน          ออกเดินทางต่อสู่ “เมืองเซลล์ฟอสส์” (SELFOSS) (70 ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 1 ช.ม.) เมืองสวยริมชายฝั่ง ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอันสวยงาม มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเก็บความประทับใจกับธรรมชาติบริสุทธิ์ ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ “กรุงเรคยาวิก” (REYKJAVIK) (57 ก.ม.ใช้เวลาประมาณ 1 ช.ม.)  เมืองหลวงของประเทศ ไอซ์แลนด์ ซึ่งเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่อยู่เหนือสุดของโลก และมีอากาศที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลก
     ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก             REYKJAVIK LIGHT HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

     Day 5 : เรคยาวิก – คาบสมุทรสไนล์แฟลส์เนสส์ – เคิร์กจูเฟล - ดินเนอร์บนอาคารพาลาน (ชมวิว)

     เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
     นำท่าน          เดินทางสู่ “คาบสมุทรสไนล์แฟลส์เนสส์” (SNAEFELLSNES PENINSULAR) ไอซ์แลนด์ขนาดเล็ก มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย อาทิ น้ำตก ภูเขา ทะเล  จากนั้น เดินทางสู่ “ภูเขาเคีร์กจูเฟล” (KIRKJUFELL) เป็นภูเขาทางฝั่งตะวันตกของไอซ์แลนด์ (WEST ICELAND) หนึ่งในสถานที่ถ่ายภาพทิวทัศน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไอซ์แลนด์ ในมุมมองยอดเขารูปกรวยคว่ำ มีน้ำตกและธารน้ำรายรอบ เป็นภาพสัญลักษณ์ของประเทศไอซ์แลนด์ก็ว่าได้ ภูเขาลูกนี้มีความสูงประมาณ 463 เมตร ไม่ว่าจะมาเที่ยวที่นี่ในช่วงไหนก็มีความงดงามตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในหน้าหนาวที่จะมองเห็นภูเขา KIRKJUFELL ปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาว
     เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
     บ่าย              นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเรคยาวิก จากนั้น อิสระเลือกซื้อหาสินค้าท้องถิ่นเป็นของที่ระลึก ชมย่านถนนคนเดินที่สองข้างทางเต็มไปด้วยอาคารสวยๆ เรียงรายไปด้วยสินค้าพื้นเมืองและแบรนด์ต่างๆ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย ในย่านถนนคนเดิน หรือห้างสรรพสินค้าชื่อดัง จากนั้น นำท่านขึ้นลิฟต์สู่ชั้นบนสุดของตึกพาลาน (PERLAN) เป็นตึกสไตล์โมเดิร์น ซึ่งมีภัตตาคารอยู่ด้านบนให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ของกรุงเรคยาวิกอย่างเต็มที่แบบ 360 องศา
     ค่ำ               บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร Ut i blainn Bar & Restaurant, Reykjavik พร้อมชมวิวที่สวยงามของกรุงเรคยาวิกในยามค่ำคืน
     ที่พัก           REYKJAVIK LIGHT HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

     Day 6 : เรคยาวิก – ชมเมือง – แช่น้ำแร่บลู ลากูน

     เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
     นำท่าน          เที่ยวชมเมืองหลวงแสนสวยริมชายฝั่งทะเลแห่งนี้ โดยรอบ เรคยาวิก Reykjavik เป็นเมืองหลวงของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่ใกล้กับขั้วโลกเหนือมากที่สุดโดยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเส้นอาร์กติก เซอร์เคิล มากนักทำเลที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ซึ่ง Ingolfur Arnarson ชาวนอร์ดิค เป็นผู้อพยพคนแรกที่มาตั้งรกรากที่เรคยาวิกในปี ค.ศ. 870 เมื่อเรคยาวิกกลายเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าและธุรกิจการประมง จึงได้มีการก่อตั้งให้เป็นเมืองหลวงปัจจุบันเขตเมืองมีประชากรประมาณ 120,000 คน นำท่านชมโบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (HALLGRIMSKIRKJA) โบสถ์ประจำเมืองที่ใช้จัดงานพิธีทางศาสนาที่สำคัญของประเทศซึ่งมีรูปทรงสถาปัตยกรรมแปลกไม่เหมือนที่ใดในโลก จากนั้นนำท่านชมตึกอาคารรัฐสภา รูปทรงทันสมัยและนำท่านเก็บภาพอาคาร Hofdi ที่ใช้ประชุมผู้นำระหว่างประธานาธิบดีเรแกน กับประธานาธิบดีกอบอชอฟ ในสมัยสงครามเย็น
     นำท่าน          เดินเล่นชมเมืองเก่าเก็บภาพอาคารฮาร์ป้า (Harpa Concert Hall) ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดทางสถาปัตยกรรม จากนั้นนำท่านเก็บภาพซัน โวยาเจอร์(Sun Voyager) สัญลักษณ์ของเสรีภาพ เป็นแลนด์มาร์กที่สำคัญของกรุงเรคยาวิค
     เที่ยง             บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
     บ่าย              จากนั้นนำท่านเก็บภาพประภาคารกรอตต้า (Lighthouse)  ที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งเป็นจุดชมวิวท้องทะเลที่สวยงามของกรุงเรคยาวิค จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำร้อน บลูลากูน Blue Lagoon  ซึ่งเป็นบ่อน้ำร้อนซึ่งเต็มไปด้วยแร่ธาตุมากมายอาทิ ซิลิกา (Sillica), พืชทะเล (Bluegreen algae),โคลนซิลิกา(Sillica mud), ฟลูออรีน (Fluoringe), โซเดียม(Sodium), โปตัสเซียม (Potassium),  แคลเซี่ยม(Calcium), ซัลเฟต(Salphate), คลอรีน Chlorine), คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Dioxide) เป็นต้น นอกจากนั้นภายในบ่อน้ำร้อนบูลลากูนยังมีเกลือแร่ซึ่งจะช่วยให้ท่านผ่อนคลาย และรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนังได้ และยังช่วยให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งอีกด้วย ท่านจะได้สัมผัสกับความสบายตัว จากการลงแช่และอาบน้ำในบ่อน้ำร้อนบูลลากูน
     ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
     ที่พัก             REYKJAVIK LIGHT HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

     Day 7 : เรคยาวิค – เฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ

     เช้า              บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก  
     นำท่านสู่      สนามบินเคฟลาวิก (Keflavik International Airport) กรุงเรคยาวิก
     10.20 น.       ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 992
     15.45 น.       เดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ (เวลาที่ไอซ์แลนด์ ช้ากว่า เฮลซิงกิ 3 ชั่วโมง)
     16.50 น.       เหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินแอร์ (Finn Air) เที่ยวบินที่ AY 141

     Day 8 : กรุงเทพฯ    

     07.25 น.       เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
20 – 27 พ.ย 2564 เสาร์ - เสาร์ 95,900 -
26 พ.ย – 03 ธ.ค 2564 ศุกร์ - ศุกร์ 99,900 -
04 – 11 ธ.ค 2564 เสาร์ - เสาร์ 99,900 -
25 ธ.ค 2564 – 01 ม.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 109,900 -
29 ธ.ค 2564 – 05 ม.ค 2565 พุธ - พุธ 109,900 -
30 ธ.ค 2564 – 06 ม.ค 2565 พฤหัส - พฤหัส 109,900 -
21 – 28 ม.ค 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 99,900 -
11 – 18 ก.พ 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 99,900 -
18 – 25 ก.พ 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 99,900 -
04 – 11 มี.ค 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 99,900 -
18 – 25 มี.ค 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 99,900 -
19 – 26 มี.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 99,900 -
25 มี.ค – 01 เม.ย 2565 ศุกร์ - ศุกร์ 99,900 -

ทัวร์ไอซ์แลนด์ ฟินแลนด์ ล่าแสงเหนือ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไอซ์แลนด์ ฟินแลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน