ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์


สวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟ รถราง กลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส จุดเด่นของรายการเดินทาง

   - นั่งรถไฟสายเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพลส (มรดกโลก)
   - นั่งรถไฟเส้นทางกลาเซียร์ เอ็กซ์เพลส (เส้นทางรถไฟสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์)
   - พักในเมืองเซอร์แมทถึงสองคืน เมืองปลอดมลพิษ ห้องพักมีราคาแพง
   - พักในเมืองอินเทอลาเค่นถึงสองคืน เมืองตากอากาศแสนสวย 
   - นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขากรอนเนอแกรต เพื่อชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
   - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น กระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์
   - เดินเที่ยวชมหมู่บ้านมูร์เรินและกริมเมอวาลด์
   - นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา เข้าชมถ้ำน้ำแข็งพันปี
   - นั่งกระเช้าชมวิวเทอกเขาแอลป์ THE V-CABLEWAY
   - เมนูฟองดู อาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของสวิสฯ
   - น้ำดื่มบริการบนรถโค้ช
รหัสโปรแกรม : 21947
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟ รถราง กลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส by THAI Airways 9 วัน
WTG1110ZOM : Grand Switzerland By TG

9 วัน

จุดเด่นของรายการเดินทาง - นั่งรถไฟสายเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพลส (มรดกโลก) - นั่งรถไฟเส้นทางกลาเซียร์ เอ็กซ์เพลส (เส้นทางรถไฟสวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์) - พักในเมืองเซอร์แมทถึงสองคืน เมืองปลอดมลพิษ ห้องพักมีราคาแพง - พักในเมืองอินเทอลาเค่นถึงสองคืน เมืองตากอากาศแสนสวย - นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขากรอนเนอแกรต เพื่อชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น กระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ - เดินเที่ยวชมหมู่บ้านมูร์เรินและกริมเมอวาลด์ - นั่งรถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา เข้าชมถ้ำน้ำแข็งพันปี - นั่งกระเช้าชมวิวเทอกเขาแอลป์ THE V-CABLEWAY - เมนูฟองดู อาหารท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของสวิสฯ - น้ำดื่มบริการบนรถโค้ช

     Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ซูริค

     21.30  มาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง

     Day 2 : ซูริค – พอสคิเอโว – รถไฟชมวิวสายโรแมนติก - “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส ” – เซนต์มอริซท์ / คูร์ / ดาวอส

     00.35  เหิรฟ้าสู่นครซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG970 
     06.55  ถึงสนามบินนานาชาติซูริค ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่ชายแดนอิตาลี ผ่านชนบทอันหลากหลายที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์สู่เมือง ‘พอสคิเอโว’ (Poschiavo) (248 กม.) เมืองศูนย์กลางในหุบเขาเล็กๆ ผู้คนพูดภาษาอิตาลีและสถาปัตยกรรมของบ้านก็สะท้อนถึงบรรยากาศของอิตาลี มีความลาดชันที่เป็นป่าผสานเป็นภูเขาสูงถึง 3,000 เมตรทางทิศตะวันออกและ 4,000 เมตรทางทิศตะวันตก โดยขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีธารน้ำแข็งและภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะของเทือกเขาเบอร์นีนา
     เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
     บ่าย  นำคณะนั่งรถไฟสายโรแมนติก เบอร์นิน่าเอกซ์เพรสซึ่งเป็นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยงามของ ทะเลสาบ ทุ่งหญ้า หมู่บ้านชนบทที่สวยงาม ผ่านเส้นทางหลายจุดที่ถูกประกาศให้เป็น เส้นทางสายมรดกโลก ข้ามเทือกเขาแอลป์ที่ระดับความสูง 7,390 ฟิต ผ่านหนึ่งในทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์  จนกระทั่งเข้าสู่ เมืองเซ็นต์มอร์ริทซ์”(St.Moritz) เมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงระดับโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ บรรยากาศโดยรอบตัวเมืองถูกโอบล้อมไปด้วยไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ และวิวทิวทัศน์ของทะเลสาบอันสวยงาม 
     
ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร  
     พักที่ : LAUDINELLA HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

     Day 3 : เซนต์มอริซท์ / คูร์ – นั่งรถไฟสา ยกลาเซีย เอ็กซ์เพลสไลน์ - อันเดอร์แมท – พักในเมืองเซอร์แมทซ์ (1)

     เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
     นำคณะ  สัมผัสประสบการณ์กับการนั่งรถไฟ “กลาเซียร์เอ็กซเพรส” Glacier Express (ช่วงการเดินทางที่สวยสุดของเส้นทางกลาเซียร์ เอ็กซ์ เพรส ระหว่างเมืองเซนต์มอริทซ์ – อันเดอร์แมท) ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวิสฯ แกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งเจ้าของเส้นทาง Furka-Oberralp-Bahn ที่พาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์ โดยช่วงสำคัญระหว่างทาง จะผ่านสะพานข้ามช่องเขา (Landwasser Viaduct) ที่มีชื่อเสียงที่สุดของเส้นกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส สร้างเสร็จในปี ค.ศ.1902 โดยมีช่องโค้งรับน้ำหนังถึงหกช่อง และมีความสูงถึง 65 เมตร จากนั้นรถไฟจะค่อยๆไต่ระดับความสูงขึ้นเรื่อยๆ จนถึงจุดสูงสุดของเส้นทางรถไฟ (2,033 เมตร) ในบริเวณโอเบอราลพ์ พาส (Oberalp Pass)  จากนั้นรถไฟจะค่อยๆวิ่งลงเขาสู่  “เมืองอันเดอร์แมท” Andermatt เมืองสกีรีสอร์ทเล็กๆ ที่น่ารัก
     เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
     บ่าย    มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจในเมืองอันเดอร์แมท จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองเซอร์แมท” Zermatt โดยรถโค้ชปรับอากาศและเส้นทางจะต้องผ่านอุโมงค์ฟูร์ก้า พาส (Furka Pass) ที่มีความยาวถึง 15,407 เมตร ที่สำคัญคือต้องเอารถโค้ชขึ้นโดยสารรถไฟเพื่อรอดอุโมงค์นี้ เป็นการเดินทางที่น่าทึ่งยิ่งนัก จากนั้นรถโค้ชจะวิ่งผ่านเมืองเล็กๆ จนกระทั่งถึงเมืองแทส (Tasch) เราต้องเปลี่ยนพาหนะเป็น Shuttle Train (ใช้เวลา 15 นาที) เนื่องจากหมู่บ้านเซอร์แมทไม่อนุญาตให้รถยนต์ (น้ำมัน) วิ่งในเมือง เซอร์แมทตากอากาศที่สวยงามดุจสวรรค์บนดิน ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้าที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว ซึ่งท่านจะประทับจากประสบการณ์ในการเดินทางครั้งนี้ อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมืองหรือถ่ายรูปตามอัธยาศัย
     ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก
     พักที่ :  AMBASSADOR HOTEL, ZERMATT หรือระดับใกล้เคียง

     Day 4 : เซอร์แมท – นั่งรถไฟขึ้นเขากรอนเนอร์แกรต - ริฟเฟิลซี – ชมเขาแมทเธอร์ฮอร์น – เดินเล่นชมหมู่บ้านเซอร์แมท (2)  

     เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
    นำคณะ  เดินสู่สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต นั่งรถไฟไต่เขาสู่ “ยอดเขากรอนเนอแกรต” ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ชมความงามของยอดเขา ‘แมทเทอร์ฮอร์น’ (จากจุดชมวิวกรอนเนอแกรต) ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับท้องฟ้าสีฟ้า ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตา ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก ระหว่างเส้นทางกลับ นำท่านแวะลงที่สถานี Rottenborden ให้ท่านถ่ายรูปคู่กับ “ทะเลสาบริฟเฟลซี (Riffelsee) ทะเลสาบบนเขาที่ท่านสามารถถ่ายรูปยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นอีกจุดหนึ่ง ท่านจะเห็นภาพเงาสะท้อนของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นในทะเลสาบงดงาม ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท
     เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
     ช่วงบ่าย  มีเวลาให้ท่านเลือกทำกิจกรรมต่างๆ ในเมืองเซอร์แมท ได้ตามอัธยาศัย (ไม่รวมในรายการทัวร์) อาทิ นั่งกระเช้าสู่ยอดเขากลาเซียร์ พาราไดซ์ มีถ้ำน้ำแข็งและลานหิมะ หรืออิสระกับการเดินเที่ยวชมเมืองที่สวยงามตามอัธยาศัย ภายในเมืองจะมีร้านค้าต่างๆมากมายทั้งของที่ระลึกและนาฬิกาแบรนด์ ต่างๆ
     ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก
     พักที่ :  AMBASSADOR HOTEL, ZERMATT หรือระดับใกล้เคียง

     Day 5 : เซอร์แมท – มองเทรอร์ – เวเวย์ – โลซานน์ – อินเทอลาเค่น (1)

     เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
     ออกเดินทางผ่าน  “มองเทรอซ์” เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้งในฤดูร้อน และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ”  คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองนี้เรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบที่ยาวถึง 7  กิโลเมตร ถ่ายภาพที่ระลึกกับ “ปราสาทชิลลอง” (ภายนอก) ซึ่งสร้างขึ้นโดยบัญชาของท่านเคาท์ ปีเตอร์ ออฟ ซาวอย หรือที่รู้จักกันแพร่หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในครึ่งหลังศตวรรษที่ 13 เป็นที่ประทับโปรดปรานของเคาน์และดยุคแห่งซาวอย
     เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
     บ่าย  นำคณะสู่เมืองโลซานน์  ชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตัวเมืองเก่า ให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์โอลิมปิกที่   ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบ นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 โลซานน์ยังเป็นเมืองที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรดมาก ตั้งแต่ครั้งที่เสด็จฯไปดูงานและศึกษาด้านสาธารณสุข และเมืองโลซานน์ถูกเลือก เป็นที่ประทับถาวรของในหลวง 2 พระองค์ (รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9) ในปี 2476-2488 ซึ่งมีพระชนนีเป็นผู้นำครอบครัวเพียงลำพังในการอภิบาลพระธิดาและพระโอรสที่เป็นในหลวงของชาวไทย 2 พระองค์ จากนั้นเดินทางสู่เมืองอินเทอลาเค่น
     ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก
     พักที่ : METROPOL HOTEL / THE HEY HOTEL INTERLAKEN หรือระดับใกล้เคียง

     Day 6 : อินเทอลาเค่น – ซิลธอร์น – มูร์เร่น – กิมเมลวาลด์  - อินเทอลาเค่น (2)    

     เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
     เดินทางสู่  เมืองเลาเทนบรุนเน่น  นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าไต่ความสูงขึ้นไปอีกระดับสู่สถานี Grutschalp นำท่านกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น “SCHILTHORN” ซึ่งนับว่าเป็นกระเช้าไฟฟ้าที่ยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ยอดเขาชิลธอร์น สูง 2,970 เมตร ยอดเขาที่มีชื่อเสียงจาก ภาพยนตร์เรื่องเจมบอนด์ 007 ในวันที่อากาศดีท่านสามารถมองเห็นยอด Jungfrau, ยอด Eiger และ ยอด Monch ตั้งเรียงกันอยู่โดยไม่มีอะไรมาบดบัง ยอดเขาเหล่านี้รวมทั้งชิลธอร์นมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดทั้งปี
     เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุนได้พิตส์ กลอเรีย PIZ GLORIA ชมวิวแบบพาโนรามา 360 องศา
     บ่าย  ลงสู่หมู่บ้านมูร์เริน “Murren” มูร์เรินหมู่บ้านบนหน้าผา” ประทับใจกับทิวทัศน์ที่สวยงามน่าหลงใหล มีบรรยากาศความเป็นสวิสแท้ๆ สูงจากระดับน้ำทะเล 1,650 เมตร  เดินเล่นชมบรรยกาศเมืองตามอัธยาศัย จากนั้นจากนั้นเดินเล่นต่อไปตามทางเพื่อไปยังหมู่บ้าน ‘กิมเมอวาลด์’ (Gimmelwald) หมู่บ้านเล็กๆ ที่งดงามราวภาพวาดตั้งอยู่สูงบนขอบหน้าผาสูงเหนือหุบเขาเลาเตอร์บรุนเนน ใจกลางเทือกเขาแอลป์ของสวิสที่ระดับความสูง 1367 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สมควรแก่เวลา นำคณะเดินทางกลับ “เมืองอินเทอร์ลาเก้น” เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ, นาฬิกาดอกไม้, สถานคาสิโน ฯลฯ
     ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษฟองดูสวิสรสเลิศ ท่านจะได้ทาน ฟองดูชีส, ฟองดูบูร์กิณญ็อง  และฟองดูช๊อคโกแล็ต / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก
     พักที่ : METROPOL HOTEL / THE HEY HOTEL INTERLAKEN หรือระดับใกล้เคียง

     Day 7 : อินเทอลาเค่น – นั่งรถไฟพิชิตจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง - เลาเทอบรุนเนน – น้ำตกสเตาบอร์ก – ลูเซิร์น – ซูริค   

     เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
     เดินทางสู่ “หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน” ชมวิว น้ำตกชเตาบ์บาค (Staubbach Waterfall) ที่ไหลลงมาจากหน้าผาเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ จากนั้นนั่ง รถไฟฟันเฟือง สู่ “ยอดเขาจุงเฟรา” ที่ได้ชื่อว่า “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป เปลี่ยนขบวนรถไฟ (Cog Wheel) ณ “สถานีไคลน์ไชเด็ค” ขึ้นสู่ความสูงถึง 3,464 เมตร จนถึง “สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป” ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น Top of Europe  ชม “ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี” ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ชมงานแกะสลักน้ำแข็งที่สวยงามอยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร เก็บภาพความสวยงามและยิ่งใหญ่ของของธารน้ำแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์  จากนั้นอิสระทุกท่านสนุกสนานบนลานหิมะอย่างเต็มอิ่ม สำหรับภายในตัวอาคารจุงเฟรายังมีห้องนิศรรษการเกี่ยวกับประวัติการสร้างทางรถไฟจุงเฟรา, ร้านจำหน่ายช็อคโกแลตลินน์, ร้านนาฬิกาและร้านจำหน่ายของที่ระลึก ท่านสามารถส่งโปรการ์ดถึงคนพิเศษเพื่อเป็นที่ระลึกจากยอดเขาแห่งนี้ได้อีกด้วย
     เที่ยง  บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
     บ่าย  นำท่านเดินทางลงเขาด้วยรถไฟ ฟันเฟืองสู่สถานีไอเกอร์ (Eiger) จากนั้นโดยสารกระเช้าชมวิวเทือกเขาแอล์ป (THE V-CABLEWAY) ลงสู่สถานีกริลเดลวาล์วกรุนด์ ซึ่งใช้เวลาเพียง 12 นาทีเท่านั้น จากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิร์น” Luzern เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ นำคณะไปถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์สิงโต” อนุสรณ์รำลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯ ผู้ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส อิสระตามอัธยาศัยกับการเที่ยวชมบรรยากาศของเมือง นำท่านเดินทางเข้าสู่บริเวณจัตุรัสใจกลางเมือง “ชวาเน่นท์พลัทซ์” ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของซูวีเนียร์ต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์จากร้านตัวแทนจำหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ ROLEX, โอเมก้า, บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน, เอ็มบาสซี่ ฯลฯ / นำคณะออออกเดินทางเข้าสู่เมืองซูริค
     ค่ำ  บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
     พักที่ : DORINT HOTEL / HOLIDAY INN ZURICH  HOTEL หรือระดับใกล้เคียง

     Day 8 : ซูริค – ชมน้ำตกไรน์ – สนามบิน    

     เช้า  บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
     จากนั้นเดินทางเข้าสู่  “เมืองซาฟเฮาส์เซ่น” Schaffhausen เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ  ชมความสวยงามของน้ำตกไรน์ซึ่งเกิดจากแม่น้ำไรน์สายน้ำนานาชาติที่สำคัญที่สุดในยุโรปแม่น้ำแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์เริ่มจากเป็นลำธารเล็กๆ ผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่ทะเลสาบคอนสแตนท์ที่กั้นพรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมันนี ส่วนที่ล้นไหลออกจากทะเลสาบคอนสแตนท์ก่อกำเนิดแม่น้ำไรน์สายใหญ่ ไหลผ่านหน้าผาสูงชันที่เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น “น้ำตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง” ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค นำคณะเช็คอิน และทำ TAX REFUNED
     13.15   เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการไทย เที่ยวบินที่ TG971

     Day 9 : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

     06.10  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
08 – 16 ต.ค 2564 ศุกร์ - เสาร์ 122,900 -
12 – 20 ต.ค 2564 อังคาร - พุธ 122,900 -
22 – 30 ต.ค 2564 ศุกร์ - เสาร์ 122,900
05 – 13 พ.ย 2564 ศุกร์ - เสาร์ 119,900
19 – 27 พ.ย 2564 ศุกร์ - เสาร์ 119,900
03 – 11 ธ.ค 2564 ศุกร์ - เสาร์ 119,900
10 – 18 ธ.ค 2564 ศุกร์ - เสาร์ 119,900
30 ธ.ค 2564 – 07 ม.ค 2565 พฤหัส - ศุกร์ 127,900
21 – 29 ม.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 119,900
02 – 10 ก.พ 2565 พุธ - พฤหัส 119,900
11 – 19 มี.ค 2565 ศุกร์ - เสาร์ 119,900
19 – 27 มี.ค 2565 เสาร์ - อาทิตย์ 119,900

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมสวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน