ทัวร์ ในประเทศ


=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 21944
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ อุบลราชธานี โขงเจียม เขมราฐ by Thai Smile Airways 3 วัน 2 คืน
ZUBP01 : ทัวร์อุบลราชธานี - โขงเจียม - เขมราฐ

3 วัน 2 คืน

เที่ยวภาคอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี เยือนเมืองเสน่ห์แห่งอีสาน ทัวร์ครบทุกไฮไลท์ Unseen Thailand แห่งอีสาน

     Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินอุบลราชธานี - ขัวน้อยบ้านชีทวน - มานาเด้อคาเฟ่ - โขงเจียม – วัดถ้ำคูหาสวรรค์ -  จุดชมวิวแม่น้ำสองสี -  วัดเรืองแสง

     04.25 น.       พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน    
     07.25 น.       บินลัดฟ้าสู่ สนามบินอุบลราชธานี โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE20 (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที)
     08.30 น.       เดินทางถึง สนามบินอุบลราชธานี หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้วีไอพี
     จากนั้น          นำท่านเดินทางต่อไปยัง ขัวน้อยบ้านชีทวน หรือ สะพานไม้ เป็นสะพานที่อยู่ท่ามกลางทุ่งนาทอดยาวไปสุดตา สร้างขึ้นเพื่อให้พระได้เดินข้ามมาบิณฑบาต และเป็นที่ใช้เดินทางสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้านชีทวนและบ้านหนองแคน ซึ่งตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี จากนั้นนำท่านเช็คอิน มานาเด้อคาเฟ่ คาเฟ่กลางทุ่งนาแห่งจังหวัดอุบลราชธานี เป็นตาเฟ่ที่มีสไตล์โมเดิร์นตัดกับภาพบรรยากาศของทุ่งนาสีเขียวขจี นำทุกท่านอิสระเก็บภาพความประทับใจ หรือเลือกซื้อเคื่องดื่มและเบเกอรี่ได้ตามอัธยาศัย
     กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
     จากนั้น          นำท่านเดินทางต่อไปยัง อำเภอโขงเจียม (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง) ชุมชนเล็กๆ น่ารักริมฝั่งโขง อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีเสน่ห์ที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานี โขงเจียมมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลากหลาย และมีศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามมากมาย
     นำท่าน          เข้าชม วัดถ้ำคูหาสวรรค์ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี วัดที่สร้างโดยหลวงปู่คำคะนิง จุลมณี ถึงแม้ท่านมรณภาพแล้วแต่ร่างกายไม่เน่าเปื่อย ทางวัดยังคงเก็บรักษาร่างไว้ให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชา ภายในวัดมีความโดดเด่นด้วยฆ้องขนาดใหญ่เจดีย์ สวนไม้ดอกไม้ประดับ และจุดชมวิวแม่น้ำโขง แม่น้ำมูล บ้านเรือนเมืองโขงเจียมและลาว โขงเจียมมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามหลากหลาย และมีศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามมากมาย
     จากนั้น          นำท่านเดินทางต่อไปยัง จุดชมวิวแม่น้ำสองสี หรืออีกชื่อที่รู้จัก “โขงสีปูน มูลสีคราม” ยามแม่น้ำทั้งสองสายไหลมาบรรจบกันที่อำเภอโขงเจียม ก่อให้เกิดภาพประหลาดตากลายเป็นแม่น้ำสองสี อันเป็นจุดท่องเที่ยวจุดชมวิวสาคัญของอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 84 กิโลเมตร แม่น้ำสองสี เป็นบริเวณที่แม่น้ำสำคัญ 2 สายคือ แม่น้ำโขง และแม่น้ำมูล ไหลมาบรรจบกัน ทำให้เกิดการเปรียบเทียบสีของแม่น้ำทั้งสองซึ่งแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยแม่น้ำโขงจะเห็นเป็นสีขาวขุ่น ส่วนแม่น้ำมูลเห็นเป็นสีเขียวอมฟ้า
     ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร
     นำท่าน         เดินทางต่อไปยัง อำเภอสิรินธร (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 50 นาที) เพื่อเข้าชมอีกหนึ่ง Unseen Thailand ที่พลาดไม่ได้ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว หรือนิยมเรียกกันว่า “วัดเรืองแสง” เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง โดยจำลองสภาพแวดล้อมของวัดป่าหิมพานต์หรือเขาไกรลาศ  บริเวณบนยอดเขาจะมองเห็นพระอุโบสถสีปัดทองตั้งเด่นเป็นสง่า และจุดเด่นของวัดแห่งนี้คือ การได้มาชมภาพเรืองแสงเป็นสีเขียวของของต้นกัลปพฤกษ์ที่เป็นจิตรกรรมที่อยู่บนผนังด้านหลังของอุโบสถในยามค่ำคืน

พักที่             PEERADA RIVER VIEW RESORT หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน

     Day 2 : ชมพระอาทิตย์ขึ้น - อุทยานแห่งชาติผาแต้ม - เสาเฉลียง - สามพันโบก - หาดหงส์ - วัดโพธิ์ - ย่านเมืองเก่าเขมราฐ - ถนนคนเดินนครอุบลราชธานี

     04.00 น.       ตื่นเช้า ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ อุทยานแห่งชาติผาแต้ม เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยูทางตะวันออกสุดของประเทศไทย สามารถรับชมพระอาทิตย์ขึ้นได้เป็นจุดแรกของประเทศไทย คำว่า 'แต้ม' ในภาษาถิ่นดั้งเดิมหมายถึงรอยวาด ระบาย ประทับ หรือการกระทำด้วยประการใดๆโดยใช้สีให้ปรากฏเป็นรูปภาพ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ต่างๆ โดยที่ผาแต้มนี้เป็นแหล่งที่พบภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว 3,000-4,000 ปี ระหว่างเดินทางกลับสู่ที่พักแวะเก็บภาพความประทับใจ  เสาเฉลียง หรือ เอิร์ธ พิลลาร์ (Earth Pillar) เป็นเสาหินทรายรูปทรงคล้ายดอกเห็ดบาน เกิดจากน้ำและกรวดที่ลมพัดพามากัดเซาะต่อเนื่องเป็นเวลาหลายล้านปี   
     เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
     นำทุกท่าน      เดินทางไปยัง สามพันโบก แก่งหินที่อยู่ใต้ลำน้ำโขงในช่วงฤดูน้ำหลากซึ่งเกิดจากแรงน้ำวนกัดเซาะกลายเป็นแอ่งมากกว่า 3,000 แอ่ง หรือ 3,000 โบก โบก หรือแอ่ง หมายถึงบ่อน้ำลึกในแก่งหินใต้  ลำน้ำโขง  และคำว่า “โบก” เป็นภาษาของลาวที่มักนิยมเรียกกัน และจะปรากฏให้เห็นในช่วงฤดูแล้งที่น้ำแห้งขอด แก่งหินดังกล่าวก็จะโผล่พ้นน้ำกลายเป็นความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสุดอลังการกลางลำน้ำโขงที่สวยงามแปลกตาจนชาวบ้านเรียกว่า แกรนด์แคนยอนน้ำโขงและถือว่าเป็นอีกหนึ่ง Unseen Thailand
     จากนั้น          นำท่านเดินทางต่อไปยัง หาดหงส์ อีกหนึ่งเสน่ห์แห่งลำน้ำโขงที่อยู่เคียงคู่กับสามพันโบกซึ่งบริเวณหาดหงส์นี้เป็นหาดทรายที่ผุดขึ้นมาริมแม่น้ำโขง ทรายที่นี่มีความละเอียดและมีสีเหลืองทองจนมองดูคล้ายทะเลทรายเลยทีเดียว เป็นอีกหนึ่ง Unseen Thailand ที่สักครั้งควรมาสัมผัสด้วยตัวเอง
     กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
     นำท่าน          เดินทางไปยัง อำเภอเขมราฐ (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง) เพื่อไปสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดโพธิ์ เป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าใหญ่องค์แสน พระพุทธรูปเก่าแก่คู่เมืองเขมราฐที่สร้างด้วยอิฐโบราณถือด้วยน้ำเกสรดอกไม้และน้ำเปลือกไม้ตามภูมิปัญญาของคนโบราณ
     จากนั้น          นำท่านเดินทางไปยัง ย่านเมืองเก่าเขมราฐ เป็นเมืองเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ซึ่งตรงข้ามกับเมืองสองคอน แขวงสะหวันนะเขตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เดิมคือ เมือง “เขมราษฎร์” และได้ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็น “เขมราฐ” ในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งมีความหมายเดียวกัน คือ “ดินแดนแห่งความเกษมสุข” อิสระทุกท่านเก็บภาพความประทับใจไปกับมนเสน่ห์ ณ ที่แห่งนี้
     นำท่าน          ไปยัง ถนนคนเดินนครอุบลราชธานี (ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชั่วโมง) ตั้งอยู่บริเวณรอบทุ่งศรีเมือง ทุกวันศุกร์-เสาร์ เวลา 18.00-22.00 น. และจะแบ่งเป็นโซนต่างๆ เช่น โซนเสื้อผ้า โซนของตกแต่ง โซนของใช้ และโซนของกิน ซึ่งที่โซนแห่งนี้แหล่ะจะทำให้คุณได้ตื่นตาไปกับการกินลูกชิ้นที่ไม่เหมือนใคร นอกจากนี้ยังมีเด็กยืนดีดพิณสร้างสีสันและเสียงเพลงให้กับคนมาเที่ยวได้เป็นอย่างดี และที่ขาดไม่ได้เลยก็คือศิลปินเปิดหมวก มาทั้งหมอแคน มาทั้งหมอลำ
     ** เพื่อความเพลิดเพลินในการท่องเที่ยว ให้ท่านอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย **
     พักที่             ARISTA HOTEL หรือระดับเทียบเท่าเดียวกัน

     Day 3 : ทุ่งศรีเมือง - วัดพระธาตุหนองบัว - บัวนาคาเฟ่ - สนามบินอุบลราชธานี - สนามบินสุวรรณภูมิ

     เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
     นำท่าน          เดินทางไปยัง ทุ่งศรีเมือง ตั้งอยู่ใจกลางเมือง บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด เป็นสวนสาธารณะประจำเมืองที่มีสภาพภูมิทัศน์งดงาม มีประตูทางเข้า 4 ทิศ 4 ประตู ภายในสวนมีสิ่งก่อสร้างที่สำคัญ คือ อภิมหาเทียนพรรษาเฉลิมพระ ศาลหลักเมืองอุบลราชธานี อนุสาวรีย์แห่งความดี (Monument of Merit) ทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี จัดเป็นปอดแห่งใหญ่ที่สำคัญของคนเมืองอุบลฯ ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบมีความร่มรื่นสวยงาม เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และใช้ออกกำลังกาย สำหรับชาวอุบลฯ และนักท่องเที่ยวที่มาเยือน
     จากนั้น          นำท่านเดินทางไปยัง วัดพระธาตุหนองบัว เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นจุด Unseen ที่ไม่ควรพลาด เนื่องจากวัดนี้มีสถาปัตยกรรมที่งดงามและน่าสนใจ คือ “พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ” พระธาตุประจำปีเกิดปีมะเส็ง สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ครบรอบ 25 ศตวรรษของพุทธศาสนาในปี พ.ศ. 2500  โดยจำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยาประเทศอินเดีย ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและรูปปั้นพญานาคราช 2 องค์ ขนาดใหญ่งดงาม ที่ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าพระเจดีย์
     กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนูอาหารอีสานเลิศรส
     นำท่าน          เดินทางไปยัง บัวนาคาเฟ่ ถือว่าเป็นคาเฟ่สวยชื่อดังของภาคอีสาน ซึ่งคาเฟ่แห่งนี้จะตั้งอยู่ท่ามกลางนาบัวหลวง ที่มีความสวยงาม ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เจอกับทุ่งนาบัวสวยๆ และสถานที่แห่งนี้ยังเปิดเป็นร้านอาหารกึ่งคาเฟ่ให้บริการขายอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายชนิดให้ได้นั่งทานท่ามกลางบรรยากาศอันสุดฟิน                   
     17.55 น.       บินลัดฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน THAI SMILE เที่ยวบินที่ WE29 (ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที)
     19.00 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
11 – 13 พ.ย 2564 พฤหัส - เสาร์ 9,999 -
18 – 20 พ.ย 2564 พฤหัส - เสาร์ 9,999 -
25 – 27 พ.ย 2564 พฤหัส - เสาร์ 9,999 -
02 – 04 ธ.ค 2564 พฤหัส - เสาร์ 11,999 -
04 – 06 ธ.ค 2564 เสาร์ - จันทร์ 13,999 -
09 – 11 ธ.ค 2564 พฤหัส - เสาร์ 13,999 -
10 – 12 ธ.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 13,999 -
16 – 18 ธ.ค 2564 พฤหัส - เสาร์ 9,999 -
23 – 25 ธ.ค 2564 พฤหัส - เสาร์ 9,999 -

ทัวร์ในประเทศ อุบลราชธานี อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน